Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Samsung Galaxy A53 5G 128GB

186 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Samsung

(Hàn Qu?c)

 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp Type C Xem hình

Điện thoại Samsung Galaxy A53 5G 128GB

Th?ng tin s?n ph?m

Samsung Galaxy A53 5G 128GB?trình làng v?i m?t thi?t k? hi?n ??i, hi?u n?ng ?n ??nh cùng m?t màn hình hi?n th? s?c nét, h? tr? t?n s? quét cao giúp b?n có ???c nh?ng phút gi?y gi?i trí c?c k? ?? m?t, hay th?a m?n ?am mê nhi?p ?nh trong b?n nh? trang b? camera có ?? ph?n gi?i cao.

Màu s?c hi?n th? r?c r??

Máy trang b? t?m n?n Super AMOLED v?i kích th??c màn hình lên ??n 6.5 inch?mang ??n hình ?nh ??y màu s?c, ?? t??ng ph?n cao, t?i ?u n?ng l??ng tiêu hao?và kh?ng gian hi?n th? ??y ??, bao quát.

Xem thêm:?Màn hình Super AMOLED là gì? Thi?t b? nào có màn hình SUPER AMOLED?

Màn hình hi?n th? ??p m?t - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

S? h?u ?? ph?n gi?i Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) giúp hình ?nh ???c?hi?n th? s?c nét, ?? chi ti?t cao, ?em ??n cho mình c?m giác ch?n th?c trên t?ng tác v? gi?i trí khi tr?i nghi?m qua con máy này.

Các c? ch? vu?t ch?m khi mình thao tác cho th?y máy mang ??n tr?i nghi?m c?c k? m??t mà nh? h? tr? t?n s? quét 120 Hz, ngoài ra ng??i dùng hoàn hoàn toàn có th? tùy ch?nh t?n s? quét ? hai m?c ?? 60 Hz và 120 Hz cho phù h?p v?i tác v? s? d?ng nh?m ti?t ki?m ?i?n n?ng.

H? tr? t?n s? quét 120 Hz - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

?a d?ng màu s?c tr? trung

Ra m?t 4 phiên b?n màu s?c nh?m ?a d?ng tùy ch?n ??n v?i khách hàng, cùng v?i ?ó là tone màu pastel mang ??n v? tr? trung và t??i m?i, phù h?p v?i các b?n tr? n?ng ??ng, cá tính hay nh?ng ai yêu thích các tone màu d?u êm.

Ra m?t v?i 4 phiên b?n màu - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

Galaxy A53 5G s? d?ng l?i thi?t k? ph?ng, ?em l?i cái nhìn r?t h?p xu h??ng và th?i th??ng. Các c?nh ???c bo cong m?m m?i mang ??n cho mình c?m giác c?m n?m r?t tho?i mái, s? d?ng l?u dài mà kh?ng c?m th?y quá c?n tay.

Máy ???c thi?t k? nguyên kh?i t? nh?a cao c?p nh?m t?i ?u kh?i l??ng và m?t l?ng gia c?ng nhám giúp h?n ch? các v?t bám v?n tay và m? h?i khá t?t, ?i?u này th?c s? r?t h?u ích ??i v?i nh?ng ai th??ng ra m? h?i tay nh? cá nh?n mình.

M?t l?ng hoàn thi?n nhám - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

?nh ch?p có chi ti?t cao, nhi?u tính n?ng m?i m?

Trang b? ? ph?n m?t l?ng là c?m camera ???c thi?t k? "hi?u ?ng n?i 3D" r?t n?i b?t v?i 4 camera bên trong, giúp b?n có ???c nh?ng b?c ?nh s?c nét h?n nh? tích h?p nhi?u tính n?ng m?i m? và b? th?ng s? ?n t??ng nh? sau: Camera chính 64 MP, camera góc siêu r?ng 12 MP và hai camera ph? 5 MP.

Trang b? 4 camera - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

Các b?c ?nh thu ???c có ?? chi ti?t t?t, màu s?c ???c tái t?o ch?n th?c nh? trang b? camera chính có ?? ph?n gi?i cao, v?i kh? n?ng zoom t?i ?a 10x giúp mình phóng to v?t th? m?t cách nhanh chóng hay b?t l?i nh?ng kho?nh kh?c xung quanh ???c bao quát và ??y ?? khi kích ho?t tính n?ng ch?p ?nh góc siêu r?ng.

?nh ch?p ? ch? ?? th??ng - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

*?nh ch?p t? ch? ?? th??ng

?nh ch?p ? ch? ?? góc r?ng - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

*?nh ch?p ? ch? ?? góc siêu r?ng

?nh ch?p ? ch? ?? macro - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

*?nh ch?p t? ch? ?? macro

V?i kh? n?ng quay video 4K 30fps cùng c?ng ngh? ch?ng rung quang h?c (OIS) giúp ?n ??nh khung hình r?t t?t, gi? cho chuy?n ??ng lu?n m??t mà và s?c nét ngay c? khi thi?u sáng, mang l?i nh?ng th??c phim ch?t l??ng.

