Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Realme C25Y 128GB

44 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp microUSB, C? s?c r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Realme C25Y 128GB

Th?ng tin s?n ph?m

Realme C25Y là chi?c?smartphone giá r???áng mua v?i thi?t k? cao c?p, c?m 3 camera Al phía sau cho khung hình quay ch?p siêu nét,?hi?u n?ng ?n ??nh, th?i l??ng pin l?n và ?ính kèm nhi?u ti?n ích thú v? cho b?n tha h? khám phá.

Thi?t k? nguyên kh?i ch?c ch?n

C25Y ???c?Realme thi?t k? theo phong cách mang dáng v? v?a ??n gi?n v?a sang tr?ng v?i các ???ng k? d?c r?t cá tính. Máy có 2 t?ng màu Glacier Blue (xanh d??ng) và Metal Grey (xám) ??y mê ho?c, cho b?n tùy ch?n phù h?p v?i s? thích và xu h??ng th?i trang yêu thích c?a b?n th?n.

Realme C25Y | Thi?t k? m?t l?ng

Các góc c?nh trên máy ???c bo tròn ?? c?m n?m tho?i mái, d? ch?u h?n. Màn hình thi?t k? d?ng gi?t n??c, ph?n vi?n d??i dày r?t quen thu?c trên các dòng máy giá r?. Các nút b?m ?m l??ng, nút ngu?n thi?t k? ch?c ch?n, tuy thu?c giá r? nh?ng v?n ???c Realme hoàn thi?n ch?nh chu.

Realme C25Y | Các góc ???c bo cong cho vi?c c?m n?m thoái mái

Ph?n c?m camera sau v?i các c?m bi?n và ?èn led n?m sát góc tr?ng m?-?un hình vu?ng nhìn r?t g?n gàng. M?t l?ng c?a smartphone?có tích h?p c?m bi?n v?n tay?cho b?n v?a c?m?Realme C25Y lên tay là có th? m? khóa và tr?i nghi?m ngay khi mu?n, th?t ti?n l?i.

Realme C25Y | C?m bi?n v?n tay m?t l?ng

Màn hình 6.5 inch hi?n th? r? ràng

Ph?n màn hình gi?t n??c ???c ph? t?m n?n?IPS LCD có ?? ph?n gi?i ??t?HD+ (720 x 1600 Pixels), ?? sáng 420 nits, hi?n th? ???c 16.7 tri?u màu s?c cho hình ?nh hi?n th? ?n, màu s?c v?a ?? tr?i nghi?m. Tuy ch?t l??ng kh?ng cao nh?ng vì s? d?ng IPS LCD nên s? cho b?n có m?t góc nhìn t?t, tho?i mái nhìn t? nhi?u phía.

Realme C25Y | Màn hình IPS LCD

H?n n?a,?màn hình có kích th??c 6.5 inch chi?m t? l? hi?n th? 88.7% di?n tích c?a m?t tr??c, kích c? l?n cho khu v?c hi?n th? r?ng h?n, cung c?p nhi?u th?ng tin cho b?n xem thu?n ti?n.

Realme C25Y | Kích th??c màn hình 6.5 inch

Quay ???c video chu?n Full HD v?i c?m 3 camera Al sau

H? th?ng camera sau có camera chính 50 MP ch?p ???c nh?ng b?c hình HDR c?c nét, các chi ti?t trên b?c hình xu?t hi?n nhi?u và r? ràng h?n.

Realme C25Y | C?m camera sau

Camera B&W 2 MP kh?u ?? f/2.4 h? tr? làm m? h?u c?nh, cho các b?c hình c?a b?n t?p trung hoàn toàn vào ch? th?, n?i b?t và ??m ch?t ngh? thu?t. Camera macro?2 MP kh?u ?? f/2.4 có th? ch?p nh?ng v?t th? nh? ? c? ly g?n mà v?n r? nét, nh?ng b?ng hoa, gi?t s??ng, cánh b??m ??u ??p ng? ngàng d??i ?ng kính này.

Realme C25Y | ?nh ch?p trên camera

C?m camera này c?ng có th? quay ???c video Full HD 1080p t?c ?? khung hình 30 fps, nh? ?ó b?n hoàn toàn t? tin khi dùng ?i?n tho?i ?? quay l?i các b?a ti?c gia ?ình, g?i video tám chuy?n v?i b?n bè.

Realme C25Y | ?nh ch?p selfie

M?t khác, camera tr??c c?ng cho ?? ph?n gi?i cao 8 MP h? tr? làm ??p, các b? l?c,... h?a h?n s? cho b?n th?c hi?n ???c nh?ng b?c hình selfie cá tính, làm n?i b?t v? ??p c?a b?n trong m?i góc ch?p.?

