Xem giá, t?n kho t?i: P.An Khánh, TP.Thủ Đức (Gồm Q2, Q9, Q.TĐ), Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB

528 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng iPhone (Apple)

(M?)

 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp Lightning - Type C Xem hình

Điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB

Th?ng tin s?n ph?m

?i?n tho?i?iPhone 13 Pro Max 128 GB?- siêu ph?m ???c mong ch? nh?t ? n?a cu?i n?m 2021 ??n t? Apple. Máy có thi?t k? kh?ng m?y ??t phá khi so v?i ng??i ti?n nhi?m, bên trong ??y v?n là m?t s?n ph?m có màn hình siêu ??p, t?n s? quét ???c n?ng c?p lên 120 Hz m??t mà, c?m bi?n camera có kích th??c l?n h?n, cùng hi?u n?ng m?nh m? v?i s?c m?nh ??n t? Apple A15 Bionic, s?n sàng cùng b?n chinh ph?c m?i th? thách.

Thi?t k? ??ng c?p hàng ??u

iPhone m?i k? th?a thi?t k? ??c tr?ng t??iPhone 12 Pro Max khi s? h?u khung vi?n vu?ng v?c, m?t l?ng kính cùng màn hình tai th? tràn vi?n n?m ? phía tr??c.

Thi?t k? vu?ng v?c ??c tr?ng - iPhone 13 Pro Max 128GB

V?i iPhone 13 Pro Max ph?n tai th? ?? ???c thu g?n l?i 20% so v?i th? h? tr??c, kh?ng ch? gi?i phóng nhi?u kh?ng gian hi?n th? h?n mà còn giúp m?t tr??c chi?c ?i?n tho?i tr? nên h?p d?n h?n mà v?n ??m b?o ???c ho?t ??ng c?a các c?m bi?n.

Màn hình tai th? ???c tinh gi?n - iPhone 13 Pro Max 128GB

?i?m thay ??i d? dàng nh?n bi?t trên iPhone 13 Pro Max chính là kích th??c c?a c?m bi?n camera sau ???c làm to h?n và ?? t?ng ?? nh?n di?n cho s?n ph?m m?i thì Apple c?ng ?? b? sung m?t tùy ch?n màu s?c?Sierra Blue (màu xanh d??ng nh?t h?n so v?i Pacific Blue c?a iPhone 12 Pro Max).

Sierra Blue tr? trung, thanh l?ch - iPhone 13 Pro Max 128GB

Máy v?n ti?p t?c s? d?ng khung vi?n thép cao c?p cho kh? n?ng ch?ng tr?y x??c và va ??p m?t cách v??t tr?i, k?t h?p v?i kh? n?ng kháng b?i, n??c?chu?n IP68.

Xem thêm:?Tiêu chu?n ch?ng n??c IP68 trên smartphone là gì? Có c?ng d?ng gì?

Vi?n thép cao c?p - iPhone 13 Pro Max 128GB

Màn hình gi?i trí siêu m??t cùng t?n s? quét 120 Hz

iPhone 13 Pro Max ???c trang b? màn hình kích th??c 6.7 inch cùng ?? ph?n gi?i 1284 x 2778 Pixels, s? d?ng t?m n?n OLED cùng c?ng ngh? Super Retina XDR cho kh? n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng v??t tr?i nh?ng v?n ??m b?o hi?n th? s?c nét s?ng ??ng ch?n th?c.

Màn hình kích th??c 6.7 inch - iPhone 13 Pro Max 128GB

iPhone Pro Max n?m nay ?? ???c n?ng c?p lên t?n s? quét 120 Hz, m?i thao tác chuy?n c?nh khi l??t ngón tay trên màn hình tr? nên m??t mà h?n ??ng th?i hi?u ?ng th? giác khi chúng ta ch?i game ho?c xem video c?ng c?c k? m?n nh?n.

T?c ?? làm t??i màn hình - iPhone 13 Pro Max 128GB

Cùng c?ng ngh? ProMotion th?ng minh có th? thay ??i t?n s? quét t? 10 ??n 120 l?n m?i gi?y tùy thu?c vào ?ng d?ng, thao tác b?n ?ang s? d?ng, nh?m t?i ?u th?i l??ng s? d?ng pin và tr?i nghi?m c?a b?n.