Xem thêm:?Ch?ng rung quang h?c (OIS) là gì? Có tác d?ng gì? Thi?t b? nào h? tr??

M?t tr??c máy s? h?u camera selfie v?i ?? ph?n gi?i lên ??n 32 MP cùng nhi?u tính n?ng m?i m?, mình khá thích thú v?i “Ch? ?? vui nh?n” khi mang ??n các b?c ?nh hay ?o?n phim thú v?.

Tính n?ng ch?p ?nh vui nh?n - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

Tr?i nghi?m m??t mà trên m?i tác v?

Máy trang b? chipset ???c chính Samsung phát tri?n có tên Exynos 1280 8 nh?n v?i xung nh?p t?i ?a ??t kho?ng 2.4 GHz mang ??n s? m??t mà trên h?u h?t các tác v? gi?i trí, c?ng vi?c hàng ngày c?a mình.

?? ki?m tra xem máy có th?c s? khai thác t?i ?a s?c m?nh trên chip hay ch?a, mình có test qua hai ph?n m?m ?o hi?u n?ng v?i s? ?i?m nh? sau: 743 (??n nh?n), 1806 (?a nh?n) trên Benchmark và 11745 ?i?m cho ?ng d?ng PCMark.

Trang b? chipset Exynos -Samsung Galaxy A53 5G 128GB

Trên các tác v? ch?i game, máy v?n ?? s?c ?áp ?ng t?t nhu c?u x? l? m??t mà v?i m?c ?? h?a cao nh?t. Nh? mình có tr?i nghi?m qua hai t?a game Liên Qu?n Mobile và PUBG Mobile cho th?y hình ?nh hi?n th? ??p m?t, nh?n v?t di chuy?n m??t mà cùng kh? n?ng duy trì m?c khung hình ?n ??nh.

T?c ?? khung hình trên Liên Qu?n Mobile dao ??ng trung bình kho?ng 56 FPS và x?p x? 30 FPS v?i t?a game PUBG Mobile khi ch?i m?c ?? h?a cao.

H? tr? ch?i game t?t - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

Máy s? h?u RAM 8 GB cùng kh? n?ng m? r?ng qua ch? ?? “RAM Plus” n?ng t?ng s? dung l??ng RAM lên ??n 16 GB (8 GB m?c ??nh + 8 GB m? r?ng) giúp mình thao tác ?a nhi?m m?t cách m??t mà, tình tr?ng load l?i app g?n nh? kh?ng x?y ra cho dù m? nhi?u ?ng d?ng cùng lúc.

B? nh? trong 128 GB - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

S? d?ng c? ngày v?i pin 5000 mAh cùng s?c nhanh 25 W

Trang b? bên trong máy là viên pin có dung l??ng lên ??n 5000 mAh mang ??n th?i l??ng s? d?ng l?u dài, ?áp ?ng nhu c?u gi?i trí liên t?c c? ngày mà kh?ng quá lo l?ng ??n v?n ?? h?t pin gi?a ch?ng.

V?i c?ng ngh? s?c nhanh 25 W mang ??n kh? n?ng rút ng?n th?i gian l?p ??y viên pin kh?ng, giúp b?n quay l?i c?ng vi?c hay các tác v? gi?i trí m?t cách nhanh chóng.

Th?i l??ng s? d?ng l?u dài - Samsung Galaxy A53 5G 128GB

Qua nh?ng ?ánh giá trên cho th?y máy ?áp ?ng t?t h?u h?t các yêu c?u c? b?n trên m?t chi?c ?i?n tho?i, v?i ?u ?i?m sáng giá v? ph?n màn hình giúp Galaxy A53 5G mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m gi?i trí v? cùng ?? m?t, hay ?áp ?ng kh? n?ng ch?p ?nh s?c nét giúp th?a m?n ?am mê nhi?p ?nh trong b?n.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Samsung Galaxy A53 5G 128GB

 • Xem 5 ảnh từ KH

Anh toàn

Đã mua tại TGDD

Sau m?t tu?n dùng. ?ánh giá chung là t?t. Màn ??p,cam ??p,pin tr?u...có m?t ?i?u là máy d? b? nóng nh?ng kh?ng quá nóng ??u. Exynos 1280 ch?a ???c t?i ?u h?t nên v?y th?i. Mình hoàn toàn kh?ng ch?i game. Tóm l?i là kh?ng game gì thì mình ngh? a53 dùng t?t. ? mà giá bán h?i cao. D??i 9 tri?u thì h?p l? h?n.

Nguyễn Sơn Tùng

B?n ?i cho mình h?i quay video có ch?t l??ng ko ?..mình tính mua ?? quay làm youtube..c?m ?n b?n

Đặng Đình Quý

Mua máy kh?ng có c? s?c sao mà xài ???c

Trần Nam

QTV

Chào anh

D? mình có th? dùng c? s?c ngoài ?? s?c cho s?n ph?m nhé
Th?ng tin ??n anh!?

Nguyễn Tuấn Duy

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

M?i th? ??u r?t t?t , tr? vi?c máy nhanh nóng

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Sen

Cho mình h?i cách cài khoá b?o m?t ?ng d?ngtreen ?i?n tho?i a53 này v?i ?

