Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại OPPO A96

19 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh Type C Xem hình

Điện thoại OPPO A96

Th?ng tin s?n ph?m

OPPO A96?là cái tên ???c nh?c ??n khá nhi?u trên các di?n ?àn c?ng ngh? hi?n nay, nh? s? h?u m?t ngo?i hình h?t s?c b?t m?t cùng hàng lo?t các th?ng s? ?n t??ng trong ph?n khúc giá nh? hi?u n?ng cao, camera ch?p ?nh s?c nét.

N?i b?t v?i di?n m?o ??y cu?n hút

? l?n ra m?t này, OPPO ?? trình làng A96 v?i hai phiên b?n màu s?c ?ó chính là ?en và h?ng. C? hai màu ??u ???c hoàn thi?n ph?n m?t l?ng v?i v?t li?u chính là th?y tinh h?u c?, cùng v?i ?ó là c?ng ngh? OPPO Glow ??c quy?n giúp thi?t b? toát lên m?t v? ngoài sang tr?ng h?n. Phiên b?n trên tay mình chính là màu ?en huy?n có th? chuy?n màu ??m d?n theo t?ng góc ?? ánh sáng khác nhau.

Màu ?en huy?n bí - OPPO A96

Tuy ???c ph? lên mình m?t màu s?c t?i gi?n nh?ng A96 l?i mang ??n m?t cái nhìn kh?ng h? ??n gi?n tí nào. Nh? áp d?ng thi?t k? OPPO Glow nên ph?n m?t l?ng c?a máy tr? nên l?p lánh, v?i hàng tri?u ch?m sáng li ti làm cho mình liên t??ng ??n nh?ng vì sao ?ang t?a sáng trên b?u tr?i ?êm.

C?ng ngh? OPPO Glow - OPPO A96

Hai c?nh bên c?a ?i?n tho?i OPPO?này t?o hình bo cong nên khi c?m n?m trong kho?ng th?i gian l?u dài thì mình c?ng ít khi c?m th?y b? c?n tay. Ngoài ra ki?u bo cong nh? này c?ng làm cho A96 có ???c m?t cái nhìn thanh m?nh và tinh t? h?n.

C?nh vi?n bo cong - OPPO A96

Hi?n th? hình ?nh m?t cách sinh ??ng

? ph?n th?ng s? màn hình, OPPO A96 ???c trang b? m?t t?m n?n IPS LCD có kích th??c 6.59 inch, kèm v?i ?ó là ?? ph?n gi?i Full HD+ (1080 x 2412 Pixels) và ?? sáng 600 nits. ??y là nh?ng c?ng ngh? ???c ?ánh giá r?t cao trong ph?n khúc ?i?n tho?i?t?m trung hi?n nay (07/2022).

Xem thêm:?Màn hình IPS LCD là gì? Có gì n?i b?t? Thi?t b? nào có màn hình IPS?

Màn hình ch?t l??ng - OPPO A96

Tr?i nghi?m th?c t? trên máy theo mình c?m nh?n, n?i dung hi?n th? có màu s?c r?c r? và t??i m?i nên nhìn r?t n?nh m?t. Tình tr?ng ám xanh ám vàng kh?ng th?y xu?t hi?n nên ??y ???c xem là m?t ?i?m c?ng r?t l?n mà mình dành cho chi?c A96.?

Hi?n th? ch?n th?c - OPPO A96

Nh? màn hình có ?? sáng cao nên mình có th? s? d?ng thi?t b? d? dàng h?n ? nh?ng m?i tr??ng có nhi?u ánh sáng. C? th? là mình có mang máy ?i ch?p ?nh ? ngoài tr?i thì th?y tình tr?ng t?i màn hình c?ng ít khi x?y ra, ?i?u này th?c s? r?t h?u ích ??i v?i nh?ng tr??ng h?p c?n ch?nh b?c ?nh trong lúc ch?p ngoài tr?i và c?n ?? chính xác cao.

