Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại OPPO A57 64GB

31 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A, C?y l?y sim, H?p, Sách h??ng d?n, ?p l?ng Xem hình

Điện thoại OPPO A57 64GB

Th?ng tin s?n ph?m

?i?n tho?i OPPO A57 64GB?v?a m?i ra m?t ?? t?o ?n t??ng tích c?c v?i c?ng ??ng yêu c?ng ngh?. S? h?u cho mình m?t thi?t k? tr? trung, hi?u n?ng m??t mà ?áp ?ng t?t nhu c?u c? b?n h?ng ngày.

V? ??p t? s? tinh t?

?i?u làm cho mình thích thú ngay t? cái nhìn ??u tiên c?a OPPO A57 64GB là máy s? h?u m?t thi?t k? khá bóng b?y, m?t l?ng ???c làm b?ng th?y tinh h?u c? cho c?m giác c?m n?m ch?c ch?n.

Thi?t k? ??p m?t - OPPO A57 4G

H?ng s? d?ng thi?t k? OPPO Glow ??c quy?n ?? bi?n m?t l?ng c?a máy tr? nên thu hút và lu?n t?a sáng trên tay c?a b?n. Khi ?i?n tho?i ? d??i ánh n?ng b?n s? th?y r? s? t?a sáng l?p lánh c?a chi?c ?i?n tho?i này, máy s? chuy?n màu khi b?n thay ??i góc máy.

Thi?t k? OPPO Glow - OPPO A57 4G

?i?n tho?i OPPO?này mang ??n hai l?a ch?n màu s?c là: Xanh ng?c và ?en d? l?a ch?n cho m?i ??i t??ng, v?i b?n màu xanh ng?c là m?t màu khá l? m?t, phù h?p v?i nh?ng b?n tr? trung hi?n nay.

Màu s?c tr? trung - OPPO A57 4G

Các c?nh bên ???c làm vát ph?ng, các góc bo tròn m?t cách m?m m?i, quá trình s? d?ng trong th?i gian dài c?ng kh?ng g?p ph?i tình tr?ng c?n tay. ?i?n tho?i OPPO A có ?? m?ng v?n v?n ch? 7.99 mm, tr?ng l??ng 187 g mang l?i m?t t?ng th? ngo?i hình r?t thanh m?nh và g?n gàng.

Thi?t k? vu?ng v?c - OPPO A57 4G

C?m camera sau ???c ??t ? góc trái nh? lên cao so v?i m?t l?ng và ???c làm khá vu?ng v?c. B?n nên l?u ? do c?m c?m bi?n nh? cao nên trong quá trình s? d? g?p tình tr?ng x??c khi ??t ?i?n tho?i lên bàn hay m?t ph?ng, chính vì v?y b?n có th? s? d?ng ?p l?ng mà h?ng ?? trang b? ?? b?o v? t?t h?n.

Camera h?m h? - OPPO A57 4G

Chìm ??m trong m?i th??c phim

Nh?m mang ??n nh?ng phút gi?y th? gi?n tuy?t v?i trên ?i?n tho?i, OPPO ?? trang b? cho A57 màn hình có kích th??c 6.56 inch, kèm v?i t?m n?n IPS LCD và ?? ph?n gi?i HD+ (720 x 1612 Pixels) cho b?n m?t kh?ng gian hi?n th? r?ng r?i h?n.

Hi?n th? chi ti?t - OPPO A57 4G

Các th?ng s? trên khá t??ng ??ng khi so sánh v?i các ?i?n tho?i trong t?m giá, khi quan sát k? thì hình ?nh v?n r?t ?n kh?ng b? r?, phù h?p cho các nhu c?u c? b?n c?a h?u h?t m?i ng??i dùng mà kh?ng g?p tr? ng?i nào.

Hi?n th? chi ti?t - OPPO A57 4G

Mình th?c s? r?t thích tính n?ng làm d?u m?t trên A57 khi mình s? d?ng vào ban ?êm ?? ch?i game c?ng nh? là ??c truy?n tranh, nó h?n ch? ???c tình tr?ng m?i và ch?y n??c m?t khi s? d?ng ?i?n tho?i trong bóng t?i th?i gian l?u t? ?ó s? b?o v? m?t t?t h?n.

