Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1

Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1

23 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Xiaomi

- Th??ng hi?u c?a Trung Qu?c.

- Thành l?p n?m 2010.

- Xiaomi là m?t c?ng ty t? nh?n s?n xu?t hàng ?i?n t?, ch? sau 5 n?m k? t? khi thành l?p, h?ng ?? có ???c th? ph?n l?n th? 5 trên th? gi?i và ??ng ??u t?i th? tr??ng Trung Qu?c n?m 2015. Xiaomi kh?ng ch? ??t ???c thành c?ng ? m?ng ?i?n tho?i mà các m?ng khác nh? máy tính b?ng, Laptop, ti vi, s?c d? phòng, ??ng h? th?ng minh, vòng ?eo tay th?ng minh c?ng r?t phát tri?n, ?i?u ?ó giúp Xiaomi có ???c nh?ng ch? ??ng nh?t ??nh trên th? tr??ng.

 • B?o hành chính h?ng 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: ?? s?c r?i, Sách h??ng d?n, H?p, ??ng h?, D?y ?eo d? phòng

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

 • L?i 1 ??i 1 trong 12 tháng theo chính sách h?ng.

Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1

Th?ng tin s?n ph?m

Xiaomi Watch S1 là chi?c smartwatch m?i nh?t ???c nhà Xiaomi cho ra m?t, v?i di?n m?o v? cùng thanh l?ch ???c n?ng c?p v? m?t thi?t k? c?ng nh? tính n?ng so v?i th? h? tr??c.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - Ngo?i hình

??ng h? Xiaomi có ?? hoàn thi?n tinh t? ???c ch? tác t? kính sapphire cao c?p có ???ng kính m?t 46.5 mm cùng khung vi?n thép tinh luy?n?ch?ng ?n mòn và ch?ng x??c mang l?i s? b?n b? và kh? n?ng ch?ng ch?u c?c cao. V?i ???ng kính m?t nh? th? này thì ??ng h? thích h?p v?i các b?n có c? tay to ho?c các b?n n? có kích th??c c? tay trung bình nh?ng yêu thích s? cá tính, m?nh m?.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - Thi?t k?

Hai nút v?t l? ? c?nh ph?i ??ng h? có th? dùng ?? m? menu chính, truy c?p nhanh các ?ng d?ng. Tuy nút v?t l? kh?ng h? tr? xoay ?? cu?n trang, nh?ng v?i giao di?n tr?c quan, d? s? d?ng trên chi?c Watch S1, b?n v?n có th? thao tác r?t d? dàng trên màn hình c?m ?ng.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - Nút b?m

Màn hình AMOLED kích th??c 1.43 inch cho kh?ng gian hi?n th? l?n, có ?? ph?n gi?i 466 x 466 pixels k?t h?p ?? sáng cao cho ch?t l??ng hình ?nh s?c nét ngay c? khi s? d?ng ngoài tr?i, tuy nhiên n?u b?n s? d?ng d??i ánh n?ng m?nh chi?u tr?c ti?p thì m?t ??ng h? s? có m?t chút hi?n t??ng bóng g??ng. Ngoài ra, màn hình c?m ?ng còn ???c trang b? t?n s? quét 60 Hz giúp thao tác l??t, cu?n menu v? cùng m??t mà, thích m?t.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - Màn hình AMOLED

B?n c?ng có th? tho?i mái l?a ch?n và thay ??i giao di?n cho chi?c ??ng h? v?i h?n 200 m?u thi?t k? m?t ??ng h? tu? bi?n ???c cung c?p s?n giúp chi?c ??ng h? tr? nên sinh ??ng, b?t m?t h?n v?i vi?c k?t h?p tính n?ng Always on Display, tuy nhiên nó c?ng s? ng?n nhi?u pin c?a b?n h?n.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - M?t ??ng h?

