Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Camera IP 360 Độ 1080P Xiaomi Mi Home BHR4885GL Trắng

30 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Xiaomi

Th??ng hi?u n?i ti?ng t? Trung Qu?c, thành l?p n?m 2010. Xiaomi là nhà s?n xu?t l?n nh?t Trung Qu?c v?i các m?t hàng ?i?n t? tiêu dùng, ?i?n tho?i th?ng minh, ??ng h? th?ng minh, Pin s?c d? phòng, Camera, Tai nghe,...

Tìm hi?u thêm.

 • L?p ??t mi?n phí lúc giao hàng

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?n nhà Xem chi ti?t

 • Trong h?p có: B? ?inh vít, Camera Mi 360 ° x 1, Cáp Micro USB, Kh?ng kèm Adapter (c? s?c), Sách h??ng d?n

??c ?i?m n?i b?t

 • Thi?t k? ch?c ch?n, ch?ng rung t?t, ho?t ??ng êm ái, m??t mà.
 • Quan sát bao quát t?t v?i góc quay 360 ?? theo chi?u ngang108 ?? theo chi?u d?c.
 • Cung c?p hình ?nh quan sát s?c nét v?i ?? ph?n gi?i Full HD (1080p).
 • C?ng ngh? WDR h? tr? quan sát trong ?i?u ki?n thi?u sáng, t?m nhìn h?ng ngo?i 10m.
 • H? tr? ?àm tho?i 2 chi?u ?? trò chuy?n qua camera ti?n l?i.
 • Qu?n l? ho?t ??ng qua ?ng d?ng Mi Home, tích h?p ?i?u khi?n gi?ng nói qua Google Assistant ho?c Alexa.
 • L?u tr? th?ng tin quan th? MicroSD, h? tr? t?i ?a ??n 32 GB.
 • L?u ? th? nh? kh?ng kèm theo máy.

Th?ng tin s?n ph?m

Ki?u dáng hi?n ??i, nh? nh?n, có th? l?p ??t ?? bàn ho?c g?n tr?n ch?c ch?n

Camera IP Mi Home Xiaomi BHR4885GL cho phép s? d?ng linh ho?t ? nhi?u v? trí v?i kh? n?ng ch?ng rung t?t, ??m b?o ?n ??nh cho ch?t l??ng d? li?u quan sát.

Nh? g?n, ti?n d?ng - Camera IP Mi Home 360 ?? 1080P Xiaomi BHR4885GL

Quan sát toàn di?n nh? t?m nhìn bao quát t?t, góc xoay ngang ??n 360 ???và?góc d?c ??n 108 ??

Camera giám sát?Xiaomi BHR4885GL thu gi? toàn b? th?ng tin hình ?nh t? khu v?c l?p ??t quan sát mà kh?ng c?n s? h? tr? c?a nhi?u camera khác, ti?t ki?m chi phí ??u t? l?p ??t cho ng??i dùng.

Bao quát t?t - Camera IP Mi Home 360 ?? 1080P Xiaomi BHR4885GL

Ch?t l??ng hình ?nh, video ??t chu?n ph?n gi?i Full HD (1080p)

V?i ?? ph?n gi?i này, d? li?u thu ???c cho phép ki?m tra t?t các chi ti?t nh?, hình ?nh kh?ng b? nhòe m? c? khi phóng l?n, ph?c v? t?t cho nhu c?u ki?m soát an ninh.

D? li?u ph?n gi?i cao - Camera IP Mi Home 360 ?? 1080P Xiaomi BHR4885GL

T?m nhìn h?ng ngo?i ??n 10 mét nh? c?ng ngh? WDR

H? tr? ?èn h?ng ngo?i giúp?camera?có th? quan sát t?t trong ?i?u ki?n thi?u sáng, thu gi? hình ?nh r? ràng, chi ti?t ?? ki?m soát hi?u qu? an ninh c? ngày và ?êm.

Giám sát h?ng ngo?i - Camera IP Mi Home 360 ?? 1080P Xiaomi BHR4885GL

S? d?ng ?i?u khi?n t? xa qua ?ng d?ng Mi Home trên thi?t b? di ??ng

T?i và cài ??t Mi Home ?? ?i?u khi?n camera, ki?m tra d? li?u quan sát và th?c hi?n các cài ??t khác th?t ??n gi?n ngay trên thi?t b? di ??ng c?a b?n. Có th? s? d?ng k?t n?i ??ng th?i nhi?u thi?t b? qu?n l? s? d?ng Mi Home cho 1 camera.

Các b??c thi?t l?p trên ?ng d?ng Mi Home:

- T?i xu?ng ?ng d?ng MiHome.

-?B?t ngu?n camera.

- M? ?ng d?ng và k?t n?i v?i camera.

Xem thêm chi ti?t t?i ??y:?H??ng d?n s? d?ng chi ti?t ?ng d?ng Mi Home.

