Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại OPPO A95

258 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh Type C Xem hình

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh Type C Xem hình

Điện thoại OPPO A95

Th?ng tin s?n ph?m

Bên c?nh phiên b?n 5G, OPPO còn b? sung phiên b?n OPPO A95 4G?v?i giá thành ph?i ch?ng t?p trung vào thi?t k? n?ng ??ng, s?c nhanh và hi?u n?ng ?a nhi?m ?n t??ng s? giúp cho cu?c s?ng c?a b?n thêm ph?n h?p d?n, ng?p tràn ni?m vui.

Thi?t k? hi?n ??i, m?ng nh? th?i trang

OPPO A95 có thi?t k? tr? trung hi?n ??i v?i c?ng ngh? ph? màu ??c quy?n OPPO. Nó m?m m?i m??t mà, ch?ng mài mòn và ch?ng bám v?n tay m?t cách hi?u qu?.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | Thi?t k? m?t l?ng

??ng th?i m?t l?ng máy còn g?y ?n t??ng l?n cho ng??i dùng v?i hi?u ?ng chuy?n màu b?t m?t khi thay ??i góc nhìn (? phiên b?n màu b?c), ?i?u này giúp máy tr? nên bóng b?y thu hút ngay t? ánh nhìn ??u tiên.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | Thi?t k? hi?n ??i, m?ng nh? th?i trang

OPPO A95 s? có 2 phiên b?n màu s?c Glowing Rainbow Silver (B?c) và Glowing Starry Black (?en) cho ng??i dùng th?a thích l?a ch?n theo s? thích c?a mình.

T?ng th? ?i?n tho?i r?t sang tr?ng, c?m giác c?m n?m tho?i mái khi có ?? m?ng 7.95 mm và tr?ng l??ng 175 g k?t h?p v?i ph?n khung vi?n ???c làm cong 2.5D ?em ??n tr?i nghi?m s? d?ng v? cùng thích thú.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | Thi?t k? m?ng nh?

Màn hình AMOLED ng?p tràn màu s?c s?ng ??ng

Phía tr??c OPPO A95 là màn hình "??c l?" theo xu h??ng hi?n t?i n?m ? v? trí phía trên cùng bên trái nh? OPPO Reno6 v?i kích th??c 6.43 inch và t? l? hi?n th? lên 90.2% r?ng l?n ?? b?n có th? t?n h??ng các b? phim yêu thích hay chi?n game c?c ??.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | Màn hình AMOLED ng?p tràn màu s?c s?ng ??ng

H?n n?a t?m n?n AMOLED cao c?p v?i ?? ph?n gi?i Full HD+ ph? 92% gam màu DCI-P3 và 100% sRGB, OPPO A95 mang t?i ch?t l??ng hình ?nh chi ti?t, s?c nét, màu s?c s?ng ??ng, giúp b?n chìm ??m trong kh?ng gian gi?i trí ?n t??ng.?

Ngoài ra, máy còn h? tr? tính n?ng b?o v? m?t th?ng minh AI có kh? n?ng t? ??ng ?i?u ch?nh theo các m?i tr??ng ánh sáng khác nhau, giúp ch?m sóc và b?o v? ??i m?t c?a b?n m?i lúc m?i n?i, k? c? ngày hay ?êm.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | Màn hình l?n, ch?i game c?c ??

C?m bi?n v?n tay c?a máy c?ng ???c tích h?p vào trong màn hình cho thao tác m? khóa nhanh chóng, ti?n l?i ch? b?ng m?t cái ch?m nh?.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | C?m bi?n v?n tay trong màn hình

Hi?u n?ng gi?i trí ?n t??ng

V? c?u hình m?u smartphone này ???c trang b? con chip x? l? Snapdragon 662 8 nh?n cho hi?u n?ng ?n ??nh, m??t mà v?i các tác v? hàng ngày c?ng nh? c?i thi?n hi?u su?t ?? tr?i nghi?m ch?i game t?t h?n.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | Hi?u n?ng gi?i trí ?n t??ng

??ng th?i, OPPO còn trang b? cho A95 b? nh? RAM 8 GB h? tr? c?ng ngh? RAM m? r?ng t?i ?a 5 GB, ???c phát tri?n ?? ?em t?i 13 GB giúp máy ?a nhi?m t?t h?n c?i thi?n hi?u su?t ??c d? li?u gi?m t? l? m?t khung hình ?? ??m b?o b?n lu?n có ???c nh?ng tr?i nghi?m s? d?ng t?t nh?t.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | Dung l??ng RAM 8 GB có m? r?ng lên t?i 13 GB

B? nh? trong c?a máy c?ng ???c n?ng c?p lên t?i 128 GB, b?n s? th?a thích l?u tr? d? li?u cài ??t ?ng d?ng, hình ?nh, video yêu thích.

OPPO A95 s? ???c cài s?n giao di?n ng??i dùng ColorOS 11.1 tùy bi?n trên n?n t?ng h? ?i?u hành Android 11 tích h?p nhi?u tính n?ng th?ng minh cho b?n tho?i mái s? d?ng.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | Màn hình l?n, ch?i game c?c ??

Khi b?n mu?n ch?i game Ch? ?? Game Mode s? ???c kích ho?t nh?m t?i ?u kh? n?ng x? l? ?? h?a và tài nguyên giúp duy trì s? khung hình cao ?n ??nh ??ng th?i t?m d?ng các th?ng báo cu?c g?i kh?ng c?n thi?t, ?? b?n t?p trung h?t mình vào cu?c vui, tho?i mái leo rank ?? ??t ???c k?t qu? cao nh?t.