V? ph?n d?y ?eo, v?i phiên b?n Watch S1, b?n có th? tu? ? thay ??i phong cách v?i d?y da l?ch l?m phù h?p cho nh?ng d?p trang tr?ng và d?y silicone m?m m?i, cho c?m giác kh?ng h? bí bách khi ?eo, phù h?p v?i m?i ho?t ??ng h?ng ngày hay ch?i th? thao. 2 lo?i d?y này ??u ???c h?ng trang b? s?n trong h?p. Ch?t thay d?y nhanh c?ng ???c h? tr?.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - Thay d?y

Xiaomi ?ang ngày càng m? r?ng h? sinh thái c?a h?ng, c? th? là tu? bi?n h? ?i?u hành MIUI For Watch dành riêng cho s?n ph?m smartwatch c?a mình. Kh?ng ch? mang l?i tr?i nghi?m s? d?ng t?t h?n cho ng??i dùng, MIUI For Watch còn h? tr? kho ?ng d?ng riêng, t??ng thích t?t v?i c? thi?t b? ch?y Android l?n iOS,...

Khi ???c k?t n?i bluetooth v?i ?i?n tho?i (s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 và iOS 10 tr? lên), b?n có th? tr? l?i, t? ch?i cu?c g?i hay ?àm tho?i nh? micro và loa ???c tích h?p s?n. Khi th? tính n?ng này thì th?i gian nh?n cu?c g?i g?n nh? cùng lúc v?i ?i?n tho?i nh? c?ng ngh? Bluetooth v5.2 hi?n ??i, loa và mic c?ng cho ch?t ?m to, r?, kh?ng b? rè hay méo ti?ng.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - Nghe g?i

Xiaomi Watch c?ng hi?n th? th?ng báo cu?c g?i nh?, nh?n tin nh?n t? các ?ng d?ng Zalo, Messenger, Viber,... v?i ph?ng ch? to, r? ràng, tuy nhiên b?n s? kh?ng th? tr? l?i tin nh?n trên ??ng h?.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - Tin nh?n app

?? n?ng cao h?n tr?i nghi?m ng??i dùng và cung c?p d?ch v? ?ng d?ng toàn di?n bao g?m th? d?c và s?c kh?e, b?t ??u t? ngày 3 tháng 3 n?m 2022, Xiaomi hi?n ?? h?p nh?t hai ?ng d?ng s?c kh?e và th? d?c c?a mình là Xiaomi Health và Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite vào m?t ?ng d?ng có tên là Mi Fitness. V?i giao di?n ???c làm m?i, thi?t k? m?i h?p l? hóa các ch? s? và d? li?u s?c kh?e, qu?n l? thi?t b? và bài t?p ?? ng??i dùng d? dàng theo d?i, ki?m soát h?n.

Link t?i ?ng d?ng trên: CH Play?| App Store

??ng h? Xiaomi Watch S1 - ?ng d?ng Mi Fitness

? phiên b?n Xiaomi Watch l?n này, tính n?ng theo d?i s?c kho? c?ng nh? luy?n t?p th? thao ?? ???c Xiaomi n?ng c?p nhi?u h?n. C? th?, ??ng h? có th? phát hi?n m?c ?? b?o hoà oxy trong máu, theo d?i tình tr?ng c? th? khi t?p luy?n c??ng ?? cao hay c? lúc ng? nh? tính n?ng ?o SpO2 liên t?c.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - ?o SpO2

Khi s? d?ng cùng lúc v?i thi?t b? ?o y t? ?? so sánh thì chi?c Xiaomi Watch S1 cho ra k?t qu? r?t sát sao, r?t ?áng ?? ?? ng??i dùng tham kh?o.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - So sánh d? li?u SpO2

B?n s? hi?u r? c? th? mình h?n nh? c?m bi?n sinh h?c PPG ?a kênh m?nh m? v?i kh? n?ng theo d?i nh?p tim 24 gi?, g?i c?nh báo khi nh?p tim quá cao. Ngoài ra, ??ng h? còn ?o m?c ?? c?ng th?ng, báo cáo, ?ánh giá ch?t l??ng gi?c ng?, luy?n th?, theo d?i chu k? phái n?,...

