Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Samsung Galaxy Watch 4 40mm Đen

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Samsung

- Th??ng hi?u c?a Hàn Qu?c.

- Thành l?p n?m 1938.

- T?p ?oàn Samsung là m?t t?p ?oàn ?a qu?c gia, hi?n s? h?u r?t nhi?u c?ng ty con, chu?i h? th?ng bán hàng cùng các v?n phòng ??i di?n trên ph?m vi toàn c?u, h?u h?t ??u ?ang ho?t ??ng d??i tên th??ng hi?u Samsung, ??y là t?p ?oàn Tài phi?t ?a ngành có quy m? và t?m ?nh h??ng ??n n?n kinh t? l?n nh?t t?i Hàn Qu?c nói riêng và ??ng th?i c?ng là m?t trong nh?ng th??ng hi?u c?ng ngh? ??t giá b?c nh?t trên th? gi?i hi?n nay.

?

 • B?o hành có cam k?t trong 12 tháng Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, ??ng h?, Sách h??ng d?n, ?? s?c r?i

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

Th?ng tin s?n ph?m

Phong cách n?ng ??ng, th?i th??ng

Phiên b?n???ng h? Samsung Galaxy Watch 4?này ???c thi?t k? ??n gi?n v?i m?t ??ng h? d?ng tròn có ???ng kính 40 mm th??ng th?y ????ng h? th?ng minh?t?o nên phong cách n?ng ??ng, cu?n hút. Khung vi?n ??ng h? ???c làm t? ch?t li?u nh?m b?n ch?c, tr?ng l??ng nh?. Bên c?nh ?ó?d?y ?eo silicone?êm ái, kh?ng g?y khó ch?u khi ?eo su?t ngày dài, k? c? khi ng??i dùng v?n ??ng, t?p th? thao ra nhi?u m? h?i tay.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - Thi?t k?

Màn hình s?c nét, hi?n th? r? ràng

??ng h? ???c h?ng trang b? màn hình Super AMOLED có ?? ph?n gi?i 396 x 396 pixels cho kh? n?ng hi?n th? s?c nét, ?? t??ng ph?n cao và ??c bi?t là ti?t ki?m n?ng l??ng t?t. Màn hình ???c b?o v? t?t h?n v?i t?m kính c??ng l?c Gorilla Glass Dx+ c?ng cáp, có ?? b?n cao, kh?ng lo tình tr?ng n?t v? khi b? va ??p.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - Màn hình

D? dàng k?t n?i v?i "d? yêu" th?ng qua Bluetooth v5.0

B?n có th? d? dàng k?t n?i các thi?t b? Android v?i chi?c???ng h? Samsung?này. Sau khi k?t n?i, b?n có th? ki?m tra th?ng báo tin nh?n, cu?c g?i trên ??ng h? nhanh chóng và ti?n l?i, kh?ng lo b? l? th?ng báo nào trong lúc ?ang luy?n t?p th? thao.

L?u ?: ??ng h? kh?ng t??ng thích v?i các thi?t b? iPhone.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - Bluetooth

C?u hình m?nh m? v?i con chip?Exynos W920

??ng h? ???c trang b? chip Exynos W920 có t?c ?? nhanh h?n 20% so v?i Exynos 9110 ???c trang b? ? chi?c Samsung Galaxy Watch 3. Bên c?nh ?ó, con chip Exynos W920 này còn giúp ti?t ki?m pin, t?ng th?i l??ng s? d?ng.

H? ?i?u hành c?a???ng h??là Wear Os, ??c bi?t Samsung Galaxy Watch 4 là chi?c ??ng h? th?ng minh ??u tiên có n?n t?ng h?p nh?t v?i giao di?n One UI Watch mang l?i tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m? và thú v?.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - Chip

Cá nh?n hóa thi?t b? v?i b? s?u t?p m?t ??ng h? ?a d?ng

Tho?i mái thay ??i hình n?n ??ng h? v?i b? s?u t?p m?t ??ng h? ?a d?ng, b?n có th? l?a ch?n các lo?i m?t ??ng h? khác nhau nh? m?t ??ng h? kim, m?t ?i?n t? tùy theo s? thích c?a b?n. V?i tính n?ng này, chi?c ??ng h? c?a b?n s? lu?n ???c ??i m?i, kh?ng lo nhàm chán khi s? d?ng l?u ngày.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - Giao di?n

