Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Redmi Watch 2 Lite

49 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Xiaomi

- Th??ng hi?u c?a Trung Qu?c.

- Thành l?p n?m 2010.

- Xiaomi là m?t c?ng ty t? nh?n s?n xu?t hàng ?i?n t?, ch? sau 5 n?m k? t? khi thành l?p, h?ng ?? có ???c th? ph?n l?n th? 5 trên th? gi?i và ??ng ??u t?i th? tr??ng Trung Qu?c n?m 2015. Xiaomi kh?ng ch? ??t ???c thành c?ng ? m?ng ?i?n tho?i mà các m?ng khác nh? máy tính b?ng, Laptop, ti vi, s?c d? phòng, ??ng h? th?ng minh, vòng ?eo tay th?ng minh c?ng r?t phát tri?n, ?i?u ?ó giúp Xiaomi có ???c nh?ng ch? ??ng nh?t ??nh trên th? tr??ng.

 • B?o hành có cam k?t trong 12 tháng Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: ??ng h?, Sách h??ng d?n, D?y cáp

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

Redmi Watch 2 Lite

Th?ng tin s?n ph?m

Màn hình tràn vi?n, hi?n th? ?a s?c màu, tùy bi?n h?n 100 giao di?n màn hình

Redmi Watch 2 Lite s? h?u thi?t k? màn hình l?n v?i kích th??c 1.55 inch,?t?ng 10% di?n tích so v?i b?n ti?n nhi?m Mi Watch Lite là 1.4 inch, ???c trang b? c?ng ngh? màn hình TFT cùng ?? ph?n gi?i 320 x 360 pixels hi?n th? ?a d?ng màu s?c, hình ?nh r? ràng, tho? m?n th? giác c?a b?n. ??ng th?i, b?n có th? thay ??i gi?a h?n 100 giao di?n ???c thi?t k? trong m?t ??ng h? t?o nên s? linh ho?t và ?a d?ng ?? phù h?p v?i trang ph?c ho?c t?m tr?ng m?i ngày c?a b?n.

Redmi Watch 2 Lite - Màn hình

Tr?ng l??ng g?n nh?, thi?t k? hi?n ??i?

??ng h? th?ng minh có tr?ng l??ng khá nh? ch? 35 gram ?i kèm d?y ?eo có ch?t li?u TPU m?m, m?ng t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i dùng khi ?eo ??ng h? su?t m?t ngày dài.?

Redmi Watch 2 Lite - Thi?t k?

H?n 100 ch? ?? luy?n t?p th? thao chuyên nghi?p

Theo d?i ho?t ??ng th? thao cho ng??i dùng nh? m?t chuyên gia v?i h?n 17 ch? ?? luy?n t?p chuyên nghi?p g?m: Yoga, HIIT (Cardio c??ng ?? cao), b?i l?i, nh?y d?y, máy ch?y b?, ??p xe,... Ch? ?? th? thao ?a d?ng h?n v?i 100 b? m?n luy?n t?p ???c m? r?ng cho b?n tho?i mái l?a ch?n.

Redmi Watch 2 Lite - Ch? ?? luy?n t?p

Theo d?i s?c kh?e c?a b?n v?i các tính n?ng th?ng minh

V?i Redmi Watch 2 Lite, b?n s? n?m ???c tình tr?ng s?c kh?e c?a chính b?n th?n mình m?i lúc m?i n?i nh?: Th?ng báo ch? s? Oxy trong máu th?ng qua tính n?ng ?o SpO2, h? tr? theo d?i SpO2 trong khi ng?, giám sát gi?c ng? su?t 24h (?o l??ng chi ti?t các gi?c ng? n?ng, s?u), tích h?p c?m bi?n nh?p tim quang h?c có ?? chính xác cao ?? ?o nh?p tim c?a b?n liên t?c trong ngày và g?i c?nh báo khi nh?p tim b?t th??ng giúp b?n phát hi?n nhanh tình tr?ng s?c kh?e c?a b?n th?n ?? có bi?n pháp can thi?p k?p th?i.?

Redmi Watch 2 Lite - Theo d?i s?c kho?

Nhi?u l?a ch?n ch? ?? s?c kh?e h?n n?a

Ngoài các tính n?ng trên, Redmi còn cung c?p 3 ch? ?? t?p luy?n giúp b?n ?i?u ch?nh h?i th? ?n ??nh, th??ng xuyên th?ng báo m?c ?? c?ng th?ng giúp ng??i dùng c?n b?ng tr?ng thái gi?a c?ng vi?c và cu?c s?ng và tính n?ng theo d?i chu k? kinh nguy?t cho phái n?, h? tr? ghi l?i chu k? hàng tháng c?a b?n và th?ng báo cho b?n khi s?p ??n.

Redmi Watch 2 Lite - Tính n?ng

Xem l?i t?t c? các d? li?u s?c kh?e ch? v?i m?t thao tác

M?t trong nh?ng tính n?ng ti?n l?i nh?t mà th??ng hi?u?Xiaomi mang l?i cho ng??i dùng ?? d? dàng theo d?i l?i các ho?t ??ng c?a mình ??u ???c l?u tr? trong m?t ?ng d?ng. Ch? c?n m?t thao tác truy c?p s? giúp b?n bi?t ???c quá trình t?p luy?n, th?i gian ng? và các d? li?u tình tr?ng s?c kh?e m?i ngày ??u ???c ghi nh?n l?i trong ?ng d?ng Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite.

