Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại OPPO Reno7 Z 5G

256 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại OPPO Reno7 Z 5G

Th?ng tin s?n ph?m

OPPO????trình làng m?u Reno7 Z 5G v?i thi?t k? OPPO Glow ??c quy?n, camera mang hi?u ?ng nh? máy DSLR chuyên nghi?p cùng vi?n sáng kép, máy có m?t c?u hình m?nh m? và ??t ch?ng nh?n x?p h?ng A v? ?? m??t.

D? dàng n?i b?t gi?a ?ám ??ng

?i?n tho?i OPPO Reno7 Z 5G có khung vi?n vát ph?ng, vu?ng v?c trendy làm cho máy toát lên nét hi?n ??i và n?ng ??ng. B?n góc ???c bo cong m?m m?i t?o c?m giác tho?i mái và nh? nhàng (ch? 173 g). V?i thi?t k? nguyên kh?i làm t?ng th? máy tr? nên c?c k? ch?c ch?n, kh?ng ch? ??p mà còn t?ng ?? b?n.

Thi?t k? khung vi?n ph?ng - OPPO Reno7 Z 5G

?i?m ?n t??ng nh?t trên Reno7 Z là dùng thi?t k? OPPO Glow ??c quy?n, mang ??n m?t m?t l?ng tinh t?, có th? chuy?n màu s?c khi thay ??i góc nhìn. Máy có 2 phiên b?n màu: ?en V? C?c sang tr?ng, tinh t? và B?c C?u V?ng n?i b?t. Dù l?a ch?n phiên b?n màu nào thì m?t l?ng máy c?ng ???c ph? nhám giúp h?n ch? tình tr?ng bám v?n tay và m? h?i, cho ?i?n tho?i s? lu?n gi? ???c v? “sang ch?nh” m?i lúc.

Màu s?c trendy - OPPO Reno7 Z 5G

C?m camera sau ? góc trên bên trái, ???c tích h?p vi?n sáng kép ??c ?áo, làm nên s? khác bi?t cho Reno7 Z. Khi có th?ng báo cu?c g?i, tin nh?n ho?c lúc s?c pin, vi?n sáng kép s? sáng lên ??ng th?i ho?c nh?p nháy. ?? b?t/t?t tính n?ng vi?n sáng này, b?n ch? c?n vào “Cài ??t -> Cá Nh?n Hóa -> ?èn Th?” và ch?n kích ho?t.

Vi?n sáng kép ??c ?áo - OPPO Reno7 Z 5G

T?ng quan v? 4 c?nh c?a máy bao g?m c?nh trên ??t micro thu ?m ph?, c?nh ph?i là nút ngu?n, c?nh trái có c?m phím t?ng/gi?m ?m l??ng cùng khe ?? SIM và c?nh d??i ta có jack tai nghe 3.5 mm, mic tho?i, c?ng Type-C và loa ngoài.

Các c?nh s?n ph?m - OPPO Reno7 Z 5G

B?t m? ch?n dung v? h?n

??i v?i dòng Reno Series, OPPO ?ánh m?nh vào ph?n tr?i nghi?m camera, Reno7 Z trang b? c?m 3 camera sau v?i c?m bi?n chính ?? ph?n gi?i 64 MP, ?ng kính macro 2 MP và camera ch?p ?nh xoá ph?ng 2 MP.

C?m camera - OPPO Reno7 Z 5G

Chúng ta s? có nh?ng b?c ?nh siêu lung linh ch? sau 1 ??ng tác nh?n ch?p nh? kh? n?ng ch?p ?nh ch?n dung v?i tính n?ng Bokeh Flare. Ph?n ph?ng n?n s? ???c làm m? v?i hi?u ?ng t??ng t? các máy ?nh c? DSLR. ?? chuy?n gi?a các vùng trong hình r?t m??t mà, kh?ng t?o c?m giác gi? t?o hay b? c? g?ng xoá nhoè b?ng thu?t toán.

Bokeh Flare - OPPO Reno7 Z 5G

V?i ch? ?? ch?n dung màu AI s? giúp b?n tr? thành t?m ?i?m c?a m?i b?c hình, ch? ph?n ch? th? gi? l?i màu s?c, ph?ng n?n tr?ng ?en giúp cho ?nh ch?p c?a b?n thêm ph?n ?n t??ng h?n, c?ng nh? có r?t nhi?u b? l?c có s?n ?? b?n l?a ch?n phù h?p v?i phong cách ?nh ch?p.