?? sáng màn hình cao - OPPO A96

V?i nh?ng t?a game sinh t?n hay b? phim ??nh cao thì ?? ph?n gi?i màn hình là m?t ?i?u r?t quan tr?ng. Nó giúp cho ng??i dùng có th? tr?i nghi?m m?t cách tr?n v?n nh?ng gì mà nhà s?n xu?t n?i dung mang t?i và A96 ?? th?c s? làm ???c ?i?u ?ó, máy mang ??n cho mình nh?ng khung hình r?t r? nét và ch?n th?c trong xuyên su?t quá trình tr?i nghi?m.

Hi?n th? hình ?nh chi ti?t - OPPO A96

Kích th??c màn hình trên A96 khá l?n nên v?n b?n hay hình ?nh ???c hi?n th? to r? giúp cho mình d? nhìn h?n mà kh?ng c?m th?y quá m?i m?t.

Hi?n th? v?n b?n to r? - OPPO A96

Bên c?nh ?ó ng??i dùng còn th? chia ??i màn hình ?? s? d?ng song song hai tác v? cùng m?t lúc mà hình ?nh v?n ???c hi?n th? r? ràng. Tuy nhiên m?t ?i?m l?u ? ?ó chính là tính n?ng này c?ng ch? có th? s? d?ng ???c trên nh?ng ?ng d?ng có h? tr?. Nh?ng ?ng d?ng n?i b?t th??ng dùng có th? k? ??n nh?: Facebook, Youtube, Google Chrome, Tiktok,...

S? d?ng song song hai ?ng d?ng - OPPO A96

Là m?t ng??i dùng chuy?n t? thi?t b? có màn hình 60 Hz lên 90 Hz trên OPPO A96 4G thì mình c?m nh?n ???c s? thay ??i r?t r? r?t, ho?t ?nh hay hi?u ?ng trên màn hình ???c di?n ra r?t tr?n m??t. Theo mình th?y thì ??y ???c xem là m?t con s? r?t ?n, b?i nó v?a mang ??n m?t tr?i nghi?m t?t mà l?i v?a ti?t ki?m ?i?n n?ng h?n so v?i nh?ng màn hình có t?n s? quét cao.

H? tr? t?n s? quét cao - OPPO A96

Ch?p ?nh chuyên nghi?p h?n nh? b? ??i camera ch?t l??ng

M?t sau c?a máy s? ???c trang b? hai ?ng kính v?i camera chính có ?? ph?n gi?i lên t?i 50 MP cùng c?m bi?n xóa ph?ng 2 MP, ?i?u này giúp cho mình có th? l?u l?i ???c nh?ng t?m ?nh hay th??c phim ch?t l??ng ?? chia s? trên các trang m?ng x? h?i.

Trang b? camera kép - OPPO A96

??u tiên là ch? ?? ch?p th??ng ? m?i tr??ng có ánh sáng t? nhiên nh? ngoài tr?i, ?nh cho ra có ?? chi ti?t cao, màu s?c r?c r?. ??i v?i các tác v? nh? zoom hay phóng to khung hình thì ?nh c?ng kh?ng b? quá b?, ?i?u này h? tr? r?t t?t trong vi?c ch?nh s?a và h?u k? b?c ?nh.

?nh ch?p t? ch? ?? th??ng - OPPO A96

*?nh ch?p 1x

?nh ch?p sau khi phóng to - OPPO A96

*?nh ch?p sau khi phóng to lên ??n 50%

Ti?p ??n là m?i tr??ng thi?u sáng bên trong m?t c?n phòng, tuy ?? sáng có gi?m ?i so v?i ngoài tr?i nh?ng ch?t l??ng ?nh cho ra c?ng kh?ng quá khác bi?t. Nh? thu?t toán x? l? tiên ti?n nên k?t qu? thu ???c c?ng c?c k? r? nét, hi?n t??ng nhi?u h?t ? nh?ng vùng thi?u sáng c?ng ít h?n.

