Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Vòng đeo tay thông minh Mi Band 7

13 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Xiaomi

- Th??ng hi?u c?a Trung Qu?c.

- Thành l?p n?m 2010.

- Xiaomi là m?t c?ng ty t? nh?n s?n xu?t hàng ?i?n t?, ch? sau 5 n?m k? t? khi thành l?p, h?ng ?? có ???c th? ph?n l?n th? 5 trên th? gi?i và ??ng ??u t?i th? tr??ng Trung Qu?c n?m 2015. Xiaomi kh?ng ch? ??t ???c thành c?ng ? m?ng ?i?n tho?i mà các m?ng khác nh? máy tính b?ng, Laptop, ti vi, s?c d? phòng, ??ng h? th?ng minh, vòng ?eo tay th?ng minh c?ng r?t phát tri?n, ?i?u ?ó giúp Xiaomi có ???c nh?ng ch? ??ng nh?t ??nh trên th? tr??ng.

 • B?o hành chính h?ng 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: Sách h??ng d?n, ?? s?c r?i, H?p

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

 • L?i 1 ??i 1 trong 7 ngày theo chính sách h?ng.

Vòng đeo tay thông minh Mi Band 7

Th?ng tin s?n ph?m

Tháng 5/2022, Xiaomi ?? cho ra m?t th? h? smartband ti?p theo c?a mình mang tên?Xiaomi Smart Band 7. V?i nh?ng n?ng c?p nh? v? màn hình, tính n?ng s?c kho? c?ng nh? thêm nhi?u ch? ?? luy?n t?p, ??y là m?t s?n ph?m ?áng s? h?u dành cho nh?ng ng??i dùng yêu thích s? nh? g?n c?a m?t thi?t b? ?eo tay th?ng minh nh?ng v?n có nh?ng ti?n ích c? b?n, ?? dùng.

Ngo?i hình quen thu?c ??m ch?t Xiaomi, màn hình AMOLED bo cong 2.5D

V? thi?t k?, Mi Band 7 v?n mang di?n m?o ??c tr?ng hình con nh?ng nh? các th? h? tr??c ??y, tuy nhiên ?? có nh?ng s? thay ??i mà ng??i dùng có th? d? dàng nh?n di?n.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 7 - Di?n m?o

D? th?y nh?t là ph?n màn hình ?? ???c Xiaomi t?ng kích th??c lên?1.62 inch, l?n h?n?25%?so v?i?Mi Band 6?(1.56 inch), cho kh?ng gian hi?n th? r?ng h?n, xem ???c nhi?u th?ng tin h?n. Ph?n màn hình c?ng ???c làm m?ng h?n, có ???cong 2.5D?cho c?m giác vu?t, ch?m trên màn hình “??” h?n.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 7 - Màn hình

V?n ???c trang b??màn hình AMOLED, smartband Xiaomi có ?? sáng tu? ch?nh lên ??n?500 nits?v?i m?t ?? ?i?m ?nh?326 PPI?giúp hình ?nh hi?n th? r? nét ngay c? khi ra ngoài tr?i.

Ngoài ra, tính n?ng?Màn hình lu?n hi?n th??(Always on Display) th??ng th?y trên các m?u???ng h? th?ng minh?c?a Xiaomi nay c?ng ?? ???c tích h?p trên Mi Band 7 giúp b?n có th? xem gi? trên ??ng h? ch? v?i m?t cái nhìn mà kh?ng c?n nh?c c? tay.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 7 - Màn hình lu?n hi?n th?

Ph?n vi?n màn hình d??i c?a Mi Band 7 có thi?t k? dày h?n vi?n trên, n?u b?n nhìn tr?c di?n s? kh?ng r? nh?ng khi nhìn nghiêng ho?c dùng giao di?n màu sáng s? th?y, ??y s? là m?t ?i?m tr? nh? cho các b?n yêu thích s? hoàn h?o. Tuy nhiên ?i?u này có th? kh?c ph?c b?ng cách dùng nh?ng giao di?n màu t?i, Xiaomi ?? trang b? h?n?100?m?t ??ng h? trên ?ng d?ng?Mi Fitness?cho ng??i dùng tho? s?c l?a ch?n.

V??d?y ?eo?trên Mi Band 7, kh?ng có s? khác bi?t so v?i các th? h? tr??c, v?n là?d?y ?eo TPU?m?m m?i, cho c?m giác tho?i mái, kh?ng b? bí m? h?i c? ngày dài ho?t ??ng, k? c? lúc ?i ng?, k? h?p v?i tr?ng l??ng ch??13.5 gram?nên ??i lúc mình quên m?t s? hi?n di?n c?a chi?c?vòng ?eo tay th?ng minh?trên c? tay.?