C?ng ngh? ProMotion th?ng minh - iPhone 13 Pro Max 128GB

N?u b?n dùng iPhone 13 Pro Max ?? ch?i game, t?n s? quét 120 Hz k?t h?p hi?u su?t ?? h?a tuy?t v?i c?a GPU s? khi?n máy tr? nên v? cùng hoàn h?o khi tr?i nghi?m.

Mang ??n tr?i nghi?m m??t mà - iPhone 13 Pro Max 128GB

Ngoài ra máy c?ng h? tr? c?ng ngh? True Tone, d?i màu r?ng chu?n ?i?n ?nh P3 s? cho m?i tr?i nghi?m c?a b?n trên máy tr? nên ?n t??ng h?n bao gi? h?t.

D?i màu chu?n ?i?n ?nh P3 - iPhone 13 Pro Max 128GB

C?m camera ???c n?ng c?p toàn di?n

iPhone 13 Pro Max v?n s? có b? camera 3 ?ng kính x?p xen k? thành m?t c?m vu?ng, ??t ? góc trên bên trái c?a l?ng máy g?m camera telephoto, camera góc siêu r?ng?và camera chính góc r?ng v?i kh?u ?? f/1.5 siêu l?n.

C?m camera chuyên nghi?p - iPhone 13 Pro Max 128GB

Camera góc siêu r?ng c?ng ???c n?ng c?p v?i kh?u ?? f/1.8, c?m bi?n nhanh h?n, mang t?i nh?ng b?c ?nh góc siêu r?ng t? nhiên và ch?n th?c và còn t?ng c??ng có kh? n?ng l?y nét ? kho?ng cách ch? 2 cm, mang ??n tính n?ng ch?p ?nh quay phim macro ??y thú v?.

L?y nét ? kho?ng cách 2cm - iPhone 13 Pro Max 128GB

Camera tele trên iPhone 13 Pro Max có th? zoom quang h?c 3x, phóng to hình ?nh và video g?p 3 l?n nh?ng v?n gi? nguyên ch?t l??ng, h? tr? ch?p ?nh ch?n dung xóa ph?ng, tích h?p s?n r?t nhi?u b? l?c màu t? nhiên giúp có ???c b?c ?nh ?úng nh? ? mu?n.

Kh? n?ng zoom quang h?c - iPhone 13 Pro Max 128GB

Bên c?nh ?ó, c?m bi?n LiDAR v?n s? hi?n di?n trên iPhone 13 Pro Max nh?m mang ??n tr?i nghi?m th?c t? t?ng c??ng (AR) t?t nh?t cho t?t c? ng??i dùng c?ng nh? h? tr? cho c?m camera l?y nét trong m?i tr??ng ánh sáng y?u.

L?y nét trong m?i tr??ng anh sáng y?u - iPhone 13 Pro Max 128GB

Apple còn t?ng c??ng kh? n?ng nhi?p ?nh trên iPhone 13 Pro Max v?i ch? ?? quay phim chu?n ?i?n ?nh Cinematic?giúp ng??i dùng có th? d? dàng l?y nét vào ch? th? c? trong và sau khi quay, ??ng th?i làm m? h?u c?nh và nh?ng nh?n v?t khác trong khung hình.

Ch? ?? quay Cinematic - iPhone 13 Pro Max 128GB

??y c?ng là chi?c ?i?n tho?i th?ng minh ??u tiên cung c?p quy trình làm vi?c chuyên nghi?p "end-to-end"?cho phép b?n ghi và ch?nh s?a video ? ??nh d?ng nén ProRes ho?c Dolby Vision v?i nhi?u thi?t l?p chuyên s?u?t?o?giúp rút ng?n ?áng k? quá trình h?u k? t?o nên nh?ng th??c phim ch?t l??ng ?áng kinh ng?c ngay trên chính chi?c ?i?n tho?i c?a mình.

Kh? n?ng quay video chuyên nghi?p - iPhone 13 Pro Max 128GB

Hi?u n?ng ??y h?a h?n v?i Apple A15 Bionic?

iPhone 13 Pro Max s? ???c trang b? b? vi x? l? Apple A15 Bionic m?i nh?t c?a h?ng, ???c s?n xu?t trên ti?n trình 5 nm, ??m b?o mang l?i hi?u n?ng v?n hành ?n t??ng mà v?n ti?t ki?m ?i?n t?t nh?t cùng kh? n?ng h? tr? m?ng 5G t?c ?? siêu cao.

