Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại POCO C40

Điện thoại POCO C40

64 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp Type C, C? s?c r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại POCO C40

Th?ng tin s?n ph?m

Tháng 06/2022 ?i?n tho?i POCO C40 ?? chính th?c ???c cho ra m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam, s? h?u cho m?t mình màn hình kích th??c l?n, viên pin dung l??ng kh?ng và m?t con chip JR510 m?i l? trên th? tr??ng c?ng ngh? hi?n nay.

Pin kh?e, vui l?u

Cung c?p n?ng l??ng cho C40 là viên pin kh?ng v?i dung l??ng 6000 mAh. Mình khá b?t ng? v?i th?i gian s? d?ng liên t?c c?a ?i?n tho?i khi ??t ??n h?n 10 ti?ng* cho các tác v? r?t c? b?n nh? ch?i game, xem phim, m?ng x? h?i. ??y qu? th?t là m?t chi?c ?i?n tho?i pin kh?ng cho b?n th?i gian tr?i nghi?m g?n nh? 1 ngày v?i m?i tác v?.

Th?i l??ng pin l?u - POCO C40

Máy có c?ng su?t s?c t?i ?a 18 W nh?ng trong h?p ch? trang b? c? 10 W nên mình m?t g?n 3 gi? ??ng h? ?? s?c ??y s?n ph?m. N?u b?n có c? 18 W thì th?i gian s? rút ng?n h?n, mình ?? th? s?c lúc ?i?n tho?i còn 42% thì sau m?t ti?ng s?c ?? lên 72%.

Rút ng?n th?i gian s?c - POCO C40

*Th?i gian s?c, s? d?ng có th? thay ??i tùy theo nhu c?u, tác v?.

V? pin thì ??y c?ng là m?t con s? khá t?t, th?i gian s?c v?a ?? kh?ng l?u, s? d?ng dài, có th? ??m b?o dùng ?n trong m?t ngày.

N?ng t?m tr?i nghi?m màn ?nh

M?t m?u??i?n tho?i?có màn hình l?n s? ?em ??n cho b?n m?t kh?ng gian hi?n th? r?ng, h?n ch? tình tr?ng m?i m?t khi s? d?ng th?i gian dài, n?m b?t nh?ng l?i ích trên, h?ng ?? trang b? cho POCO C40 kích th??c 6.71 inch, kèm v?i t?m n?n IPS LCD và ?? ph?n gi?i HD+ (720 x 1650 Pixels).

Hi?n th? hình ?nh r? ràng - POCO C40

Các th?ng s? trên khá c? b?n trong t?m giá, ??ng th?i do s? h?u m?t màn hình l?n và ch? d?ng l?i ? ?? ph?n gi?i HD+, khi nhìn k? thì cho hình ?nh t?m ?n, kh?ng b? r? nhi?u, phù h?p cho các nhu c?u c? b?n c?a h?u h?t m?i ng??i dùng hi?n nay.

Màn hình r?ng l?n - POCO C40

Mình ?? s? d?ng ?i?n tho?i ?? xem b?n ?? khi ?i ngoài ???ng thì v?i ?? sáng 400 nits, các chi ti?t hi?n th? ?n ? m?i tr??ng tr?i sáng, tuy nhiên khi xem ? ánh n?ng tr?c ti?p thì ch?t l??ng có gi?m ?i chút ít nh?ng v?n quan sát ?? ?n.

?i?m làm mình ?n t??ng khi s? d?ng C40 là v? ph?n ?m thanh c?a máy, mình ?? nghe nh?c c?ng nh? xem YouTube thì ch?t l??ng ?m thanh to, kh?ng b? rè, ch?t ?m khá ?n.

