Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Nokia C21 Plus 64GB

13 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Nokia

(M?)

 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: C?y l?y sim, Cáp microUSB, C? s?c r?i ??u Type A, H?p, Sách h??ng d?n, Tai nghe, ?p l?ng Xem hình

Điện thoại Nokia C21 Plus 64GB

Th?ng tin s?n ph?m

Ti?p n?i s? thành c?ng c?a nh?ng s?n ph?m g?n ??y t?i th? tr??ng Vi?t Nam, l?n này h?ng Nokia ?? mang ??n m?u ?i?n tho?i Nokia C21 Plus - s? h?u trong mình viên pin mang l?i th?i gian tr?i nghi?m l?u dài và s? d?ng an t?m h?n v?i 2 n?m c?p nh?t b?o m?t.

Tr?i nghi?m kh?ng gián ?o?n

C21 Plus mang trong mình viên pin có dung l??ng 5050 mAh, b?n có th? s? d?ng liên t?c xuyên su?t c? ngày. ?i kèm v?i ?ó là chu?n s?c Micro USB 10 W c? b?n, v?i c?ng su?t này thì b?n có th? s?c máy trong th?i gian ngh? ng?i ?? h?n ch? th?i gian ch? ??i máy s?c ??y pin.

Viên pin dung l??ng l?n - Nokia C21 Plus

Mình ?? dùng Nokia C21 Plus v?i các tác v? th?ng th??ng nh?: M?ng x? h?i, làm vi?c qua Google Sheet, nghe g?i thì máy ?áp ?ng kho?ng 10 ti?ng. H?ng Nokia kh?ng ??nh v?i viên pin trên b?n có th? s? d?ng t? 2 ??n 3 ngày ch? v?i m?t l?n s?c v?i các t?c v? nghe g?i, nh?n tin th?ng th??ng.

Tuy??i?n tho?i Nokia C21 Plus 64GB?là m?t chi?c ?i?n tho?i giá r? nh?ng máy l?i ???c trang b? kh? n?ng kháng n??c IP52, ?i?u này giúp chi?c ?i?n tho?i tr? nên b?n b? h?n c?ng nh? cho b?n an t?m trong quá trình khi s? d?ng.

Nokia C21 Plus có m?t màn hình kích th??c 6.5 inch, trang b? t?m n?n TFT LCD kèm v?i ?? ph?n gi?i HD+, ??y là m?t chi?c màn hình có th?ng s? khá c? b?n, hình ?nh hi?n th? trên máy có ?? n?i kh?i, kh?ng b? r? nhi?u khi so v?i các ??i th? trong t?m giá, phù h?p v?i các nhu c?u c? b?n c?a ??i ?a s? ng??i dùng hi?n nay.

Màn hình l?n h?n - Nokia C21 Plus

V? ??p t? s? tinh t?

Nokia v?n s? d?ng m?t ng?n ng? thi?t k? cho các s?n ph?m ra m?t g?n ??y. C21+ s? d?ng khung vi?n h?p kim nh?m cùng m?t l?ng làm t? v? nh?a. Máy s? h?u ki?u thi?t k? d?ng v?n, t?o cho mình m?t c?m giác c?m vào r?t thích c?ng nh? h?n ch? bám d?u v?n tay và m? h?i tay tr?ng quá trình s? d?ng. ??ng th?i s? ch?c ch?n mà máy mang l?i là ?i?m?y?u t? kiên quy?t làm nên s?c h?p d?n c?a nh?ng chi?c ?i?n tho?i Nokia này.

M?t l?ng ch?c ch?n - Nokia C21 Plus

L?n này h?ng ?? mang ??n ng??i tiêu dùng hai s? l?a ch?n v? màu s?c ?ó là: Xám và Xanh D??ng. Khi b?n ra ngoài tr?i và di chuy?n góc nhìn, chi?c ?i?n tho?i này v?n có hi?u ?ng chuy?n s?c nh? nhàng.