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 7 - D?y ?eo

M?t l?u ? nh? là b?n s? kh?ng th? thay d?y c?a các dòng Mi Band khác cho Mi Band 7 vì khác bi?t kích th??c màn hình.

Khi so sánh v?i Mi Band 6, có th? th?y 2 c?nh bên c?a khung máy trên Mi Band 7 ?? ???c vác cong li?n m?ch v?i d?y ?eo t?o s? hài hoà h?n cho t?ng th?, m?t thay ??i kh?ng l?n nh?ng v?n cho th?y Xiaomi ?? có m?t s? ch?m chút mang l?i khác bi?t cho s?n ph?m n?m nay.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 7 - C?nh h?ng

Giao di?n m?i mang l?i tr?i nghi?m m??t mà, kh?ng gian hi?n th? s?ng ??ng

V?i màn hình l?n h?n, Xiaomi c?ng ?? ?i?u ch?nh giao di?n v?i các bi?u t??ng ???c v? l?i, b? sung hi?u ?ng m?i,... mang l?i c?m giác thích m?t h?n cho ng??i dùng khi thao tác trên màn hình. Các bi?u t??ng trên vòng tay ???c th?a h??ng thi?t k? t? MIUI trên ?i?n tho?i và các dòng smartwatch nên mang di?n m?o r?t tr?c quan, s?ng ??ng.

?? ghép n?i v?i ?i?n tho?i, ng??i dùng có th? s? d?ng ?ng d?ng?Zepp Life?ho?c?Mi Fitness, trong ?ó Mi Fitness có th? ??ng b? v?i Strava cho ng??i dùng yêu thích th? thao có th? theo d?i, qu?n l? quá trình t?p luy?n c?a mình.

T?i ?ng d?ng Mi Finess: trên?CH Play?| trên?App Store

Khi ghép n?i v?i ?i?n tho?i, ng??i dùng có th? thay ??i thêm nhi?u m?t ??ng h? m?i, tùy ch?nh th?ng báo cu?c g?i, tin nh?n, th?ng báo ?ng d?ng,... c?ng nh? xem các bi?u ?? d? li?u theo d?i s?c kho?, luy?n t?p mà Mi Band 7 ?o l?i ???c.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 7 - Mi Fitness

Các th?ng s?, d? li?u?theo d?i gi?c ng?, nh?p tim, m?c ?? c?ng th?ng,... ???c th?ng kê r?t tr?c quan, chi ti?t giúp b?n d? dàng qu?n l?, theo d?i c?ng nh? c?i thi?n s?c kho? c?a mình t?t h?n.

H? tr? nhi?u ch? ?? luy?n t?p, tích h?p kh? n?ng theo d?i?SpO2?liên t?c

M?t ?i?m c?i ti?n c?a Mi Band 7 so th? ng??i ti?n nhi?m ?ó là kh? n?ng?theo d?i?n?ng ?? oxy trong máu SpO2 liên t?c?và???a ra c?nh báo rung?khi có b?t th??ng. B?n c?ng có th? cài ??t m?c c?nh báo 90%, 85%,... d? dàng ngay trên ?ng d?ng.

Mi Band 7 ???c trang b? lên ??n?h?n 100?ch? ?? th? thao, bao g?m các bài t?p ngoài tr?i và trong nhà nh? t?p gym, ch?y b?, ??p xe, yoga,... Ngoài ra còn h? tr? b?n tùy ch?n ph?n tích d? li?u th? thao m?i giúp b?n ?o kh?i l??ng luy?n t?p, th?i gian ph?c h?i, ??c bi?t là tính n?ng ?o?l??ng oxy t?i ?a?(VO2 Max),... ch?a t?ng có trên các dòng Mi Band tr??c ?ó.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 7 - ?o kh?i l??ng luy?n t?p

Khi tr?i nghi?m ?o SpO2 và nh?p tim t? Mi Band 7 và thi?t b? ?o y t? cùng lúc cho ra k?t qu? r?t sát sao, ch?ng t? Xiaomi càng ngày càng n?ng c?p cho c?m bi?n trên thi?t b? c?a mình ?? mang l?i k?t qu? ít sai s? nh?t. Tuy nhiên, s? li?u trên ??ng h? c?ng ch? mang tính ch?t tham kh?o, b?n nên s? d?ng máy ?o y t? chuyên nghi?p ?? có k?t qu? chu?n xác nh?t.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 7 - ?o SpO2 và nh?p tim

