Xem giá, t?n kho t?i: H&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1ED3; Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác gi/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1; và khuy&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EBF;n mãi

Apple Watch SE 40mm vi&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EC/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;n nhôm dây silicone

53 ?ánh giá

So sánh

Thông tin s&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA3;n ph&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA9;m

 • Thông tin s&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA3;n ph&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA9;m
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Apple

- Th??ng hi?u c?a M?.

- Thành l?p vào n?m /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1976.

- Apple là m?t t?p ?oàn c?ng ngh? chuyên s?n xu?t ?i?n tho?i, máy tính cá nh?n, ph?n m?m, ph?n c?ng, thi?t b? nghe nh?c và nhi?u thi?t b? ?a ph??ng ti?n khác.

 • B?o hành có cam k?t trong /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/12 tháng Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, ??ng h?, D?y ?eo d? phòng, Sách h??ng d?n, D?y ?? s?c Apple

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

Th?ng tin s?n ph?m

Thi?t k? sang tr?ng, hi?n ??i, mang nét ??c tr?ng c?a Apple

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y silicone h?ng?có thi?t k? bo tròn 4 góc giúp thao tác vu?t ch?m tho?i mái h?n. M?t kính c??ng l?c Ion-X strengthened glass?v?i kích th??c /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1.57 inch, hi?n th? r? ràng. Khung vi?n nh?m ch?c ch?n cùng?d?y ?eo?silicone có ?? ?àn h?i cao, êm ái, t?o c?m giác tho?i mái khi ?eo.

Apple Watch SE 40mm - Thi?t k?

Chip x? l? S5 giúp c?i thi?n hi?u n?ng s?n ph?m

Apple Watch SE????c trang b? chip S5 cho t?c ?? x? l? nhanh g?p 2 l?n so v?i phiên b?n?Apple Watch S3, giúp ??ng h? ho?t ??ng m??t mà, ?n ??nh, ?em l?i nh?ng tr?i nghi?m thú v?.

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng - chip S5

H? ?i?u hành watchOS 7 v?i nhi?u tính n?ng ti?n l?i

? phiên b?n này, h? ?i?u hành WatchOS 7 s? b? sung và n?ng c?p h?n 40 tính n?ng m?i nh?: Phát hi?n r?a tay, Siri d?ch nhanh, thêm nhi?u giao di?n m?i, chia s? m?t ??ng h?,?theo d?i gi?c ng?????c chi ti?t h?n, luy?n t?p th? thao n?ng cao, c?i ti?n Siri, n?ng cao b?o m?t,...

(Phiên b?n h? ?i?u hành WatchOS 7 phù h?p v?i th?i ?i?m s?n ph?m m?i ra m?t).

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng - h? ?i?u hành watchOS 7

Màn hình OLED v?i c?ng ngh? Retina hi?n ??i

Màn hình c?a ??ng h??s? d?ng t?m n?n?OLED?v?i ?? ph?n gi?i?324 x 394 pixels,?mang ??n ?? s?c nét ch?n th?c, màu s?c r? ràng và ??p m?t. Bên c?nh ?ó, m?t kính c??ng l?c?Ion-X strengthened glass?ch?u l?c t?t, giúp b?o v????ng h? an toàn tr??c các va ch?m th??ng ngày.

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng có màn hình OLED

Nghe g?i trên ??ng h? th?ng qua Bluetooth 5.0

Chi?c Apple Watch ???c trang b? tính n?ng nghe, g?i trên ??ng h?, h? tr? ng??i dùng nh?n th?ng báo, tin nh?n trên các n?n t?ng ?ng d?ng x? h?i nh? (Facebook, Zalo, Viber,...) th?ng qua k?t n?i Bluetooth 5.0, giúp b?n ti?n l?i h?n trong nh?ng lúc kh?ng th? c?m ?i?n tho?i lên ?? nghe máy.

L?u ?: Apple Watch kh?ng t??ng thích v?i các thi?t b? s? d?ng h? ?i?u hành Android nh? Xiaomi, Samsung, Oppo,...

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng - nh?n th?ng báo tin nh?n

B? s?u t?p giao hi?n v?i phong cách m?i m?, ?a d?ng

Tho?i mái l?a ch?n giao di?n phù h?p v?i phong cách riêng c?a b?n th?n v?i b? s?u t?p giao di?n ?a d?ng, ho?c b?n c?ng có th? tìm ki?m các giao di?n yêu thích trên App Store.

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng - b? s?u t?p m?t ??ng h?

Pin s? d?ng trong /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1.5 ngày?

Apple Watch SE trang b? viên?pin?cho phép dùng ???c t?i ?a kho?ng /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1.5 ngày và ch? m?t kho?ng 2 gi? ?? s?c ??y, giúp b?n có nh?ng tr?i nghi?m tr?n v?n trong ngày mà kh?ng lo gián ?o?n gi?a ch?ng.

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng - pin /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1.5 ngày

Tính n?ng theo d?i s?c kh?e 24/24

- ??ng h? ???c tích h?p tính n?ng?theo d?i nh?p tim?ti?n l?i. K?t qu? ???c hi?n th? d??i d?ng th?ng s? cho b?n d? dàng theo d?i và có nh?ng bi?n pháp ch?m sóc s?c kh?e h?p l?.

