Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm Đen

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm Đen
So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Samsung

- Th??ng hi?u c?a Hàn Qu?c.

- Thành l?p n?m 1938.

- T?p ?oàn Samsung là m?t t?p ?oàn ?a qu?c gia, hi?n s? h?u r?t nhi?u c?ng ty con, chu?i h? th?ng bán hàng cùng các v?n phòng ??i di?n trên ph?m vi toàn c?u, h?u h?t ??u ?ang ho?t ??ng d??i tên th??ng hi?u Samsung, ??y là t?p ?oàn Tài phi?t ?a ngành có quy m? và t?m ?nh h??ng ??n n?n kinh t? l?n nh?t t?i Hàn Qu?c nói riêng và ??ng th?i c?ng là m?t trong nh?ng th??ng hi?u c?ng ngh? ??t giá b?c nh?t trên th? gi?i hi?n nay.

?

 • B?o hành có cam k?t trong 12 tháng Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, ??ng h?, Sách h??ng d?n, ?? s?c r?i

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

Th?ng tin s?n ph?m

Thi?t k? c? ?i?n, sang tr?ng

??ng h? Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm?s? h?u khung vi?n làm t? thép kh?ng g? b?n ch?c và ???c?ch?ng nh?n ?? b?n MIL-STD-810G, cho kh? n?ng ch?ng ?n mòn t?t h?n trong nh?ng ?i?u ki?n th?i ti?t khác nhau. Chi?c ??ng h? ?i?u h??ng linh ho?t v?i vòng xoay bezel ??c ?áo t?o nên v? ??p sang tr?ng v??t th?i gian. Samsung ?? s? d?ng ph?n d?y ?eo silicone mang l?i cho b?n c?m giác êm ái, th?a s?c tham gia các ho?t ??ng th? thao nh? ch?y b?, ??p xe,...

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm - Thi?t k?

Màn hình có ?? hi?n th? s?c nét cao

Chi?c ??ng h? ???c trang b? m?t kính c??ng l?c Gorilla Glass Dx+ có ?? c?ng cao nên b?n có th? an t?m s? d?ng mà kh?ng lo tr?y x??c. Samsung Galaxy Watch 4 Classic s? d?ng t?m n?n?Super AMOLED???c tr?ng c?a nh?ng m?u ??ng h? Samsung, ?em l?i nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i v? hi?n th?. Kích th??c màn hình là 1.2 inch v?i ?? ph?n gi?i 369 x 396 pixels s?c nét, các chi ti?t nh? ???c tái t?o r?t t?t cùng d?y màu r?ng, nên các màu s?c hi?n th? r?t t??i và n?nh m?t.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm ???c trang b? t?m n?n Super AMOLED

H? ?i?u hành WearOS (One UI Watch 3.5) l?n ??u tiên ???c ra m?t

Samsung ?? h?p tác v?i Google ?? cho ra m?t h? ?i?u hành?WearOS (One UI Watch 3.5)????c tinh ch?nh ?? thích h?p v?i h? sinh thái c?a c?a h?ng. H? ?i?u hành cho phép b?n t?i ?u hóa s? ??ng b? gi?a các thi?t b? Samsung v?i nhau và cài thêm ???c các ?ng d?ng bên th? 3, giúp n?ng cao tr?i nghi?m ng??i dùng.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm v?i h? ?i?u hành Wear OS

B? vi x? l? v?i con chip Exynos W920 m?nh m?

Con chip?Exynos W920????c tích h?p trên Samsung Galaxy Watch 4 Classic ???c s?n xu?t trên ti?n trình 5 nm m?i nh?t c?a Samsung Foundry, mang l?i hi?u su?t cao, m?nh m? khi s? d?ng trên nhi?u tác v? khác nhau.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm ???c trang b? con chip Exynos W920

Kh? n?ng k?t n?i ?n ??nh v?i Bluetooth 5.0

M?u ??ng h? mang l?i cho b?n nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i kh? n?ng k?t n?i Bluetooth 5.0 ?n ??nh. B?n có th? nghe nh?n cu?c g?i và tr? l?i các tin nh?n tr?c ti?p trên Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Chi?c ??ng h? ch? t??ng thích v?i nh?ng m?u ?i?n tho?i ch?y h? ?i?u hành Android.?

