Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Realme C25Y 64GB

23 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp microUSB, C? s?c r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Realme C25Y 64GB

Th?ng tin s?n ph?m

Realme C25Y 64GB - là chi?c?smartphone????c Realme?cho ra m?t v?i m?t m?c giá khá t?t, s? h?u thi?t k? hi?n ??i v?i 3 camera AI lên ??n 50 MP, hi?u su?t ?n ??nh cùng th?i gian s? d?ng l?u dài nh? viên pin kh?ng 5000 mAh, ???c xem là m?t trong nh?ng s?n ph?m l? t??ng mà b?n nên s? h?u.

Ki?u dáng thi?t k? tr? trung và hi?n ??i

Máy có ?? m?ng kho?ng 9.1 mm cùng tr?ng l??ng t?ng th? 194 g, mang ??n m?t c?m giác c?m n?m t??ng ??i tho?i mái khi s? d?ng, cùng v?i ?ó là c?nh vi?n m?t l?ng ???c bo cong nh? nh?m h?n ch? các tr??ng h?p g?y c?n tay, khó ch?u khi dùng máy trong kho?ng th?i gian l?u dài.

Ki?u dáng thi?t k? tr? trung và hi?n ??i

T??ng t? v?i ph?n l?n các s?n ph?m trong cùng ph?n khúc giá trên th? tr??ng, Realme C25Y s? h?u khung và m?t l?ng ???c ch? t?o t? nh?a v?i các v?n n?i ch?y d?c theo máy giúp h?n ch? bám m? h?i và v?n tay khi s? d?ng.

Realme C25Y s? h?u m?t l?ng ???c c?u t?o t? nh?a

? ph?n m?t tr??c máy s? h?u m?t màn hình gi?t n??c IPS LCD v?i kích th??c 6.5 inch, mang ??n kh?ng gian hi?n th? t??ng ??i l?n, góc nhìn t? nhi?u h??ng t?t h?n, giúp hi?n th? n?i dung cho các tác v? xem phim, ch?i game, l??t web m?t cách ??y ??.

S? h?u m?t màn hình gi?t n??c IPS LCD

V?i ?? ph?n gi?i HD+ (720 x 1600 Pixels) ?em l?i hình ?nh hi?n th? có ?? chi ti?t t?m ?n so v?i m?c giá trang b?, tuy nhiên Realme c?ng ?? bù ??p cho ng??i dùng b?ng kính c??ng l?c Corning Gorilla Glass 3 ???c s? d?ng trên màn hình, giúp h?n ch? t?i ?a các v?t tr?y x??c và gi?m thi?u các r?i ro va ??p.

Xem thêm:?Kính c??ng l?c Gorilla Glass 3 là gì? Có b?n kh?ng?

 Kính c??ng l?c Corning Gorilla Glass 3

Máy trang b? c?m bi?n v?n tay ???c ??t ? ph?n m?t l?ng, mang ??n kh? n?ng m? khóa nhanh chóng cùng ?? chính xác cao.

Máy trang b? c?m bi?n v?n tay ???c ??t ? ph?n m?t l?ng

Ch?p ?nh s?c nét v?i camera 50 MP

B? trí ? ph?n m?t l?ng là c?m 3 camera v?i camera chính có ?? ph?n gi?i lên ??n 50 MP cho kh? n?ng ch?p ?nh có ?? chi ti?t cao,?h?n ch? v? nét khi ch?nh s?a các b?c ?nh v?a ch?p b?ng thi?t b? nh?m giúp b?n th?a s?c ?am mê nhi?p ?nh.

Ch?p ?nh s?c nét v?i camera 50 MP

Cùng v?i ?ó là camera macro 2 MP giúp b?n khám phá v? ??p trên các v?t th? nh? nh?n m?t cách chi ti?t, hay t?o ra nh?ng b?c ?nh ch?p c?n m?t cách ??y ngh? thu?t.?Camera B&W 2 MP h? tr? làm m? h?u c?nh, cho các b?c hình c?a b?n t?p trung hoàn toàn vào ch? th?, n?i b?t và ??m ch?t ngh? thu?t.

Ch? ch?p c?n c?nh

Trang b? cùng c?m camera là c?m bi?n ?èn LED, giúp h? tr? thi?t b? ch?p ?nh t?t h?n trong nh?ng m?i tr??ng thi?u sáng hay s? d?ng nó nh? m?t chi?c ?èn pin v? cùng ti?n ích.

