Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Apple Watch Series 7 GPS 41mm

19 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Apple

- Th??ng hi?u c?a M?.

- Thành l?p vào n?m 1976.

- Apple là m?t t?p ?oàn c?ng ngh? chuyên s?n xu?t ?i?n tho?i, máy tính cá nh?n, ph?n m?m, ph?n c?ng, thi?t b? nghe nh?c và nhi?u thi?t b? ?a ph??ng ti?n khác.

 • B?o hành có cam k?t trong 12 tháng Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, ??ng h?, D?y ?eo d? phòng, Sách h??ng d?n, D?y ?? s?c Apple

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

Apple Watch Series 7 GPS 41mm

Th?ng tin s?n ph?m

Ki?u dáng hi?n ??i, th?i th??ng

Thi?t k? c?a Apple Watch S7 GPS 41 mm th?a h??ng nhi?u nét t??ng ??ng v?i "ng??i anh" Apple Watch S6 nh?ng các góc c?nh ???c vát tròn m?m m?i h?n mang ??n cho ng??i ?eo c?m giác thanh l?ch nh?ng kh?ng kém ph?n n?ng ??ng. Chi?c smartwatch th? h? th? 7 ???c nhà Táo trang b? màn hình?OLED 1.61 inch v?i vi?n màn hình m?ng h?n 40%, n?ng di?n tích màn hình lên 20% và n?i dung hi?n th? trên màn hình c?ng nhi?u h?n 50% so v?i th? h? c?.

Khung vi?n c?a ??ng h? ???c làm t? ch?t li?u nh?m th?n thi?n v?i m?i tr??ng, có th? tái ch? 100%. D?y ?eo silicone có ?? ?àn h?i t?t, kh?ng th?m n??c nên hoàn toàn tho?i mái khi s? d?ng ?? t?p th? thao hay tham gia các ho?t ??ng ngoài tr?i.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - Thi?t k?

H? ?i?u hành WatchOS 8 v?i nh?ng c?i ti?n n?i b?t

H? ?i?u hành WatchOS 8 s? h?u giao di?n t?i ?u v?i các nút b?m l?n, d? s? d?ng cùng bàn phím qwerty full-size tích h?p cùng tính n?ng?QuickPath cho phép g? ch? b?ng các thao tác vu?t ch?m trên bàn phím. ??c bi?t, chi?c ??ng h? này còn ???c Apple ?ng d?ng Machine Learning có kh? n?ng d? ?oán c?m t? ti?p theo ng??i dùng s? nh?p d?a vào ng? c?nh c?a cu?c trò chuy?n, h? tr? nh?p v?n b?n nhanh h?n.?(Phiên b?n h? ?i?u hành WatchOS 8 phù h?p v?i th?i ?i?m s?n ph?m m?i ra m?t).

L?u ?: H? ?i?u hành WatchOS 8 yêu c?u iPhone ???c ghép n?i s? d?ng iOS phiên b?n m?i nh?t (h? tr? t? iPhone 6s tr? lên).

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - watchOS 8.0

Màn hình OLED lu?n lu?n hi?n th?

Màn hình là m?t trong nh?ng thay ??i d? nh?n th?y nh?t trên các dòng Apple Watch S7 v?i vi?n màn hình siêu m?ng 1.7 mm cùng t?m n?n OLED?1.61 inch có ?? ph?n gi?i 430 x 352 pixels cho kh? n?ng tái hi?n hình ?nh s?ng ??ng, màu s?c trung th?c. B?o v? cho màn hình là m?t kính c??ng l?c Ion-X dày h?n ??n 50% so v?i dòng S6 giúp t?ng kh? n?ng ch?ng ch?u tr??c ngo?i l?c, h?n ch? n?t v? và gia c? ?? b?n cho ??ng h?.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - Màn hình hi?n th?

Ngoài ra, Apple Watch còn h? tr? ch? ?? Always On Display????c c?i ti?n cho ?? sáng cao h?n 70% khi so sánh v?i?Apple Watch S6, cho phép ng??i dùng theo d?i th?i gian nhanh chóng mà kh?ng c?n nh?c c? tay hay ch?m vào màn hình nh?ng v?n kh?ng g?y tiêu hao nhi?u n?ng l??ng c?a máy.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - Màn hình lu?n hi?n th?