L?u ?: ??ng h? kh?ng t??ng thích v?i các thi?t b? iPhone.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm k?t n?i ?n ??nh v?i Bluetooth 5.0

Tùy bi?n m?t ??ng h? theo cá tính ng??i dùng

B?n có th? tho?i mái tùy ? th? hi?n cá tính v?i s? tùy bi?n m?t ??ng h? ?a d?ng, t? m?t ??ng h? kim c? ?i?n ??n k? thu?t s? hi?n ??i hay AR Emojis sinh ??ng v?i nhi?u hình n?n, ph?ng ch? và màu s?c phong phú, cùng các hình ?nh ?? h?a s?ng ??ng hi?n th? ho?t ??ng nh? ch?y b? hay nghe nh?c,…

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm s? h?u b? s?u t?p m?t ??ng h? ?a d?ng

Th?i l??ng s? d?ng pin kho?ng 1.5 ngày

V?i phiên b?n 42 mm, Samsung ?? trang b? viên pin 247 mAh cho b?n có th? tho?i mái s? d?ng chi?c ??ng h? trong kho?ng 1.5 ngày ? ch? ?? c? b?n. Tùy theo các tính n?ng s? d?ng s? cho th?i l??ng pin khác nhau.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm có th?i l??ng s? d?ng pin kho?ng 1.5 ngày

?i kèm các tính n?ng h? tr? ng??i dùng luy?n t?p

??ng h? th?ng minh Samsung?h? tr? h?n 90 ch? ?? luy?n t?p khác nhau, các th?ng tin nh? nh?p tim hay s? b??c ch?n trong quá trình luy?n t?p ??u ???c ghi nh?n chính xác. Các s? li?u ???c l?u l?i trên ??ng h? giúp b?n d? dàng n?m b?t và t? ?ó ??a ra các ?i?u ch?nh phù h?p và t?i ?u v?i th? tr?ng c?a b?n th?n.?

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm tích h?p nhi?u ch? ?? luy?n t?p khác nhau

Theo d?i s?c kh?e ng??i dùng liên t?c

Samsung Galaxy Watch 4 Classic giúp b?n?theo d?i gi?c ng??và ghi nh?n l?i các ch? s? s?c kh?e th?ng qua??o n?ng ?? oxy trong máu (SpO2), phát hi?n ti?ng ngáy giúp c?i thi?n ch?t l??ng ngh? ng?i c?a b?n.?Samsung h?p tác v?i T? ch?c National Sleep Foundation ?? cung c?p các th?ng tin chuyên s?u v? gi?c ng?, giúp b?n hi?u r? và c?i thi?n gi?c ng? c?a chính mình.

L?u ?, ch?c n?ng qu?n l? gi?c ng? ch? kh? d?ng khi ???c ghép n?i v?i ?i?n tho?i th?ng minh.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm - Tính n?ng s?c kho?

C?m bi?n ??t phá?Samsung BioActive?giúp ng??i dùng có th? nh?n k?t qu? ph?n tích thành ph?n c? th? (qua ph??ng pháp ?o BIA) theo th?i gian th?c m?i lúc, m?i n?i ch? v?i hai ngón tay trong 15 gi?y. C? th? là các ch? s? nh? n?ng ?? oxy trong máu (SpO2),??o nh?p tim?hay l??ng calories mà b?n ?? tiêu th?, giúp b?n ki?m soát t?t các m?c tiêu s?c kho? c?a mình.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm h? tr? theo d?i s?c kh?e ng??i dùng

V?i b?n c?p nh?t m?i vào tháng 4/2022, ng??i dùng Vi?t Nam ?? có th? s? d?ng tính 2 tính n?ng??o huy?t áp?và??i?n t?m ?? ECG. ?? kích ho?t, b?n c?n t?i ?ng d?ng?Samsung Health Monitor?và c?p nh?t phiên b?n ph?n m?m m?i nh?t dành cho Galaxy Watch 4. Gi? ??y b?n ?? có th? theo d?i th?ng tin s?c kh?e b?n th?n m?i lúc m?i n?i ch? v?i chi?c ??ng h? trên c? tay c?a mình.