Ngoài ra, Redmi Watch 2 Lite này còn ??ng b? hóa d? li?u v?i ?ng d?ng Strava, m?t ?ng d?ng c?c k? phù h?p cho các tín ?? ?am mê th? thao ?? k?t b?n, giao l?u v?i nhau và chia s? quá trình t?p luy?n v?i b?n bè c?a mình.?

T?i ?ng d?ng Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite: trên Google Play | trên Appstore

T?i ?ng d?ng Strava:?trên Google Play | trên Appstore

Redmi Watch 2 Lite - Ph?n m?m

Ch? ?? GPS ??c l?p ?a h? th?ng

??ng h? ???c tích h?p h? th?ng chipset GNSS ?i kèm hi?u su?t ???c c?i thi?n ?? ??nh v? chính xác h?n v?i b?n h? th?ng ??nh v? toàn c?u chính ???c h? tr?: GPS, GLONASS,... giúp ng??i dùng rút ng?n th?i gian ??nh v? và tìm ki?m v? trí chính xác h?n.

??i v?i nh?ng tín ?? yêu thích du l?ch và các ho?t ??ng ngoài tr?i thì tính n?ng ??nh v? chuyên nghi?p này là r?t c?n thi?t.

Redmi Watch 2 Lite - ??nh v?

Th?i l??ng pin cho 10 ngày s? d?ng

Theo th?ng tin t? h?ng ?? cung c?p th?i l??ng pin có th? kéo dài ??n 10 ngày khi ? ch? ?? s? d?ng th?ng th??ng và kho?ng 5 ngày trong c??ng ?? s? d?ng nhi?u tính n?ng s? khá phù h?p cho nh?ng b?n có nh?ng chuy?n ?i dài ngày mà kh?ng lo h?t pin. Tuy nhiên l??ng pin có th? thay ??i so v?i th?ng tin h?ng th?ng báo tùy vào cách s? d?ng c?a ng??i dùng.

Redmi Watch 2 Lite - Th?ng tin pin

Kháng n??c 5 ATM, tho?i mái t?m b?i vùng n??c n?ng

Thi?t b? ???c ghi nh?n chu?n kháng n??c 5 ATM,?có th? s? d?ng ??ng h? ? h? b?i, các ho?t ??ng th? thao ? vùng n??c n?ng. Tuy nhiên ?? b?o qu?n ???c thi?t b? l?u dài h?n, b?n v?n nên h?n ch? ?? thi?t b? ti?p xúc v?i n??c ít nh?t có th?, kh?ng s? d?ng thi?t b? trong nh?ng tr??ng h?p nh? phòng t?m h?i, t?m n??c nóng, ?i l?n, ti?p xúc v?i các dòng n??c ch?y xi?t, ng?m ??ng h? liên t?c trong m?t gi? ??ng h?.?

Redmi Watch 2 Lite - Kháng n??c

Cùng nhi?u tính n?ng ti?n ích khác

??ng h? v?n còn cung c?p nhi?u tính n?ng v? cùng ti?n l?i cho b?n tha h? khám phá: ?i?u khi?n ch?i nh?c, th?ng báo tin nh?n và cu?c g?i ??n, tìm ?i?n tho?i, d? báo th?i ti?t, b?m gi?,... Giúp cu?c s?ng c?a b?n tr? nên ch?t l??ng và ti?n l?i h?n nhi?u nh? vào s? n?ng c?p c?a c?ng ngh? m?i ngày.

Redmi Watch 2 Lite - Ti?n ích khác

??ng h? th?ng minh Redmi Watch 2 Lite s? mang l?i s? hài lòng cho các b?n tr? yêu thích luy?n t?p th? thao và mu?n tr?i nghi?m cu?c s?ng th?ng minh v?i các thi?t b? c?ng ngh? hi?n ??i cùng m?t thi?t k? th?i th??ng mà v?n phù h?p v?i ng?n sách ng?n h?n c?a mình.

Xem thêm

Đánh giá Redmi Watch 2 Lite

?ánh giá

?óng
Redmi Watch 2 Lite

Redmi Watch 2 Lite

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

1.336.000₫ *

1.490.000₫

-10%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08
1

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng ??i v?i 1 s? gói tr? góp

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08

 • T?ng su?t mua d?y ??ng h? gi?m 50% (?p d?ng tùy s?n ph?m. Kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

Cấu hình Redmi Watch 2 Lite

 • Màn hình:

  TFT 1.55 inch
 • Thời lượng pin:

  Kho?ng 10 ngày (s? d?ng trong ?i?u ki?n tiêu chu?n)
 • Kết nối với hệ điều hành:

  Android 6.0 tr? lên iOS 10 tr? lên
 • Mặt:

  Kính c??ng l?c 41.2 mm
 • Tính năng cho sức khỏe:

  Ch? ?? luy?n t?p Theo d?i chu kì kinh nguy?t Theo d?i gi?c ng? Theo d?i m?c ?? stress Theo d?i nh?p th? Theo d?i nh?p tim 24h ?o nh?p tim ?o n?ng ?? oxy (SpO2)
 • Hãng

  Xiaomi. Xem th?ng tin h?ng
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Việt [PDF, 0.4MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
338 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com