B? 3 camera 48 MP h? tr? nhi?u ch? ?? ch?p

OPPO A95 trang b? 1 thi?t l?p h? th?ng 3 camera ??t trong module hình ch? nh?t là ?i?m nh?n v?i ?? ph?n gi?i l?n l??t là camera chính 48 MP, c?m bi?n macro 2 MP và cu?i cùng là c?m bi?n ?o chi?u s?u 2 MP ph??ng ti?n hoàn h?o ?? ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh? trong cu?c s?ng.

Camera chính 48 MP cho ch?t l??ng hình ?nh s?c nét, r? ràng, màu s?c hài hòa. B?n có th? d? dàng ch?p ?êm, phóng to hay thu nh? các chi ti?t trên ?nh ?? kh?ng b? l? kho?nh kh?c nào.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | ?nh ch?p t? camera

Trong khi ?ó, camera ?o chi?u s?u h? tr? tính n?ng ch?p ch?n dung xóa ph?ng v?i kh? n?ng làm m? h?u c?nh chuyên nghi?p và camera macro giúp b?n khám phá các chi ti?t siêu nh? trong kho?ng cách t? 2 - 4 cm m?t cách ??y ngh? thu?t.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | ?nh ch?p t? camera

Ngoài ra, OPPO A95 tích h?p camera selfie 16 MP, h? tr? c?ng ngh? làm ??p th?ng minh mang t?i nh?ng khung hình r?ng r? nh?ng v?n r?t t? nhiên, ghi l?i m?t cách tr?n v?n m?i góc nhìn th?n thái c?a b?n.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | ?nh ch?p t? camera

Viên pin l?n s? d?ng c? ngày dài

V?i viên pin 5000 mAh, OPPO A95 mang ??n th?i l??ng ?n t??ng ?? lu?n ??ng hành cùng b?n trong c? ngày dài mà kh?ng c?n lo c?m s?c thêm. Tuy trang b? viên pin l?n nh?ng máy có ?? m?ng ch? 7.95 mm khá ?n t??ng.

Thêm n?a, ?i?n tho?i ???c trang b? c?ng ngh? s?c nhanh 33 W, cho phép b?n s?c ??n 54% ch? trong 30 phút, ti?t ki?m th?i gian hi?u qu?. ?i kèm ?ó còn có tính n?ng b?o v? s?c ?êm r?t an toàn dành cho ng??i dùng th??ng xuyên s?c qua ?êm.

?i?n tho?i OPPO A95 4G | Kh? n?ng s?c nhanh 33W

Nhìn chung, OPPO A95 là chi?c ?i?n tho?i th?ng minh có c?u hình m?nh, th?i l??ng pin ?? dùng tr?n ngày, ch?t l??ng ?nh ch?p là khá t?t và c?ng là c? máy chi?n game giúp b?n th? gi?n r?t hi?u qu?.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại OPPO A95

 • Xem 7 ảnh từ KH

Lò văn phong

mìh mua ?t oppo a95 t? 29/11 ??n gi? bán l?i thì ?c bao nhieu ? có ??y ?? các ph? ki?n

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Lê văn thơm

A mu?n bán l?i ?t h?

Lê văn thơm

A mu?n bán l?i ?t h?

Sa na vi

E có c?n c??c c?ng d?n mà b?ng lái xe e b? gi?m r?i. Có m?a góp ???c kh?ng ?

Ánh Tuyết

QTV

D? Home Credit/ Fe Credit h? tr? tr? góp v?i h? s? c??n ?u? ?iê?u kiê?n t?? 20 tu??i ?ê?n 60 tu??i co? CMND/CCCD, kh?ng bi?t mình quan t?m mu??n tra? tr???c bao nhiêu va? go?p trong m??y tha?ng a?.?
Mong nh?n ph?n h?i t? anh.?

Chị Hồng

Đã mua tại TGDD

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

S?n ph?m t?t, ?i?n tho?i ??p, pin s? d?ng r?t l?u, ch?p hình ??p, nói chung s? d?ng ?n!

?ánh giá

?óng
Điện thoại OPPO A95

Điện thoại OPPO A95

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

6.490.000₫

Giá rẻ Online

5.990.000₫

6.490.000₫

-7%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

11 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm oppo band gi?m 20% (kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Tai nghe OPPO gi?m 20% khi mua kèm ?i?n tho?i OPPO

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 9 ?u ??i khác

Điều kiện áp dụng:

 • Giao hàng nhanh chóng (tu? khu v?c).
 • H? gì ??i n?y trong 15 ngày n?u l?i do nhà s?n xu?t (tr? các nhóm: ??ng h?, ph? ki?n có ?i?n, Ph? ki?n xe ??p, Ph? ki?n kh?ng ?i?n, xe ??p, xe ??p ?i?n)
 • M?i s? ?i?n tho?i ch? mua 1 s?n ph?m trong 1 tháng.
 • Giá và khuy?n m?i có th? k?t thúc s?m

Khuy?n m?i

1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

Cấu hình Điện thoại OPPO A95

 • Màn hình:

  AMOLED 6.43" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 48 MP & Ph? 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  16 MP
 • Chip:

  Snapdragon 662
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 33 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 8.3MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
859 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com