Th?i l??ng pin 1.5 ngày

V?i dung l??ng pin 247 mAh, b?n có th? s? d?ng ??ng h? trong kho?ng 1.5 ngày, ??ng h? ???c s?c th?ng qua c?ng s?c kh?ng d?y ti?n l?i. L?u ?, th?i gian s? d?ng này có th? thay ??i tùy theo cách s? d?ng c?a ng??i dùng.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - Pin

Kh? n?ng ??nh v? chu?n xác

B?n kh?ng c?n ph?i quá lo l?ng v? v?n ?? ???ng ?i khi du l?ch hay ?i ph??t m?t mình nh? tính n?ng???nh v? GPS?chu?n xác ???c tích h?p trên ng??i b?n ??ng hành này. B?n có th? d? dàng bi?t ???c th?ng tin chính xác v? v? trí hi?n t?i, qu?ng ???ng ?i giúp b?n ch? ??ng h?n trong nh?ng chuy?n ?i xa.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - GPS

Chu?n ch?ng n??c 5 ATM - ISO 22810:2010

Ng??i dùng hoàn toàn có th? yên t?m ?eo ??ng h? th?ng minh khi ?i m?a, ?i b?i ? vùng n??c n?ng v?i chu?n ch?ng n??c 5 ATM. Tuy nhiên, ?? ??m b?o ???c tu?i th? c?a ??ng h?, ng??i dùng kh?ng nên ng?m ??ng h? quá l?u d??i n??c tránh tình tr?ng vào n??c g?y h? h?ng.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - Kháng n??c

B? c?m bi?n tiên ti?n theo d?i s?c kh?e ng??i dùng

??ng h? ???c trang b? các c?m bi?n ánh sáng, ??a t?, gia t?c k?,... ??c bi?t là b? c?m bi?n?BioActive ??t phá c?a Samsung. Nh? b? c?m bi?n hi?n ??i này, ng??i dùng có th? nh?n k?t qu? ph?n tích thành ph?n c? th? (qua ph??ng pháp ?o BIA) theo th?i gian th?c m?i lúc, m?i n?i ch? v?i hai ngón tay trong 15 gi?y. C? th? là các ch? s? nh??n?ng ?? oxy trong máu (SpO2),??o nh?p tim?hay l??ng calories mà b?n ?? tiêu th?, giúp b?n ki?m soát t?t các m?c tiêu s?c kho? c?a mình.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - S?c kho?

Ngoài ra, ??ng h? còn?theo d?i gi?c ng??c?a b?n, ph?n tích và ?ánh giá n?ng cao th?ng qua vi?c ?o n?ng ?? oxy trong máu, phát hi?n ti?ng ngáy giúp c?i thi?n ch?t l??ng ngh? ng?i c?a b?n. Samsung h?p tác v?i T? ch?c National Sleep Foundation ?? cung c?p các th?ng tin chuyên s?u v? gi?c ng?, giúp b?n hi?u r? và c?i thi?n gi?c ng? c?a chính mình. L?u ?, ch?c n?ng qu?n l? gi?c ng? ch? kh? d?ng khi ???c ghép n?i v?i ?i?n tho?i th?ng minh.

V?i b?n c?p nh?t m?i vào tháng 4/2022, ng??i dùng Vi?t Nam ?? có th? s? d?ng tính 2 tính n?ng??o huy?t áp?và??i?n t?m ?? ECG. ?? kích ho?t, b?n c?n t?i ?ng d?ng?Samsung Health Monitor?và c?p nh?t phiên b?n ph?n m?m m?i nh?t dành cho Galaxy Watch 4. Gi? ??y b?n ?? có th? theo d?i th?ng tin s?c kh?e b?n th?n m?i lúc m?i n?i ch? v?i chi?c ??ng h? trên c? tay c?a mình.