Ch?p ?nh s?c nét v?i camera 50 MP

? ph?n gi?t n??c trên màn hình, Realme trang b? trên máy camera tr??c có ?? ph?n gi?i 8 MP cùng v?i ?ó là các c?ng ngh? AI ?i kèm, giúp b?n có nh?ng b?c ?nh selfie c?c "x?n sò" ?? tho?i mái chia s? v?i b?n bè.

Camera v?i ?? ph?n gi?i 8 MP

Hi?u n?ng ?n ??nh trên các tác v?

Trang b? trên máy là chipset ??n t? “Unisoc”, m?t cái tên ?ang d?n tr? nên quen thu?c trên th? tr??ng c?ng ngh? b?i giá thành th?p cùng hi?u n?ng ?n ??nh, Realme C25Y s? h?u Unisoc T618 8 nh?n v?i hi?u su?t t?i ?a 2.0 GHz mang ??n tr?i nghi?m hàng ngày m?t cách m??t mà.

Hi?u n?ng ?n ??nh

? các tác v? ch?i game, Unisoc T618 8 nh?n mang ??n tr?i nghi?m ch?i game t??ng ??i t?t trong t?m giá khi máy có th? x? l? m??t mà m?t s? t?a game nh? nhàng, nh?ng ??i v?i các?game có m?c ?? h?a nh? Liên Qu?n thì b?n nên ch?nh m?c c?u hình phù h?p ?? có th? chi?n t?t t?a game này.

Ch?i game t??ng ??i t?t trong t?m giá

Máy ho?t ??ng trên h? ?i?u hành Android 11 thu?n Google, mang ??n cho b?n ??y ?? nh?ng tính n?ng m?i m? cùng cách s? d?ng c?c k? g?n g?i và d? dàng.

Xem thêm:?Android 11 là gì? Có gì m?i? Thi?t b? nào ???c c?p nh?t?

Ho?t ??ng trên h? ?i?u hành Android 11

?i?n tho?i?RAM 4 GB mang ??n kh? n?ng ?a nhi?m m??t mà, cùng b? nh? trong 64 GB ?áp ?ng nhu c?u l?u tr? cho m?t vài ?ng d?ng cùng m?t l??ng hình ?nh kh?ng quá l?n.?

Trang b? RAM 4 GB

Tuy nhiên, ng??i dùng có th? b? sung b? nh? trong nh?m gia t?ng kh? n?ng l?u tr?, khi máy h? tr? khe ??c th??MicroSD t?i ?a lên ??n 256 GB h?n ch? tình tr?ng ??y b? nh? và kh?ng c?n ph?i b?n kho?n ??n v?n ?? ph?i xóa b?t các d? li?u.

H? tr? ??c th? th? MicroSD t?i ?a lên ??n 256 GB

Th?i gian s? d?ng l?u dài

Máy s? h?u viên pin lên ??n 5000 mAh giúp mang l?i th?i gian s? d?ng tho?i mái cho các tác v? ?àm tho?i, nh?n tin, xem phim,... mà kh?ng lo l?ng g?p ph?i tình tr?ng h?t pin khi ?ang s? d?ng. Khi pin y?u, b?n có th? b?t ch? ?? "Siêu ti?t ki?m pin"?giúp ti?t ki?m pin c?c k? ?n t??ng, nó có th? ch? kho?ng 59 gi? ngay c? khi còn 5% pin.

Th?i gian s? d?ng l?u dài

Nh?m rút ng?n th?i gian s?c ??y viên pin trên máy, Realme trang b? trên C25Y c?ng ngh? s?c pin nhanh v?i c?ng su?t t?i ?a 18 W giúp b?n kh?ng m?t quá nhi?u th?i gian ch? ??i khi s?c pin.