Xem m?i th?ng báo cu?c g?i, tin nh?n,... ngay trên c? tay

V? kh? n?ng nh?n th?ng báo, khi b?n ?i?u ch?nh cho phép nh?n th?ng báo trên Mi Fitness,???ng h??s? hi?n th? th?ng báo ?ng d?ng, tin nh?n, cu?c g?i,... m?t cách nhanh chóng qua bluetooth. V?i c?ng ngh??Bluetooth v5.2?tiên ti?n, b?n kh?ng c?n lo vi?c ng?t k?t n?i hay k?t n?i kh?ng ?n ??nh ? tr??ng h?p cách xa ?i?n tho?i trong kho?ng 50 mét.

Ph?ng ch? hi?n th? ti?ng Vi?t có d?u r? ràng, kh?ng b? l?i ng?t dòng kh?ng h?p l?. V?i nh?ng tin nh?n dài b?n có th? l??t ??c d? dàng nh? màn hình l?n.?

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 7 - Hi?n th? tin nh?n

Kh? n?ng nh?n cu?c g?i c?ng g?n nh? t?c th?i so v?i trên ?i?n tho?i. B?n c?ng hoàn toàn có th? ?i?u ch?nh các ch? ?? nh?n cu?c g?i nh? rung, im l?ng v?i cu?c g?i t? s? l?, tr? l?i v?i tin nh?n hay thi?t l?p ?? tr? nh?n cu?c g?i so v?i ?i?n tho?i trên ?ng d?ng Mi Fitness.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 7 - Nh?n cu?c g?i

??ng h? ??t chu?n?kháng n??c 5 ATM?cho b?n tho?i mái r?a tay, ?i m?a, ?i t?m,... Cùng v?i vi?c thi?t k? kh?ng có phím v?t l? ? c?nh h?ng c?ng giúp thi?t b? h?n ch? kh? n?ng vào n??c t?i ?a giúp b?n yên t?m khi s? d?ng.

Xiaomi Band 7 c?ng s? h?u nhi?u ti?n ích th?ng minh, s?n sàng ??ng hành cùng b?n trong m?i ho?t ??ng h?ng ngày nh? báo th?c, th?i ti?t, ?i?u khi?n ch?i nh?c, ??m b??c ch?n,...

S? h?u viên pin dung l??ng?180 mAh, l?n h?n ?áng k? so v?i pin 125 mAh trên th? h? tr??c, Xiaomi c?ng b? th?i l??ng pin c?a Mi Band 7 lên ??n?14 ngày?? ch? ?? s? d?ng c? b?n. Tuy nhiên th?i l??ng pin th?c t? còn tu? thu?c vào c??ng ?? s? d?ng c?a ng??i dùng.

B?n c?ng kh?ng c?n lo tính n?ng Màn hình lu?n sáng (Always on Display) s? ng?n nhi?u pin h?n vì ??ng h? h? tr??s?c nam ch?m?ti?n l?i kh?ng c?n tháo r?i, ch? m?t ch?a ??y 2 gi? ?? có th? n?p ??y l?i pin và ti?p t?c s? d?ng.

Vòng ?eo tay th?ng minh Mi Band 7 - S?c nam ch?m

V?i nh?ng c?i ti?n v? giao di?n, c?ng ngh? Bluetooth, trang b? thêm nhi?u ch? ?? luy?n t?p, tính n?ng theo d?i SpO2 liên t?c,... màn hình l?n h?n cho tr?i nghi?m s? d?ng thích h?n, Xiaomi Band 7 s? là s?n ph?m ?áng n?ng c?p cho nh?ng tín ?? yêu thích các thi?t b??vòng ?eo tay th?ng minh Xiaomi?c?ng nh? nh?ng ng??i ?ang tìm ki?m m?t chi?c smartband h? tr? nhi?u ti?n ích v?i m?c giá d? ti?p c?n.

