Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Samsung Galaxy A33 5G 6GB

70 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Samsung

(Hàn Qu?c)

 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp Type C Xem hình

Điện thoại Samsung Galaxy A33 5G 6GB

Th?ng tin s?n ph?m

Samsung Galaxy A33 5G 6GB ra m?t vào ngày 17/03, ???c xem là b?n c?p nh?t khá l?n so v?i th? h? ti?n nhi?m Galaxy A32 v? thi?t k? ??n th?ng s? k? thu?t bên trong, nh?m mang ??n v? ngoài ??p m?t c?ng nh? c?nh tranh tr?c ti?p ? ph?n hi?u n?ng ??i v?i các ??i th? cùng ph?n khúc giá.

Di?n m?o tr? trung và n?ng ??ng

Galaxy A33 có c?nh vi?n ???c ch? t?o t? nh?a nh?m t?i ?u tr?ng l??ng, mang l?i c?m giác c?m n?m nh? nhàng, các c?nh ???c bo cong m?m m?i giúp mình s? d?ng l?u dài mà kh?ng th?y xu?t hi?n tình tr?ng c?n tay.

C?m n?m tho?i mái - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

M?t sau làm t? nh?a nhám cho ra c?m giác s? r?t thích hay h?n ch? bám d?u v?n tay và m? h?i, bên c?nh ?ó nó còn giúp mình c?m máy m?t cách ch?c ch?n h?n nh? gia t?ng ?? ma sát.

Camera n?i b?t - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

Vi?n màn hình c?ng ???c t?i ?u t?t, t?o cho mình cái nhìn r?t tho?i mái và d? ch?u, ???c xem là ?u ?i?m n?i b?t so v?i các ??i th? trong cùng ph?n khúc giá.

Vi?n màn hình m?ng - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

Ch?p ?nh s?c nét v?i camera 48 MP

?i?u làm mình ?n t??ng ti?p theo là Galaxy A33 ???c trang b? 4 camera sau cùng nhi?u tính n?ng v? cùng thú v? nh?: Toàn c?nh (Panorama), Tr?i nhanh th?i gian (Time Lapse), Xóa ph?ng,... gi? h?y cùng mình xem nh?ng ?ánh giá chi ti?t v? t?ng chi?c camera trên máy ?? xem nó mang l?i tr?i nghi?m nh? th? nào nhé!

Trang b? 3 camera - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

V?i ch? ?? ch?p ?nh th??ng trên camera chính 48 MP ? ?i?u ki?n ??y ?? ánh sáng, ?nh cho ra có ?? t??ng ph?n khá cao, các chi ti?t kh?ng b? v? quá nhi?u khi zoom ?nh, h? tr? t?t cho nh?ng c?ng vi?c ch?nh s?a h?u k? hay in ?n.

?nh ch?p ch? ?? th??ng - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

V? ph?n ch?p ?nh thi?u sáng thì máy cho ra ch?t l??ng ? m?c ?n, màu s?c th? hi?n khá t??i, kh? n?ng thu sáng còn h?n ch? nên các vùng t?i ch?a ???c tái hi?n r?, hi?n t??ng nhi?u ?nh v?n còn xu?t hi?n nh?ng kh?ng ?áng k?.

?nh ch?p vào ban ?êm - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

Ti?p ??n là camera góc siêu r?ng 8 MP ?em l?i cho mình b?c ?nh toàn c?nh có ?? bao quát l?n, nh?ng vùng m? r?ng c?a b?c hình ???c máy x? l? t?t khi các góc c?a ?nh kh?ng b? bóp méo nhi?u.

?nh ch?p góc siêu r?ng - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

? ch? ?? ch?p ?nh c?n v?i camera macro 5 MP, ?nh cho ra có ?? chi ti?t ?n, t?c ?? b?t nét trên c?m bi?n khá nhanh giúp mình có ???c nh?ng b?c ?nh ?ng ? m?t cách d? dàng.

?nh ch?p b?ng tính n?ng macro - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

V? trí cu?i cùng bên trong c?m là camera xóa ph?ng 2 MP có kh? n?ng x? l? khá t?t, các b?c hình thu ???c tr?ng r?t n?nh m?t, ?nh ???c tách bi?t kh?i n?n và tình tr?ng l?m ?nh khi ch?p ? m?i tr??ng ?? sáng g?n nh? kh?ng xu?t hi?n.

?nh ch?p xóa ph?ng - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

? ph?n m?t tr??c, Galaxy A33 ???c trang b? camera selfie 13 MP cùng tính n?ng làm ??p giúp mình có ???c nh?ng b?c ?nh r?t ?ng ?, các khuy?t ?i?m ???c máy x? l? m?t cách th?ng minh ?? kh?ng làm m?t ?i tính ch?n th?c ban ??u.

?nh ch?p selfie - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

Hi?u n?ng ?n ??nh ??n t? con chip Exynos

V? ph?n x? l? các tác v? hàng ngày trên thi?t b? ???c Exynos 1280 ??m nh?n m?t cách hi?u qu? khi các nhu c?u s? d?ng nh?: Nghe g?i, xem phim, l??t web ??u ho?t ??ng h?t s?c ?n ??nh.

Hi?u n?ng ?n ??nh - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

Mình có s? d?ng 2 ph?n m?m ?ánh giá ?i?m hi?u n?ng chuyên d?ng ?? có cái nhìn t?ng quan h?n trên máy và l?y k?t qu? so sánh v?i nh?ng dòng ?i?n tho?i khác thì k?t qu? thu ???c nh? sau: 544 (??n nh?n), 1794 (?a nh?n) ? Benchmark và 10095 trên PCMark.