Th?ng tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t này b?n có th? xem t?i ??y:?Ra m?t tính n?ng ?o Huy?t ?p và ?i?n t?m ?? trên Galaxy Watch 4 t?i Vi?t Nam.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - C?m bi?n

H? tr? luy?n t?p d? dàng h?n

Samsung Galaxy Watch 4 trang b? nhi?u bài t?p cho b?n l?a ch?n nh? ??p xe, ?i b?, ch?y b?, leo núi,... Bên c?nh ?ó, thi?t b? còn theo d?i và ??a ra báo cáo c? th? v? quá trình t?p luy?n, giúp vi?c rèn luy?n s?c kh?e c?a b?n ??t hi?u qu? cao.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - T?p luy?n

Ti?n ích khác

Samsung Galaxy Watch 4 ???c h?ng trang b? nhi?u ti?n ích khác nh? báo th?c, tìm ?i?n tho?i, d? báo th?i ti?t,... Nh?ng ti?n ích này s? giúp ??ng h? tr? thành m?t ng??i b?n ??ng hành h? tr? t?i ?a trong c?ng vi?c và các ho?t ??ng th??ng ngày c?a b?n.

??ng h? th?ng minh Galaxy Watch 4 40mm ?en - Ti?n ích khác

M?u ??ng h? th?ng minh Samsung Galaxy Watch 4 này có thi?t k? li?n m?ch, ??c ?áo v?i phong cách sành ?i?u phù h?p v?i nhi?u l?a tu?i khác nhau. ??ng h? ???c trang b? nhi?u c?m bi?n hi?n ??i, h? tr? theo d?i s?c kh?e ng??i dùng, cùng nhi?u bài t?p luy?n h?u ích. Ch?n ch?n, m?u ??ng h? này s? ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng nh? v? ngoài thu hút cùng nhi?u tính n?ng ?áng mong ??i.

Xem thêm

Đánh giá Samsung Galaxy Watch 4 40mm Đen

?ánh giá

?óng
Samsung Galaxy Watch 4 40mm Đen

Samsung Galaxy Watch 4 40mm Đen

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Có 3 phiên bản. B?n ch?n Đen
Giá tại Hồ Chí Minh

5.490.000₫

6.490.000₫

-15%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08
1

?u ??i 555.000? khi tham gia thu c? ??i m?i (Kh?ng áp d?ng kèm gi?m giá qua VNPay, Moca) (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên
Giảm 300.000₫ Samsung, Garmin
?
- Nh?p m? WATCH11 gi?m thêm 300.000? khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8:2022 - 31/8/2022.
- S?n ph?m áp d?ng: Các s?n ph?m ??ng h? th?ng minh Samsung, Garmin??(S?n ph?m có hi?n th? khuy?n m?i VNPAY m?i ???c áp d?ng ch??ng trình)
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

2 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng su?t mua d?y ??ng h? gi?m 50% (?p d?ng tùy s?n ph?m. Kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

Cấu hình Samsung Galaxy Watch 4 40mm Đen

 • Màn hình:

  SUPER AMOLED 1.2 inch
 • Thời lượng pin:

  Kho?ng 1.5 ngày
 • Kết nối với hệ điều hành:

  Android 7.0 tr? lên dùng Google Mobile Service
 • Mặt:

  Kính c??ng l?c Gorrilla Glass Dx+ 40 mm
 • Tính năng cho sức khỏe:

  Theo d?i gi?c ng? Tính l??ng calories tiêu th? ?i?n t?m ?? ?o huy?t áp ?o nh?p tim ?o n?ng ?? oxy (SpO2) ??m s? b??c ch?n
 • Hãng