?? sáng 600 nits cho ch?t l??ng hi?n th? khá t?t ? ngoài tr?i n?ng, khi mình nghiêng màn hình nh? qua các góc ch?t l??ng hình ?nh hi?n th? c?ng kh?ng b? bi?n ??i quá nhi?u, ?i?m mù c?ng xu?t hi?n nh? ch? y?u là ? các góc nh?ng c?ng kh?ng ?nh h??ng gì nhi?u ??n tr?i nghi?m c?a b?n.

Hi?n th? t?t ? ngoài tr?i - OPPO A57 4G
Kh?ng ch? có mình màn hình l?n A57 còn mang ??n cho b?n nhi?u th? h?n th? khi s? h?u cho mình ?m thanh r?t ch?t l??ng, loa kép cùng v?i ch? ?? siêu ?m l??ng v?i nh?ng thanh ?m r?t trong, l?n, kh?ng b? rè.

Loa kép - OPPO A57 4G

L?u gi? m?i c?m xúc trong cu?c s?ng

Camera sau c?a máy n?i b?t trên c?m ??t l?i lên khi so v?i th?n máy, g?m camera chính 13 MP, c?m bi?n ph? 2 MP cho ra nh?ng b?c ?nh ch?t l??ng. B?n s? c?m th?y hài lòng khi s? d?ng OPPO A57 4G ?? ch?p ?nh nh?m gi? l?i nh?ng kho?nh kh?c h?ng ngày.

Camera h? tr? AI - OPPO A57 4G

Mình ?? ch?p ?nh trong ?i?u ki?n ?? sáng, k?t qu? mà mình thu l?i ???c là hình ?nh có ?? chi ti?t t?t, màu s?c khá ch?n th?c kh?ng quá sáng, nh?ng y?u t? nh? c?n b?ng sáng ???c ??m b?o ? m?c ?n.

Ch?p m?i tr??ng ?? sáng - OPPO A57 4G

Khi chuy?n qua v?i ch?p thi?u sáng, A57 ?? làm r?t ?n nhi?m v? c?a mình, các vùng t?i ???c ??y sáng lên giúp t?ng th? hình ?nh sáng h?n, kh?ng b? nhi?u h?t nhi?u.

Ch?p m?i tr??ng thi?u sáng - OPPO A57 4G

Hi?u n?ng ?n ??nh v?i chipset nhà MediaTek

C?u hình c?a máy ???c trang b? con chip x? l? MediaTek Helio G35 8 nh?n cho hi?u n?ng ?n ??nh, m??t mà ??m b?o các tác v? s? d?ng c?a b?n ???c li?n m?ch và ít khi b? gián ?o?n c?ng nh? c?i thi?n hi?u su?t ?? tr?i nghi?m ch?i game t?t h?n.

Hi?u n?ng ?n ??nh - OPPO A57 4G

Tuy là m?u ?i?n tho?i giá r? nh?ng A57 v?n ???c trang b? thêm tính n?ng RAM ?o, dung l??ng m? r?ng lên ??n 4 GB ??m b?o các tác v? ?a nhi?m ???c th?c hi?n m?t cách tr?n tru, v? b? nh? trong thì máy h? tr? m? r?ng kh?ng gian l?u tr? qua th? nh? ngoài lên ??n 1 TB.

Các tác v? h?ng ngày nh? l??t web, m?ng x? h?i, h?p online thì máy cho m?t t?c ?? ?n, các thao tác ch?m, m? ?ng d?ng ???c ph?n h?i khá nhanh kh?ng g?p hi?n t??ng gi?t lag. Mình khá b?t ng? khi máy b?t ???c c?u hình ? m?c cao nh?t v?i t?a game Liên Qu?n, các thao tác di chuy?n trong game khá m??t, màu s?c ?n. Hi?n t??ng gi?t lag v?n còn xu?t hi?n khi vào nh?ng pha giao tranh t?ng, FPS trung bình c? tr?n kho?ng 55.

Hi?u n?ng ?n ??nh - OPPO A57 4G

??n t?a game PUBG thì v?i m?c ?? ho? m??t, t?c ?? khung hình trung bình thì FPS mà mình có ?o ???c h?i th?p so v?i k? v?ng c?a mình vì nó ch? kho?ng 25 FPS. Tình tr?ng gi?t lag x?y ra khi b?n l?y v? khí ho?c giao tranh trong game.?

