Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại iPhone 11 64GB

878 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng iPhone (Apple)

(M?)

 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp Lightning - Type C Xem hình

Điện thoại iPhone 11 64GB

Th?ng tin s?n ph?m

Apple ?? chính th?c trình làng b? 3 siêu ph?m iPhone 11, trong ?ó phiên b?n iPhone 11 64GB có m?c giá r? nh?t nh?ng v?n ???c n?ng c?p m?nh m? nh? iPhone Xr?ra m?t?tr??c ?ó.

N?ng c?p m?nh m? v? camera

Nói v? n?ng c?p thì camera chính là ?i?m có nhi?u c?i ti?n nh?t trên th? h? iPhone m?i.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Thi?t k? nhi?u màu s?c

N?u nh? tr??c ??y iPhone Xr ch? có m?t camera thì nay v?i iPhone 11 chúng ta s? có t?i hai camera ? m?t sau.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Camera sau

Ngoài camera chính v?n có ?? ph?n gi?i 12 MP thì chúng ta s? có thêm m?t camera góc siêu r?ng và c?ng v?i ?? ph?n gi?i t??ng t?.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | ?nh ch?p ch? ?? ch?n dung

?nh ch?p ch?n dung v?i iPhone 11

Theo Apple thì vi?c chuy?n ??i qua l?i gi?a hai ?ng kính thì s? kh?ng làm thay ??i màu s?c c?a b?c ?nh.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | ?nh ch?p ch? ?? ch?n dung

?nh ch?p ch? ?? ch?n dung v?i iPhone 11

??y là m?t ?i?u ???c xem là b??c ngo?t b?i nh?ng chi?c smartphone Android có nhi?u camera hi?n nay s? th??ng b? sai l?ch v? màu s?c khi chuy?n ??i qua l?i gi?a các ?ng kính g?y c?m giác khá khó ch?u cho ng??i dùng.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | ?nh ch?p v?i Deep Fusion

?nh ch?p v?i?Deep Fusion

Bên c?nh ?ó v?i iPhone 11 thì ??y s? là l?n ??u tiên Apple trang b? kh? n?ng ch?p ?êm lên chi?c iPhone c?a mình.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | ?nh ch?p v?i ch? ?? Night Mode ?nh ch?p v?i ch? ?? Night Mode

?nh ch?p v?i?ch? ?? Night Mode

Theo tr?i nghi?m thì tính n?ng này ho?t ??ng r?t hi?u qu? ??c bi?t trong nh?ng m?i tr??ng c?c k? thi?u sáng.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | ?nh ch?p b?ng camera sau

Kích ho?t ch? ?? ch?p ?êm s? do iPhone t? quy?t ??nh vi?c c?a b?n ch? c?n ??a máy lên và ch?p, r?t ??n gi?n.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | ?nh ch?p ch? ?? góc siêu r?ng

?nh ch?p ch? ?? góc siêu r?ng

N?m nay Apple c?ng ?? n?ng c?p ?? ph?n gi?i camera tr??c nên 12 MP thay vì 7 MP nh? th? h? tr??c ?ó.

Camera tr??c c?ng có m?t tính n?ng th?ng minh, khi b?n xoay ngang ?i?n tho?i nó s? t? kích ho?t ch? ?? selfie góc r?ng ?? b?n có th? ch?p v?i nhi?u ng??i h?n.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | ?nh selfie b?ng camera tr??c

Ngoài ra Apple c?ng gi?i thi?u tính n?ng quay video slow motion dành cho camera tr??c, ?i?u mà Apple ch?a t?ng trang b? cho nh?ng chi?c iPhone tr??c ??y.

Xem thêm:??ánh giá chi ti?t iPhone 11: Hóa 'b?o t?' hay thành 'bom x?t'?

Hi?u n?ng m?nh m? hàng ??u th? gi?i

M?i l?n ra iPhone m?i là m?i l?n Apple mang ??n cho ng??i dùng m?t tr?i nghi?m v? hi?u n?ng "ch?a t?ng có".

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Tr?i nghi?m ch?i game trên iPhone 11

Trên iPhone 11 m?i Apple n?ng c?p con chip c?a mình lên th? h? Apple A13 Bionic r?t m?nh m?.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | ?i?m hi?u n?ng Antutu Benchmark

Chi?c iPhone này c?ng ???c n?ng c?p dung l??ng RAM 4 GB thay vì 3 GB nh? th? h? tr??c ?ó.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Tr?i nghi?m thao tác

? m?c c?u hình trên giúp ?i?n tho?i ch?i game t?t v?i các t?a game ph? bi?n hi?n nay m?t cách m??t mà, ?n ??nh. M?i thao tác trên iPhone m?i c?ng cho t?c ?? ph?n h?i nhanh mà b?n g?n nh? s? kh?ng c?m nh?n ???c s? gi?t lag cho dù có s? d?ng trong m?t th?i gian dài.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Tr?i nghi?m ch?i game

Xem thêm:?Th? nghi?m ?? b?n iPhone 11: Cào x??c, nung nóng và b? cong

Phiên b?n iOS 15 (12/2021) ?i kèm v?i chi?c iPhone này c?ng ???c trang b? nhi?u tính n?ng h?n giúp b?n s? d?ng chi?c iPhone hi?u qu? h?n.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Thi?t k? th?i trang

Face ID trên iPhone 11 c?ng ???c c?i ti?n ?? có th? nh?n di?n ? nhi?u góc ?? h?n và t?c ?? ph?n h?i nhanh h?n.