  Samsung. Xem th?ng tin h?ng
hdsd-samsung-galaxy-watch-4 [PDF, 3.4MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
36 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • d? cho mình h?i, mình mu?n thanh l? l?i samsung watch 4 mình mua ? TGD? có ???c kh?ng ?
  chào ch?, cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ch? nha!Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c
 • S?n ph?m này nghe cu?c g?i qua tai nghe bluetooth ???c kh?ng?
  Chào anh,
  D? tr??ng h?p này anh c?n k?t n?i v?i ?i?n tho?i ?? nghe g?i th?ng qua bluetooth nhé
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c
  @T?i Nguyên: có ngh?a là ?i?n tho?i k?t n?i v?i ??ng h?, còn ??ng h? k?t n?i v?i tai nghe bluetooth thì tai nghe s? kh?ng nghe ???c cu?c g?i?
  Xem ti?p 5 tr? l?i khác ?
  D? ?? có th? nghe ???c cu?c g?i thì ??ng h? c?n ph?i k?t n?i v?i ?i?n tho?i ?ó ?, s?n ph?m kh?ng nghe g?i ??c l?p ???c anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
  @Hoàng Phi: ? mình là tr??ng h?p này ??ng h? k?t n?i ??ng th?i bluetooth c?a ?i?n tho?i và tai nghe, v?y là ??ng h? kh?ng k?t n?i ???c nh? th??
  D??tr??ng h?p này anh mu?n k?t n?i thì??i?n tho?i k?t n?i v?i ??ng h? , ??ng h? k?t n?i v?i tai nghe anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
  @C?ng Huy: mình ?? th? tr??c ?ó và tai nghe k nghe g?i ???c, mà cu?c g?i s? d?ng loa ngoài c?a ??ng h?. v?y ??y là do ??ng h? b? l?i ph?i kh?ng?
  D? tr??ng h?p này anh th? giúp em thao tác k?t n?i tai nghe v?i ??ng h? l?i 1 l?n n?a xem có nghe g?i ???c qua tai nghe kh?ng anh nhé, n?u v?n kh?ng ???c n?u s?n ph?m anh mua c?a h? th?ng Th? Gi?i Di ??ng anh có th? mang s?n ph?m ??n c?a hàng g?n nh?t ?? nh?n viên h? tr? ki?m tra tr?c ti?p cho anh nhé??
  Th?ng tin ??n anh ???
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • iPhone dung này ???c kh?ng ?
  Chào ch?
  D? s?n ph?m k?t n?i v?i h? ?i?u hành:?Android 7.0 tr? lên dùng Google Mobile Service ?
  Th?ng tin ??n ch?. ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng8 ngày tr??c
 • sao màu ?en còn có 4.790.000? v?y ?, mà màu vàng h?ng v?n còn t?i 5.490.000 v?y ????
  Chào?ch?
  D? ch??cho em xin qu?n huy?n mình ?ang ? ?? em ki?m tra h? tr? mình chính xác ??
  Th?ng tin ??n ch?. ??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • Nha Trang còn hàng HK ah
  Chào ch?
  D? em ki?m tra hi?n s?n ph?m ?ang còn hàng t?i :?

   -

   Th? gi?i di ??ng 1200 Lê H?ng Phong, P. Ph??c Long, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa (Ngay vòng xoay Lê H?ng Phong)


   -

   ?i?n máy xanh S? 10 ???ng 2 Tháng 4, P. V?nh H?i, TP Nha Trang, T. Khánh Hòa


   - Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • S?n ph?m này có m?t nha trang _ khánh hoà HK ah
  chào ch?, d??Có 2 siêu th? có hàng t?i TP. Nha Trang, Khánh Hòa
  1200 Lê H?ng Phong, P. Ph??c Long, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa (Ngay vòng xoay Lê H?ng Phong) - Xem b?n ??
  Có hàng, ??t gi? hàng t?i ??y

  ?i?n máy Xanh S? 10 ???ng 2 Tháng 4, P. V?nh H?i, TP Nha Trang, T. Khánh Hòa - Xem b?n ??
  Có hàng, ??t gi? hàng t?i ??y. Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • D?y bao nhiêu mm ? ad minh mu?n mua thêm d?y
  Chào ch?.
  S?n ph?m này s? d?ng d?y r?ng 20mm ?ó ?.?
  Th?ng tin ??n ch??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 ngày tr??c
 • ??ng h? này xem ???c ?nh kh?ng
  Chào anh ??
  V?i s?n ph?m anh ?ang quan t?m v?n có th? sem ???c hình ?nh ?ó anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh ???
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 ngày tr??c
 • Mua online còn gi?m 3tr999 kh?ng ad ?i.
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i s?n ph?m?Samsung Galaxy Watch 4 40mm ?en? t?i TPHCM có giá là?5.490.000? (?? tr? khuy?n m?i gi?m giá 15%) và giá này áp d?ng khi anh mua online ho?c t?i siêu th? ??u nh? nhau anh nha, có th? khuy?n m?i anh nhìn th?y ?? k?t thúc ?.?
  Th?ng tin ??n anh ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 ngày tr??c
 • Giá mua 3.990 có ???c áp d?ng khi mua tr?c ti?p t?i tgdd k ?
  Chào anh.
  Ch??ng trình khuy?n m?i giá r? online ch? áp d?ng giao hàng th?i ?. Mong anh th?ng c?m?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng16 ngày tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com