S? d?ng lên ??n 1.5 ngày cho m?t l?n s?c

M?u Apple Watch g?y ?n t??ng b?i th?i l??ng pin lên ??n 1.5 ngày cho viên pin có dung l??ng 265.9 mAh. Máy s? n?p n?ng l??ng qua ? s?c t? tính và c?ng USB-C thay vì USB-A nh? phiên b?n ti?n nhi?m.

L?u ?: Tính n?ng s?c nhanh hi?n kh?ng kh? d?ng t?i Vi?t Nam.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - Th?i gian s? d?ng

D? dàng k?t n?i v?i ?i?n tho?i qua Bluetooth

T?t t?n t?t nh?ng d? li?u v? cu?c g?i, tin nh?n hay th?ng báo c?a các ?ng d?ng nh?n tin ph? bi?n nh? Messenger, Zalo, Viber,... ??u có th? truy c?p ngay trên ??ng h? th?ng qua k?t n?i Bluetooth?v5.0 giúp b?n kh?ng b? l? nh?ng s? ki?n quan tr?ng.

L?u ?: Apple Watch kh?ng t??ng thích v?i các thi?t b? s? d?ng h? ?i?u hành Android nh? Xiaomi, Samsung, Oppo,...

B? sung thêm m?t ??ng h? vào l?a ch?n c?a b?n

Bên c?nh b? s?u t?p m?t ??ng h? có s?n, Táo Khuy?t ?? cho ra m?t thêm m?t s? giao di?n dành riêng cho nh?ng chi?c?Apple Watch S7 nh? m?t ??ng h? "Contour" ??c ?áo v?i các con s? chuy?n ??ng ??p m?t hay m?t ??ng h? "Modular Duo" phiên b?n m?i có th? tích h?p nhi?u tính n?ng h?n lên màn hình chính và v? vàn các giao di?n sinh ??ng khác?cho ng??i dùng t? do l?a ch?n và cá nh?n hóa theo s? thích.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - Thay màn hình

Theo d?i s?c kh?e m?i lúc m?i n?i

??ng h? th?ng minh ???c tích h?p c?m bi?n ?o nh?p tim cho phép ng??i dùng ki?m tra nh?p tim trong lúc luy?n t?p ?? ???c c?nh báo k?p th?i v? các d?u hi?u b?t th??ng c?ng nh? g?i ? ch? ?? ph?c h?i h?p l?. Ch?a d?ng l?i ? ?ó, chi?c ??ng h? này còn có th? ?ánh giá ch?t l??ng gi?c ng? ?? xác ??nh th?i ?i?m b?n ?i vào gi?c ng? và th?i ?i?m b?n th?c gi?c. T? ?ó, tìm ra nh?ng y?u t? g?y ?nh h??ng ??n gi?c ng? và ?? xu?t nh?ng ph??ng án giúp b?n c?n b?ng cu?c s?ng.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - Theo d?i s?c kho?

?o n?ng ?? oxy trong máu và ?i?n t?m ??

Ti?p t?c là các tính n?ng v? ch?m sóc s?c kh?e ?áng chú ? khác c?ng có m?t trên Apple Watch S7:

- N?ng ?? oxy trong máu SpO2 ???c ?o l??ng t? m?t c?m bi?n ???c ??t ? m?t sau ??ng h?, ho?t ??ng theo c? ch? chi?u ánh sáng qua các m?ch máu ? c? tay ?? tính toán ch? s? SpO2.

- ?o ?i?n t?m ?? ECG là m?t bài ki?m tra ng?n ???c th?c hi?n ?? ghi nh?n các tín hi?u co bóp c?a tim nh?m d? ?oán và ??a l?i khuyên v? tình tr?ng s?c kh?e hi?n t?i và các nguy c? ti?m ?n có th? x?y ra trong t??ng lai.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - ?o SpO2

Ch? ?? t?p luy?n ?a d?ng ?ang ch? b?n khám phá

Apple Watch S7 h? tr? nhi?u b? m?n th? thao ?a d?ng nh? ch?y b?, leo núi, ??p xe, b?i l?i, yoga,... ?? ng??i dùng th?a s?c khám phá và rèn luy?n s?c kh?e m?i ngày. ??nh v? GPS ???c trang b? ?? b?n d? dàng n?m b?t l? trình khi tham gia các m?n th? thao ngoài tr?i cùng tính n?ng theo d?i l??ng calories tiêu th? h? tr? ?ánh giá hi?u qu? t?p luy?n c?a b?n.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - Ch? ?? luy?n t?p