FPS t?a game PUBG - OPPO A57 4G

Th?u hi?u nh?ng v?n ?? mà các anh em game th? g?p ph?i trong khi ch?i game, h?ng ?? b? sung tính n?ng ?? h? tr? vi?c ch?i game t?t h?n ?i?n hình nh? là b?n có th? ch?n tin nh?n ho?c cu?c g?i trong quá trình ch?i tránh b? làm phi?n và ghi l?i màn hình trong khi ch?i ?? chia s? nh?ng kho?nh kh?c xu?t th?n c?a b?n ??n v?i b?n bè.

H? tr? t?i ?u vi?c ch?i game - OPPO A57 4G

?i?n tho?i ch?y trên Android 12 và ???c tùy bi?n giao di?n ColorOS 12.1 mang ??n cho b?n tr?i nghiêm m??t mà, th?n thi?n v?i ng??i dùng. Ngoài ra máy còn có các tính n?ng nh?m h? tr? b?n t?t h?n trong quá trình s? d?ng nh?: ?n ?ng d?ng, c?a s? linh ho?t,...

N?ng l??ng ti?p s?c cho m?t ngày n?ng ??ng

Cung c?p n?ng l??ng cho A57 là viên pin kh?ng v?i dung l??ng 5000 mAh. Th?i l??ng pin làm cho mình r?t b?t ng? v?i th?i gian s? d?ng liên t?c c?a ?i?n tho?i khi ??t ??n g?n 9 ti?ng* cho các tác v? r?t c? b?n nh? ch?i game, xem phim, l??t web. ??y qu? th?t là m?t chi?c ?i?n tho?i pin kh?ng cho b?n th?i gian tr?i nghi?m g?n nh? 1 ngày v?i các tác v? c? b?n.

Viên pin dung l??ng l?n - OPPO A57 4G

*Th?i gian s? d?ng có th? thay ??i tùy vào m?i tr??ng c?ng nh? ?ng d?ng

Ngoài dung l??ng pin kh?ng thì ?i?n tho?i h? tr? s?c siêu nhanh c?ng su?t t?i 33 W, mình m?t kho?ng 1 ti?ng 30 phút là có th? s?c ??y l?i ???c, ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u s? d?ng. Mình ?? dùng ?i?n tho?i d??i 10% pin ?? xem t?p phim dài kho?ng g?n 1 ti?ng nh?ng máy v?n ?áp ?ng t?t nhu c?u này c?a mình. Ngoài ra, khi b?t ch? ?? siêu ti?t ki?m pin, nó s? giúp ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u s? d?ng ?i?n tho?i c?a b?n ngay c? khi thi?t b? ch? còn ít n?ng l??ng.

Th?i gian s?c pin - OPPO A57 4G

Kh?ng ??n thu?n là m?t thi?t b? ph?c v? các c?ng vi?c hàng ngày, OPPO A57 64GB còn là m?t chi?c smartphone ?a n?ng nh? s? h?u c?u hình ?n ??nh, viên pin l?n giúp b?n th?a s?c tr?i nghi?m nh?ng tác v? h?ng ngày, hay tr? thành ng??i cá tính khi máy s? h?u m?t thi?t k? hi?n ??i, tr? trung.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại OPPO A57 64GB

Anh trăn

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Th??ng hi?u c?a t?i là Samsung, nh?ng h?m qua c?u t?i mua m?t cái Oppo m?y pin sài c? ngày kh?ng h?t Loa nghe YouTube quá ??.. Tr?i nghi?m game liên qu?n c?ng t?t ?? sáng màn hình ngoài tr?i n?ng chang chang c?ng r?

Vân Anh

QTV

Chào anh.
D? bên em xin ghi nh?n và c?m ?n nh?ng ?ánh giá v? ch?t l??ng s?n ph?m c?a mình ?.
Th?ng tin ??n anh

?ánh giá

?óng
Điện thoại OPPO A57 64GB

Điện thoại OPPO A57 64GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Giá tại Hồ Chí Minh

4.490.000₫

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

11 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm oppo band gi?m 20% (kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Tai nghe OPPO gi?m 20% khi mua kèm ?i?n tho?i OPPO

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 9 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại OPPO A57 64GB

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.56" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 12
 • Camera sau:

  Chính 13 MP & Ph? 2 MP
 • Camera trước:

  8 MP
 • Chip:

  MediaTek Helio G35
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  64 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 33 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
67 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Chip này vs chip p90 cái nào m?nh h?n v?y a
  Chào anh,?
  D? theo em ki?m tra thì chip Helio P90 có hi?u n?ng cao h?n nha anh nhé
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c
 • Máy có th?ng báo ?èn flash khi có cu?c g?i ??n k ?
  Chào ch??
  D? s?n ph?m có th?ng báo Flash cu?c g?i ?ó ??
  Th?ng tin ??n? ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng9 ngày tr??c
 • Cho a h?i n?u a mún bán l?i dt oppo a57 c?a a xài g?n 1 tháng r bên e thu l?i bn sdt xxxx922516
  Chào anh.
  D? tr??ng h?p s?n ph?m mua t? bên em và còn th?i gian b?o hành mình mang ??n siêu th? g?n nh?t bên em h? tr? cho mình anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh. ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
  @Tai: n?u b?n c?n bán h?y ?? l?i cho mìh nhé
 • Bên mình có thanh toán b?ng ví smartpay ???c kh?ng ?
  D? em chào anh.
  D? bên em kh?ng h? tr? thanh toán b?ng ví smartpay ?
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c
 • cho em h?i helio G35 b?ng v?i Snapdragon bao nhiêu ?
  Chào anh !
  D? con chip trên t??ng ???ng con chip Qualcomm Snapdragon 450 ?ó anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng12 ngày tr??c
 • Sao mình th?y trên kia có ghi là máy có loa kép nh?ng mình th?y máy có 1 loa mà
  Chào anh !??
  D? máy s? có 1 loa ? c?nh trên và 1 loa ? c?nh d??i ?ó ?.
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng16 ngày tr??c
 • C?n c??c mình có m?t h? s? nh?ng ch?a h?t h?n thì mình có làm thêm h? s? tr? góp kh?ng ?
  D? em chào anh.?
  D? mình có th? tham kh?o góp v?i c?ng ty tài chính khác ?? kh? n?ng duy?t h? s? cao h?n ?.?
  Th?ng tin ??n anh.?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng19 ngày tr??c
 • Shop ?i e ? b?c t? liêm hà n?i shop cho e xin chi nhánh nào còn máy oppp a 57 ?? e ra mua ..
  Chào anh. D? hi?n s?n ph?m ?i?n tho?i OPPO A57 64GB ?ang có hàng ? siêu th? :
  -?S? 2 - 4 - 8 ???ng C?u Di?n, P. Phú Di?n, Q. B?c T? Liêm, Hà N?i
  -?S? 17 ???ng C? Nhu?, T? d?n ph? ??ng 2, Ph??ng C? Nhu? 2, Qu?n B?c T? Liêm, Thành ph? Hà N?i
  -?S? 1 Xu?n ??nh, P.??ng Xu?n T?o, Q.B?c T? Liêm, TP.Hà N?i?
  -S? 6 - 8 Ph? Nh?n, Ph??ng Minh Khai, Qu?n B?c T? Liêm, Hà N?i
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng22 ngày tr??c
 • Tra gop lm ho so k nhan la sao ma mua ma de tra 0% nua chan
  Chào anh.
  D? tr??ng h?p này h? s? duy?t hay kh?ng s? do c?ng ty tài chính quy?t ??nh, bên em kh?ng quy?t ??nh v?n ?? này ???c anh nhé. Mong anh th?ng c?m. D? mình có th? làm thêm h? s? tr? góp v?i c?ng ty tài chính khác ?? t? l? ???c duy?t h? s? cao h?n ?. Hi?n kh?ng bi?t mình b? t? ch?i h? s? v?i c?ng ty tài chính nào v?y ???
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng23 ngày tr??c
 • D? cho h?i xíu ?,, máy e mua v? màn hình b? hi?n lên hàng hàng nh? b?t thang t? d??i màn hình lên t?i 1/3 màn hình. Mà khi e ch?p ?nh màn hình xoay ngang thì l?i ko có ?. H?m ??u nhìn m? m? nay ?c 3 4 h?m nó hi?n càng ngày càng ??m ?.
  D? chào anh?
  D? tr??ng h?p này anh giúp em t?t ngu?n kh?i ??ng l?i máy r?i ki?m tra l?i xem có kh?c ph?c ???c kh?ng ?.?
  Xin th?ng tin ??n anh ?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng24 ngày tr??c
 • 1234...7?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com