Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1 Active

14 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Xiaomi

- Th??ng hi?u c?a Trung Qu?c.

- Thành l?p n?m 2010.

- Xiaomi là m?t c?ng ty t? nh?n s?n xu?t hàng ?i?n t?, ch? sau 5 n?m k? t? khi thành l?p, h?ng ?? có ???c th? ph?n l?n th? 5 trên th? gi?i và ??ng ??u t?i th? tr??ng Trung Qu?c n?m 2015. Xiaomi kh?ng ch? ??t ???c thành c?ng ? m?ng ?i?n tho?i mà các m?ng khác nh? máy tính b?ng, Laptop, ti vi, s?c d? phòng, ??ng h? th?ng minh, vòng ?eo tay th?ng minh c?ng r?t phát tri?n, ?i?u ?ó giúp Xiaomi có ???c nh?ng ch? ??ng nh?t ??nh trên th? tr??ng.

 • B?o hành chính h?ng 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, ?? s?c r?i, ??ng h?

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

 • L?i 1 ??i 1 trong 12 tháng theo chính sách h?ng.

Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1 Active

Th?ng tin s?n ph?m

V?n mang m?t phong cách thi?t k? n?ng ??ng ??m ch?t th? thao nh?ng ???c trang b? m?t màn hình có kích th??c l?n h?n cùng vi?c h? tr? t?n s? quét 60 Hz, h? ?i?u hành MIUI ???c tu? bi?n riêng cho smartwatch,?Xiaomi Watch S1 Active s? mang l?i cho ng??i dùng nh?ng tr?i nghi?m s? d?ng m?i m? h?n so v?i th? h? ti?n nhi?m.

Watch S1 Active h??ng ??n h?u nh? m?i ??i t??ng và phong cách c?a ng??i dùng, dù là c? ?i?n hay thanh l?ch, nh?n viên v?n phòng hay d?n ch?i th? thao,... ??u có th? s? d?ng m?u smartwatch này nh? ngo?i hình t?i gi?n nh?ng kh?ng kém cá tính v?i nh?ng ???ng c?t m?nh m? trên khung vi?n.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Di?n m?o

Xiaomi ?? trang b? cho chi?c ??ng h? c?a mình màn hình AMOLED có ?? ph?n gi?i lên ??n 466 x 466 pixels cho ch?t l??ng hi?n th? v? cùng s?c nét, màu s?c r?c r?, n?nh m?t. ?? sáng cao giúp b?n d? dàng xem gi?, th?ng báo ngay c? khi ? ngoài tr?i. B?n c?ng có th? t? ?i?u ch?nh ?? sáng cho thi?t b? v?i 5 m?c ?? phù h?p v?i nhi?u ?i?u ki?n sáng khác nhau.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Màn hình

Kính c??ng l?c Gorilla Glass 3 c?ng cáp c?ng giúp h?n ch? tình tr?ng n?t v? khi g?p va ch?m ngoài ? mu?n.?Có ???ng kính m?t?47 mm, ??ng h? phù h?p cho nh?ng b?n có c? tay t? 16 cm tr? lên.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Thi?t k?

Khung vi?n c?a Watch S1 Active ???c hoàn thi?n t??nh?a?Polyme?gia c? b?ng s?i thu? tinh v?i?vi?n bezel kim lo?i?nh? cao h?n giúp b?o v? màn hình t?t h?n, m?t ?i?m c?ng nh? nh?ng cho th?y s? tinh t? c?a Xiaomi.?Hai phím v?t l? ? c?nh ph?i r?t nh?y khi thao tác, kh?ng g?y c?m giác c?n tay, giúp b?n truy c?p vào trang ch?, l?i t?t luy?n t?p nhanh chóng.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Nút v?t l?

M?t sau c?a ??ng h? ???c Xiaomi hoàn thi?n b?ng l?p nh?a nhám cao c?p ch?a d?i loa, mic cùng các c?m bi?n ánh sáng, s?c kho?, GPS,... nh?ng thi?t k? kh?ng quá l?i, h?n ch? c?m giác c?n tay khi ?eo. Tr?ng l??ng ch? 36 gram nên ??i khi khi?n ng??i dùng quên ?i s? hi?n di?n c?a ??ng h? trên c? tay vì quá êm nh?.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - M?t sau

D?y ?eo m?m m?i, th?n thi?n v?i da tay. Khi tr?i nghi?m ?eo trên tay c? ngày dài v?i nhi?u ho?t ??ng khác nhau v?n có c?m giác v? cùng d? ch?u, kh?ng b? bí m? h?i. D?y ??ng h? h? tr? nhi?u n?c giúp d? dàng ?i?u ch?nh cho phù h?p v?i kích th??c c? tay. B?n c?ng có th? thay th? d?y ?eo nh? ch?t thay nhanh ti?n l?i.