?nh ch?p trong phòng - OPPO A96

?i?m mà mình ?ánh giá r?t cao trên OPPO A96 ?ó chính là kh? n?ng ch?p ?nh ng??c sáng b?ng tính n?ng HDR. D??i ??y là b?c ?nh mình ch?p màn hình l?i ?? mang ??n cho b?n cái nhìn ch?n th?t nh?t lúc mình tr?i nghi?m, ?nh t?i th?i ?i?m ?ó r?t t?i và nhìn ch?a th?c s? cu?n hút cho l?m.

?nh ch?p màn hình - OPPO A96

Còn ??y là k?t qu? sau khi ch?p b?ng tính n?ng HDR, nh?ng gì thu ???c sau khi ch?p làm mình r?t ng?c nhiên, ?nh ?? sáng h?n r?t nhi?u giúp mình có th? quan sát ???c nh?ng chi ti?t nh? xung quanh nh? ng?n c?y tán lá m?t cách r? ràng.

?nh ch?p b?ng tính n?ng - OPPO A96

Và ??y là ?nh ch?p b?ng HDR nh?ng có s? d?ng thêm tính n?ng AI, kh?ng ch? gia t?ng ?? sáng mà nó còn giúp cho b?c ?nh tr? nên sinh ??ng và có s?c s?ng h?n h?n. ?? có ???c nh?ng b?c ?nh ?ng ? nh?t thì mình ngh? b?n c?ng nên s? d?ng cùng lúc hai tính n?ng này cùng lúc.

Xem thêm:?AI camera là gì? Có tác d?ng gì trong ch?p ?nh trên smartphone

?nh ch?p b?ng tính n?ng - OPPO A96

Tuy kh?ng ???c trang b? ?ng kính macro nh?ng v? kh? n?ng ch?p nh?ng v?t th? nh? trên OPPO A96 c?ng r?t ?n áp. ? kho?ng cách t?m 10 - 15 cm thì ?nh cho ra có ?? chi ti?t cao nên tho?t nhìn thì mình c?m nh?n gi?ng nh? ??y là b?c hình ???c ch?p b?ng máy ?nh k? thu?t s? chuyên d?ng v?y.

?nh ch?p c?n - OPPO A96

Chi?n game ?n ??nh nh? chip x? l? ??n t? Qualcomm

Bên trong máy s? ???c trang b? con chip x? l? Snapdragon 680 8 nh?n quen thu?c trên các dòng ?i?n tho?i thu?c ph?n khúc t?m trung, cùng v?i ?ó s? là ?i?n tho?i RAM 8 GB có h? tr? tính n?ng m? r?ng thêm 5 GB RAM t? b? nh? trong nh?m ph?c v? các tác v? n?ng cao m?t cách t?t h?n.

H? tr? m? r?ng RAM - OPPO A96

V? vi?c x? l? các c?ng vi?c hàng ngày t? ?a nhi?m cho ??n l??t web, xem phim thì OPPO A96 g?n nh? kh?ng g?p b?t k? khó kh?n nào, m?i th? di?n ra su?n s? và mình c?ng ch?a t?ng g?p tình tr?ng ?? máy hay gi?t lag trong quá trình tr?i nghi?m.

Vu?t ch?m m??t mà - OPPO A96

Còn v? kh? n?ng ch?i game có l? s? kh?ng ít b?n quan t?m, nên mình c?ng ?? th? ch?i qua m?t vài t?a game ?? thu th?p các th?ng tin h?u ích v?i mong mu?n cung c?p cho b?n nhi?u th?ng tin h?u ích nh?t.

??u tiên là Liên Qu?n Mobile v?i m?c c?u hình max setting mà máy có th? ??t ???c, ?i?u này giúp cho hình ?nh hi?n th? trên màn hình ???c sinh ??ng h?n. V?i t?c ?? khung hình ??t ???c dao ??ng loanh quanh con s? 60 FPS.