B? l?c màu - OPPO Reno7 Z 5G

*?nh ch?p áp d?ng b? l?c màu

?ánh giá chung các b?c hình ???c ch?p b?i Reno7 Z 5G có ?? chi ti?t t?t, d?i nh?y sáng ?n, màu s?c ch?n th?c nên b?n có th? ch?p và ??ng t?i lên các m?ng x? h?i ngay l?p t?c mà kh?ng c?n ph?i qua các b??c ch?nh s?a. Các t?m ?nh ch?p ?êm c?ng có ch?t l??ng r?t ?n, ánh ?èn r?c r? kh?ng b? chói, ?? ph?i sáng t?t và ít b? nhi?u h?t.

?nh ch?p t? camera - OPPO Reno7 Z 5G

Còn v? camera tr??c 16 MP c?a OPPO thì v?n lu?n ghi ???c ?i?m tuy?t ??i v?i nh?ng t?m ?nh selfie làn da m?n màng, m?t to long lanh, chi ti?t m?i th? ??u tuy?t. N?u b?n ng?i “?o” quá m?c thì ch? c?n h? thanh tr??t làm ??p xu?ng th?p nh?t thì c?ng ?? có ???c b?c ?nh th?t t? nhiên nh?ng v?n có ?? ??p lung linh.

?nh ch?p t? camera tr??c - OPPO Reno7 Z 5G

Ngoài ra thì chúng ta có th? s? d?ng tính n?ng quay video hi?n th? kép khá là hay, ch?t l??ng video cao nh?t s? là 1080p nh?ng quan tr?ng là có lu?n tính n?ng làm ??p AI khi quay. Nh?ng video s? kh?ng c?n ph?i qua h?u k? quá ph?c t?p mà có th? s? d?ng ngay l?p t?c.

Hi?u n?ng v??t b?t, ph?n h?i t?c th?i

V? hi?u n?ng, OPPO Reno7 Z 5G n?m nay ?? có c?i ti?n khi trang b? con chip Snapdragon 695 5G ??n t? nhà Qualcomm, ??y là m?t con chip có hi?u n?ng ?n và ???c nhi?u H?ng trang b? trên dòng s?n ph?m t?m trung c?a mình. V? m?t ?i?m s?, mình có ki?m tra b?ng ph?n m?m ?o hi?u n?ng Benchmark (bên trái) và PCMark (bên ph?i) ???c k?t qu? nh? sau:

Ki?m tra hi?u n?ng b?ng ph?n m?m - OPPO Reno7 Z 5G

Reno7 Z s? h?u b? nh? RAM lên ??n 13 GB (8 GB m?c ??nh + 5 GB m? r?ng), ROM 128 GB, ??y c?ng là m?t con s? khá ?n ? th?i ?i?m hi?n t?i (3/2022) và có th? ?áp ?ng t?t nhu c?u s? d?ng c?a h?u h?t m?i ??i t??ng ng??i dùng.

Kh? n?ng m? r?ng RAM - OPPO Reno7 Z 5G

Các tác v? h?ng ngày nh? l??t web, m?ng x? h?i, h?c, h?p online thì Reno7 Z cho m?t t?c ?? r?t ?n ??nh, các thao tác ch?m, m? ?ng d?ng ???c ph?n h?i nhanh. V?i m?t con chip hi?u n?ng cao, ph?n m?m ???c t?i ?u m?nh m? nên kh? n?ng ch?i game trên OPPO Reno7 Z 5G c?ng r?t tuy?t v?i.

Thao tác hàng ngày - OPPO Reno7 Z 5G

Khi ?o hi?u n?ng v?i t?a game Liên Qu?n Mobile thì máy cho tr?i nghi?m game t?t, kh?ng t?t FPS khi ch?i ? m?c FPS cao. Các thao tác di chuy?n m??t mà, hình ?nh trong game c?ng khá ??p m?t, combat t?ng ?n ??nh, kh?ng có hi?n t??ng gi?t, lag hay t?t FPS.

Bi?u ?? FPS game Liên Qu?n Mobile - OPPO Reno7 Z 5G

PUBG Mobile c?ng cho k?t qu? t??ng t?, b?n súng tho?i mái, di chuy?n nh?n v?t m??t mà, FPS ?n ??nh khi b?t t?c ?? khung hình C?c cao.

PUBG Mobile - OPPO Reno7 Z 5G

V?i Genshin Impact thì máy ch?i m??t ? m?c ?? h?a m?c ??nh, tuy nhiên ?? h?a ch?a ???c chi ti?t và ??p m?t.