Mi Home - Camera IP Mi Home 360 ?? 1080P Xiaomi BHR4885GL

Camera Xiaomi?tích h?p ?m thanh 2 chi?u ?? ?àm tho?i d? dàng khi k?t n?i v?i ?i?n tho?i th?ng minh

Nh? loa ngoài và micro tích h?p, th?ng qua ?i?n tho?i k?t n?i ?ng d?ng, b?n có th? phát ?i các l?nh tho?i qua camera ??n khu v?c l?p ??t quan sát, h?n n?a còn có th???àm tho?i 2 chi?u, ti?n l?i cho nhu c?u giao ti?p và x? l? các tình hu?ng an ninh phát sinh.

Ngoài ra, v?i tr? l? ?o?Google Assistant ho?c Alexa, b?n còn có th? ra l?nh b?ng gi?ng nói ?? ?i?u khi?n nhanh camera ??y th?ng minh và ti?n l?i.

?àm tho?i - Camera IP Mi Home 360 ?? 1080P Xiaomi BHR4885GL

L?u tr? d? li?u qua th? nh? MicroSD dung l??ng t?i ?a?32 GB (4 - 5 ngày quan sát)

Micro SD - Camera IP Mi Home 360 ?? 1080P Xiaomi BHR4885GL

S? d?ng?Camera IP Mi Home 360 ?? 1080P Xiaomi BHR4885GL?v?i kh? n?ng quan sát t?t c? ngày l?n ?êm, bao quát t?t, ?i?u khi?n ??n gi?n và giàu ti?n ích, mang ??n l?i ích s? d?ng cao cho ng??i dùng.

Xem thêm

Đánh giá Camera IP 360 Độ 1080P Xiaomi Mi Home BHR4885GL Trắng

Như Yến

Đã mua tại DMX

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Hi. Mình mua v? s? d?ng khá ok. Màu ??p r?. L?u ???c 3 ngày à. Ch? kh?ng ph?i 30 ngày. Nh?ng gi? kh?ng bi?t mình ch?nh gì mà nó kh?ng th?y màu n?a. Mong c?a hàng cho mình s? ?t k? thu?t mình h?i nhé. Mình d? mua thêm vài cái n?a

Phan Vinh

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

?ánh giá

?óng
Camera IP 360 Độ 1080P Xiaomi Mi Home BHR4885GL Trắng

Camera IP 360 Độ 1080P Xiaomi Mi Home BHR4885GL Trắng

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

795.000₫

950.000₫

-16%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Mi?n phí c?ng l?p ??t

2

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng trưng bày
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)