Theo Apple c?ng b?, A15 Bionic là chipset nhanh nh?t trong th? gi?i smartphone (9/2021), có?t?c ?? nhanh h?n 50% so v?i các chip khác trên th? tr??ng, có th? th?c hi?n 15.8 nghìn t? phép tính m?i gi?y, giúp hi?u n?ng CPU nhanh h?n bao gi? h?t.

Vi x? l? Apple A15 Bionic - iPhone 13 Pro Max 128GB

Máy s? h?u b? nh? trong 128 GB, v?a ?? v?i nhu c?u s? d?ng c?a m?t ng??i dùng c? b?n, kh?ng có nhu c?u quay video quá nhi?u, ngoài ra n?m nay c?ng có thêm phiên b?n b? nh? trong lên ??n 1TB, b?n có th? c?n nh?c n?u có nhu c?u l?u tr? cao.

Dung l??ng b? nh? - iPhone 13 Pro Max 128GB

Ngoài ra, máy còn ???c tích h?p c?ng ngh? Wi-Fi 6, chu?n k?t n?i kh?ng d?y m?i v?i vi?c trang b? nhi?u b?ng t?n 5G, t??ng thích v?i nhi?u nhà m?ng ? các qu?c gia khác nhau, iPhone 13 Pro Max lu?n cho t?c ?? m?ng t?i ?a, cho tr?i nghi?m xem phim 4K m??t mà, t?i t?p tin trong ch?p m?t, ch?i game online kh?ng ?? tr? ? b?t c? ??u.

K?t n?i nhanh chóng - iPhone 13 Pro Max 128GB

B??c nh?y v?t v? th?i l??ng pin

iPhone Pro Max ?ánh d?u b??c ngo?t m?i trong th?i l??ng pin s? d?ng. V?i viên pin dung l??ng pin l?n k?t h?p cùng màn hình m?i và b? vi x? l? Apple A15 Bionic ti?t ki?m ?i?n, giúp iPhone 13 Pro Max tr? thành chi?c iPhone có th?i l??ng pin t?t nh?t t? tr??c ??n nay, dài h?n 2.5 gi? so v?i ng??i ti?n nhi?m.?

Chip A15 giúp t?i ?u hóa n?ng l??ng - iPhone 13 Pro Max 128GB

?áng ti?c là dung l??ng pin c?a các m?u iPhone m?i ???c c?i thi?n nh?ng t?c ?? s?c nhanh c?a chúng v?n ch? d?ng ? m?c 20 W qua k?t n?i có d?y và s?c qua MagSafe ? m?c t?i ?a 15 W ho?c có th? qua b? s?c kh?ng d?y d?a trên Qi v?i c?ng su?t 7.5 W.

S?c MagSafe - iPhone 13 Pro Max 128GB

Apple ?? kh?ng ng?ng c?i ti?n ?em ??n cho ng??i dùng s?n ph?m t?t nh?t, iPhone 13 Pro Max 128GB v?n gi? ???c các ?i?m n?i b?t c?a ng??i ti?n nhi?m, n?i b?t v?i c?i ti?n v? c?u hình, th?i l??ng pin c?ng nh? camera và nhi?u ?i?u còn ch? b?n khám phá.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB

 • Xem 59 ảnh từ KH

Xuân Bắc

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Máy ??p quá ?i m?t th?i

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Cao minh phát

2005 tr? góp ?c ko ?

Đình Thắng

QTV

N?u mình ch?a ?? 20 tu?i thì ch?a th? ??ng kí mua tr? góp v?i c?ng ty tài chính Home Credit và Fe Credit ???c anh nha. Tr??ng h?p này mình có th? nh? ng??i th?n ?? t? 20 tu?i ??n ?? 60 tu?i dùng gi?y t? ??ng ra làm h? s? tr? góp giúp mình nhé.?
Th?ng tin ??n anh?

Toản

b?n mua h?m nào ?y

Xuân Hiếu

7/8/2022 còn giá 29.190.000 k shop ?i

Đặng Trung Hiếu

QTV

Chào anh.
D? anh? có th? cung c?p c? th? ??a ch? khu v?c mình ?ang s?ng (ph??ng/x?, qu?n/huy?n,? t?nh/Thành ph?) ?? bên em ki?m tra th?ng tin giá s?n ph?m? giúp mình ?.?
Mong nh?n ph?n h?i t? anh.?