Tr? l? ?o th?ng minh Siri

Siri là m?t trong nh?ng tr? l? ?o b?ng gi?ng nói n?i ti?ng nh?t th? gi?i do chính Apple phát tri?n. Siri ?óng vai trò nh? m?t tr? l? cá nh?n khi có th? th?c hi?n ???c h?u h?t nh?ng c?ng vi?c ??n gi?n nh? ??t l?i nh?c, xem b?n ??, g?i ?i?n tho?i, d?ch nhanh m?t s? ng?n ng?,...

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - Tr? l? ?o Siri

Phát hi?n té ng? k?p th?i

??i v?i nh?ng Apple fans ch?n chính thì tính n?ng phát hi?n té ng? ?? kh?ng còn là gì quá xa l?. Tuy nhiên, ? phiên b?n Apple Watch 2021 m?i nh?t, tính n?ng này ?? ???c Táo Khuy?t t?p trung n?ng c?p ?? nh?n di?n nhi?u ki?u ng? khác nhau nh? ng? xe ??p hay các b? m?n th? thao khác. N?u ng??i dùng kh?ng ph?n h?i trong vòng 15 gi?y k? khi nh?n ???c tín hi?u té ng?, ??ng h? s? t? ??ng g?i th?ng tin cá nh?n và v? trí c?a ng??i dùng cho nh?ng s? liên l?c ?? ???c cài ??t tr??c ?ó.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - Phát hi?n té ng?

??t chu?n ch?ng n??c WR50

Nh? ???c trang b? h? s? ch?ng n??c WR50, b?n hoàn toàn an t?m khi mang theo smartwatch trong lúc t?m, b?i ? vùng n??c n?ng d??i 50 m nh?ng h?n ch? ?eo ??ng h? xu?ng n??c ? ?? s?u cao h?n gi?i h?n cho phép ?? tránh làm ?nh h??ng ??n kh? n?ng ho?t ??ng c?a ??ng h?.

L?u ?: B?t tính n?ng khóa ch?ng n??c tr??c khi mang s?n ph?m ?i b?i, ?i m?a, kh?ng ?n các nút ?i?u ch?nh, kh?ng dùng trong phòng t?m h?i, t?m n??c nóng.?Apple Vi?t Nam kh?ng b?o hành, ??i tr? trong tr??ng h?p s?n ph?m b? vào n??c.

Xem thêm h??ng d?n s? d?ng và cách x? l? s?n ph?m khi vào n??c t?i ??y.

H?n th?,?Apple Watch S7 còn ??t chu?n ch?ng b?i?IP6X l?n ??u tiên xu?t hi?n trên nh?ng chi?c ??ng h? nhà Táo v?i kh? n?ng ch?ng b?i hoàn toàn, t? tin s? d?ng trong m?i tr??ng sa m?c, b?i bi?n ho?c m?i tr??ng ch?a nhi?u b?i b?n.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - ?? b?n

Tính n?ng Family Setup

V?i tính n?ng này, b?n có th? d? dàng qu?n l? Apple Watch c?a t?t c? các thành viên trong gia ?ình ch? trên m?t chi?c iPhone c?ng nh? theo d?i tình tr?ng s?c kh?e, nh?n tin, g?i ?i?n, chia s? v? trí cho nh?ng ng??i th?n yêu.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - Family Setup

Ti?n ích khác ?i kèm

D? báo th?i ti?t, tìm ?i?n tho?i, báo th?c, ??m b??c ch?n, ?i?u khi?n ch?i nh?c trên kho tàng Apple Music v?i 75 tri?u bài hát và podcast,... là nh?ng tính n?ng m? r?ng v? cùng h?u ích ?i kèm theo cùng Apple Watch.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm - Ti?n ích khác

Apple ?? thành c?ng ?ánh d?u s? tr? l?i trên ???ng ?ua smartwatch c?a mình v?i siêu ph?m Apple Watch S7 ???c trang b? h? ?i?u hành?WatchOS 8 m?i toanh v?i giao di?n t?i ?u, ?ng d?ng Machine Learning ?? mang ??n tr?i nghi?m t?t h?n cùng nh?ng thay ??i ?áng chú ? v? màn hình và t?c ?? s?c. Chi?c Apple Watch này h?a h?n s? m?t l?n n?a khu?y ??o ph?n khúc ??ng h? cùng t?m giá và th?a m?n nh?ng tín ?? yêu c?ng ngh? ?ích th?c.