Hi?u n?ng ?n ??nh c?a chip x? l? Unisoc T618

Con chip ???c phát tri?n b?i?UNISOC,?s?n xu?t trên ti?n trình 12 nm có 8 nh?n, s? d?ng chip ?? h?a?Mali-G52 cho hi?u n?ng v?a ?? ?? ?áp ?ng các tác v? h?ng ngày nh? l??t Facebook, l??t web, xem youtube gi?i trí c?ng nh? ch?i m??t mà m?t s? t?a game nh? nhàng. ??i v?i game có m?c ?? h?a nh? Liên Qu?n thì b?n nên ch?nh m?c c?u hình phù h?p ?? có th? chi?n t?t t?a game này.

Realme C25Y | Trang b? chip UNISOC T618

T?c ?? k?t n?i Wi-Fi 802.11 b/g/n,?Bluetooth v5.0,?m?ng di ??ng 4G m??t mà, nhanh chóng ??ng th?i nó c?ng gi?m tiêu hao n?ng l??ng ?áng k? cho th?i gian s? d?ng l?u h?n.

?i?n tho?i có?RAM 4 GB,?b? nh? trong 128 GB?có th? s? d?ng thêm th? nh??MicroSD t?i ?a 256 GB cho phép b?n l?u tr? ???c l??ng l?n các video, hình ?nh, ?ng d?ng h?p d?n mà kh?ng c?n ph?i b?n kho?n ??n v?n ?? ph?i xóa b?t các d? li?u.

Realme C25Y | H? tr? m? r?ng dung l??ng qua th? nh?

Trang b? giao di?n Realme UI R Edition d?a vào h? ?i?u hành Android 11 cho kh? n?ng tr?i nghi?m th?n thi?n, m??t mà, thao tác tùy ch?nh các ch?c n?ng ?ng d?ng linh ho?t, ti?t ki?m ?i?n n?ng.

Realme C25Y | Giao di?n Realme UI R Edition

Dung l??ng pin l?n cho ngày dài s? d?ng

Pin c?a?Realme C25Y cho dung l??ng?5000 mAh?cung c?p th?i gian dài ?? b?n tho?i mái ch?i game, xem phim. Khi pin y?u, b?n có th? b?t ch? ?? Super Power Saving giúp ti?t ki?m pin c?c k? ?n t??ng cho th?i gian ch? kho?ng 59 gi? khi còn 5% pin.

Realme C25Y | Dung l??ng pin l?n 5000 mAh

Thi?t k? c?ng s?c th?ng d?ng?Micro USB,?h? tr? c?ng ngh? s?c nhanh?v?i c?ng su?t t?i 18 W, gi?m th?i gian ch? ??i, ??m b?o ?i?n tho?i lu?n s?n sàng b?t c? khi nào b?n c?n.

Realme C25Y | H? tr? s?c nhanh 18 W

Ki?u dáng sành ?i?u, c?u hình ?n, màn hình r?ng d? tr?i nghi?m, th?i l??ng pin ?n t??ng, b?n s? kh?ng h?i h?n khi l?a ch?n Realme C25Y?cho mình ho?c ng??i th?n yêu.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Realme C25Y 128GB

Lan

Đã mua tại TGDD

?t em b? nhi?u màn hình do b? r?t á mà em mu?n ?em s?a l?i nh?ng v?n còn trong th?i h?n b?o hành thì lúc s?a có tính ti?n ko ?

Sơn Đoàn

Có nha kh?ng b?o hành khi thi?t b? r?i v?

Thu Trang

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

T?m giá này mà chip v?i camera khá là okeee . ?ng cái b?ng. So v?i các h?ng thì realme t?m giá này v??t

?ánh giá

?óng
Điện thoại Realme C25Y 128GB

Điện thoại Realme C25Y 128GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

4.990.000₫

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Realme C25Y 128GB

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.5" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 50 MP & Ph? 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  8 MP
 • Chip:

  Unisoc T618
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 18 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 1.8MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
135 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Redmi c25s v?i redmi c25y con nào ch?i game m??t h?n v?y

  Chào anh?
  D???i?n tho?i Realme C25Y? có hi?u n?ng cao h?n 1 chút anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Realme c25y có tính n?ng khóa ?ng d?ng kh?ng ? ?
  Chào anh !??
  D? máy kh?ng có s?n tính n?ng khoá ?ng d?ng r?i ?ó ?.
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Ad cho em h?i gi?a ba con chip Exynos 850 Unisoc T616 và T618 n?u x?p theo th? t? t? m?nh t?i y?u thì chip nào m?nh nh?t ?
  Chào anh?
  D? theo k?t qu? ki?m tra thì chip?Tiger T618 >?chip Exynos 850 >chip?Unisoc T616 anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Máy chán quá ?. M?t ti?ng. Mai mình ph?i ?em ?i bh
 • Hi?n t?i, em th?y web ?? C25Y 128gb gi?m giá còn 4.190.000?, n?u em mu?n tr?c ti?p t?i c?a hàng thì còn ?u ??i này kh?ng ?
  Chào anh.
  N?u quan t?m mình vui lòng cung c?p th?ng tin khu v?c mình ?ang sinh s?ng c? th? (ph??ng/x?, qu?n/huy?n, t?nh/thành ph?) ?? bên em h? tr? ki?m tra và th?ng tin giúp mình.?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @?ình Th?ng: qu?n T?n Phú, thành ph? H? Chí Minh ?
  Xem ti?p 3 tr? l?i khác ?
  @?ình Th?ng: qu?n T?n Phú, thành ph? H? Chí Minh ?

