Xem giá, t?n kho t?i: P.An Khánh, TP.Thủ Đức (Gồm Q2, Q9, Q.TĐ), Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Realme C11 (2021) 4GB/64GB

36 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp microUSB, C? s?c r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Realme C11 (2021) 4GB/64GB

Th?ng tin s?n ph?m

Realme??? cho ra m?t?Realme C11 2021 4GB/64GB, chi?c ?i?n tho?i th?ng minh n?i b?t v?i m?t viên pin tr?u cho th?i gian s? d?ng ?n t??ng, thi?t k? sang tr?ng b?n b?, c?u hình ?? dùng và ??c bi?t nh?t là có m?c giá bán r? ??n b?t ng?.

Thi?t k? b?n b? v?i ?? b?n v??t th?i gian

Realme C11 (2021) có ngo?i hình khá ??n gi?n nh?ng v?n mang ??m ch?t riêng v?i thi?t k? m?t l?ng ???c làm b?ng nh?a, ph?n d?i s?m màu n?i b?t cho logo Realme ? m?t l?ng và các ???ng v?n n?i cá tính, t?t c? t?o nên m?t chi?c ?i?n tho?i r?t ??c bi?t.?

Thi?t k? b?n b? v??t th?i gian | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

V?i Realme C11 (2021), b?n s? có c?m giác c?m n?m r?t t?t, tr?ng l??ng ch? 190 gram r?t d? ch?u trong tay và h?n ch? tr?n tr??t khi có m? h?i.

Thi?t k? c?nh vi?n | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

M?i m?t chi?c ?i?n tho?i Realme C11 (2021) ??u ?? ph?i v??t qua nh?ng bài th? nghi?m kh?t khe t? hàng ch?c ??n hàng tr?m nghìn l?n ?? ?em t?i m?t s?n ph?m ch?t l??ng nh?t tr??c khi ??n tay ng??i dùng.?

Phiên b?n màu Xám | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

Realme C11 (2021) ?em t?i cho ng??i tiêu dùng hai màu s?c c? b?n là Xanh d??ng và Xám ??u r?t phong cách, th?i trang, ??c bi?t phù h?p v?i gi?i tr?.

Phiên b?n màu xanh | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

Màn hình gi?t tràn vi?n th?i th??ng?

M?t tr??c là m?t màn hình kích th??c l?n 6.5 inch có m?t notch nh? ? trên cùng ch?a camera selfie v?i ph?n vi?n bezel hai bên ?? ???c thu h?p ??n t?i thi?u chi?m t?i 89.5% di?n tích m?t tr??c, ?áp ?ng t?t nhu c?u gaming và xem phim gi?i trí.

Màn hình gi?t n??c tràn vi?n | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

M?c dù có giá r? nh?ng Realme C11 (2021) l?i mang ??n ch?t l??ng màn hình khá t?t trong t?m giá v?i ?? ph?n gi?i HD+ (720 x 1600 Pixels) trên t?m n?n IPS LCD cho góc nhìn t?t ?? b?n tho?i mái gi?i trí l??t web, xem phim hay vào m?ng x? h?i.

H?n n?a, màn hình c?a Realme C11 (2021) còn trang b? thêm l?p kính c??ng l?c ch?c ch?n v?i kh? n?ng ch?ng ch?u ?áng k? các áp l?c va ??p, hay các v?t tr?y x??c t? m?i tr??ng bên ngoài.?

M?t kính c??ng l?c b?o v? | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

T? tin t?a sáng nh? camera AI

Mang trên mình camera AI 8 MP giúp b?n d? dàng ghi l?i m?i kho?nh kh?c tuy?t ??p trong cu?c s?ng v?i ch?t l??ng t?t, cùng v?i ?ó là ?èn LED flash s? h? tr? cho b?n ch?p ???c các c?nh ?êm ???c nhi?u chi ti?t h?n, h?n ch? b? nhi?u h?t.

Camera sau 8 MP | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

Camera tr??c 5 MP có c?ng ngh? làm ??p b?ng trí tu? AI s? t? ??ng nh?n di?n và làm n?i b?t nh?ng ?u ?i?m trên khu?n m?t b?n, ??ng th?i khéo léo xóa ?i nh?ng khuy?t ?i?m ?? b?n có ???c nh?ng b?c ?nh ??p nh?t.