Chi?n game th? ga, kh?ng lo gián ?o?n

?? tr?i nghi?m nh?ng t?a game hot trên th? tr??ng hi?n nay thì kh?ng ch? s? h?u m?t màn hình l?n và viên pin kh?ng, ??ng th?i b?n ph?i có m?t hi?u n?ng ?n ??nh. Chính vì v?y POCO C40 ???c trang b? con chip ??n t? nhà JLQ v?i tên g?i JR510 s?n xu?t trên quy trình 11 mm - m?t chip v?i 2 c?m l?i t? d?a trên nh?n ARMv8 có t?c ?? l?n l??t là 1.5 GHz và 2 GHz. Chip này s? d?ng GPU Mali G57 cho kh? n?ng x? l? các trò ch?i t?t.

Tác v? m??t mà - POCO C40

Tuy là m?u ?i?n tho?i giá r? nh?ng POCO C40 l?i ???c trang b? thêm tính n?ng RAM ?o, tuy nhiên dung l??ng RAM m? r?ng ch? d?ng l?i ? m?c 1 GB, v? b? nh? trong thì máy h? tr? m? r?ng kh?ng gian l?u tr? qua th? nh? ngoài lên ??n 1TB.

Các tác v? h?ng ngày nh? l??t web, m?ng x? h?i, h?p online thì máy cho m?t t?c ?? ?n, các thao tác ch?m, m? ?ng d?ng ???c ph?n h?i khá nhanh. Mình có ch?i t?a game Liên Qu?n Mobile thì máy cho tr?i nghi?m game khá t?t, kh?ng t?t FPS khi ch?i ? m?c ?? h?a tiêu chu?n. Các thao tác di chuy?n m??t, hình ?nh trong game tái t?o ??p m?t, combat t?ng h?i gi?t lag m?t ít nh?ng kh?ng ?áng k?. FPS giao ??ng trung bình kho?ng 55 và b?n s? chi?n t?a game này m?t cách vi vu mà kh?ng g?p b?t k? khó kh?n gì.

Ch?i game ?n ??nh - POCO C40

Khi ??n v?i t?a game PUBG mình ?? th? b?t ?? h?a ? m?c cao nh?t mà máy cho phép ? ?? h?a HD và t?c ?? khung hình cao, hi?n t??ng gi?t lag ?? x?y ra t? lúc vào game cho ??n nh?ng pha ??u súng, FPS t?t xu?ng liên t?c và h?u nh? mình kh?ng thao tác ???c gì nhi?u khi b?t ? m?c c?u hình này. N?u ch?i t?a game này thì b?n nên ?? ? m?c c?u hình m??t, t?c ?? khung hình cao ?? tr?i nghi?m game ch?t l??ng h?n nhé!

C?u hình tiêu chu?n - POCO C40

H?ng c?ng ?? làm r?t t?t ph?n t?n nhi?t, mình ?? ch?i game liên t?c trong vòng 1 ti?ng 30 phút ? nhi?t ?? th?ng th??ng thì máy ch? nóng nh? ? c?m camera sau và kh?ng ?nh h??ng gì nhi?u ??n vi?c tr?i nghi?m c?a mình.

Máy ch?y h? ?i?u hành Android 11 và tùy bi?n trên MIUI 13 ?em ??n b?n m?t giao di?n th?n thi?n v?i ng??i dùng, t?i ?u c?ng vi?c, kh?ng còn tình tr?ng tr? tin nh?n nh? tr??c.

Giao di?n th?n thi?n - POCO C40

Camera kép h? tr? AI

Tuy kh?ng ?ánh m?nh vào h? th?ng ch?p ?nh nh?ng b? ??i camera sau c?a máy 13 MP & 2 MP cho ra nh?ng b?c ?nh r?t ?n. B?n s? c?m th?y hài lòng khi dùng POCO C40 ?? ch?p ?nh.

Camera h? tr? AI - POCO C40

Mình ?? ch?p ?nh t? máy ? ?i?u ki?n ??y ?? sáng và b?t ch? ?? HDR, b?c ?nh cho ra có ?? chi ti?t khá t?t, hình ?nh hài hòa và khá ch?n th?c. H?ng có xu h??ng?làm màu ??m h?n so v?i th?c t? m?t chút, t??ng ph?n cao, nh?ng y?u t? nh? c?n b?ng sáng, màu s?c ??u ???c ??m b?o ? m?c ?n.