N?ng cao tr?i nghi?m nghe nhìn

Màn hình Reno7 Z 5G trang b? t?m n?n AMOLED, kích th??c 6.43 inch, ?? ph?n gi?i Full HD+ (1080 x 2400 pixel), t?n s? quét 60 Hz và ???c b?o v? b?i l?p kính c??ng l?c Schott Xensation UP.

V? màn hình thì các th?ng s? trên khá c? b?n và kh?ng có nhi?u n?i b?t khi so v?i th? h? tr??c, máy v?n cho ch?t l??ng hi?n th? r?t t?t v?i màu s?c t??i t?n, trong tr?o, kh?ng b? ám màu và hi?n th? khá s?ng ??ng. ?? sáng màn hình t?i ?a ??t 600 nits, ?? dùng trong ?i?u ki?n sáng v?a ph?i.

Màn hình hi?n th? s?c nét - OPPO Reno7 Z 5G

Màn hình này còn có kh? n?ng b?o v? m?t c?a chúng ta d??i tác ??ng c?a ánh sáng xanh theo tiêu chu?n Th?y S?.

B?c th?y t?c ?? v?i Super VOOC

Khá ?n t??ng v?i th?i gian s? d?ng liên t?c c?a OPPO Reno7 Z 5G khi máy ??t ??n h?n 10 ti?ng, các tác v? mình s? d?ng c?ng r?t c? b?n nh? ch?i game, xem phim, m?ng x? h?i* và c? th? là máy trang b? viên pin có dung l??ng 4500 mAh.

Th?i gian s? d?ng Pin - OPPO Reno7 Z 5G

Th?i gian s?c ??y viên pin này ch? r?i vào kho?ng 75 phút v?i s?c Super VOOC 33 W, khi c?n g?p thì b?n có th? c?m s?c 30 phút thì máy ?? có th? s?c ???c kho?ng 48% pin.*

*Th?i gian s?c, s? d?ng có th? thay ??i tùy theo nhu c?u, tác v? s? d?ng.

V? pin thì ??y c?ng là m?t con s? khá ?n t??ng, th?i gian s?c v?a ?? kh?ng quá l?u, th?i gian s? d?ng thì khá dài, có th? s? d?ng ?n trong m?t ngày.

OPPO Reno7 Z 5G - m?t s?n ph?m có thi?t k? c?ng nh? màu s?c c?c b?t m?t, camera ???c ??u t? ?? mang l?i hi?u ?ng t??ng t? nh? máy ?nh DSLR chuyên nghi?p, hi?u n?ng có th? cùng b?n x? l? h?u h?t m?i tác v? b?n c?n cùng m?t th?ng s? pin ?n t??ng. OPPO Reno7 Z 5G h?a h?n s? khuynh ??o ph?n khúc t?m ?i?n tho?i trung trong th?i gian t?i.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại OPPO Reno7 Z 5G

 • Xem 29 ảnh từ KH

Thạch Thanh Hương

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

R?t t?t

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Hoàng lịnh

e 2k1 c?m cccd ra góp kh?ng có n? x?u nh?ng kh?ng duy?t l? do là sao ?

Lê Thị Ngọc Tiên

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

?ánh giá

?óng
Điện thoại OPPO Reno7 Z 5G

Điện thoại OPPO Reno7 Z 5G

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

9.990.000₫

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

11 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm oppo band gi?m 20% (kh?ng kèm khuy?n m?i khác)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Tai nghe OPPO gi?m 20% khi mua kèm ?i?n tho?i OPPO

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 9 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại OPPO Reno7 Z 5G

 • Màn hình:

  AMOLED 6.43" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 64 MP & Ph? 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  16 MP
 • Chip:

