Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Vòng đeo tay thông minh Mi Band 6

140 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Xiaomi

- Th??ng hi?u c?a Trung Qu?c.

- Thành l?p n?m 2010.

- Xiaomi là m?t c?ng ty t? nh?n s?n xu?t hàng ?i?n t?, ch? sau 5 n?m k? t? khi thành l?p, h?ng ?? có ???c th? ph?n l?n th? 5 trên th? gi?i và ??ng ??u t?i th? tr??ng Trung Qu?c n?m 2015. Xiaomi kh?ng ch? ??t ???c thành c?ng ? m?ng ?i?n tho?i mà các m?ng khác nh? máy tính b?ng, Laptop, ti vi, s?c d? phòng, ??ng h? th?ng minh, vòng ?eo tay th?ng minh c?ng r?t phát tri?n, ?i?u ?ó giúp Xiaomi có ???c nh?ng ch? ??ng nh?t ??nh trên th? tr??ng.

 • B?o hành chính h?ng 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: D?y s?c, Sách h??ng d?n

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

 • L?i 1 ??i 1 trong 12 tháng theo chính sách h?ng.

Vòng đeo tay thông minh Mi Band 6

Th?ng tin s?n ph?m

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 khi ?eo trên tay

Ki?u dáng g?n nh?, n?ng ??ng

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6?là phiên b?n ?áng mong ??i c?a nhà Xiaomi v?i thi?t k? màn hình tràn vi?n cho b?n góc nhìn t?t h?n. M?t kính c??ng l?c ch?ng tr?y x??c t?t cùng?d?y ?eo TPU v?i thi?t k? ?m tr?n c? tay, kh?ng th?m n??c khi ?eo, mang l?i cho b?n c?m giác d? ch?u c? ngày dài.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 có thi?t k? g?n nh?

Thi?t k? màn hình tràn vi?n - tr?i nghi?m thú v? h?n

Màn hình c?m ?ng AMOLED và ?? sáng t?i ?a ???c t?ng c??ng lên ng??ng 450 nits, ?i?u này giúp n?ng cao ch?t l??ng hình ?nh ??u ra t? các v? trí góc nhìn m? r?ng, cho kh? n?ng hi?n th? ngoài tr?i ???c t?t h?n. M?t kính c??ng l?c b?o v? ??ng h? khi va ??p và tr?y x??c, t?ng ?? b?n cho thi?t b?.

Màn hình 1.56 inch cùng ?? ph?n gi?i là 152 x 486 pixels, l?n h?n kho?ng 50% so v?i?Mi Band 5?(Mi Band 5 có màn hình 1.1 inch).?M?t ?? ?i?m ?nh trên Mi Band 6 ???c n?ng c?p lên ??n 326ppi, giúp cho các chi ti?t trên màn hình ???c hi?n th? s?c nét h?n.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 có thi?t k? màn hình tràn vi?n

Thay ??i giao di?n tùy thích

Thêm m?t ?i?m m?i n?i b?t n?a thu hút ng??i dùng trên Mi Band 6 ?ó là kho giao di?n m?t???ng h??v?i s? l??ng h?n 130 giao di?n màn hình, tha h? ?? b?n l?a ch?n theo s? thích cá nh?n.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 có th? thay ??i giao di?n

K?t n?i nhanh chóng qua c?ng bluetooth

S? d?ng c?ng ngh? Bluetooth 5.0, có kh? n?ng k?t n?i??i?n tho?i?qua ?ng d?ng Mifit ? c? hai h? ?i?u hành Android và iOS, ng??i dùng có th? cài ??t ch? ?? tùy ch?nh cho phép ??ng h? hi?n th? tin nh?n, cu?c g?i, các th?ng báo ?ng d?ng (Zalo, Messenger, Gmail,…) v? cùng ti?n l?i khi ?ang lái xe, kh?ng ti?n m? ?i?n tho?i ra xem, tránh b? l? các th?ng báo quan tr?ng.

L?u ?: T??ng thích v?i ?i?n tho?i ch?y h? ?i?u hành iOS 10 tr? lên và Android 5.0 tr? lên.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 k?t n?i ???c v?i nhi?u h? ?i?u hành

Th?i gian s? d?ng lên ??n 15 ngày

Vòng ?eo tay th?ng minh?này ???c trang b? viên pin 125 mAh cho th?i l??ng pin s? d?ng khá t?t lên ??n 15 ngày. B?n ch? c?n kho?ng 1.5 gi? ?? s?c ??y v?i ?? s?c nam ch?m, ng??i dùng kh?ng c?n ph?i s?c pin m?i ngày, cho b?n tho?i mái tr?i nghi?m và t?n h??ng.

L?u ?: Th?i gian s? d?ng pin th?c t? còn tu? thu?c vào c??ng ?? s? d?ng c?a ng??i dùng.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 có th?i l??ng pin l?n

Theo d?i s?c kho? toàn di?n

Mi Band 6 v?i ch?c n?ng theo d?i nh?p tim ng??i dùng 24/7 v?i ?? chính xác cao. ??ng th?i, thi?t b? c?ng mang ??n cho b?n kh? n?ng?theo d?i gi?c ng?, ??a ra các ch? s? ?ánh giá ch?t l??ng gi?c ng?, t? ?ó cho b?n nh?ng l?i khuyên giúp c?i thi?n và n?ng cao ch?t l??ng c?a gi?c ng?.