Tú Quyên

Cho em h?i gi? em mu?n mua 13 pro tr? tr??c 4tr500 thì ???c kh?ng ?

Tấn Phong

QTV

D? kh?ng bi?t mình ?ang quan t?m ??n b?n m?y GB c?a s?n ph?m v?y ?? Mình mu?n mua tr? góp qua th? tín d?ng (Credit Card) hay c?ng ty tài chính v?y ??
Mong nh?n ph?n h?i t? anh.

Hải Hà

có m?y ngày h? m?y vài tri?u :D

Dominic

32tr ko ??p n?a thì th?i lu?n

Đặng Đình Sông

Mình ???c th?ng em t?ng con 13 promax mà còn h?n b?o hành ??n tháng 12/2022. máy b? l?i ??m cam, có th? g?i b?o hành Apple ???c kh?ng shop.

?ánh giá

?óng
Điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB

Điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá r? Online 29.290.000₫ 33.990.000₫ (-13%)
K?t thúc vào 23:30 | 31/08 T?i Hồ Chí Minh

Khuy?n m?i

1

C? h?i trúng 20 iPad Pro M1 12.9" WiFi 512GB (Màu ng?u nhiên) Xem chi ti?t

2

Gi?m 20% giá gói B?o hi?m B?o hành m? r?ng PTI 12 tháng cho Iphone, Ipad Xem chi ti?t

3

Gi?m 20% giá gói B?o hi?m R?i v? 6 tháng cho Iphone, Ipad Xem chi ti?t

 • Ch? áp d?ng giao t?n n?i.
 • Th?i gian nh?n hàng: 1 ngày sau khi ??t
 • Kh?ng áp d?ng chung v?i khuy?n m?i khác.
 • M?i khách hàng (1 S?T) ch? ???c mua 1 s?n ph?m
 • ?p d?ng góp Online qua th? tín d?ng
 • B?t bu?c khui h?p và kích ho?t khi nh?n máy
 • Kh?ng áp d?ng góp nhà tài chính
 • S? l??ng có h?n, áp d?ng tùy t?nh thành
 • H? gì ??i n?y trong 15 ngày n?u l?i do nhà s?n xu?t
Ho?c mua giá th??ng
Giá tại Hồ Chí Minh

29.490.000₫ *

33.990.000₫

-13%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

C? h?i trúng 20 iPad Pro M1 12.9" WiFi 512GB (Màu ng?u nhiên) Xem chi ti?t

2

Gi?m giá 25% iPad Pro M1 12.9" (2021) khi mua kèm iPhone (Kh?ng áp d?ng kèm khuy?n m?i khác c?a iPad) Xem chi ti?t

3

Gi?m ??n 1,500,000? khi Thu c? ??i m?i (tùy model máy c?; kh?ng áp d?ng kèm gi?m giá qua VNPAY, Moca) Xem chi ti?t

4

Gi?m 50% giá gói c??c 1 n?m (Vina350/Vina500) cho Sim VinaPhone tr? sau (Tr? giá ??n 3 tri?u) Xem chi ti?t

5

Gi?m 20% giá gói B?o hi?m B?o hành m? r?ng PTI 12 tháng cho Iphone, Ipad Xem chi ti?t

6

Gi?m 20% giá gói B?o hi?m R?i v? 6 tháng cho Iphone, Ipad Xem chi ti?t

7

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

8

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm iPhone
?
- Nh?p m? TGDDTAO gi?m thêm 500.000? khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022.
- S? su?t: 10000?su?t cho c? 3 website TGD?/?MX/Topzone (h?t su?t thanh toán s? báo l?i)
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m IPHONE, IPAD.
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

10 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm apple watch gi?m 20% (Kh?ng áp d?ng kèm khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 8 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB

 • Màn hình:

  OLED 6.7" Super Retina XDR
 • Hệ điều hành:

  iOS 15
 • Camera sau:

  3 camera 12 MP
 • Camera trước:

  12 MP
 • Chip:

  Apple A15 Bionic
 • RAM:

