Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Realme C21-Y 4GB

15 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp microUSB, C? s?c r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Realme C21-Y 4GB

Th?ng tin s?n ph?m

Realme C21-Y 4GB?v?i thi?t k? ??p, tinh t? dành cho ng??i dùng ph? th?ng ?ang tìm ki?m m?t chi?c??i?n tho?i?có c?u hình t?t, ??y ?? tính n?ng h?p d?n và quan tr?ng nh?t là?Realme??? trang b? viên?pin kh?ng cho chi?c máy này ?áp ?ng t?t m?t ngày dài s? d?ng.

Thi?t k? hi?n ??i, b?t m?t

V? ngoài c?a Realme C21-Y có thi?t k? ??c ?áo v?i các kh?i hình h?c ?an chéo t?o hi?u ?ng th? giác ??c bi?t khi nhìn vào, v?a ??c ?áo v?a sang tr?ng. Máy ???c thi?t k? nguyên kh?i v?i m?t l?ng và khung ???c làm t? ch?t li?u nh?a cao c?p có ?? b?n cao, ??m b?o s? ch?c ch?n, nh? nhàng và t?i ?u giá thành c?a s?n ph?m.

Realme C21-Y 4GB - Thi?t k? hi?n ??i, ??p m?t

M?t l?ng nhám m? h?n ch? bám v?n tay hi?u qu? cùng tr?ng l??ng máy ch? 194 g cho c?m giác c?m n?m tho?i mái. B?n s? có 2 s? l?a ch?n màu s?c th?i th??ng là Xanh D??ng và ?en, c? 2 ??u là nh?ng màu s?c phù h?p cho nhi?u ??i t??ng ng??i dùng.

Realme còn trang b? cho C21-Y?c?m bi?n v?n tay?n?m ? phía m?t l?ng c?a máy, thu?n ti?n cho vi?c m? khóa ?i?n tho?i ch? v?i m?t l?n ch?m.

Realme C21-Y 4GB - C?m bi?n v?n tay

Màn hình gi?t n??c tràn vi?n th?i trang?

Realme C21-Y ???c trang b? màn hình 6.5 inch khá r?ng cùng thi?t k? gi?t n??c mang ??n kh? n?ng hi?n th? l?n h?n, k?t h?p cùng ?? ph?n gi?i HD+ có ch?t l??ng hi?n th? khá ?n cho b?n tha h? t?n h??ng nh?ng hình ?nh tuy?t ??p, ??m chìm trong nh?ng b? phim g?y c?n.

Realme C21-Y 4GB - Màn hình 6.5 inch

S? d?ng t?m n?n IPS LCD th? hi?n hình ?nh ??ng nh?t khi b?n nhìn t? nhi?u ph??ng h??ng khác nhau, cho tr?i nghi?m xem t?t nh?t. Màn hình có ?? sáng t?i ?a là 420 nits, t?n s? quét 60 Hz c? b?n và ???c ph? m?t l?p kính c??ng l?c giúp b?o v? t?t cho màn hình trong quá trình s? d?ng.

Hi?u n?ng ?n ??nh, th?c hi?n ?a nhi?m m??t mà

Realme C21-Y ???c trang b? CPU Spreadtrum T610 8 nh?n cho m?c xung nh?p là 1.8 GHz cho kh? n?ng x? l? các tác v? nhanh chóng, ?áp ?ng t?t nhu c?u gi?i trí h?ng ngày c?a b?n nh? l??t web, xem phim hay ch?i m?t s? t?a game nh? nhàng.

Xem thêm:?Tìm hi?u chip x? l? Spreadtrum T610

Realme C21-Y 4GB - CPU Spreadtrum T610

?i cùng v?i ?ó là?RAM 4 GB?và?b? nh? trong 64 GB?cho kh? n?ng l?u tr? v?a ??, kh? n?ng x? l? ?a nhi?m t?t cho nh?ng thao tác trên màn hình di?n ra m?t cách m??t mà. Máy còn h? tr? khe c?m th? nh? ngoài MicroSD t?i ?a 256 GB, b?n có th? m? r?ng kh?ng gian l?u tr? n?u c?n, tho?i mái l?u hình ?nh, video hay nh?ng b? phim mà kh?ng c?n ph?i xóa ?i các d? li?u c?.