Th?i gian s? d?ng l?u dài

Ch? v?i m?c giá h?n 4 tri?u ??ng b?n ?? s? h?u cho mình m?t chi?c smartphone trang b? ??y ?? tính n?ng m?i m?, kh? n?ng ch?p ?nh s?c nét lên ??n 50 MP cùng hi?u n?ng ?n ??nh, th?c s? là m?t s? l?a ch?n kh?ng th? b? qua cho nh?ng ai mu?n ch?n mua cho mình m?t thi?t b? thu?c ph?n khúc giá t? t?m trung ??n giá r?.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Realme C25Y 64GB

?ánh giá

?óng
Điện thoại Realme C25Y 64GB

Điện thoại Realme C25Y 64GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Giá tại Hồ Chí Minh

4.690.000₫

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Realme C25Y 64GB

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.5" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 50 MP & Ph? 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  8 MP
 • Chip:

  Unisoc T618
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  64 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 18 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 1.8MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
59 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Bên mình có bán cáp và c? s?ch nhanh ralme c15 ko v?y
  Chào anh ??
  Tr??ng h?p này anh có th? tham kh?o m?u c? s?c?T?i ??y và cap s?c?T?i ??y ?? s?c ???c cho máy anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh ???
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng27 ngày tr??c
 • Unisoc T606 ngang v?i Snapdragon nào v?y
  Chào anh,
  D? theo em ki?m tra thì chip trên s?n ph?m này th??ng ???c so sánh v?i chip Qualcomm snapdragon 821 ?
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng29 ngày tr??c
 • T?m trên d??i 3tr5 xíu có máy nào ch?p ?nh ?n, 64gb, game c?u hình th?p kh?ng ?
  Chào ch?!?
  D? v?i m?c giá trên thì Realme ch?a có máy nào ?ng d?ng ???c nhu c?u s? d?ng trên c?a ch? r?i, ch? có th? tham kh?o các s?n ph?m khác nh? máy này, máy ?áp ?ng ???c nhu c?u s? d?ng c?a ch? ?ó ??
  Th?ng tin ??n ch?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Em m?i mua con Reno 6z ?c g?n 2 tháng mà nó b? x??c nh? mi?ng dán ngoài ko bt shop có thu l?i ko ?
  Chào anh,
  D? n?u s?n ph?m mình mua m?i t?i Thegioididong.com ho?c Dienmayxanh.com trong vòng 8 tháng sau 1/3/2021, kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, kh?ng b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo thì bên em có chính sách thu mua v?i giá 80% giá s?n ph?m trên hóa ??n (trong tháng ??u tiên, các tháng sau m?i tháng c?ng thêm 10% phí). Mình vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i mua hàng ?? bên em h? tr? tính giá thu l?i tham kh?o giúp mình... Xem ti?p ?
  Chào anh,
  D? n?u s?n ph?m mình mua m?i t?i Thegioididong.com ho?c Dienmayxanh.com trong vòng 8 tháng sau 1/3/2021, kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, kh?ng b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo thì bên em có chính sách thu mua v?i giá 80% giá s?n ph?m trên hóa ??n (trong tháng ??u tiên, các tháng sau m?i tháng c?ng thêm 10% phí). Mình vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i mua hàng ?? bên em h? tr? tính giá thu l?i tham kh?o giúp mình ?.
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Chip này có m?nh h?n snap 675 ko v?y shop
  Chào anh?
  D? theo k?t qu? ki?m tra thì hi?u n?ng c?a 2 dòng chip này là t??ng ???ng nhau ?ó ?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Chip máy này v?i Snapdragon 662 thì chip nào m?nh h?n v?y ??
  D? chào anh,
  D? chip Unisoc T618 nh?nh h?n m?t chút so v?i chip Snapdragon 662 anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • N?u em tr? tr??c 1tr5 thì ph?n còn l?i em tr? trong bao l?u là ???c ?
  Chào ch?,
  D? c?ng ty tài chính có h? tr? tr? góp trong 6 - 9 - 12 tháng ?ó ?. Mình vui lòng ?n nút ??t Mua ? trang tr? góp và ?i?n th?ng tin ?? ??ng k? giúp em nha.
  Chia s? cùng ch?.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Realme c25y và realme c35 thì cái nào m?nh h?n ? ?
  Chào anh !
  D? s?n ph?m??i?n tho?i Realme C25Y 64GB này có hi?u n?ng nh?nh h?n m?t xíu anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Máy này ch?i pubg t?t k ?, và b?t dc max c?u hình ? m?c nào ?.
  Chào anh,
  D? s?n ph?m có th? ch?i PUBG Mobile ? c?u hình th?p nh?t và th?nh tho?ng s? g?y gi?t lag anh nhé
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Con này v?i Vivo Y21 con nào ngon h?n ?
  Chào anh?
  D? mình vui lòng th?ng tin c? th? thêm nhu c?u s? d?ng ?? bên em h? tr? ch?n máy phù h?p giúp mình ???c kh?ng ???
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c
 • 1234...6?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com