Màu s?c tr? trung - Nokia C21 Plus

C?m camera sau c?a máy ??t ? bên trái c?a m?t l?ng, ch?a các c?m bi?n và ???c thi?t k? theo hình ch? nh?t, bo cong 4 góc ??y là thi?t k? ??c tr?ng c?a ?i?n tho?i Nokia trong th?i gian g?n ??y.

C?m camera cá tính - Nokia C21 Plus

C21+ là chi?c??i?n tho?i có c?m bi?n v?n tay???t ? m?t l?ng, khi mình s? d?ng thì t?c ?? m? khóa khá nhanh và thao tác r?t d? ch? v?i m?t cú ch?m ??n gi?n, do máy có màn hình khá l?n nên nh?ng b?n có bàn tay nh? c?n ph?i ??a tay lên cao m?t tí ?? ch?m ?úng vùng c?m bi?n.

Thi?t k? gi?t n??t - Nokia C21 Plus

Hi?u n?ng ?n ??nh, b?o m?t 2 n?m

?i?n tho?i?trang b? b? vi x? l? SC9863A tám l?i v?i t?c ?? xung nh?p t?i ?a 1.6 GHz, ?i cùng RAM 3 GB và b? nh? trong 64 GB, có m?t khe c?m th? nh? MicroSD cho ng??i dùng n?ng c?p dung l??ng b? nh? t?i ?a 256 GB.

H? ?i?u hành m??t mà - Nokia C21 Plus

?i?m mình ?n t??ng v?i các s?n ph?m c?a Nokia là v? h? ?i?u hành khi cài ??t s?n Android 11 phiên b?n Go, ?em ??n m?t giao di?n th?n thi?n, d? dàng thao tác r?t phù h?p v?i các b?c ph? huynh c?ng nh? v?i ai m?i ti?p c?n v?i ?i?n tho?i th?ng minh.

Nhà s?n xu?t ??n t? Ph?n Lan cam k?t s? n?ng c?p b?o m?t trong vòng 2 n?m ?? t?i ?u ??ng th?i t?ng kh? n?ng b?o v? th?ng tin ng??i dùng.

Camera l?y nét t? ??ng

Tuy kh?ng t?p trung nhi?u vào h? th?ng ch?p ?nh nh?ng b? ??i camera sau c?a máy có th?ng s? c?m bi?n chính 13 MP & 2 MP cho c?m bi?n ?o chi?u s?u, máy cho ra nh?ng b?c ?nh r?t ?n. B?n s? c?m th?y hài lòng khi dùng Nokia C21 Plus ?? ch?p ?nh.

Mình ?? ch?p trong m?i tr??ng ??y ?? sáng b?c ?nh mà mình nh?n có ?? chi ti?t khá t?t, hình ?nh hài hòa, màu s?c khá ch?n th?c khi so v?i th?c t?, nh?ng trong quá trình ch?p b?n nên gi? c?ng tay ?? tránh làm ?nh b? m? ho?c nhòe do rung tay.

?nh ch?p t? camera - Nokia C21 Plus

V? ph?n camera tr??c v?i ?? ph?n gi?i 5 MP s? phù h?p cho vi?c h?c, h?p online và dùng ?? m? khóa khu?n m?t, máy c?ng h? tr? tính n?ng làm ??p giúp lo?i b? nh?ng khuy?t ?i?m nh? trên khu?n m?t ?? b?n t? tin h?n khi giao ti?p online hay selfie.