Ch?y trên Android 11 v?i giao di?n Realme UI tùy bi?n cung c?p cho b? giao di?n d? dùng, có kh? n?ng tùy bi?n theo nhu c?u nh?m mang ??n cho ng??i dùng nh?ng tr?i nghi?m t?t nh?t.

Realme C21-Y 4GB - Giao di?n Realme UI

B? ba camera “x?n sò” cho ra nh?ng b?c ?nh tuy?t ??p

Máy trang b? b? ba camera AI v? cùng ch?t l??ng, camera chính có ?? ph?n gi?i cao 13 MP mang t?i nh?ng b?c ?nh s?c nét, màu s?c g?n th?c t? giúp nh?ng b?c ?nh c?a b?n v? cùng ch?n th?c.

Realme C21-Y 4GB - Camera sau

Ch? ?? ch?p ?êm cho kh? n?ng x? l? xu?t s?c khi b?n ch?p ?nh ? n?i thi?u sáng, d? dàng b?t tr?n khung c?nh v? ?êm v?i m?t ch?m.?Trong khi ?ó camera ch?n dung 2 MP h? tr? ch?p ?nh xóa ph?ng ??y ngh? thu?t cùng camera macro 2 MP có kh? n?ng ch?p ?nh c?n c?nh cho b?n b?t l?y nh?ng chi ti?t thú v? c?a các v?t th? nh?.

Realme C21-Y 4GB - Ch? ?? ch?p ?êm

Kh?ng nh?ng th?, camera c?a chi?c ?i?n tho?i còn ???c trang b? các tính n?ng nh?: T? ??ng l?y nét, chuyên nghi?p (Pro), xóa ph?ng, toàn c?nh (Panorama),... h? tr? b?n ch?p ???c nhi?u phong cách khác nhau.

Bên c?nh ?ó, camera tr??c c?a máy có ?? ph?n gi?i 5 MP ???c tích h?p trí tu? nh?n t?o AI, h? tr? làm ??p khu?n m?t m?t cách t? nhiên ?? b?n t? tin ch?p l?i nh?ng kho?nh kh?c c?a mình và chia s? nó lên m?ng x? h?i. Camera tr??c còn ?óng vai trò nh?n di?n g??ng m?t ?? b?n có th? s? d?ng hình th?c?m? khóa khu?n m?t?có ?? an toàn và th?i gian m? máy nhanh chóng.

Realme C21-Y 4GB - Camera tr??c 5 MP

Pin kh?ng cho th?i gian ho?t ??ng c? ngày

Realme C21-Y ???c trang b? viên pin siêu kh?ng v?i dung l??ng lên ??n?5000 mAh. V?i dung l??ng pin kh?ng này, C21-Y lu?n s?n sàng ??ng hành cùng b?n trong m?i th? thách phía tr??c.?

Realme C21-Y 4GB - Pin 5000 mAh

Ngoài ra, máy còn s? h?u c?ng ngh? siêu ti?t ki?m pin, b?n hoàn toàn có th? yên t?m s? d?ng t?i dung l??ng pin cu?i cùng mà kh?ng lo máy b? s?p ngu?n b?t ch?t. ?i kèm c? s?c 10 W kh?ng quá cao nh?ng giúp máy n?p ??y n?ng l??ng m?t cách nhanh chóng nh?t.

Realme C21-Y 4GB - Ch? ?? siêu ti?t ki?m pin

V?i hi?u n?ng ?n ??nh m??t mà, thi?t k? g?n gàng, ??p m?t cùng c?m camera ch?p s?c nét, màn hình l?n cùng m?t s? tính n?ng th?ng minh thì chi?c ?i?n tho?i Realme C21-Y 4GB này s? là l?a ch?n tuy?t v?i dành cho nh?ng ai ?ang tìm ki?m m?t chi?c smartphone giá r?, hi?u n?ng t?t.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Realme C21-Y 4GB

?ánh giá

?óng
Điện thoại Realme C21-Y 4GB

Điện thoại Realme C21-Y 4GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Giá tại Hồ Chí Minh

3.290.000₫

4.290.000₫

-23%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Realme C21-Y 4GB

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.5" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 13 MP & Ph? 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  5 MP
 • Chip:

  Spreadtrum T610
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  64 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 10 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 1.8MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
109 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com