?i?m ?ánh giá hi?u n?ng - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

*Benchmark bên trái và PCMark bên ph?i

Nh?m ki?m ch?ng s?c m?nh thì mình có s? d?ng con Galaxy A33 cho tác v? x? l? ?? h?a ? 2 trò ch?i th?nh hành trên di ??ng, ? t?a game ??u tiên là Liên Qu?n Mobile v?i m?c c?u hình cao nh?t cho ra kh? n?ng x? l? t??ng ??i ?n, tình tr?ng gi?t lag v?n còn xu?t hi?n, t?c ?? khung hình dao ??ng loanh quanh 57 - 58 FPS.

C?u hình Liên Qu?n Mobile - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

*C?u hình cao nh?t mà máy b?t ???c trên Liên Qu?n Mobile

Ti?p ??n là PUBG Mobile thì máy h? tr? b?t ???c m?c ?? h?a lên ??n HD cùng t?c ?? khung hình c?c cao, cho ra hình ?nh hi?n th? ch?n th?c và s?ng ??ng, tuy nhiên hi?n t??ng kh?ng khung hình x?y ra khá th??ng xuyên, t?c ?? khung hình ?o ???c dao ??ng t?m 25 - 30 FPS.

C?u hình PUBG Mobile - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

*C?u hình cao nh?t mà máy b?t ???c trên PUBG Mobile

S? h?u trong mình 6 GB RAM cùng kh? n?ng m? r?ng lên ??n 12 GB (6 GB m?c ??nh + 6 GB m? r?ng) qua tính n?ng “RAM Plus” giúp máy ?a nhi?m h?t s?c m??t mà, tình tr?ng t?i l?i ?ng d?ng g?n nh? kh?ng x?y ra cho dù mình có ?a nhi?m nhi?u ?ng d?ng cùng m?t lúc.

Tính n?ng m? r?ng RAM - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

*Tính n?ng m? r?ng RAM trên?Samsung Galaxy A33 5G 6GB

Xem phim, ch?i game t?t h?n v?i màn hình Super AMOLED

Galaxy A33 s? d?ng l?i thi?t k? màn hình Infinity-U ???c Samsung trang b? t?m n?n Super AMOLED có kích th??c 6.4 inch, cho ra kh? n?ng hi?n th? màu s?c t??i m?i, tái t?o màu ?en s?u ch?n th?c cùng m?t kh?ng gian trình chi?u l?n h? tr? cho mình các c?ng vi?c ??c tin t?c, tài li?u r?t h?u ích khi nhi?u n?i dung ???c th? hi?n lên cùng m?t khung hình.

Xem thêm:?Màn hình Super AMOLED là gì? Có gì n?i b?t??

Trang b? màn hình AMOLED - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

?? ph?n gi?i ??t ???c ? m?c Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) cho ra hình ?nh có ?? chi ti?t c?c cao, các v?t th? nh? trên màn hình ???c tái hi?n m?t cách r? nét, h? tr? mình ch?i các t?a game sinh t?n nh? PUBG Mobile m?t cách d? dàng h?n.

Th?i l??ng s? d?ng l?u dài v?i pin 5000 mAh

Galaxy A33 mang l?i th?i gian s? d?ng cho ??n g?n 9 gi?* cho các tác v? xem phim, l??t web và ch?i game, giúp mình s? d?ng m?t cách tho?i mái h?n.

Th?i l??ng s? d?ng - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

M?t 1 gi? 30 phút* ?? l?p ??y viên pin t? 0 - 100% nh? c?ng ngh? s?c nhanh 25 W, so v?i giá thành mà nó trang b? thì th?i gian s?c trên con máy này theo mình c?m nh?n là khá nhanh.

Th?i gian s?c ??y - Samsung Galaxy A33 5G 6GB

*Th?i gian s? d?ng/s?c có th? thay ??i tùy vào tác v? và nhi?t ?? c?a máy.

Samsung Galaxy A33 5G 6GB là m?t s? l?a ch?n phù h?p ??i v?i các b?n tr? nh? h?c sinh, sinh viên nh?m ph?c v? các tác v? xem tin t?c, h?c t?p tr?c tuy?n, gi?i trí nh? nhàng m?t cách ?n ??nh hay dành cho nh?ng ai mu?n có cho mình m?t chi?c ?i?n tho?i có hi?u n?ng ?n ??nh, ch?p ?nh ch?t l??ng cùng m?c giá ph?i ch?ng.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Samsung Galaxy A33 5G 6GB

Phạm đức Huỳnh

Đã mua tại TGDD

Mua ???c m?y ngày giá 7490k.mua cho v? dùng th?y khen màn hình ??p ch?p ?nh quay phim ?n. Pin dùng c? ngày lúc ?i ng? m?i ph?i sac.nh?n viên tgdd.nh? Qu?nh v?n L?m H?ng Yên. Nhi?t tình chu ?áo k? c? anh b?o v?.

?ánh giá

?óng
Điện thoại Samsung Galaxy A33 5G 6GB

Điện thoại Samsung Galaxy A33 5G 6GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

7.290.000₫

8.490.000₫

-14%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Gi?m giá 40% gói B?o hành m? r?ng Samsung Care+ 12 tháng Xem chi ti?t

2

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Samsung Galaxy A33 5G 6GB

 • Màn hình:

  Super AMOLED 6.4" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 12
 • Camera sau:

  Chính 48 MP & Ph? 8 MP, 5 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  13 MP
 • Chip:

  Exynos 1280
 • RAM:

  6 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM (SIM 2 chung khe th? nh?) H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 25 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
483 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com