B?n c?ng có th? xem l?i m?i ch? s? r?t d? dàng ngay trên ??ng h? ho?c ?ng d?ng, t? ?ó lên k? ho?ch c?i thi?n th? ch?t t?t h?n.

Ng??i dùng s? kh?ng c?m th?y nhàm chán khi có chi?c ??ng h? th?ng minh này ??ng hành nh? h? tr? 117 bài t?p g?m 19 ch? ?? t?p chuyên nghi?p nh? bóng r?, qu?n v?t, b?i l?i, HIIT,… và 98 bài t?p m? r?ng, giúp quá trình rèn luy?n s?c kho? c?a b?n tr? nên hi?u qu? h?n.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - Bài t?p

Chu?n kháng n??c 5 ATM cho phép b?n tho?i mái ?i m?a, r?a tay hay ho?t ??ng ? vùng n??c n?ng mà kh?ng c?n ph?i lo l?ng v?n ?? dính n??c.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - Kháng n??c 5 ATM

Tuy nhiên, b?n kh?ng th? s? d?ng thi?t b? này trong phòng t?m n??c nóng, phòng t?m h?i ho?c khi l?n. Ngoài ra, h?y tránh ?? ??ng h? b? tác ??ng tr?c ti?p b?i dòng n??c m?nh trong các m?n th? thao d??i n??c. M?c ?? ch?ng n??c kh?ng ph?i là v?nh vi?n và có th? s? gi?m d?n theo th?i gian.

??ng h? còn cung c?p nhi?u ti?n ích khác nh? ??m b??c ch?n, ?i?u khi?n nh?c, tìm ?i?n tho?i, c?nh báo ng?i l?u,... h? tr? t?i ?u nh?t cho ng??i dùng.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - Ti?n ích khác

Trong tr??ng h?p kh?n c?p, b?n c?ng có th? g?i cu?c g?i SOS b?ng cách nh?n nút ? d??i cùng bên ph?i c?a ??ng h? ba l?n liên ti?p ?? quay s?. L?u ?, thi?t b? ph?i lu?n k?t n?i v?i bluetooth c?a ?i?n tho?i m?i có th? s? d?ng tính n?ng này. B?n c?n b?t ch?c n?ng này r?i cài ??t s? liên h? kh?n c?p ?? s? d?ng.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - G?i SOS

M?t tính n?ng khá ??t giá trên chi?c Watch S1 n?a ?ó là trang b? chip GNSS b?ng t?n kép tích h?p 5?h? th?ng ??nh v? v? tinh chính g?m: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo và QZSS, k?t h?p v?i các thu?t toán t?i ?u hóa n?ng cao ?? ??nh v? nhanh h?n, chính xác h?n, cung c?p cho b?n các s? li?u th?ng kê chuyên nghi?p khi t?p luy?n th? thao ngoài tr?i.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - GPS

??ng h? Xiaomi S1 s? h?u viên pin?470 mAh?giúp kéo dài ?áng k? th?i gian dùng. Theo c?ng b? t? nhà s?n xu?t, th?i l??ng pin có th? kéo dài ??n 12 ngày ? ch? ?? s? d?ng tiêu chu?n, tuy nhiên th?i gian th?c t? có th? chênh l?ch ph? thu?c vào c??ng ?? s? d?ng c?a ng??i dùng.

Khi tr?i nghi?m th?c t? v?i t?n su?t s? d?ng cao, b?t tính n?ng nh?n th?ng báo tin nh?n, cu?c g?i, b?t GPS khi ch?i th? thao trong kho?ng 1 gi?, s? d?ng ch? ?? theo d?i gi?c ng?, ?o nh?p tim, SpO2, ??t ?? sáng màn hình ? m?c 3, trong th?i gian 2 ngày r??i ??ng h? còn kho?ng 50% pin, m?c pin quá t?t cho m?t chi?c ??ng h? th?ng minh ?a ti?n ích.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - Theo d?i gi?c ng?