  D? hi?n t?i s?n ph?m ?ang có s?n t?i siêu th?:

  ?i?n máy Xanh 46 ???ng CN1 , Ph??ng S?n K?, Qu?n T?n Phú TP, H? Chí Minh (G?n C?ng Viên Gia Phú )
  ?i?n máy Xanh 153 Lê Tr?ng T?n, Ph??ng S?n K?, Qu?n T?n Phú?
  ?i?n máy Xanh 452A-452D L?y Bán Bích, Ph??ng Hòa Th?nh, Qu?n T?n Phú, TP. H? Chí Minh
  104 Hòa Bình, P.Phú Trung, Q.T?n Phú, TP.H? Chí Minh?
  159 Th?ch Lam, P. Hi?p T?n, Q. T?n Phú, TP. H? Chí Minh
  N?u mình quan t?m thì vui lòng ch?n MUA NGAY và TH?M V?O GI? H?NG, sau ?ó vào Gi? hàng ch?n Nh?n... Xem ti?p ?

  D? hi?n t?i s?n ph?m ?ang có s?n t?i siêu th?:

  ?i?n máy Xanh 46 ???ng CN1 , Ph??ng S?n K?, Qu?n T?n Phú TP, H? Chí Minh (G?n C?ng Viên Gia Phú )
  ?i?n máy Xanh 153 Lê Tr?ng T?n, Ph??ng S?n K?, Qu?n T?n Phú?
  ?i?n máy Xanh 452A-452D L?y Bán Bích, Ph??ng Hòa Th?nh, Qu?n T?n Phú, TP. H? Chí Minh
  104 Hòa Bình, P.Phú Trung, Q.T?n Phú, TP.H? Chí Minh?
  159 Th?ch Lam, P. Hi?p T?n, Q. T?n Phú, TP. H? Chí Minh
  N?u mình quan t?m thì vui lòng ch?n MUA NGAY và TH?M V?O GI? H?NG, sau ?ó vào Gi? hàng ch?n Nh?n t?i siêu th?, tìm ki?m ??a ch? siêu th? mu?n nh?n hàng, ?i?n th?ng tin và ??T H?NG nha.??
  Th?ng tin ??n anh.

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  D? bên em ?? th?ng tin ??n mình r?i ?, mình vui lòng c?p nh?t l?i trang ?? xem nha.
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Realme c25y có tính n?ng KH?A ?NG D?NG kh?ng ?
  Chào anh,
  D? tr??ng h?p này anh có th? s? d?ng ?ng d?ng th? 3 T?I ??Y ?? khóa ?ng d?ng nhé
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @T?i Nguyên: ? mình h?i trên realme c25y có tính n?ng KH?A ?NG D?NG M?C ??NH c?a máy kh?ng á ?...ch? kh?ng ph?i t?i ?ng d?ng @@
  D? m?c ??nh máy trên ch?a có tính n?ng khóa ?ng d?ng, n?u anh mu?n s? d?ng thì ph?i t?i thêm anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Realme c25y có tính n?ng KH?A ?NG D?NG kh?ng ?
  Chào anh !??
  D? anh có th? dùng??ng d?ng này ?? khoá ?ng d?ng trên máy anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Realme c25y có tính n?ng RAM M? R?NG kh?ng ? ?
  Chào anh !
  D? r?t ti?c ?i?n tho?i trên ch?a h? tr? tính n?ng RAM ?o r?i anh nhé
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c
 • Chíp realme c25y và chíp Samsung a23 4g thì cái nào m?nh h?n ? ?
  Chào anh
  D? theo k?t qu? ki?m tra thì chip?Snapdragon 680 c?a??i?n tho?i Samsung Galaxy A23 4GB có hi?u n?ng cao h?n m?t chút anh nhé
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c
 • So sánh camera tr??c sau c?a Realme c25y và Samsung galaxy a23 thì cái nào ch?p ??p h?n ? ?
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì camera c?a realme ch?p hình s? ??p còn camera c?a Samsung ch?p hình s? ch?n th?t h?n anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c
  @Tr?n Lu?n: v?y nên ch?n máy nào ?
  D? tr??ng h?p này theo em ?ánh giá s?n ph?m Samsung A23 có c?m camera sau v?i camera chính lên 50MP và các camera ph? l?n l??t là??5 MP, 2 MP, 2 MP cùng v?i camera tr??c là 8MP và nhi?u tính n?ng ch?p hình hi?n ??i h?n có th? s? cho ra nh?ng b?c ?nh ??p và phù h?p v?i nhu c?u c?a anh h?n ?ó ??
  Th?ng tin ??n anh ???
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c
 • 1234...14?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com