- Tính n?ng theo d?i gi?c ng? cung c?p cho b?n nh?ng th?ng tin nh? ch?t l??ng gi?c ng?, kho?ng th?i gian ng??i dùng th?c ho?c th?i gian ng? trung bình, giúp b?n ?ánh giá ???c tình tr?ng c?a mình và thay ??i ?? x?y d?ng thói quen ?i ng? ??u ??n, t?t cho s?c kh?e. Ngoài ra, tính n?ng này còn ??a ra m?t s? l?i khuyên ?? b?n c?i thi?n gi?c ng? c?a mình ???c t?t h?n. Tuy nhiên, ng??i dùng c?n ph?i ?eo ??ng h? trong lúc ng? thì m?i có th? th?c hi?n tính n?ng này.

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng - theo d?i s?c kh?e

B?o v? s?c kh?e c?a b?n th?n v?i tính n?ng phát hi?n té ng?

Khi phát hi?n ng??i dùng g?p s? c? té ng?, Apple Watch s? g?i c?nh báo SOS, n?u ng??i dùng n?m b?t ??ng hay kh?ng t?t c?nh báo này trong kho?ng /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/15 gi?y thì?s? t? ??ng g?i ??n các d?ch v? kh?n c?p ho?c các s? liên l?c ?? l?u tr??c ?ó, giúp b?n tránh ???c nh?ng r?i ro ho?c tai n?n b?t ng?.

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng - phát hi?n té ng?

Nhi?u ch? ?? t?p luy?n khác nhau ???c tích h?p trên ??ng h?

Nhi?u bài t?p?theo các b? m?n th? thao nh?: leo núi, ch?y b?, ??p xe, b?i l?i, yoga,... v?i nhi?u m?c ?? t? c? b?n ??n n?ng cao cho b?n m?t ch? ?? t?p luy?n bài b?n, khoa h?c h?n. Cùng v?i kh? n?ng???nh v? GPS?chính xác, giúp n?ng cao hi?u qu? luy?n t?p th? thao và c?i thi?n s?c kh?e m?i ngày.

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng - nhi?u ch? ?? luy?n t?p

Tr? l? ?o Siri - H? tr? ng??i dùng gi?i quy?t nhi?u v?n ??

Siri có th? d?ch nhanh /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/10 ng?n ng? trên th? gi?i (ch?a có ti?ng Vi?t), nh?n di?n gi?ng nói d? dàng. V?i ch?c n?ng này, Siri s? giúp b?n th?c hi?n nhanh chóng m?t vài tác v? ??n gi?n ho?c ??a ra h??ng d?n h? tr? b?n th?c hi?n.

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng - tr? l? Siri

D? dàng qu?n l? thành viên trong gia ?ình v?i tính?n?ng Family Setup

Tính n?ng Family Setup cho phép /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1 tài kho?n iCloud có th? qu?n l? nhi?u chi?c ??ng h? th?ng minh Apple khác nhau, thu?n ti?n trong vi?c ch?m sóc tr? em và ng??i già th?ng qua các tính n?ng: theo d?i s?c kh?e, ??nh v? tr? em, phát hi?n té ng?,...

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng - Family Setup

L?u ?: Tính n?ng này hi?n kh?ng kh? d?ng t?i Vi?t Nam.

T?m, b?i ? vùng n??c n?ng v?i ch? s??ch?ng n??c 5 ATM

??ng h? có h? s? ch?ng n??c 5 ATM -?ISO 228/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/10:20/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/10 (T?m, B?i vùng n??c n?ng) nên có th? ???c s? d?ng trong các ho?t ??ng d??i m?t n??c n?ng nh? b?i trong b? ho?c ? bi?n. Kh?ng nên s? d?ng khi l?n v?i bình khí, l??t ván n??c ho?c các ho?t ??ng khác liên quan ??n n??c có t?c ?? cao ho?c nh?n chìm d??i m?c n??c n?ng.?B?t tính n?ng khóa ch?ng n??c tr??c khi mang s?n ph?m ?i b?i, ?i m?a, kh?ng ?n các nút ?i?u ch?nh, kh?ng dùng trong phòng t?m h?i, t?m n??c nóng.

Apple Vi?t Nam?kh?ng b?o hành, ??i tr? trong tr??ng h?p s?n ph?m b? vào n??c.

Xem thêm h??ng d?n s? d?ng và cách x? l? s?n ph?m khi vào n??c?t?i ??y.

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng có h? s? ch?ng n??c 5 ATM

Thêm nhi?u tính n?ng khác, ti?n l?i h?n

Apple Watch SE s? h?u nhi?u ti?n ích khác nh?: D? báo th?i ti?t, la bàn, ??ng h? b?m gi?, ?i?u khi?n ch?i nh?c, báo th?c, tìm ?i?n tho?i,???m b??c ch?n, tính l??ng calories tiêu th?, ??m qu?ng ???ng ?i ???c,...