B?n c?ng kh?ng c?n lo l?ng v? v?n ?? khó kh?n khi n?p pin nh???? s?c kh?ng d?y t? tính ti?n l?i, b?n có th? d? dàng s?c nhanh chóng ch? v?i thao tác ??t ??ng h? và ?? s?c l?i v?i nhau.

??ng h? Xiaomi Watch S1 - ?? s?c t?

T?ng k?t l?i, v?i thi?t k? sang tr?ng, b?n b?, ?? hoàn thi?n tinh t? ?i kèm nhi?u tính n?ng ?áng giá cho m?t chi?c ??ng h? th?ng minh nh? theo d?i gi?c ng?, c?nh báo nh?p tim, ?o SpO2, h? tr? nhi?u bài t?p th? thao,... Xiaomi Watch S1 là s?n ph?m smartwatch ?áng ?? n?ng c?p, tr?i nghi?m dành cho ng??i dùng.?

Xem thêm

Đánh giá Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1

Vũ Thái Sơn

Đã mua tại TGDD

G?n tháng tr?i nghi?m th?y ngon mà kkk... V?y mà th?y nhi?u ng??i chê, hi?n th? th?ng báo và tin nh?n ?n.... Loa nghe ?t h?i bé... Nh?ng ??p sang tr?ng.... Pin tr?u, thua gt3 và gt2 c?a huawei chút..... H?n bên huawei là có kho ?ng d?ng có th? t?i v?.... Mong sau này c?p nh?t thêm map và ?o huy?t áp n?a là h?t n??c ch?m kaka

Nguyên

?t thì chê ?c ch? smartwatch thì có cài cái gì ??u mà chê kho ?ng d?ng

Cương

Ko xem dc danh b? , tin nh?n Mesenger ko hi?n th? và c? Zalo . Moi l?n goi phai m?y ch?c gi?y moi nghe dc

Việt Anh

Đã mua tại DMX

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Mình k?t n?i cùng lúc 2 ?t. Máy m??t, ngon trong t?m giá. Full ch?c n?ng, ??t nhu c?u sd nghe g?i nhi?u nh? mình.

Viet

B?n ch? cho m k?t n?i 2 ?t cùng ?h s1 vs

Liêu

Ch? cách k?t n?i 2?t v?i b?n ?i

?ánh giá

?óng
Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1

Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Có 2 phiên bản. B?n ch?n S1
Giá tại Hồ Chí Minh

5.490.000₫

5.990.000₫

-8%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08
1

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

2 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng su?t mua d?y ??ng h? gi?m 50% (?p d?ng tùy s?n ph?m. Kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

Cấu hình Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1

 • Màn hình:

  AMOLED 1.43 inch
 • Thời lượng pin:

  Kho?ng 12 ngày
 • Kết nối với hệ điều hành:

  Android 6.0 tr? lên iOS 10 tr? lên
 • Mặt:

  Kính Sapphire 46.5 mm
 • Tính năng cho sức khỏe:

  Ch? ?? luy?n t?p Theo d?i chu kì kinh nguy?t Theo d?i gi?c ng? Theo d?i m?c ?? stress Theo d?i nh?p th? Theo d?i nh?p tim 24h ?o n?ng ?? oxy (SpO2)
 • Hãng

  Xiaomi. Xem th?ng tin h?ng
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Việt [PDF, 1.5MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
151 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Cu?c g?i zalo toàn auto nh?y qua loa c?a ??ng h?. Quá d?
  Chào anh?
  D? anh k?t n?i v?i máy gì ? , khi nh?n cu?c g?i là thao tác nh?n tren ??ng h? hay ?i?n tho?i v?y ??
  Mong ph?n h?i t? anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng11 ngày tr??c
 • B?n màu ?en là d?y da hay sillincon v?y. Sao trong hình màu vàng d?y da màu ?en d?y sillicon
  D? em chào anh.
  D? s?n ph?m ??ng h? th?ng minh Xiaomi Watch S1 bên em có bán màu n?u và ?en ? và s?n ph?m Ch?t li?u d?y: Da anh nha.
  Th?ng tin ??n anh.?