Thông số kỹ thuật Camera IP 360 Độ 1080P Xiaomi Mi Home BHR4885GL Trắng

 • Độ phân giải

  Full HD 1080p
 • Góc camera

  Xoay d?c 108 ?? Xoay ngang 360 ??
 • Lưu trữ

  MicroSD ≤ 32GB (4-5 ngày)
 • Tầm nhìn xa hồng ngoại

  10 m trong t?i
 • Kết nối

  Wifi
 • Hỗ trợ thiết bị

  Android, iOS (iPhone), iPadOS (iPad)
 • Điều khiển và xem trên điện thoại

 • Tiện ích

  Phát hi?n chuy?n ??ng
 • Vị trí lắp đặt

  Trong nhà
 • Đàm thoại 2 chiều

 • Adapter kèm theo

  Kh?ng kèm Adapter
 • Kích thước

  Dài 7 cm - R?ng 7 cm - Cao 11 cm
 • Thương hiệu của

  Trung Qu?c
 • Sản xuất tại

  Trung Qu?c
 • Hãng

  Xiaomi. Xem th?ng tin h?ng
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
95 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Mình ? h?ng yên mu?n mua m?t cam online và mu?n shop l?p ??t cho thì giá là bao nhiêu a
 • Mình mu?n thay ??i m?ng wifi khác k?t n?i v?i camera thì làm nh? th? nào
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì anh reset l?i camera và k?t n?i l?i v?i wifi nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng22 ngày tr??c
  @Tr?n Lu?n: reset trên ?ng d?ng ???c kh?ng? Cho h?i camera m?i mua 1 tháng b? l?i thi?t b? ngo?i tuy?n liên t?c, Trong camera khi g?n c?c m?ng wifi là sao
  Xem ti?p 3 tr? l?i khác ?
  D? tr??ng h?p này thì anh có th? reset trên ?ng d?ng ?, anh th? k?t n?i v?i m?ng wifi khác m?nh h?n xem sao ??
  Xin th?ng tin ??n anh ?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng22 ngày tr??c
  @Thanh Th?y: reset nh? th? nào. H??ng d?n lu?n ???c kh?ng
  D? anh có th? ch?n vào thi?t b? > ch?n ba ch?m ? góc ph?i ?ng d?ng> ch?n Xoá thi?t b? ?.
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng21 ngày tr??c
 • Cho mình h?i mu?n t?t mic camera này k thu ?m thanh làm cách nào ?
  Chào anh?
  D? s?n ph?m này kh?ng thu ?m khi quay anh nhé , ch? có ch? ?? ?àm tho?i th?i và ch? ?? này ???c ?i?u ch?nh qua ?ng d?ng Mi Home anh nhé
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng26 ngày tr??c
 • Mình mua hàng online c?a TGD? thì nh?n ???c hàng nghi ng? là hàng ??i tr?., r?t b?c mình., M?i ng??i mua online nên chú ?.
  Chào anh.?
  Mình cho em xin s? ?i?n tho?i ( ??y ??, Kh?ng che,..) ?? em h? tr? ki?m tra giúp mình nhé. Th?ng tin ??n mình ?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng28 ngày tr??c
 • Mình ??t hàng online, thanh toán online, TGD? giao hàng qua th?y v? h?p nhàu nh?, b?p b?p,.,mình nghi ng? là hàng ??i tr?, h?i b?n nh?n viên giao hàng thì nói hàng m?i bóc xong., Gi? h?y ??n hàng thì 7-15 ngày sau m?i tr? l?i ti?n., N?u ai có ? ??nh mua hàng Online cu? TGD? thì nên suy ngh? l?i.,
  Chào anh.?
  em r?t xin l?i v? v?n ?? mình g?p ph?i ?. Mong anh th?ng c?m.Mình cho em xin s? ?i?n tho?i ( ??y ??, Kh?ng che,..) ?? em h? tr? ki?m tra giúp mình nhé Th?ng tin ??n mình ?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng28 ngày tr??c
 • S?n ph?m này ra tgdd mua có dc gi?m giá k
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i s?n ph?m?Camera IP 360 ?? 1080P Xiaomi Mi Home BHR4885GL Tr?ng? t?i TPHCM có giá là?780.000? áp d?ng khi anh mua ONLINE anh nha (02 ngày : 14 gi?). Giá mua t?i siêu th? là?950.000? ? anh.?
  N?u anh quan t?m ??n s?n ph?m anh vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i h? tr? anh mua hàng anh nha.
  Mong ph?n h?i t? anh ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • anh/ch? cho em h?i s?n ph?m này có h? tr? ghi ?è (t? ??ng xóa video c? ?? ghi cho ngày ti?p theo) khi s? d?ng th? nh? kh?ng ??
  ?Chào ch? !??
  D? khi ??y thì s?n ph?m s? t? ghi ?è lên video c? ?ó ch? nhé.
  Th?ng tin ??n ch? !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @Thành Lu?n: cho e h?i sao camera nhà e k ghi ?è ???c b?t ph?i ??nh d?ng l?i th? nh? m?i cho l?u ti?p video ?
  D? tr??ng h?p này thì b?n ki?m tra nh? th? nào mà camera kh?ng ghi ?è v?y ?.
  Th?ng tin ??n b?n
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 ngày tr??c
 • S?n ph?m này gi?m h?t giá là còn bn ?
  Chào anh.
  S?n ph?m này khi mua Online khu v?c ??ng nai có giá?780.000? ?ó ?. N?u quan t?m mình vui lòng cung c?p th?ng tin khu v?c mình ?ang sinh s?ng c? th? (ph??ng/x?, qu?n/huy?n, t?nh/thành ph?) ?? bên em h? tr? ki?m tra và th?ng tin giúp mình.?
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Cam này ?? ngoài tr?i có ???c kh?ng shop? Kh?ng ph?i ngoài tr?i h?n nh?ng có tác ??ng n?ng m?a nh? thì có mau h?ng kh?ng?
  Chào anh,
  D? s?n ph?m ch? thích h?p ?? trong nhà th?i anh nhé
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Mình ? qu?n 7, store nào còn hàng ??

  Chào anh.
  Hi?n bên em ki?m tra hi?n t?i s?n ph?m này ?ang còn hàng ? khu v?c c?a mình t?i?

  ?i?n máy Xanh S? 428 Nguy?n Th? Th?p, P. T?n Quy, Q. 7, TP. H? Chí Minh?
  ?i?n máy Xanh 677 Hu?nh T?n Phát, P. Phú Thu?n, Q.7, TP.H? Chí Minh
  N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch?... Xem ti?p ?

  Chào anh.
  Hi?n bên em ki?m tra hi?n t?i s?n ph?m này ?ang còn hàng ? khu v?c c?a mình t?i?

  ?i?n máy Xanh S? 428 Nguy?n Th? Th?p, P. T?n Quy, Q. 7, TP. H? Chí Minh?
  ?i?n máy Xanh 677 Hu?nh T?n Phát, P. Phú Thu?n, Q.7, TP.H? Chí Minh
  N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé??
  Th?ng tin ??n anh?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @?ình Th?ng: giao trong ngày ko b?n?
  Xem ti?p 3 tr? l?i khác ?
  N?u quan t?m s?n ph?m mình vui lòng cung c?p th?ng tin khu v?c mình ?ang sinh s?ng c? th? (ph??ng/x?) ?? bên em h? tr? ki?m tra xem s?n ph?m có h? tr? giao/chuy?n hàng v? t?n n?i khu v?c c?a mình kh?ng ?.
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @?ình Th?ng: phú m? h?ng, ???ng 16, p. T?n phú, q.7
  Hi?n anh ??t giao s?n ph?m s? h? tr??Giao hàng Tr??c 13h h?m nay (23/06). N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé??
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • 1234...10?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com