Xem thêm

Đánh giá Apple Watch Series 7 GPS 41mm

?ánh giá

?óng
Apple Watch Series 7 GPS 41mm

Apple Watch Series 7 GPS 41mm

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Có 2 phiên bản. B?n ch?n 41mm
Giá tại Hồ Chí Minh

10.790.000₫ *

11.990.000₫

-10%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08
1

Gi?m ngay 666.000? khi tham gia thu c? ??i m?i (Kh?ng áp d?ng kèm gi?m giá qua VNPay, Moca) (click xem chi ti?t)

2

Gi?m 20% khi mua kèm iphone/ Macbook/ Ipad (Kh?ng áp d?ng kèm khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

3

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng ??i v?i 1 s? gói tr? góp

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 400.000₫ Apple Watch
?
- Nh?p m? IWATCH gi?m thêm 400.000? khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022.
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m ??ng h? APPLE WATCH
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

3 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng su?t mua kèm d?y ?eo Apple watch gi?m 40% (kh?ng kèm khuy?n m?i khác c?a d?y ?eo)

 • T?ng su?t mua d?y ??ng h? gi?m 50% (?p d?ng tùy s?n ph?m. Kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

Cấu hình Apple Watch Series 7 GPS 41mm

 • Màn hình:

  OLED 1.61 inch
 • Thời lượng pin:

  Kho?ng 1.5 ngày
 • Kết nối với hệ điều hành:

  iPhone 6s tr? lên v?i iOS phiên b?n m?i nh?t
 • Mặt:

  Ion-X strengthened glass 41 mm
 • Tính năng cho sức khỏe:

  Ch? ?? luy?n t?p Theo d?i gi?c ng? Tính l??ng calories tiêu th? Tính qu?ng ???ng ch?y ?i?n t?m ?? ?o nh?p tim ?o n?ng ?? oxy (SpO2) ??m s? b??c ch?n
 • Hãng