Nh?ng thay ??i v? thi?t k? theo h??ng tích c?c

Chúng ta s? có m?t m?t l?ng hoàn thi?n d??i d?ng kính và Apple nói r?ng h? ?? s? d?ng lo?i kính b?n nh?t t? tr??c t?i nay cho chi?c iPhone này.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Thi?t k? c?m camera kép ? m?t sau

Camera kép trên iPhone m?i c?ng ???c thi?t k? l?i và tin vui là nó s? b?t l?i h?n so v?i trên iPhone Xr tr??c ??y.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Thi?t k? th?i trang

?i?m nh?n v? c?m camera to b?n ? m?t sau s? giúp ng??i khác d? dàng nh?n bi?t b?n ?ang s? d?ng m?t chi?c iPhone 11 trên tay.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Khay sim

Logo qu? táo truy?n th?ng c?a Apple nay ?? ???c di chuy?n v? ph?n chính gi?a c?a m?t l?n thay vì ??t l?ch v? phía c?nh trên nh? nh?ng ??i iPhone tr??c ?ó.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Kh? n?ng chóng n??c chu?n IP68

Apple cho bi?t h? ?? hoàn thi?n trên iPhone m?i ?? nó cho kh? n?ng ch?ng n??c t?t h?n và ng??i dùng có th? yên t?m v? ?i?u ?ó.?

Th?i l??ng pin t?t nh?t t? tr??c t?i nay

Khi nói ??n th?i l??ng pin iPhone 11, h?n nhi?u ng??i ?? ??c ao r?ng máy s? có viên pin t?t gi?ng nh? iPhone Xr (có th?i l??ng pin t?t nh?t so v?i b?t k? iPhone hi?n ??i nào).

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Th?i l??ng pin

Tuy nhiên b?n s? còn có m?t chi?c máy th?m chí còn t?t h?n n?a.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Thi?t k? hi?n ??i

Theo Apple thì chi?c iPhone m?i s? có th?i l??ng pin tr?u h?n 1 gi? so v?i chi?c iPhone Xr.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Giao di?n Dark Mode

Nh? v?y v?i iPhone m?i b?n hoàn toàn có th? s? d?ng máy lên t?i 2 ngày mà kh?ng c?n lo l?ng vi?c thi?t b? s? h?t pin gi?a ch?ng.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Th?i l??ng pin

T?t nhiên máy c?ng s? h? tr? c?ng ngh? s?c nhanh nh?ng b?n ph?i mua thêm c? s?c bên ngoài ?? có th? s? d?ng tính n?ng này.

?i?n tho?i iPhone 11 64GB | Th?i l??ng s? d?ng dài

V?i ch?ng ?ó tính n?ng, ch?ng ?ó c?i ti?n thì chi?c iPhone 11 này t? tin s? là m?t ??i th? ?áng g?m v?i nh?ng chi?c flagship ??n t? các h?ng Android ?ang có m?t trên th? tr??ng.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại iPhone 11 64GB

 • Xem 110 ảnh từ KH

Không biết

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Ngon mà

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Phạm Ngọc Điều

Máy r?t hay boi ??, mình th? nhi?u cách (t?t ngu?n, t?t c?p nh?t ios…) nh?ng v?n v?y, ?ang l??t ??c báo l?i ph?i t?t màn hình r?i b?t l?i m?i ??c dc, r?t mong s? tr? giúp c?a m?i ng??i

Võ tiểu bình

Mua tr? góp c?n tr? tr??c bao nhiu ti?n..m?i tính l?i su?t 0 ??ng

Bùi Văn Duy

Ch? cho em h?i là thay pin xsmax giá bao nhiêu ?

Nguyễn Hoàng Duy Khang

Đã mua tại TGDD

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

?? chuy?n t? XS M? qua, c?m nh?n v? ?t nh? g?n. Màn hình kh?ng ph?i là OLED nh?ng c?ng kh?ng t? nh? m?i ng??i nói ??u ?. Do ko ph?i là OLED nên c?ng r?t ít t?n pin.

Lực

OLED ti?t ki?m pin h?n ips b?n ?i. L? do là ip 11 ch? có màng HD+

?ánh giá

?óng
Điện thoại iPhone 11 64GB

Điện thoại iPhone 11 64GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

11.490.000₫ *

14.990.000₫

-23%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Gi?m giá 25% iPad Pro M1 12.9" (2021) khi mua kèm iPhone (Kh?ng áp d?ng kèm khuy?n m?i khác c?a iPad) Xem chi ti?t

2

Gi?m ??n 1,500,000? khi Thu c? ??i m?i (tùy model máy c?; kh?ng áp d?ng kèm gi?m giá qua VNPAY, Moca) Xem chi ti?t

3

Gi?m 50% giá gói c??c 1 n?m (Vina350/Vina500) cho Sim VinaPhone tr? sau (Tr? giá ??n 3 tri?u) Xem chi ti?t

4

Gi?m 20% giá gói B?o hi?m B?o hành m? r?ng PTI 12 tháng cho Iphone, Ipad Xem chi ti?t

5

Gi?m 20% giá gói B?o hi?m R?i v? 6 tháng cho Iphone, Ipad Xem chi ti?t

6

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

7

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm iPhone
?
- Nh?p m? TGDDTAO gi?m thêm 500.000? khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022.
- S? su?t: 10000?su?t cho c? 3 website TGD?/?MX/Topzone (h?t su?t thanh toán s? báo l?i)
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m IPHONE, IPAD.
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

10 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm apple watch gi?m 20% (Kh?ng áp d?ng kèm khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 8 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại iPhone 11 64GB

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.1" Liquid Retina
 • Hệ điều hành:

  iOS 15
 • Camera sau:

  2 camera 12 MP
 • Camera trước:

  12 MP
 • Chip:

  Apple A13 Bionic
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  64 GB
 • SIM:

  1 Nano SIM & 1 eSIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  3110 mAh 18 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 0.2MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
10.776 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com