V?i nh?ng ?i?m n?i b?t k? trên Nokia C21 Plus qu? là m?t l?a ch?n hoàn h?o trong ph?n khúc ?i?n tho?i giá r? khi mang trong mình m?t viên pin kh?ng, h? ?i?u hành m??t mà và màn hình v?i kích th??c l?n.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Nokia C21 Plus 64GB

?ánh giá

?óng
Điện thoại Nokia C21 Plus 64GB

Điện thoại Nokia C21 Plus 64GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Giá tại Hồ Chí Minh

2.890.000₫

3.190.000₫

-9%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Nokia C21 Plus 64GB

 • Màn hình:

  TFT LCD 6.51" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11 (Go Edition)
 • Camera sau:

  Chính 13 MP & Ph? 2 MP
 • Camera trước:

  5 MP
 • Chip:

  Spreadtrum SC9863A
 • RAM:

  3 GB
 • Bộ nhớ trong:

  64 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5050 mAh 10 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
41 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Mình ??t hàng online máy m?i t?i web thành c?ng r?i. Gi? mình mu?n nh?p m? MWG18 khi thanh toán quét VNPAY QR qua app ng?n hàng ???c kh?ng
  chào anh, d? anh ch?n thanh toán qua QR là ???c anh nha!Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Cài phím home ?o nh? th? nào v?y ad ba thanh phía d??i màn hình
  Chào anh,
  D? tr??ng h?p này ?i?n tho?i kh?ng h? tr? tính n?ng trên r?i ??
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c
 • ? Long An có bán kh?ng
  Chào anh
  D? em ki?m tra hi?n s?n ph?m ?ang còn hàng t?i :?Th? gi?i di ??ng 179 ?? T??ng Phong, TT. T?m Vu, H. Ch?u Thành, Long An. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n anh.?
  Chào anh
  D? em ki?m tra hi?n s?n ph?m ?ang còn hàng t?i :?Th? gi?i di ??ng 179 ?? T??ng Phong, TT. T?m Vu, H. Ch?u Thành, Long An. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c
 • ? Long An có k
  Chào anh
  D? s?n ph?m??i?n tho?i Nokia C21 Plus 64GB có hàng t?i 15 Nguy?n H?u Th?, KP.3, Th? Tr?n B?n L?c, Long An anh nhé
  ?D? n?u mình mu?n mua s?n ph?m cho em xin Tên, S?T, ??a ch?, MST ?? bên em h? tr?? gi? hàng t?i siêu th? anh nhé
  Mong nh?n ???c ph?n h?i t? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • Cho mình h?i m v?a mua dt tr? góp ???c ?u ??i km mua ??ng h? gi?m giá 30-40% .trong khi bên ??ng h? giá g?c gi?m 50 r?i b?y gi? có áp d?ng gi?m 30 -40% d?n vào ??ng h? ?ó hay kh?ng .hay ch? áp d?ng m?t ??ng h? 1l?n gi?m giá. C?m ?n b
  Chào anh
  D? các m? gi?m giá s? ???c gi?m trên giá g?c c?a s?n ph?m, ch?a h? tr? gi?m trên giá khuy?n m?i anh nhé
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng14 ngày tr??c
 • con này có s?c nhanh ???c kh?ng ad
  Chào anh !?
  D? máy này kh?ng h? tr? s?c nhanh ?, ch? h? tr? s?c t?i ?a 10W ?
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 ngày tr??c
 • Con này có s?c nhanh ko?
  Chào anh !?
  D? máy này kh?ng có s?c nhanh, h? tr? s?c t?i ?a 10 W anh nhé
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng20 ngày tr??c
 • Máy có dán keo ch?g tr?y s?n k
  Chào ch?,
  D? s?n ph?m này khi bán ra kh?ng ???c dán s?n mi?ng dán màn hình ?.
  Th?ng tin ??n ch?.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng21 ngày tr??c
 • N??c s?n xu?t là n??c nào ?
  Chào ch? !
  D? tr??ng h?p này thì?nhà máy s?n xu?t c?a h?ng ??t t?i Trung Qu?c ch? nhé.
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng22 ngày tr??c
 • Chip máy này v?i chip JR510 chip nào m?nh h?n
  Chào anh,
  D? chip c?a ?i?n tho?i Nokia C21 Plus s? có hi?u n?ng nh?nh h?n m?t tí so v?i chip còn l?i ??
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng28 ngày tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com