? Quay l?i
C?NG T?C B?N H?NG C?NG
TH? GI?I DI ??NG (TGD?)

CHI?T KH?U T?I 20%

 • Ch? c?n có m?t b?ng, b?ng hi?u
 • Kh?ng c?n v?n, kh?ng t?n kho
B?n ?? có tài kho?n? ??ng nh?p

M? hình C?ng Tác Viên (CTV)

Quy trình nh?n chi?t kh?u c?a ??i l?
?u ?i?m hình th?c C?ng tác viên: Kh?ng c?n v?n / Kh?ng t?n kho Chi?t kh?u t?i 20%

Chi ti?t m? hình CTV

L?i ích khi c?ng tác bán hàng cùng MWG

 • Kh?ng c?n b? v?n

  T?o ??n hàng cho khách hàng và chuy?n th?ng tin cho TGD? qua ?ng d?ng c?a TGD?.

  TGD? giao hàng và thu ti?n t? khách hàng.

  Kh?ng ph?i nh?p mua tr? kho và thanh toán ngay.

 • Chi?t kh?u h?p d?n

  Lên t?i 20% cho m?i s?n ph?m bán ra.

  Chi?t kh?u doanh thu tháng n?u ??t k? ho?ch

  Nh?n chi?t kh?u sau 15 ngày khi giao hàng thành c?ng

 • Hàng hoá ?a d?ng, 100% chính h?ng

  ?i?n tho?i, tivi, laptop, gia d?ng, ?i?n t?, ?i?n l?nh…

  B?o hành 100% chính h?ng

 • Giá bán cho khách hàng

  ?p d?ng giá bán l? theo ch??ng trình bán l? c?a TGD?

 • Khuy?n m?i

  ?p d?ng khuy?n m?i theo ch??ng trình bán hàng c?a TGD?

 • Tr? góp

  ?p d?ng các gói tr? góp theo ch??ng trình bán hàng c?a TGD?

 • H? tr? t?n t?m

  Giao hàng sau 24h

  Mi?n phí giao hàng, l?p ??t cho khách hàng

  ?p d?ng chính sách ??i tr? c?a TGD?

  B?o hành chính h?ng t?i TGD? ho?c t?i h?ng

Quy trình làm ??i l?

NH?NG CON S? ?N T??NG

Là quán qu?n trong Top 50 C?ng ty kinh doanh hi?u qu? nh?t Vi?t Nam 2019
Là quán qu?n trong Top 50 C?ng ty kinh doanh
hi?u qu? nh?t Vi?t Nam 2020
 • 125.000
  t? ??ng

  K? ho?ch doanh thu n?m 2021

 • 4.750
  t? ??ng

  K? ho?ch LNST n?m 2021

 • 16

  N?m ho?t ??ng

 • 108.546
  t? ??ng

  Doanh thu thu?n n?m 2020

 • 3.920
  t? ??ng

  L?i nhu?n sau thu? n?m 2020

C?ng ty C? ph?n Th? Gi?i Di ??ng xin g?i l?i chào tr?n tr?ng ??n Qu? ??i Tác.

C?ng ty C? ph?n Th? Gi?i Di ??ng v?n hành v?i hai chu?i bán l? Th? Gi?i Di ??ng và ?i?n Máy Xanh (TGDD/?MX), v?i 17 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c bán l? thi?t b? ?i?n tho?i và ?i?n t? tiêu dùng. TGDD/?MX hi?n ?ang là h? th?ng bán l? hàng ??u t?i th? tr??ng Vi?t Nam v? doanh thu, l?i nhu?n và ?? ph? v?i m?ng l??i h?n 2,500 c?a hàng, ph? kh?p 63 t?nh thành. V?i v?n hóa Khách Hàng là s? 1, TGD?/?MX lu?n n? l?c kh?ng ng?ng ?? mang ??n cho Khách Hàng nh?ng tr?i nhi?m mua s?m t?t nh?t, ?ó là mua hàng d? dàng, s?n ph?m ?a d?ng, 100% chính h?ng và d?ch v? h?u m?i h?p d?n.

Nh?m t?ng s? thu?n ti?n cho Khách Hàng ?? mua ???c s?n ph?m chính h?ng v?i d?ch v? h?u m?i cao nh?t, TGDD/?MX xin g?i th? m?i ??n Qu? ??i Tác chia s? c? h?i h?p tác kinh doanh thi?t b? ?i?n tho?i và ?i?n t? tiêu dùng.