Apple Watch SE 40mm vi?n nh?m d?y cao su h?ng - ti?n ích khác

?ánh giá chung,???ng h? th?ng minh?này s? h?u?thi?t k? hi?n ??i, sang tr?ng, màn hình to r?, cho hình ?nh s?c nét, ??y s?ng ??ng. Bên c?nh ?ó, các tính n?ng nh? ?o nh?p tim, theo d?i gi?c ng?, phát hi?n s? c?, rèn luy?n th? thao n?ng cao, k?t n?i gia ?ình (Family setup), Apple Watch SE s? mang ??n nh?ng tr?i nghi?m thú v? trong cu?c s?ng hi?n ??i ngày nay.

Xem thêm

&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/10;/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;nh gi/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1; Apple Watch SE 40mm vi&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EC/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;n nhôm dây silicone

 • 5

  64%
 • 4

  23%
 • 3

  8%
 • 2

  2%
 • /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1

  4%
 • Xem /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1 &#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA3;nh t&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EEB; KH

Le Truc

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Giao hàng nhanh. Mình mua d?p sinh nh?t tgdd giá còn 6tr090 kaka ngon lành. 40mm n? ?eo v?a kh?ng to

Anh

B ?i , mua d?p sn th? gi?i di ??ng ???c gi?m hay là sn mk ?

lê dắc đ&#784/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;t

b ?i mua d?p snhat là dc gi?m còn 6tr ?

Tư&#790/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;ng vy

Này là b?n mua mày h?ng hay tr?ng kem v?y ?

lê th&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1ECB; xuân mai

&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/10;ã mua t&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;i TGDD

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

R?t thích cách gi?i quy?t và thái ?? ph?c v? c?a th? gi?i di ??ng, lu?n nh? nhàng và t? t?n khi gi?i quy?t v?n ?? c?a KH. S?n sàng hoàn ti?n , ??i tr? khi sp l?i, k tìm l? do ?? k b?o hành nh? nh?ng CH khác. M?c dù mua ph?i sp l?i nh?ng vì cách ph?c v? c?a TGDD nên v?n tin t??ng ?ng h? ??và ?ánh giá 5*****

?ánh giá

?óng
Apple Watch SE 40mm vi&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EC/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;n nhôm dây silicone

Apple Watch SE 40mm vi&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EC/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;n nhôm dây silicone

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Có 2 phiên b&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA3;n. B?n ch?n 40mm
Gi/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1; t&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;i H&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1ED3; Chí Minh

7./html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/190.000₫ *

8.990.000₫

-20%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 3/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1/08
/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1

Gi?m 20% khi mua kèm iphone/ Macbook/ Ipad (Kh?ng áp d?ng kèm khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??SPPMWG gi?m /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/10% t?i ?a /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng ??i v?i /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1 s? gói tr? góp

Xem siêu th&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1ECB; có hàng
?u ??i khi thanh toán
Gi&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA3;m 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên
Gi&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA3;m 400.000₫ Apple Watch
?
- Nh?p m? IWATCH gi?m thêm 400.000? khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 0/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1/8/2022 - 3/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1/8/2022.
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m ??ng h? APPLE WATCH
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 0/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1 (m?t l?n)/tháng.
Gi&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA3;m 500.000₫ S&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA3;n ph&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA9;m t&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EEB; 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/15/06/2022 - /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/15/0/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Gi&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA3;m 500.000₫ S&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA3;n ph&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA9;m t&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EEB; 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/15/8/2022 - /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1800./html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1060 (7:30 - 22:00)

3 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 3/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1/08

 • T?ng su?t mua kèm d?y ?eo Apple watch gi?m 40% (kh?ng kèm khuy?n m?i khác c?a d?y ?eo)

 • T?ng su?t mua d?y ??ng h? gi?m 50% (?p d?ng tùy s?n ph?m. Kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

C&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA5;u hình Apple Watch SE 40mm vi&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EC/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;n nhôm dây silicone

 • Màn hình:

  OLED /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1.57 inch
 • Th&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EDD;i l&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1B0;&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EE3;ng pin:

  Kho?ng /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1.5 ngày
 • K&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EBF;t n&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1ED/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;i v&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EDB;i h&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EC7; &#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;i&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EC/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1;u hành:

  iPhone 6s tr? lên v?i iOS phiên b?n m?i nh?t
 • M&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EB7;t:

  Ion-X strengthened glass
 • Tính n&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/103;ng cho s&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EE9;c kh&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1ECF;e:

  Ch? ?? luy?n t?p Theo d?i gi?c ng? Tính l??ng calories tiêu th? Tính qu?ng ???ng ch?y ?o nh?p tim ??m s? b??c ch?n
 • Hãng

  Apple. Xem th?ng tin h?ng
H&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1B0;&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EDB;ng D&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EAB;n S&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EED; D&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EE5;ng Ti&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EBF;ng Vi&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EC7;t [PDF, /html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1./html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1MB] Xem thêm c&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EA5;u hình chi ti&#x/html/dong-ho-thong-minh/se-40mm-vien-nhom-day-cao-su-hong/1EBF;t
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
505 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com