Bên c?nh vi?c mang ??n các màu s?c n?ng ??ng cho Watch S1 Active, Xiaomi ?? trang b? h?n 120 m?t ??ng h? tu? bi?n, trong ?ó có các hình ??ng ??c ?áo cho ng??i dùng tho?i mái l?a ch?n cài ??t, phù h?p v?i s? thích. B?n c?ng có th? t? thi?t k? giao di?n cho mình v?i nh?ng hình ?nh ???c cá nh?n hoá mang l?i s? khác bi?t.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - ?a giao di?n

Ngoài ra, tính n?ng Always On Display c?ng ???c h? tr? giúp b?n d? dàng quan sát th?ng tin trên màn hình mà kh?ng c?n xoay c? tay, tuy nhiên nó s? ng?n thêm kha khá l??ng pin.

Xiaomi ?ang ngày càng m? r?ng h? sinh thái c?a h?ng, c? th? là tu? bi?n h? ?i?u hành MIUI For Watch dành riêng cho s?n ph?m smartwatch c?a mình. Kh?ng ch? mang l?i tr?i nghi?m s? d?ng t?t h?n cho ng??i dùng v?i giao di?n tr?c quan, bi?u t??ng sinh ??ng. Dù b?n ch?a t?ng s? d?ng h? ?i?u hành MIUI tr??c ?ó v?n r?t d? dàng ?? làm quen.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Giao di?n MIUI

MIUI For Watch còn h? tr? kho ?ng d?ng riêng, t??ng thích t?t v?i c? thi?t b? s? d?ng h? ?i?u hành Android (6.0 tr? lên)iOS (10 tr? lên),...Ngoài ra, nh? s? t?i ?u t?t c?a h? ?i?u hành Xiaomi for Watch cùng v?i vi?c trang b? t?n s? quét 60 Hz nên các thao tác vu?t ch?m v?i ??ng h? ??u cho tr?i nghi?m m??t mà, t?c ?? ph?n h?i nhanh chóng.

M?t tính n?ng ???c ng??i dùng h?t s?c quan t?m khi quy?t ??nh mua m?t s?n ph?m ??ng h? th?ng minh ?ó là kh? n?ng nghe, g?i, nh?n th?ng báo trên ??ng h?. V?i nh?ng b?n th??ng xuyên tham gia các cu?c h?p hay t?p luy?n th? thao, kh?ng th? s? d?ng ?i?n tho?i ?? ki?m tra th?ng báo thì Xiaomi Watch S1 Active s? h? tr? cho b?n.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Nghe g?i

??ng h? có kh? n?ng nghe, nh?n cu?c g?i tr?c ti?p th?ng qua k?t n?i bluetooth v?i ?i?n tho?i nh? mic và loa tích h?p, tuy nhiên v?i cu?c g?i trên ?ng d?ng bên th? 3 thì ch? h? tr? ?àm tho?i trên thi?t b? iOS, ??i v?i thi?t b? Android b?n ch? có th? xem th?ng báo cu?c g?i nh? trên màn hình.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Th?ng báo cu?c g?i

V?i th?ng báo trên các ?ng d?ng nh? Messenger, Zalo,... ??ng h? c?ng hi?n th? ph?ng ch? ti?ng Vi?t r?t r? ràng nh?ng v?n b? m?t chút l?i xu?ng dòng ch?a h?p l?, nh?ng b?n c?ng kh?ng c?n quá lo l?ng vì có th? Xiaomi s? kh?c ph?c trên các phiên b?n c?p nh?t ph?n m?m s?p t?i. M?t ?i?m tr? nh? ?ó là b?n s? kh?ng th? tr? l?i tin nh?n trên ??ng h?.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Th?ng báo tin nh?n

?? n?ng cao h?n tr?i nghi?m ng??i dùng và cung c?p d?ch v? ?ng d?ng toàn di?n bao g?m th? d?c và s?c kh?e, b?t ??u t? ngày 3 tháng 3 n?m 2022, Xiaomi hi?n ?? h?p nh?t hai ?ng d?ng s?c kh?e và th? d?c c?a mình là Xiaomi Health và Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite vào m?t ?ng d?ng có tên là Mi Fitness. V?i giao di?n ???c làm m?i, thi?t k? m?i h?p l? hóa các ch? s? và d? li?u s?c kh?e, qu?n l? thi?t b? và bài t?p ?? ng??i dùng d? dàng theo d?i, ki?m soát h?n.