Xem ??y ?? th? ng?

C?u h?i th??ng g?p

 • Quy trình xét duy?t ??i l? nh? th? nào?

  ??ng k? làm ??i l? -> TGD? th?m ??nh ??i l? -> K? h?p ??ng ??i l? -> C?p tài kho?n, m?t kh?u bán hàng.

 • M?t ch? c?a hàng có ???c quy?n ??ng k? nhi?u c?a hàng làm ??i l? hay kh?ng?

  ???c, tuy nhiên các c?a hàng làm ??i l? ph?i th?a các ?i?u ki?n làm ??i l? mà MWG ?? ra.

 • Yêu c?u t?i thi?u ?? xét duy?t c?a hàng có ?? ?i?u ki?n làm ??i l? là gì?

  Có c?a hàng/ b?ng hi?u ?ang kinh doanh ?i?n tho?i/ máy tính b?ng t?i các x?/huy?n/t?nh mà TGD? quy ??nh.

  Bán cho khách hàng thu?c x?/huy?n/t?nh mà c?a hàng ?ang hi?n di?n.

 • M?t ??i l? ?ang ho?t ??ng, TGD? có quy?n ch?m d?t h?p ??ng ??i l? hay kh?ng?

  Có. N?u TGD? tái th?m ??nh, ??i l? kh?ng còn ?? cái ?i?u ki?n yêu c?u thì TGD? xem xét và c?n nh?c v? vi?c ti?p t?c h?p tác v?i ??i l?.

 • T?i thi?u bao l?u thì di?n ra vi?c tái th?m ??nh c?a hàng?

  Kh?ng có th?i gian c? ??nh cho vi?c tái th?m ??nh. Vi?c tái th?m ??nh d?a trên m?c ?? ?ánh giá hi?u qu? vi?c h?p tác gi?a ??i l? và MWG.

 • Quy trình ??t hàng nh? th? nào?

  MWG cung c?p ?ng d?ng mua hàng và theo d?i chi?t kh?u cho ??i l?. ??i l? vào ?ng d?ng ?? ??t hàng.T?ng ?ài c?a MWG s? liên h? v?i ??i l? ?? xác nh?n l?i th?ng tin c?a ??n hàng tr??c khi t?o.

 • Quy trình giao hàng nh? th? nào?

  Th?i gian giao hàng nhanh nh?t là sau 24 ti?ng k? t? lúc ??n hàng ???c t?o.

 • Có áp d?ng tr? góp hay kh?ng?

  V?n áp d?ng tr? góp. Ng??i mua ph?i ra siêu th? ?? làm h? s? và h?p ??ng.

 • Có áp d?ng tính phí giao hàng hay kh?ng?

  V?n áp d?ng tính phí giao hàng.

 • Quy trình b?o hành ??i tr? nh? th? nào?

  ?ng x? nh? m?t khách hàng bình th??ng c?a MWG, áp d?ng chính sách ??i tr?, b?o hành ?ang v?n hành (b?o hành cam k?t/h? gì ??i n?y/hoàn ti?n).

 • T? l? chi?t kh?u ???c tính nh? th? nào?

  Tính trên t?ng s?n ph?m bán ra, t? l? chi?t kh?u theo t?ng h?ng.

 • ??n hàng nh? th? nào thì ???c tính Chi?t kh?u?

  ??n hàng bán ra, ???c giao hàng thành c?ng, khách hàng nh?n và s? d?ng s?n ph?m. Tr??ng h?p s?n ph?m giao t?i nh?ng khách t? ch?i l?y hàng, ??n hàng ?ó s? kh?ng ???c tính chi?t kh?u.

 • Th?i gian chi tr? chi?t kh?u là bao l?u?

  Th?i gian chi tr? chi?t kh?u là 15 ngày.

 • ??n hàng bán ngoài ph?m vi c?a hàng hi?n di?n có ???c kh?ng?

  V?n ???c, nh?ng s? kh?ng tính chi?t kh?u cho ??i l?.

 • ??i l? theo d?i chi?t kh?u nh? th? nào?

  MWG cung c?p ?ng d?ng mua hàng và theo d?i chi?t kh?u cho ??i l?.

Xem thêm 10 c?u h?i
B?n ?? s?n sàng bán nh?ng th? ch?a t?ng bán và nh?n chi?t kh?u ch?a?