  Apple. Xem th?ng tin h?ng
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 18.5MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
95 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Apple Watch 7 mua ? Apple Store có bán ? TGD? dc kh?ng ??
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m mua m?i bên em , còn th?i gian b?o hành và s?n ph?m kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, ko b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo. Khách mua t? ngày 1/3/2021 thì bên em s? h? tr? thu l?i và hoàn l?i trong tháng ??u tiên 80% giá trên hóa? ??n t? tháng th? hai m?i tháng tr? thêm 10% ?. Anh/Ch? vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ?? em ki?m tra giá thu l?i cho mình tham kh?o ?. Tr??ng h?p c?a mình bên... Xem ti?p ?
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m mua m?i bên em , còn th?i gian b?o hành và s?n ph?m kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, ko b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo. Khách mua t? ngày 1/3/2021 thì bên em s? h? tr? thu l?i và hoàn l?i trong tháng ??u tiên 80% giá trên hóa? ??n t? tháng th? hai m?i tháng tr? thêm 10% ?. Anh/Ch? vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ?? em ki?m tra giá thu l?i cho mình tham kh?o ?. Tr??ng h?p c?a mình bên em kh?ng thu l?i? nha
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • E m?i mua apple watch seri7 sao ko s?c dc v?y ?
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m còn b?o hành mà có v?n ?? mình mang s?n ph?m ra siêu th? ?? bên em h? tr? b?o hành cho mình nha
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • Anh ?i cho e h?i e m?i mua apple watch seri7 ko s?c dc v?y ?
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m còn b?o hành mà có v?n ?? mình mang s?n ph?m ra siêu th? ?? bên em h? tr? b?o hành cho mình nha
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • Mình mua Apple watch ? topzon mình ??i tr? ? tg? có ???c ko ha
  Chào anh
  D? mình qua topzone ??i tr? giúp em nha
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • Apple Watch sr 7 có nghe, g?i zalo, messenger ???c kh?ng shop?
  Chào anh !
  D? s?n ph?m có h? tr??Nghe g?i trên ??ng h? bình th??ng, kh?ng nghe g?i trên messenger và zalo ?.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng13 ngày tr??c
 • Mình m?i mua apple watch s?c pin xong k sài mà sao nó t?t pin nhanh v?y ?.pin có v?n ?? gì k
  Chào ch? !?
  D? ch? th? t?t h?t các tính n?ng kh?ng c?n thi?t, kh?ng s? d?ng ?i, theo d?i xem sao ?
  Th?ng tin ??n ch?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng21 ngày tr??c
 • Có ??ng h? nào ?i qua ???c c?a t? kh?ng ?? v?y ad
  Chào anh
  D? v?i các ??ng h? hi?n nay ??u có kim lo?i nên th??ng s? kh?ng ?i qua c?a ki?m tra an ninh ???c ?, anh c?n b? ra ngoài tr??c anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng25 ngày tr??c
 • Sxmax có k?t n?i ???c k ?
  Chào anh !
  D? v?n k?t n?i ???c bình th??ng ?, tuy nhiên anh c?n c?p nh?t máy lên IOS m?i nh?t m?i k?t n?i ???c ?
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng27 ngày tr??c
 • Cho mình h?i mua góp tr? tr??c 30% thì c?n gi?y t? gì ?.v?i bên shop ? lagi bình thu?n có màu xanh k ?
  Chào ch?,
  Nê?u mình mua tra? go?p qua Home Credit và FE Credit thì mình c??n ?u? t?? 20 tu?i ?ê?n 60 tu??i co? CMND/CCCD (kh?ng quá 15 n?m k? t? ngày c?p, r? hình ?nh và th?ng tin còn r? ràng) là ???c ?. Còn t? 18 tu?i thì mình góp qua MCredit, Mirae Asset và ACS thì ph?i có thêm h?? kh??u (có tên ng??i mua tr? góp trong h? kh?u) ho??c b??ng la?i xe (còn th?i h?n).
  D? s?n ph?m kh?ng còn hàng t?i khu v?c?TX. La Gi r?i ?. Mình vui lòng ?n nút ??t Mua ? trang tr? góp và ?i?n th?ng tin ?? ??ng k?... Xem ti?p ?
  Chào ch?,
  Nê?u mình mua tra? go?p qua Home Credit và FE Credit thì mình c??n ?u? t?? 20 tu?i ?ê?n 60 tu??i co? CMND/CCCD (kh?ng quá 15 n?m k? t? ngày c?p, r? hình ?nh và th?ng tin còn r? ràng) là ???c ?. Còn t? 18 tu?i thì mình góp qua MCredit, Mirae Asset và ACS thì ph?i có thêm h?? kh??u (có tên ng??i mua tr? góp trong h? kh?u) ho??c b??ng la?i xe (còn th?i h?n).
  D? s?n ph?m kh?ng còn hàng t?i khu v?c?TX. La Gi r?i ?. Mình vui lòng ?n nút ??t Mua ? trang tr? góp và ?i?n th?ng tin ?? ??ng k? giúp em nha.
  Chia s? cùng ch?.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng27 ngày tr??c
 • Mua tr? góp app watch 7 thì góp tr??c bao nhiêu ti?n ?
  Chào ch?!?
  D?, hi?n t?i khi ch? mua góp s?n ph?m Apple Watch Series 7 GPS 41mm?giá mua góp là 11.990.000?, n?u ch? tr? tr??c 3.597.000?(30%),m?i tháng ch? góp 1.409.500? và góp trong 6 tháng ch? nha, v?i l?i su?t là 0%, ch? s? góp v?i c?ng ty tài chính Home Credit ?.
  Th?ng tin ??n ch? ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng28 ngày tr??c
  @Hu? Anh: sao mình th?y bên tr? góp có 10.971.000 th?i mà
  D?, hi?n t?i s?n ph?m này có giá?10.791.000? áp d?ng khi ch? mua tr? góp Có l?i su?t ch? nha, còn gói mua góp trên là l?i su?t 0% nên mua v?i giá g?c ?ó ?.?
  Th?ng tin ??n ch? ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng28 ngày tr??c
 • 1234...10?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com