Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại iPhone 13 128GB

243 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng iPhone (Apple)

(M?)

 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp Lightning - Type C Xem hình

Điện thoại iPhone 13 128GB

Th?ng tin s?n ph?m

Trong khi s?c hút ??n t? b? 4 phiên b?n?iPhone 12?v?n ch?a ngu?i ?i, thì h?ng ?i?n tho?i?Apple??? mang ??n cho ng??i dùng m?t siêu ph?m m?i iPhone 13 v?i?nhi?u c?i ti?n thú v? s? mang l?i nh?ng tr?i nghi?m h?p d?n nh?t cho ng??i dùng.

Hi?u n?ng v??t tr?i nh? chip Apple A15 Bionic

Con chip Apple A15 Bionic?siêu m?nh ???c s?n xu?t trên quy trình 5 nm giúp iPhone 13???t hi?u n?ng ?n t??ng, v?i CPU nhanh h?n 50%,?GPU nhanh h?n 30% so v?i các ??i th? trong cùng ph?n khúc.

Chip Apple A15 Bionic m?nh m? - iPhone 13 128GB

Nh? hi?u n?ng ???c c?i ti?n, ng??i dùng có ???c nh?ng tr?i nghi?m t?t h?n trên ?i?n tho?i khi dùng các ?ng d?ng ch?nh s?a ?nh hay chi?n các t?a game ?? h?a cao m??t mà.

?? h?a m??t mà - iPhone 13 128GB

iPhone 13 trang b??b? nh? trong 128 GB?dung l??ng l? t??ng?cho phép b?n th?a thích l?u tr? m?i n?i dung theo ? mu?n mà kh?ng lo nhanh ??y b? nh?.

Dung l??ng b? nh? - iPhone 13 128GB

T?c ?? 5G t?t h?n?

M?ng 5G ???c c?i thi?n ch?t l??ng v?i nhi?u b?ng t?n h?n, v?i 5G giúp ?i?n tho?i xem tr?c tuy?n hay t?i xu?ng các ?ng d?ng và tài li?u ??u ??t t?c ?? nhanh chóng. Kh?ng ch? v?y, siêu ph?m m?i này còn có ch? ?? d? li?u th?ng minh, t? ??ng phát hi?n và gi?m t?i t?c ?? m?ng ?? ti?t ki?m n?ng l??ng khi kh?ng c?n dùng t?c ?? cao.

H? tr? k?t n?i 5G hi?n ??i - iPhone 13 128GB

Màn hình Super Retina XDR ?? sáng cao, ti?t ki?m pin

iPhone 13 s? d?ng t?m n?n OLED v?i kích th??c màn hình 6.1 inch?cho ch?t l??ng màu s?c và chi ti?t hình ?nh s?c nét, s?ng ??ng, ?? ph?n gi?i ??t 1170 x 2532 Pixels.

Màn hình OLED 6.1 inch - iPhone 13 128GB

Nh? có c?ng ngh? Super Retina XDR giúp cho máy ??t??? sáng 800 nits, t?i ?a lên ??n 1200 nits cùng d?i màu r?ng P3, t? l? t??ng ph?n l?n giúp ?n ??nh t?t màu s?c và ch?t l??ng hình ?nh hi?n th? trong nhi?u ?i?u ki?n sáng khác nhau, k? c? m?i tr??ng n?ng g?t hay ánh sáng chói.

?? sáng ??t 1200 nits - iPhone 13 128GB

Phía ngoài màn hình còn ???c ph? l?p oleophobic h?n ch? tình tr?ng bám b?i b?n và m? h?i do tay ng??i dùng, gi? màn hình lu?n s?ch và tinh t? h?n. Và trang b??kính c??ng l?c Ceramic Shield giúp màn hình c?a máy ???c an toàn h?n tr??c nh?ng v?t x??c, va ??p trong quá trình s? d?ng.

Trang b? kính c??ng l?c Ceramic Shield - iPhone 13 128GB

C?m camera kép n?i b?t v?i nhi?u c?i ti?n

C?m camera kép phía sau trên iPhone 13 ??u s? h?u ?? ph?n gi?i 12 MP, camera chính?giúp thu ???c nhi?u ánh sáng h?n, t?ng kh? n?ng thu sáng lên ??n 47% nên ch?t l??ng ?nh ch?p c?ng c?i thi?n h?n so v?i b?n ti?n nhi?m. ?i?n tho?i có?camera góc siêu r?ng?cho góc nhìn?120 ?? giúp thu ???c nhi?u chi ti?t h?n, d? dàng ghi l?i nh?ng khung c?nh núi non hùng v?, ?nh ch?p nhóm ??ng ng??i.