  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng13 ngày tr??c
 • mình có mua chi?c xiaomi wtach s1 b?n d?y da vào lúc m?i ra m?t b?y gi? mình mu?n bán l?i bên TGDD có thu mua l?i ko ?
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i n?u anh mu?n ??i tr? s?n ph?m anh c?n các ?i?u ki?n nh?: s?n ph?m mà anh ?ang s? d?ng mua t?i TGD?, khi mua là anh mua máy m?i và hi?n t?i còn trong 1 n?m ??u tiên anh nha, n?u anh ?? các ?i?u ki?n trên anh vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mà anh mua s?n ph?m ?ang s? d?ng ?, ?? bên em ki?m tra giúp anh nha.
  Mong ph?n h?i t? anh ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 ngày tr??c
 • khuy?n m?i 1490000? g?m nh?ng gì ??y shop

  Chào anh.
  Khuy?n m?i bao g?m?

  Mua online thêm quà: Tai nghe Xiaomi Redmi Buds 3
  Nh?p m? MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng?
  N?u quan t?m mình vui lòng cung c?p th?ng tin khu v?c mình ?ang sinh s?ng c? th? (ph??ng/x?, qu?n/huy?n, t?nh/thành ph?) ?? bên em h? tr? ki?m tra và th?ng tin giúp mình.?
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng16 ngày tr??c
 • B? nh? nghe h?i th?p nh?
 • Bên TGD? có m?u smartwatch nào ?o huy?t áp kh?ng?
  Chào anh !?
  D? anh có th? cung c?p c? th??t?m giá??? bên em h? tr? t?t h?n ?.?
  Mong ph?n h?i t? anh.?
  ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Có k?t n?i ???c v?i strava kh?ng
  Chào anh,
  D? s?n ph?m???ng b? hóa d? li?u v?i Strava ???c anh nhé
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • ? thanh hà h?i d??ng có hàng dùng tr?i nghi?m k b
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i s?n ph?m???ng h? th?ng minh Xiaomi Watch S1 màu ?en ?ang còn hàng t?i:?
  ???ng 25 tháng 5, TT. Thanh Hà, H. Thanh Hà, T. H?i D??ng, anh có th? ??n siêu th? này ?? xem s?n ph?m tr??c khi mua s?n ph?m ?.?
  Th?ng tin ??n anh ?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Mình có g?i b?o hành 1 cái mi wacht .cho h?i nào xong
  Chào anh. D? anh cho bên em xin s? ?i?n tho?i ?? bên em ki?m tra th?ng tin cho mình nha. Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @Qu?nh Vy: xxxx077114
  D?, hi?n t?i em ?? chuy?n ??n b? ph?n b?o hành h? tr? anh r?i ?, bên em s? liên h? l?i v?i anh s?m nh?t có th? anh nha.
  Th?ng tin ??n anh ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • cho h?i l?i 1 ??i 1 theo chính sách h?ng là nh? nào .l?i nh? nào m?i ???c 1 ??i 1
  Chào anh.
  N?u s?n ph?m trong quá trình s? d?ng có l?i nhà s?n xu?t s? ???c h? tr? 1 ??i 1 ?, v?i các tr??ng h?p l?i do khách hàng g?y ra ho?c ?nh h??ng ??n thì ch?a áp d?ng ???c anh nhé. N?u quan t?m mình vui lòng cung c?p th?ng tin khu v?c mình ?ang sinh s?ng c? th? (ph??ng/x?, qu?n/huy?n, t?nh/thành ph?) ?? bên em h? tr? ki?m tra và th?ng tin giúp mình.?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  Mình có g?i b?o hành 1 cái mi wacht kh?ng bi?t nay có hàng v? ch?a
  Chào anh
  D?, hi?n t?i anh vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mà anh g?i máy b?o hành ?, ?? bên em h? tr? anh nha.
  Mong ph?n h?i t? anh ?.? ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • 1234...16?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com