Link t?i ?ng d?ng trên: CH Play | App Store

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Mi Fitness

H??ng t?i ??i t??ng ng??i dùng n?ng ??ng, yêu thích th? thao, Xiaomi ?? tích h?p 117 ch? ?? th? thao cho ??ng h? nh?: ?i b?, ch?y b?, ??p xe,... Cùng v?i ?ó là kh? n?ng ?o nh?p tim và n?ng ?? oxy trong máu SpO2 liên t?c giúp d? dàng theo d?i quá trình luy?n t?p, c?i thi?n và n?ng cao s?c kh?e.

Khi tr?i nghi?m th?c t? v?i ch? ?? “T?p luy?n t? do” cho các bài t?p ph?i h?p nh?: G?p b?ng, hít ??t, t?p t?, ch?y b??c nh? ?? theo d?i và ki?m tra m?t s? ch? tiêu s?c kh?e liên quan. Trong quá trình luy?n t?p, chi?c ??ng h? lu?n ?o nh?p tim và l??ng calories liên t?c ?? có nh?ng d? li?u ?ánh giá sau bu?i t?p. Bên c?nh ?ó, thi?t b? c?ng nh?n bi?t ???c m?c ?? t?p luy?n “Nh?” hay “T?ng c??ng” c?a b?n nh? h? th?ng ph?n tích Ph?m vi nh?p tim.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Ph?m vi nh?p tim

??ng h? còn mang ??n tính n?ng có th? t? ??ng chuy?n sang ch? ?? thích h?p khi nh?n ra s? thay ??i trong chuy?n ??ng c?a ng??i dùng nh? khi ?ang ?i b? ho?c ?ang ch?y, dù ? ngoài tr?i hay trên máy ch?y treadmill.

Xiaomi Watch?lu?n duy trì c?p nh?t các ch? s? th? ch?t và s?c kh?e c?a ng??i dùng m?t cách toàn di?n và th?u ?áo. M?t ?i?m n?i b?t n?a trên ??ng h???ó là kh? n?ng theo d?i gi?c ng?. ??ng h? v?n ?o các th?ng s? v? nh?p tim, c?ng nh? SpO2 m?i khi b?n ?i ng? vào bu?i t?i.

Tuy nhiên, ?i?m khi?n smartwatch c?a Xiaomi khác bi?t so v?i m?t s? ??i th? trong cùng ph?n khúc là kh? n?ng nh?n di?n ng??i dùng ng? tr?a. C? th? là khi tr?i nghi?m th?c t? vào bu?i tr?a, th?i gian ngh? ng?i ch? h?n 10 phút nh?ng ??ng h? v?n có th? nh?n ra.

Ngoài ra, c?m bi?n sinh h?c PPG ?a kênh s? theo d?i nh?p tim 24/7. Nh? có ph?n c?ng và thu?t toán ???c n?ng c?p, c?m bi?n s? theo d?i chính xác nh?p tim c?a b?n ngay c? khi b?n t?p luy?n các m?n th? thao c??ng ?? cao nh? ch?y b? ??a hình và ??p xe, c?ng nh? th?ng báo khi nh?p tim c?a b?n quá cao.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Nh?p tim

Chu?n kháng n??c 5 ATM cho phép b?n tho?i mái ?i m?a, r?a tay hay ho?t ??ng ? vùng n??c n?ng mà kh?ng c?n ph?i lo l?ng v?n ?? dính n??c.

Tuy nhiên, b?n kh?ng th? s? d?ng thi?t b? này trong phòng t?m n??c nóng, phòng t?m h?i ho?c khi l?n. Ngoài ra, h?y tránh ?? ??ng h? b? tác ??ng tr?c ti?p b?i dòng n??c m?nh trong các m?n th? thao d??i n??c. M?c ?? ch?ng n??c kh?ng ph?i là v?nh vi?n và có th? s? gi?m d?n theo th?i gian.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Kháng n??c

??ng h??còn cung c?p nhi?u ti?n ích khác nh? ??m b??c ch?n, ?i?u khi?n nh?c, ?i?u khi?n ch?p ?nh, tìm ?i?n tho?i, c?nh báo ng?i l?u,... h? tr? t?i ?u nh?t cho ng??i dùng.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - ?i?u khi?n ch?p ?nh

Trong tr??ng h?p kh?n c?p, b?n c?ng có th? g?i cu?c g?i SOS b?ng cách nh?n nút ? d??i cùng bên ph?i c?a ??ng h? ba l?n liên ti?p ?? quay s?. L?u ?, thi?t b? ph?i lu?n k?t n?i v?i bluetooth c?a ?i?n tho?i m?i có th? s? d?ng tính n?ng này. B?n c?n b?t ch?c n?ng này r?i cài ??t s? liên h? kh?n c?p ?? s? d?ng.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Cu?c g?i SOS