C?m camera sau s?c nét - iPhone 13 128GB

C?m camera c?ng ???c trang b? tính n?ng ch?ng rung quang h?c Sensor Shift giúp l?y nét nhanh chóng, kh? n?ng ch?p ?êm c?ng tr? nên r? nét mà ít b? nhi?u h?t, hay quay video c?ng r?t ?n ??nh và m??t mà h?n.

Ch?p ?êm siêu r? nét - iPhone 13 128GB

“Ch? ?? ?i?n ?nh” cho phép camera trên iPhone 13 t? ??ng làm m? h?u c?nh trong video ?? ??i t??ng lu?n ???c l?y nét n?i b?t. ??c bi?t ng??i dùng có th? thay ??i tiêu ?i?m ?? ch?n ch? th? mong mu?n trong khung hình khi s? d?ng quay video, nh? ?ó t?o nên nh?ng video chuyên nghi?p, nh? ? h?n.

Ch? ?? ?i?n ?nh ??c ?áo - iPhone 13 128GB

Ch? ?? ch?p Smart HDR 4 nh?n di?n t?i ?a 4 ng??i trong m?t khung hình, ti?n hành t?i ?u hóa ánh sáng và t??ng ph?n, tone màu da cho t?ng ng??i ?? hoàn thi?n b?c ?nh ??p mà kh?ng c?n qua ch?nh s?a.

Ch? ?? Smart HDR 4 - iPhone 13 128GB

Camera tr??c v?n n?m trong tai th?, ?? ph?n gi?i c?ng ??t 12 MP v?i các c?ng ngh? ch?p ?nh chuyên nghi?p nh? hi?u ?ng bokeh, ch? ?? ?i?n ?nh, Animoji và Memoji ?? b?n t? tin th? hi?n mình tr??c ?ng kính, kh?ng lo l?ng che gi?u khuy?t ?i?m.

Camera tr??c 12 MP - iPhone 13 128GB

Sang tr?ng, ??ng c?p h?n v? ngo?i hình

iPhone 13?có thi?t k? nguyên kh?i vu?ng v?n nh? ti?n nhi?m, khung vi?n ???c làm t? nh?m cùng m?t l?ng kính sang tr?ng, cao c?p.

Thi?t k? nguyên kh?i sang tr?ng, ??ng c?p - iPhone 13 128GB

Ngo?i hình kh?ng quá khác bi?t so v?i ti?n nhi?m, nh?ng t? l? màn hình so v?i khung máy t?t h?n, ph?n tai th? nh? h?n 20% gia t?ng di?n tích tr?i nghi?m khi l??t web, xem phim, ch?i game.

Màn hình c?i ti?n - iPhone 13 128GB

?i?m khác bi?t l?n nh?t trong ngo?i hình có l? chính là các c?m bi?n camera ???c ??t chéo thay vì x?p th?ng hàng nh? iPhone 12, t?o ?i?m nh?n di?n ??c tr?ng, m?i m? và ??p m?t, sang ch?nh h?n.

C?m camera sau v?i di?n m?o m?i - iPhone 13 128GB

Màu s?c trên m?u iPhone m?i này c?ng ?a d?ng h?n g?m Tr?ng, ?en, ??, Xanh d??ng và H?ng m?i m? d? tùy ch?n cho m?i ng??i dùng.

Có nhi?u màu s?c ?? l?a ch?n - iPhone 13 128GB

iPhone 13 h? tr? chu?n kháng n??c và b?i IP68, b?n s? yên t?m s? d?ng h?n khi ?em theo thi?t b? ?? ch?p ?nh khi b?i hay nh?ng l?n v? tình làm ?? n??c, có c?n m?a ??t ng?t.

Kh? n?ng kháng n??c, b?i - iPhone 13 128GB

Th?i l??ng pin c?ng ???c c?i thi?n

Theo c?ng b? c?a h?ng, iPhone 13 có th?i l??ng pin t?ng thêm 2.5 ti?ng so v?i th? h? tr??c, cho th?i gian s? d?ng l?u h?n, ph?c v? hi?u qu? v?i ng??i dùng có nhu c?u s? d?ng t?n su?t cao.