Th?ng tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t này b?n có th? xem t?i ??y:?Ra m?t tính n?ng ?o Huy?t ?p và ?i?n t?m ?? trên Galaxy Watch 4 t?i Vi?t Nam.

Tho?i mái s? d?ng v?i ch? s? ch?ng n??c 5 ATM

Samsung Galaxy Watch 4 Classic ??t tiêu chu?n ch?ng n??c 5 ATM d?a trên ISO 22810:20210. V?i ch? s? ch?ng n??c này s? giúp b?n an t?m khi mang ?i t?m hay ?i b?i ? vùng n??c n?ng. Tuy nhiên, b?n kh?ng nên s? d?ng các nút b?m trong lúc b?i.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm - Ch?ng n??c

Nh?ng ti?n ích khác h? tr?

??ng h? th?ng minh?còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n ích nh? ?i?u khi?n ch?i nh?c, theo d?i hành trình di chuy?n qua?GPS, nh?n di?n ho?t ??ng luy?n t?p,...

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm ?i kèm nhi?u ti?n ích khác

??ng h? Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm s? h?u thi?t k? tinh t? và sang tr?ng, th? hi?n tính chuyên nghi?p cho ng??i dùng v?i nhi?u tính n?ng khác nhau. Samsung Galaxy Watch 4 Classic s? ?em l?i cho b?n nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i c?n có c?a m?t chi?c ??ng h? th?ng minh. ??y s? là s? l?a ch?n kh?ng th? b? qua dành cho các tín ?? yêu thích c?ng ngh? và luy?n t?p th? thao.

Xem thêm

Đánh giá Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm Đen

 • 5

  100%
 • 4

  0%

 • 3

  0%

 • 2

  0%

 • 1

  0%

ĐOÀN VĂN HOÀNG

Đã mua tại DMX

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

S?n ph?m nguyên seal pin s? d?ng ???c hai ngày n?u b?t th?ng báo bao g?m tin nh?n zalo mes v?i cu?c g?i v?i ?o nh?p tim th??ng xuyên và gi?m ?? sáng . B?n qu?n l? dmx khu v?c v?nh b?o nhi?t tình Mua dk giá 6tr okla

Pham thanh hoa

Sao b?n mua dc ? DMX nào giá 6tr v?y,ch? mình mua v?i

?ánh giá

?óng
Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm Đen

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm Đen

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Có 2 phiên bản. B?n ch?n Đen
Giá tại Hồ Chí Minh

7.490.000₫

8.490.000₫

-11%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08
1

Gi?m còn 3,990,000? khi mua kèm Samsung Galaxy Z Flip3 128gb ho?c 256gb (kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

2

?u ??i 555.000? khi tham gia thu c? ??i m?i (Kh?ng áp d?ng kèm gi?m giá qua VNPay, Moca) (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên
Giảm 300.000₫ Samsung, Garmin
?
- Nh?p m? WATCH11 gi?m thêm 300.000? khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8:2022 - 31/8/2022.
- S?n ph?m áp d?ng: Các s?n ph?m ??ng h? th?ng minh Samsung, Garmin??(S?n ph?m có hi?n th? khuy?n m?i VNPAY m?i ???c áp d?ng ch??ng trình)
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

2 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng su?t mua d?y ??ng h? gi?m 50% (?p d?ng tùy s?n ph?m. Kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

Cấu hình Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm Đen

 • Màn hình:

  SUPER AMOLED 1.2 inch
 • Thời lượng pin:

  Kho?ng 1.5 ngày
 • Kết nối với hệ điều hành:

  Android 6.0 tr? lên dùng Google Mobile Service
 • Mặt:

  Kính c??ng l?c Gorrilla Glass Dx+ 42 mm
 • Tính năng cho sức khỏe:

  Ch? ?? luy?n t?p Theo d?i gi?c ng? ?i?n t?m ?? ?o huy?t áp ?o nh?p tim ?o n?ng ?? oxy (SpO2) ??m s? b??c ch?n
 • Hãng

  Samsung. Xem th?ng tin h?ng
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Việt [PDF, 3.4MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
12 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com