  6 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  1 Nano SIM & 1 eSIM H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  4352 mAh 20 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 0.2MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
6.215 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Cho em h?i n?u em mu?n làm 1 cái esim cho iphone thì Sim chính e có c?n l?p vào máy ?? s? d?ng kh?ng ? , hay ph?i c?n thêm 1 ?t d? l?p sim chính m?i có th? dùng esim ?
  Chào anh,
  D? s?n ph?m h? tr??1 Nano SIM & 1 eSIM anh nhé , anh có th? s? d?ng song song 2 SIM ??
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng16 gi? tr??c
 • Ip13 mu?n Sài 5G là mình dùng sim nào ?
  Chào anh?
  D? mình mu?n dùng 5G thì mình ph?i dùng sim 5G anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 gi? tr??c
 • Mình hi?n ?ang dùng ip 11pro có c?c s?c theo máy,18w thì ph?i. Mình tính lên ??i 13pm nên mu?n h?i c?c s?c ??y còn s?ch dc 50% trong 30 phút ??u tiên nh? 110ro c?a mình n?a k ?. S?c ??y có nhanh dc nh? s?c theo máy m?i kh?ng. Mong ph?n h?i t? Ad!
  Chào anh?
  D? b? s?c v?n có th? s?c nhanh cho ?i?n tho?i iPhone 13 Pro Max anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Cho em h?i là mình mu?n t?t hay b?t t? ??ng ?i?n email, tên vào các tr??ng nh?p email, tên trên iphone thì b?t t?t ? ??u ?
  Chào ch? !
  D? ch? ?i t?i Cài ??t > Safari > T? ??ng ?i?n, sau ?ó t?t m?t trong hai tùy ch?n. T?t T? ??ng ?i?n cho m?t kh?u: ?i t?i Cài ??t > M?t kh?u, m? khóa màn hình, ch?m vào T? ??ng ?i?n m?t kh?u, sau ?ó t?t T? ??ng ?i?n m?t kh?u ch? nhé..
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Máy mua ?c 1 tu?n b? l?i kh?ng g?n th? sim là do máy b? l?i hay sao ? H?m ra ch? t?t b?t ch? ?? máy bay là ?c mà làm lúc ?c lúc kh Gi? gi?i quy?t sao ?

  Chào anh?
  D? tr??ng h?p này anh vui lòng t?t ngu?n kh?i ??ng l?i máy r?i ki?m tra l?i xem sao anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Máy iPhone 13pm c?a e m?i mua g?n 1 tu?n hay b? l?i ch?a g?n sim h?m có ra tgdd thì kiu b?t ch? ?? máy bay r?i m? l?i mà làm lúc ?c lúc kh?ng, kh?ng bi?t là máy l?i hay sao ?
  Chào anh?
  D? tr??ng h?p này anh th? t?t ngu?n và kh?i ??ng l?i máy xem sao ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • S?c bao l?ub??y v?i c?c s?c 18W ??i c?a ip 11 ?
  Chào ch? !
  D? tr??ng h?p này thì th?i gian s?c kho?ng 3 ti?ng ch? nhé.
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • Gi? làm sao có th? b?t ???c ?ng d?ng này ? ch? em v?i
  Chào anh !
  D? anh s? d?ng thi?t b? ?i?n tho?i c? th? nào v?y ?.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • Cho h?i máy 13 pro max 128G vàng còn ? Ch?u Thành Ti?n giang kh?ng ? !
  Chào anh
  D? em ki?m tra s?n ph?m v?n còn hàng t?i khu v?c mình ?ang quan t?m anh nhé.D? n?u mình quan t?m và mu?n ??t hàng s?n ph?m, ?? l?i s? ?i?n tho?i và ??a ch? mua hàng(b?o m?t, ?n) ?? bên em lên ??n v?i giá khuy?n m?i nh?t nhé
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Máy có ? Ch?u Thành Ti?n Giang kh?ng ?!
  Chào anh
  D? em ki?m tra s?n ph?m v?n còn hàng t?i khu v?c mình ?ang quan t?m anh nhé.D? n?u mình quan t?m và mu?n ??t hàng s?n ph?m, ?? l?i s? ?i?n tho?i và ??a ch? mua hàng(b?o m?t, ?n) ?? bên em lên ??n v?i giá khuy?n m?i nh?t nhé
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com