Ngoài ra vòng ?eo tay th?ng minh này còn có ch?c n?ng theo d?i chu kì kinh nguy?t, h??ng ??n nh?ng ng??i dùng là phái n?, giúp ch?m sóc s?c kh?e c?a b?n t?t h?n.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 giúp theo d?i s?c kh?e toàn di?n

Theo d?i các ch? s? v? s?c kh?e t?t h?n

M?t ?i?m ??c bi?t c?a phiên b?n Mi Band 6 này ?ó chính là????c trang b? các tính n?ng nh? c?m bi?n SpO2 ?? ?o n?ng ?? oxy máu.

Xem thêm:?Ch? s? SpO2 là gì?

Ch?c n?ng?theo d?i nh?p tim????c k?t h?p v?i thu?t toán th?ng minh giúp k?t qu? ?o ???c chính xác h?n. Ngoài ra còn có b? ??m b??c ch?n và tính l??ng Calories tiêu th? c?a ng??i dùng, mang ??n cho b?n s? hi?u qu? khi t?p luy?n th? thao, n?ng cao s?c kh?e t?t h?n.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 ch?m sóc s?c kh?e c?a b?n t?t h?n

30 ch? ?? luy?n t?p th? thao

Trang b? 30?ch? ?? luy?n t?p?th? thao chuyên nghi?p t? c? b?n ??n n?ng cao, phù h?p v?i m?i l?a tu?i và gi?i tính, giúp ng??i t?p theo d?i chính xác t? th? t?p, nh?p tim,?l??ng calories tiêu th?. ??y là ti?n ích ???c n?ng c?p h?n r?t nhi?u so v?i phiên b?n tr??c (Mi Band 5 ???c h? tr? 11 ch? ?? luy?n t?p).

Ngoài ra, ? phiên b?n?Mi Band?l?n này còn ???c trang b? kh? n?ng t????ng phát hi?n 6 lo?i hình th? d?c ph? bi?n, mang ??n k?t qu? t?p luy?n chính xác h?n t?i ng??i tiêu dùng.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 v?i 30 ch? ?? luy?n t?p

Tho?i mái t?m, b?i ? vùng n??c n?ng v?i?ch? s? kháng n??c 5 ATM

Thi?t b? ??t chu?n 5 ATM có kh? n?ng ch?u ???c áp su?t n??c 50m tr? xu?ng. M?t s? ?i?u ng??i dùng c?n l?u ? khi s? d?ng thi?t b? nh? sau:

* Kh?ng nên ng?m ??ng h? quá 1h liên t?c trong n??c.

* Kh?ng ???c dùng khi t?m h?i nhi?t ?? trên 60 ?? C.

* Nên lau kh? ??ng h? sau khi ng?m trong n??c.

* Ch?ng n??c ch? kh?ng ch?ng các lo?i dung m?i khác.

* Kh?ng m? nút b?m ch?nh gi? khi xu?ng n??c.

*?Khi mang s?n ph?m ?i b?i, ?i m?a, kh?ng ?n các nút ?i?u ch?nh, kh?ng dùng trong phòng t?m h?i, t?m n??c nóng.

Xiaomi?có h? tr? b?o hành?khi s?n ph?m b? vào n??c,?tr? nh?ng tr??ng h?p khách hàng s? d?ng sai cách, có tác ??ng ngo?i l?c.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 có h? s? kháng n??c 5 ATM

Nhi?u ti?n ích khác cho b?n tr?i nghi?m ?a d?ng h?n

G?m các ti?n ích nh? báo th?c, d? báo th?i ti?t, tìm ?i?n tho?i, ?i?u khi?n ch?i nh?c,...

Ch?c n?ng ?i?u khi?n camera t? xa giúp b?n d? dàng?t? mình ch?p ?nh mà kh?ng c?n ??n b?t k? s? tr? giúp nào khác. Ng??i dùng có th? t? ch?n cho mình nh?ng góc ch?p ?ng ? ?? cho ra ??i b?c ?nh hài lòng nh?t.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 v?i nhi?u ti?n ích khác

Nhìn chung, Mi Band 6 v?n có ki?u dáng nh? g?n, nh?ng thi?t k? màn hình tràn vi?n cho b?n góc nhìn m? r?ng h?n,?d?y ?eo cao su?êm ái cùng các tính n?ng ch?m sóc toàn di?n s?c kho? nh? ?o nh?p tim, ?o SpO2, theo d?i gi?c ng?, theo d?i k? kinh nguy?t, ch? ?? luy?n t?p th? thao,... h?a h?n s? mang ??n nhi?u tr?i nghi?m thú v? cho ng??i s? d?ng v?i m?c giá v? cùng h?p l?.