C?u hình Liên Qu?n Mobile - OPPO A96

?i?m ?áng quan t?m ? ??y chính là s? ?n ??nh th?ng qua bi?u ?? bên d??i, nh? v?y mà tình tr?ng drop hay kh?ng máy kh?ng h? xu?t hi?n trong quá trình mình tr?i nghi?m dù cho có tham gia giao tranh ?i ch?ng n?a.

Còn ??i v?i PUBG Mobile thì mình có cài ??t m?c ?? h?a m??t và t?c ?? khung hình c?c cao ?? cho ra quá trình tr?i nghi?m tr?n m??t nh?t, tuy hình ?nh hi?n th? ch?a ???c xu?t s?c nh?ng ??i l?i máy ho?t ??ng ?n ??nh h?n. T?c ?? khung hình mình ?o ???c thì vào kho?ng trung bình 28 - 30 FPS.

C?u hình PUBG Mobile - OPPO A96

V? ph?n nhi?t ?? c?a A96 lúc ch?i game thì mình c?m nh?n máy kh?ng quá nóng k? c? khi mình ch?i 3 tr?n PUBG liên t?c kho?ng 50 phút (b?ng wifi và kh?ng c?m s?c).

T?n nhi?t trên máy - OPPO A96

S? d?ng l?u h?n nh? trang b? viên pin l?n

V?i viên pin 5000 mAh nên mình c?ng an t?m h?n trong vi?c s? d?ng thi?t b? cho c? ngày dài mà kh?ng c?n mang theo s?c d? phòng, k?t qu? mình ?o ???c sau m?t ngày dài s? d?ng liên t?c cho ra th?i l??ng dùng lên ??n 8 gi? 42 phút*.?

Th?i l??ng dùng dài l?u - OPPO A96

??y qu? th?c là m?t con s? r?t l? t??ng dành cho nh?ng b?n th??ng xuyên làm vi?c trên ?i?n tho?i hay mong mu?n có m?t thi?t b? ph?c v? cho vi?c gi?i trí mà kh?ng ph?i c?m s?c nhi?u.

?? rút ng?n th?i gian s?c viên pin l?n thì OPPO c?ng ?? h? tr? cho máy c?ng ngh? s?c siêu nhanh 33 W, vì v?y mà mình ch? m?t t?m 1 gi? 22 phút* là có th? s?c ??y t? 0 - 100% pin.

Xem thêm:?S?c nhanh là gì? Các c?ng ngh? s?c nhanh trên ?i?n tho?i ph? bi?n nh?t

S?c pin nhanh chóng - OPPO A96

*Th?i gian s?c và s? d?ng có th? thay ??i tùy vào tác v? và nhi?t ?? c?a máy

Qua nh?ng th?ng tin tr?i nghi?m bên trên cho th?y OPPO A96 c?c k? phù h?p v?i khách hàng yêu thích nh?ng chi?c ?i?n tho?i có thi?t k? ??p, hi?u n?ng cao hay mong mu?n có cho mình m?t thi?t b? có kh? n?ng quay phim - ch?p ?nh ch?t l??ng mà giá c? c?ng ph?i c?c k? h?p l?.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại OPPO A96

Bảo Ngọc

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

S?n ph?m t?t m?u m? ??p pin bao tr?u các b?n nên mua s?n ph?m này

Nguyễn Thị Hồng Đào

Pin tr?u th?t ko b

?ánh giá

?óng
Điện thoại OPPO A96

Điện thoại OPPO A96

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Giá tại Hồ Chí Minh

6.990.000₫

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

11 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm oppo band gi?m 20% (kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Tai nghe OPPO gi?m 20% khi mua kèm ?i?n tho?i OPPO

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 9 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại OPPO A96

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.59" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 50 MP & Ph? 2 MP
 • Camera trước:

  16 MP
 • Chip:

  Snapdragon 680
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 33 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
82 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com