Xem thêm

Đánh giá Vòng đeo tay thông minh Mi Band 7

?ánh giá

?óng
Vòng đeo tay thông minh Mi Band 7

Vòng đeo tay thông minh Mi Band 7

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

1.190.000₫

1.290.000₫

-7%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08
1

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08

 • T?ng su?t mua d?y ??ng h? gi?m 50% (?p d?ng tùy s?n ph?m. Kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

Cấu hình Vòng đeo tay thông minh Mi Band 7

 • Màn hình:

  AMOLED 1.62 inch
 • Thời lượng pin:

  Kho?ng 14 ngày (? ch? ?? c? b?n) Kho?ng 7 ngày
 • Kết nối với hệ điều hành:

  Android 5.0 tr? lên iOS 10 tr? lên
 • Mặt:

  Kính 2.5D 46.5 mm
 • Tính năng cho sức khỏe:

  Ch? ?? luy?n t?p Theo d?i gi?c ng? Theo d?i m?c ?? stress Tính l??ng calories tiêu th? ?o l??ng tiêu th? oxy t?i ?a (VO2 max) ?o nh?p tim ?o n?ng ?? oxy (SpO2) ??m s? b??c ch?n
 • Hãng

  Xiaomi. Xem th?ng tin h?ng
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
15 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • S?n ph?m có l?p sim dc ko ?
  Chào anh,
  D? s?n ph?m kh?ng h? tr? l?p SIM r?i ??
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Có ?o huy?t áp kh?ng ?
  Chào anh?
  D? máy kh?ng h? tr? ?o huy?t áp anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • E v?a mua nh?ng sao k có th?ng báo ?ng d?ng lên ??ng h? mà ch? ???c c?a fb th?i còn zalo mess ??u k có
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì anh vào ?ng d?ng k?t n?i trên ?i?n tho?i > tìm ph?n th?ng báo và b?t các ?ng d?ng c?n thi?t lên nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • Mi band 7 này theo d?i chu k? kinh nguy?t k ?
  Chào ch?
  D? r?t ti?c s?n ph?m kh?ng h? tr??heo d?i chu k? kinh nguy?t ??
  Th?ng tin ??n ch? !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • Ad cho h?i Mi bank 7 pro, khi nào có t?i tgdd v?y
  Chào anh
  D? hi?n s?n ph?m này ch?a có hàng nên ch?a ki?m tra chính xác giúp mình ???c ?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • Kính Xiaomi bank 7 có ch?ng x??c kh?ng shop
  Chào anh?
  D???M?t kính cong 2.5D có ch?ng tr?y x??c anh nhé
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng9 ngày tr??c
 • gi?m 5% qua ví moca thì ph?i tr? bao nhiêu cho s?n ph?m mi band 7 h? ad
  Chào anh
  D? mình thanh toán qua ví moca cho s?n ph?m này s? ???c gi?m thêm 54.500? nhé
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng9 ngày tr??c
 • hình nh? ngày 8/8 l?i gi?m n?a ph?i ko ?
  Chào anh
  D? hi?n t?i em ch?a có th?ng tin c? th? v? ?u ??i c?a s?n ph?m trong th?i gian t?i, nh? anh theo d?i TGDD th??ng xuyên c?p nh?t th?ng tin giúp em nhé.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • ?èn xanh, ?? nháy liên t?c trên miband 7 là gì v ?
  Chào anh !?
  D? anh có th? ch?p l?i ?nh c? th? ?? bên em h? tr? t?t h?n ?.?
  Mong ph?n h?i t? anh.?
  ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng12 ngày tr??c
 • Bên mình mu?n ??i mi6 lên mi7 mà mi6 h?i b? x??c vài v?t nh? có ???c kh?ng shop
  Chào anh.
  D? n?u s?n ph?m mình mua m?i t?i Thegioididong.com ho?c Dienmayxanh.com , kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, kh?ng b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo thì bên em có chính sách thu mua v?i giá 80% giá s?n ph?m trên hóa ??n (trong tháng ??u tiên, các tháng sau m?i tháng c?ng thêm 10% phí ??i v?i s?n ph?m mua t? 1/3/2021). Mình vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i mua hàng ?? bên em h? tr? tính giá thu l?i tham kh?o giúp... Xem ti?p ?
  Chào anh.
  D? n?u s?n ph?m mình mua m?i t?i Thegioididong.com ho?c Dienmayxanh.com , kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, kh?ng b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo thì bên em có chính sách thu mua v?i giá 80% giá s?n ph?m trên hóa ??n (trong tháng ??u tiên, các tháng sau m?i tháng c?ng thêm 10% phí ??i v?i s?n ph?m mua t? 1/3/2021). Mình vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i mua hàng ?? bên em h? tr? tính giá thu l?i tham kh?o giúp ?.
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com