Xem thêm

Đánh giá Vòng đeo tay thông minh Mi Band 6

 • Xem 37 ảnh từ KH

?ánh giá

?óng
Vòng đeo tay thông minh Mi Band 6

Vòng đeo tay thông minh Mi Band 6

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

790.000₫

1.290.000₫

-38%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08
1

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08

 • T?ng su?t mua d?y ??ng h? gi?m 50% (?p d?ng tùy s?n ph?m. Kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

Cấu hình Vòng đeo tay thông minh Mi Band 6

 • Màn hình:

  AMOLED 1.56 inch
 • Thời lượng pin:

  Kho?ng 15 ngày
 • Kết nối với hệ điều hành:

  Android 5.0 tr? lên iOS 10 tr? lên
 • Mặt:

  Kính c??ng l?c 47.4 mm 47.4 mm
 • Dây:

  22 cm
 • Tính năng cho sức khỏe:

  Ch? ?? luy?n t?p Theo d?i gi?c ng? Theo d?i m?c ?? stress Tính l??ng calories tiêu th? ?o nh?p tim ?o n?ng ?? oxy (SpO2) ??m s? b??c ch?n
 • Tiện ích:

  Báo th?c D? báo th?i ti?t Rung th?ng báo Thay m?t ??ng h? Tìm ?i?n tho?i ?i?u khi?n ch?i nh?c ?i?u khi?n ch?p ?nh
 • Hãng

  Xiaomi. Xem th?ng tin h?ng
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Việt [PDF, 8.8MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
1.152 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Cho em h?i ?? hình n?n dc ko a
  Chào anh !
  D? s?n ph?m này anh ?? hình n?n lên ???c anh nhé, anh k?t n?i vòng ?eo v?i ?i?n tho?i vào ?ng d?ng trên ?i?n tho?i ?? tùy ch?n ??i m?t ??ng h? nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Kh?ng k?t n?i Bluetooth thì có ??m b??c ch?n ???c kh?ng ??
  Chào ch?!?
  D? mình c?n k?t n?i ??ng h? v?i ?i?n tho?i tr??c thì ??ng h? m?i ?o ???c b??c ch?n ch? nhé?
  Th?ng tin ??n ch?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Có bán d?y riêng kh?ng em?
  Chào ch?,?
  D? theo em ki?m tra thì bên em hi?n ch?a có kinh doanh d?y riêng cho m?u này ?ó ?.
  Th?ng tin ??n ch?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • pin 14 ngày mà dùng m?i có 1 ngày 1 ?êm pin v? 0% là sau v?y ???
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì anh m?i mua v? s? d?ng hay sao ?, tr??ng h?p này thì anh th? s?c ??y r?i s? d?ng l?i xem th?i gian ???c bao l?u anh nha.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • T? v?n cho mình nhé
  Chào ch?
  Da? mi?nh tham kha?o sa?n ph??m Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 6 ?ang co? m??c gia? 790.000? ta?i HCM. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n ch?. ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng8 ngày tr??c
 • Hi?n t?i ? ch? mình còn s?n ph?m này kh?ng ?
  Chào anh
  D? phi?n anh cung c?p cho em ??a ch? c? th? X?/ Ph??ng, Qu?n/Huy?n ?? em ki?m tra và th?ng báo ??n anh nhé?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng11 ngày tr??c
 • các b?n cho mình h?i mình ?ang dùng mi band4 tr??c kia k?t n?i v?i mi fit nh?ng do mình kh?ng s? d?ng nên ?? xoá mi fit gi? mu?n s? d?ng l?i thì ?? t?i zepp life nh?ng kh?ng th? k?t n?i. trên mi band hi?n pair first và mình có dùng zepp life ?? k?t n?i thì th?ng báo kh?ng th? k?t n?i vì ?? ghép n?i thi?t b? tr??c. nh?ng mình ch?a k?t n?i thi?t b? nào c? mong các b?n giúp ??.
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì trên ??ng h? anh reset v? m?t ??nh r?i dùng ?ng d?ng tìm l?i anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng14 ngày tr??c
 • Có bán d?y s?c riêng kh?ng ?? C?a bên h?ng lu?n ?y
  Chào ch?
  D? tr??ng h?p s?n ph?m mua t? bên em mình mang ??n siêu th? g?n nh?t bên em h? tr? mua l?i t? h?ng cho mình?nhé.
  Th?ng tin ??n?ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng14 ngày tr??c
 • S?n ph?m dùng t?t, mình khá hài lòng, nên mình ?? mua 2 chi?c li?n. Tuy nhiên khi reset l?i thì ko bi?t cài ??t nh? th? nào ?? k?t n?i v?i ?t. s?t c?a mình xxxx231884. Mong nh?n ???c s? h? tr? c?a KTV! Cám ?n!

  Chào anh?
  D? anh vui lòng tham kh?o bài vi?t?N?Y anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng19 ngày tr??c
 • Cho mình h?i c?a hàng có bán d?y ??ng h? này k v?y?
  Chào anh !?
  D? hi?n bên em ch?a có s?n ph?m d?y ?ó r?i ?
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng19 ngày tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com