M?t tính n?ng khá ??t giá trên chi?c Watch S1 n?a ?ó là trang b? chip GNSS b?ng t?n kép tích h?p 5 h? th?ng ??nh v? v? tinh chính g?m: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo và QZSS, k?t h?p v?i các thu?t toán t?i ?u hóa n?ng cao ?? ??nh v? nhanh h?n, chính xác h?n, cung c?p cho b?n các s? li?u th?ng kê chuyên nghi?p khi t?p luy?n th? thao ngoài tr?i.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - GPS chu?n xác cao

??ng h? Xiaomi s? h?u viên pin 470 mAh giúp kéo dài ?áng k? th?i gian s? d?ng. Theo c?ng b? t? nhà s?n xu?t, th?i l??ng pin có th? lên ??n 12 ngày ? ch? ?? s? d?ng tiêu chu?n giúp m?i hành trình dài ngày c?a b?n ???c tr?n v?n h?n mà kh?ng lo h?t pin gi?a ch?ng (tuy nhiên th?i gian th?c t? có th? chênh l?ch ph? thu?c vào c??ng ?? s? d?ng c?a m?i ng??i).

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Cáp s?c

Trong ?i?u ki?n s? d?ng th?c t? khi b?t ??y ?? các tính n?ng theo d?i s?c kh?e, theo d?i v? trí,... thì pin c?a Xiaomi Watch S1 Active v?n có th? tr? ???c g?n 1 tu?n, con s? này th?c s? ?n t??ng n?u so v?i m?t s? ??i th? trong cùng ph?n khúc.

V? kh? n?ng s?c thì chi?c ??ng h? ???c s?c qua ?? nam ch?m d?ng ti?p xúc ?i?m. Khi làm m?t bài ki?m tra t?c ?? s?c th?c t? ch? m?t kho?ng 1 ti?ng 39 phút ?? thi?t b? s?c t? 0% - 100% pin, b?n s? kh?ng ph?i ch? quá l?u ?? n?p ??y pin cho ??ng h?.

??ng h? Xiaomi Watch S1 Active - Th?i gian s?c

T?ng k?t l?i, v?i thi?t k? v? cùng n?ng ??ng, b?n b?, màn hình ch?t l??ng, các tính n?ng theo d?i s?c kho? và h? tr? luy?n t?p m?t cách hi?u qu? v?i ?? chu?n xác cao, GPS b?ng t?n kép, ?i?m tr? nh? là kh?ng th? tr? l?i tin nh?n tr?c ti?p trên ??ng h?, kh?ng th? nghe nh?c ??c l?p. Tuy v?y, Xiaomi Watch S1 Active v?n là m?t ng??i b?n ??ng hành ?áng s? h?u dành cho ng??i dùng yêu thích th? thao hay ??n gi?n là theo d?i các ch? s? s?c kho?, h? tr? các ti?n ích h?ng ngày trong cu?c s?ng.

Xem thêm

Đánh giá Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1 Active

LINH

Đã mua tại TGDD

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Nh?n hàng h?m 14/4, pin lúc ?ó là 74%, ch?a s?c full, xài 2 ngày ch? gi?m 5% (là t?t các ti?n ích kh?ng c?n thi?t) máy ch?y ?n, d? ch?nh, m?i t?i trình ?i?u khi?n ch?i nh?c hay b? ch?p ch?n, ch?c do tai bluetooth khác h?ng nên th??ng b? ng?t k?t n?i v?i ?i?n tho?i

Nguyễn Minh Tú

xài th?i gian th?i l??ng pin s? t?ng b?n nhé

?ánh giá

?óng
Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1 Active

Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1 Active

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Có 2 phiên bản. B?n ch?n S1 Active
Giá tại Hồ Chí Minh

4.265.000₫

4.490.000₫

-5%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08
1

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

2 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng su?t mua d?y ??ng h? gi?m 50% (?p d?ng tùy s?n ph?m. Kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

Cấu hình Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S1 Active

 • Màn hình:

  AMOLED 1.43 inch
 • Thời lượng pin:

  Kho?ng 12 ngày
 • Kết nối với hệ điều hành:

  Android 6.0 tr? lên iOS 10 tr? lên
 • Mặt:

  Kính c??ng l?c Gorilla Glass 3 47 mm
 • Tính năng cho sức khỏe:

  Ch? ?? luy?n t?p Theo d?i chu kì kinh nguy?t Theo d?i gi?c ng? Theo d?i m?c ?? stress Theo d?i nh?p th? Theo d?i nh?p tim 24h ?o n?ng ?? oxy (SpO2)
 • Hãng

  Xiaomi. Xem th?ng tin h?ng
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Việt [PDF, 1.5MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
152 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com