Chip A15 t?i ?u hóa n?ng l??ng - iPhone 13 128GB

H? tr??s?c nhanh?20 W giúp n?p ??y 50% pin ch? trong kho?ng 30 phút. ?i kèm theo các c?ng ngh? s?c kh?ng d?y?tiên ti?n nh? chu?n Qi hay MagSafe.

L?u ?: C? s?c nhanh 20 W s? kh?ng ?i kèm trong h?p khi mua.

Tóm l?i, v?i nh?ng n?ng c?p và c?i ti?n m?nh m? v? hi?u n?ng, camera ?a ch?c n?ng, mình ngh? r?ng iPhone 13 128GB s? là m?t chi?c ?i?n tho?i cao c?p r?t ?áng ???c ??u t? và s? d?ng.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại iPhone 13 128GB

 • Xem 12 ảnh từ KH

Bùi thị Xuân

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Máy này v?a ngon l?i v?a ??p M?i t?i n?ng túi ti?n quá huhu ??????????

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

nguyên

pin tr?u kh?ng b?n ?

?ánh giá

?óng
Điện thoại iPhone 13 128GB

Điện thoại iPhone 13 128GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá r? Online 20.990.000₫ 24.990.000₫ (-16%)
K?t thúc vào 23:30 | 31/08 T?i Hồ Chí Minh

Khuy?n m?i

1

C? h?i trúng 20 iPad Pro M1 12.9" WiFi 512GB (Màu ng?u nhiên) Xem chi ti?t

2

Gi?m 20% giá gói B?o hi?m B?o hành m? r?ng PTI 12 tháng cho Iphone, Ipad Xem chi ti?t

3

Gi?m 20% giá gói B?o hi?m R?i v? 6 tháng cho Iphone, Ipad Xem chi ti?t

 • Ch? áp d?ng giao t?n n?i.
 • Th?i gian nh?n hàng: 1 ngày sau khi ??t
 • Kh?ng áp d?ng chung v?i khuy?n m?i khác.
 • M?i khách hàng (1 S?T) ch? ???c mua 1 s?n ph?m
 • ?p d?ng góp Online qua th? tín d?ng
 • B?t bu?c khui h?p và kích ho?t khi nh?n máy
 • Kh?ng áp d?ng góp nhà tài chính
 • S? l??ng có h?n, áp d?ng tùy t?nh thành
 • H? gì ??i n?y trong 15 ngày n?u l?i do nhà s?n xu?t
Ho?c mua giá th??ng
Giá tại Hồ Chí Minh

21.190.000₫ *

24.990.000₫

-15%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

C? h?i trúng 20 iPad Pro M1 12.9" WiFi 512GB (Màu ng?u nhiên) Xem chi ti?t

2

Gi?m giá 25% iPad Pro M1 12.9" (2021) khi mua kèm iPhone (Kh?ng áp d?ng kèm khuy?n m?i khác c?a iPad) Xem chi ti?t

3

Gi?m ??n 1,500,000? khi Thu c? ??i m?i (tùy model máy c?; kh?ng áp d?ng kèm gi?m giá qua VNPAY, Moca) Xem chi ti?t

4

Gi?m 50% giá gói c??c 1 n?m (Vina350/Vina500) cho Sim VinaPhone tr? sau (Tr? giá ??n 3 tri?u) Xem chi ti?t

5

Gi?m 20% giá gói B?o hi?m B?o hành m? r?ng PTI 12 tháng cho Iphone, Ipad Xem chi ti?t

6

Gi?m 20% giá gói B?o hi?m R?i v? 6 tháng cho Iphone, Ipad Xem chi ti?t

7

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

8

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm iPhone
?
- Nh?p m? TGDDTAO gi?m thêm 500.000? khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022.
- S? su?t: 10000?su?t cho c? 3 website TGD?/?MX/Topzone (h?t su?t thanh toán s? báo l?i)
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m IPHONE, IPAD.
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

10 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm apple watch gi?m 20% (Kh?ng áp d?ng kèm khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 8 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại iPhone 13 128GB

 • Màn hình:

  OLED 6.1" Super Retina XDR
 • Hệ điều hành:

  iOS 15
 • Camera sau:

  2 camera 12 MP
 • Camera trước:

  12 MP
 • Chip:

  Apple A15 Bionic
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  1 Nano SIM & 1 eSIM H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  3240 mAh 20 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 0.2MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
2.936 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com