?nh ch?p t? camera sau - POCO C40

* ?nh ch?p b?t ch? ?? HDR

Khi t?t ch? ?? HDR ?i thì ?nh cho ra màu h?i t?i so v?i th?c t?, tuy nhiên hình ?nh khá s?c nét và màu ch?n th?c, ?nh có ?? t??ng ph?n khá th?p. Mình ngh? khi ch?p ?nh trên POCO C40 b?n nên b?t ch? ?? HDR lên ?? có ???c nh?ng t?m hình ?ng ? nh?t trên chi?c ?i?n tho?i này.

?nh ch?p kh?ng có HDR - POCO C40

*?nh ch?p kh?ng b?t ch? ?? HDR

V? ph?n camera tr??c v?i ?? ph?n gi?i 5 MP s? phù h?p cho vi?c h?c, h?p online khi máy c?ng h? tr? tính n?ng làm ??p giúp lo?i b? nh?ng khuy?t ?i?m nh? trên khu?n m?t ?? b?n t? tin h?n khi giao ti?p online.

Camera tr??c 5MP - POCO C40

Ngo?i hình ??y màu s?c

Mình r?t thích thi?t k? l?n này mà h?ng ?? dành riêng cho POCO C40, ??y là m?t s? l?t xác hoàn toàn v? m?t ngo?i hình khi m?t l?ng c?a máy ???c gi? da v? cùng sang tr?ng. Màu s?c tr?ng b? trên máy v? cùng ??p m?t khi có ba lo?i màu cho b?n l?a ch?n: Vàng, xanh lá, ?en.

?a d?ng màu s?c - POCO C40

V?i thi?t k? m?t l?ng gi? da s? giúp ít r?t nhi?u cho vi?c c?m n?m khi h?n ch? bám m? h?i và d?u v?n tay. M?t sau c?a máy trang b? c?m camera sau tích h?p v?i c?m bi?n v?n tay v? cùng h?m h? nam tính, t?o ?i?m nh?n v?i m?i ng??i xung quanh.

M?t l?ng gi? da - POCO C40

?i?n tho?i POCO C40 có khung vi?n bo cong nh? làm cho máy toát lên nét hi?n ??i và n?ng ??ng. B?n góc ???c bo tròn m?m m?i t?o c?m giác tho?i mái khi s? d?ng. V?i thi?t k? nguyên kh?i làm t?ng th? tr? nên c?c k? ch?c ch?n, kh?ng ch? ??p mà còn t?ng ?? b?n.

Thi?t k? gi?t n??c - POCO C40

T?ng quan v? 4 c?nh c?a máy bao g?m c?nh trên ??t jack tai nghe 3.5 mm, c?nh ph?i là nút ngu?n, c?m phím t?ng/gi?m ?m l??ng, bên trái khe ?? SIM và c?nh d??i ta có micro thu ?m ph?, mic tho?i, c?ng Type-C và loa ngoài.

POCO C40 - m?t s?n ph?m có thi?t k? c?ng nh? màu s?c b?t m?t, màn hình ???c ??u t? ?? mang l?i tr?i nghi?m r?ng r?i, hi?u n?ng có th? cùng b?n x? l? các tác v? c? b?n cùng m?t th?ng s? pin ?n t??ng. POCO C40 h?a h?n s? khuynh ??o ph?n khúc t?m ?i?n tho?i giá r? trong th?i gian t?i.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại POCO C40

?ánh giá

?óng
Điện thoại POCO C40

Điện thoại POCO C40

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

3.190.000₫ *

3.490.000₫

-8%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại POCO C40

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.71" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 13 MP & Ph? 2 MP
 • Camera trước:

  5 MP
 • Chip:

  JLQ JR510
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  64 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  6000 mAh 18 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
375 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com