  Snapdragon 695 5G
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM (SIM 2 chung khe th? nh?) H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  4500 mAh 33 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
524 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Exynos 9825 b?ng v?i snapdragon bnhiu v?y ?
  Chào anh?
  D? chip?Exynos 9825 có hi?u n?ng th?p h?n chip?Snapdragon 855 1 chút anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 gi? tr??c
 • M ?ang dùng bt mà nó s?p ngu?n b?t nên nh? v?y là sao v?y ?
  D? chào anh?
  D? anh ch?n ti?p English xem sao ??
  Xin th?ng tin ??n anh ?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Có ng??i t?ng mình ss a23 nh?ng tr? góp,gi? mình mu?n ??i reno7 có dc ko ad,máy m?i qua 1ngay ah
  Chào anh
  D? s?n ph?m tr? góp c?n thanh l? h?p ??ng tr??c ?, sau ?ó m?i tr? hàng ???c anh nhé
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • H?m nay mình có tr?i nghi?m khá kh?ng hài lòng t?i s? 90 ph??ng 1 Tp sa ?éc! Mình lên mua d?y ??ng h? Apple watch mà v?a vào gi?ng nh? b? l?c v?y , xog tí m?i có b?n h?i mình mua gì thêm ??i ki?m hàng mà c? bu?i c?ng k ai ngó ngàng t?i lu?n xong 2,3 ng??i ki?m phát ra nói là b? l?c ??u r?i kh?ng th?y ( ??i mình h?i ph?i lên web ??c ntn thì m?i tr? l?i nh?ng ki?u qua loa) nhà mình khá xa nên h?i bu?n xíu . Mình v?a lên web ??c r?i hi v?ng s? ???c, mình c?m ?n ?
  chào anh, d? em xin l?i do s? b?t ti?n này anh nha. Kh?ng bi?t mình còn c?n ki?m tra ??n hàng hay gì kh?ng ?? em h? tr? ?!Mong ph?n h?i t?? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Em m?i mua Oppo reno7 Z s?p t?i em mún ??i Reno8Z thì ph?i b? bao nhiêu ?
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m mua m?i bên em , còn th?i gian b?o hành và s?n ph?m kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, ko b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo. Khách mua t? ngày 1/3/2021 thì bên em s? h? tr? thu l?i và hoàn l?i trong tháng ??u tiên 80% giá trên hóa? ??n t? tháng th? hai m?i tháng tr? thêm 10% ?. Anh/Ch? vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ?? em ki?m tra giá thu l?i cho mình tham kh?o ? Sau ?ó mình bù thêm s?n... Xem ti?p ?
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m mua m?i bên em , còn th?i gian b?o hành và s?n ph?m kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, ko b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo. Khách mua t? ngày 1/3/2021 thì bên em s? h? tr? thu l?i và hoàn l?i trong tháng ??u tiên 80% giá trên hóa? ??n t? tháng th? hai m?i tháng tr? thêm 10% ?. Anh/Ch? vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ?? em ki?m tra giá thu l?i cho mình tham kh?o ? Sau ?ó mình bù thêm s?n ph?m nha
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • N?u mua máy ch? khác thì trong th? gi?i di ??ng có thay mi?ng dán màn hình kh?ng ?
  chào anh, d? hi?n bên em có bán mi?ng dán màn hình nên dán bình th??ng anh nha!Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • may nay tra gop 0 dong truoc af
  Chào anh
  D? s?n ph?m tr? góp ph?i tr? tr??c m?t kho?ng anh nhé
  Th?ng tin ??n anh ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • OPPO reno 7 z 5g Tin nh?n b? xóa có khoi ph?c ???c ko b?n
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì anh xóa tin nh?n sim hay trong ?ng d?ng v?y ?.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
  D? ?? kh?i ph?c l?i tin nh?n anh có th? th? th?c hi?n theo h??ng d?n c?a bài vi?t này anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • Cho e h?i mua ?c 4 tháng gi? bán l?i thì ?c bao nhiêu ?
  Chào anh
  Da? hiê?n bên em ?ang qua?n li? th?ng tin mua ha?ng cu?a kha?ch qua s?? ?iê?n thoa?i mua ha?ng a?, nên mi?nh cung c??p giu?p em s?? ?iê?n thoa?i mua ha?ng ?ê? em h?? tr?? cu? thê? h?n cho anh a?? ?
  Mong nh?n ???c ph?n h?i t? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
  Chào anh
  D? mình có mua?Máy s?y tóc FLYCO. FH6277VN KG mua ngày?03/08/2022 ?úng kh?ng ?
  Da? nê?u Anh/ Chi? mua sa?n ph??m m??i, ???i tra? tha?ng ???u tiên se? m??t phi? 20%, m??i tha?ng tiê?p theo m??t phi? thêm 10%, ?iê?u kiê?n sa?n ph??m co?n nguyên ve?n, ???y ?u? ?iê?u kiê?n ba?o ha?nh cu?a Ha?ng, ???y ?u? phu? kiê?n cu?ng nh? qua? t??ng khuyê?n ma?i ke?m theo (nê?u co?)
  Th?ng tin ??n anh ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • 4 tháng gi?
  Chào anh
  D? anh c?n bên em h? tr? th?ng tin gì cho mình ?. Mong nh?n ???c ph?n h?i t? anh ?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
  @Ki?u B?ng: cho mình h?i m?i mua 4 tháng gi? bán l?i thì ?c bao nhiêu ?
  Chào anh. D? mình cho em xin s? ?i?n tho?i ??ng k? mua s?n ph?m ?? em ki?m tra th?ng tin cho mình nhé. Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • 1234...53?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com