?nh ch?p t? camera | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

Ngoài ra, Realme C11 (2021) còn trang b? nh?n di?n khu?n m?t v?i kh? n?ng m? khóa nhanh mà kh?ng c?n ph?i nh?p m?t kh?u, ti?n l?i và nhanh chóng.

Kh? n?ng nh?n di?n khu?n m?t | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

C?u hình ?n áp trong t?m giá

Realme C11 (2021) ???c trang b? vi x? l? Spreadtrum SC9863A 8 nh?n giúp m?i tác v? nh? l??t web, ??c báo, xem Youtube,... ??u ???c v?n hành m??t mà, nhanh chóng.?

Hi?u n?ng ?n áp trong t?m giá | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

?i?n tho?i Realme C11 (2021) có m?c RAM 4 GB cho b?n tho?i mái ?a nhi?m và dung l??ng b? nh? trong 64 GB, phù h?p cho nhu c?u l?u tr? ??n gi?n và t?i v? các t?a game ?? gi?i trí khi c?n.

Ngoài ra, Realme C11 (2021) còn trang b? khe c?m ch?a ??y ?? 2 SIM và 1 th? nh? có th? m? r?ng lên t?i 256 GB ?? b?n s? d?ng linh ho?t h?n v?a giúp cho c?ng vi?c liên l?c ti?n l?i, l?i v?a cho kh?ng gian l?u tr? d? li?u d?i dào.

Khe sim kép th?ng minh | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

Máy c?ng s? v?n hành n?n t?ng Android 11 Go Edition, v?i giao di?n ??n gi?n ??ng th?i cung c?p nhi?u c?i ti?n v? hi?u su?t cùng các tính n?ng b?o m?t n?ng cao tr?i nghi?m s? d?ng cho ng??i dùng.

Tràn ??y n?ng l??ng v?i pin 5000 mAh

V?i viên pin dung l??ng lên t?i 5000 mAh, Realme C11 (2021) th?a s?c làm nh?ng ?i?u mình thích tr?n c? ngày dài mà kh?ng c?n ?? ? ??n vi?c h?t pin quá nhanh chóng.

Th?i l??ng pin ?n t??ng | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB?

Chi?c ?i?n tho?i này còn có ch? ?? siêu ti?t ki?m pin, h? th?ng s? t?t h?t toàn b? các tác v? kh?ng c?n thi?t ?? kéo dài th?i l??ng pin thêm nhi?u phút s? d?ng, dùng ?? nghe g?i hay vào các ?ng d?ng c?n thi?t.

C?ng s?c | ?i?n tho?i Realme C11 (2021) 4GB/64GB

Nhìn chung Realme C11 (2021) là m?t chi?c smartphone giá r? phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng ng??i dùng nh? h?c sinh, sinh viên hay các b?c ph? huynh, nh?ng ng??i kh?ng quá yêu c?u l?n v? c?u hình, ch? c?n màn hình l?n, pin tr?u và hi?u n?ng v?a ?? cho các nhu c?u c? b?n.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Realme C11 (2021) 4GB/64GB

Nguyễn Chi

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Mình mua máy h?i tháng 10 s? d?ng ??n nay c?ng g?n 2tháng máy r?t m??t mà.ch?y ?a nhi?m kh?ng b? v?ng ?ng d?ng nh? nh?ng dòng ss mình ?? s? d?ng tr??c ?ó. Ch?i game liên qu?n r?t m??t.dùng l?u v?n mát máy c?m pin l?u. nói chung là tuy?t v?i ???

?ánh giá

?óng
Điện thoại Realme C11 (2021) 4GB/64GB

Điện thoại Realme C11 (2021) 4GB/64GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

2.790.000₫

3.790.000₫

-26%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Realme C11 (2021) 4GB/64GB

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.5" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11 (Go Edition)
 • Camera sau:

  8 MP
 • Camera trước:

  5 MP
 • Chip:

  Spreadtrum SC9863A
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  64 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 10 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 2.2MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
88 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com