Tải Nguyên

QTV

D? b?n tham kh?o link h??ng d?n?T?I ??Y ?? thao tác cài ??t nhé
Th?ng tin ??n b?n

Minh ngoc

Cho e h?i pin xài ok k ?k

Tải Nguyên

QTV

D? PIN 5000 mAh nên s? khá tr?u b?n nhé?
Th?ng tin ??n b?n

Phạm

L?c kh?i ??ng máy ch? hi?n sámung galaxy ko hi?n a53 có phati l?i k nh?

Dương Thuận

QTV

D? tr??ng h?p này là bình th??ng b?n nhé
Th?ng tin ??n b?n?

Long

Nóng thì hao pin ch?c do chíp r?i

?ánh giá

?óng
Điện thoại Samsung Galaxy A53 5G 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy A53 5G 128GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

9.990.000₫

Tr? góp 0%
Online gi?m s?c 300.000₫ 9.690.000₫
K?t thúc vào

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Gi?m giá 40% gói B?o hành m? r?ng Samsung Care+ 12 tháng Xem chi ti?t

2

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Samsung Galaxy A53 5G 128GB

 • Màn hình:

  Super AMOLED 6.5" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 12
 • Camera sau:

  Chính 64 MP & Ph? 12 MP, 5 MP, 5 MP
 • Camera trước:

  32 MP
 • Chip:

  Exynos 1280
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM (SIM 2 chung khe th? nh?) H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 25 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
725 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • S?c m?y ti?ng thì ??y ?
  Chào?ch?
  D? tr??ng h?p này thì s?c h?n 2 ti?ng ch??nhé.
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng14 gi? tr??c
 • Qtv kém quá,may mình t? tìm ?c.mình vào cài ??t r?i vào muc h? tr? m? ch?c n?ng mennu h? ch? lên là ???c chup anh màn hình c?ng nhanh h?n
 • Qtv cho mình h?i có cách khác ?? ch?p ?nh màn hình ko.mình th?y trong ph?n cài ??t c?ng có nh?ng ko nh?,máy hi?n th? b? c?c gi?ng nh? iphon ?y ?? ?? ?c h??ng d?n r?i nh?ng lai wen m?t mong qtv giup ??
  Chào anh !
  D? anh nh?n t? h?p phím Ngu?n và Gi?m ?m l??ng cùng lúc anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng20 gi? tr??c
  Mình vào cài ??t r?i vào h? tr?,m? ch?c n?ng lên là ?c v?y mà qtv ko hi?u [email protected]?n Lu?n:
  D? tr??ng h?p này anh tham kh?o link?N?Y xem sao nhé
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 gi? tr??c
 • Cho mình h?i máy này ít khi có x?y ra tình tr?ng c?n máy nh?y ?ng d?ng h?ng ?,mình nên làm cách nào ?? kh?c ph?c máy b? c?n ?
  Chào anh?
  D? anh có th? b?t ch? ?? b? túi xem sao ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Giá A53 t?i tgdd tp sadec là bao nhiêu v?y ?
  chào anh, d? hi?n có ?u ??i online còn?8.490.000 anh nha và?Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 15/08 !Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Exynos 1280 ngang chip Snapdragon nào v?y ??
  Chào ch?,
  D? theo em ki?m tra thì chip Exynos 1280 trên s?n ph?m này có hi?u n?ng t??ng ???ng Qualcomm snapdragon 750G nha ch? nhé
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • Mình mua ssA52 tháng 1, gi? mu?n ??i máy m?i ???c kh?ng
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m mua m?i bên em , còn th?i gian b?o hành và s?n ph?m kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, ko b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo. Khách mua t? ngày 1/3/2021 thì bên em s? h? tr? thu l?i và hoàn l?i trong tháng ??u tiên 80% giá trên hóa? ??n t? tháng th? hai m?i tháng tr? thêm 10% ?. Anh/Ch? vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ?? em ki?m tra giá thu l?i cho mình tham kh?o ?. Mình ??i máy khác ???c... Xem ti?p ?
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m mua m?i bên em , còn th?i gian b?o hành và s?n ph?m kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, ko b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo. Khách mua t? ngày 1/3/2021 thì bên em s? h? tr? thu l?i và hoàn l?i trong tháng ??u tiên 80% giá trên hóa? ??n t? tháng th? hai m?i tháng tr? thêm 10% ?. Anh/Ch? vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ?? em ki?m tra giá thu l?i cho mình tham kh?o ?. Mình ??i máy khác ???c nha
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • L?i ?èn flash kh?ng sáng mình kh?i ??ng l?i v?n l?i, ad cho mình h?i cách kh?c ph?c ?
  Chào ch? !??
  Tr??ng h?p này thì ch? giúp em ghé c?a hàng Th? gi?i di ??ng g?n nh?t ?? nh?n viên k? thu?t ki?m tra giúp ch? ?.?
  Th?ng tin ??n ch? !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • S m xem trên ??y gi?m 1tr500k mà ra tgdd mua ch? gi?m 1tr200k v?y là s
  Chào anh
  D? s?n ph?m giá online và giá tr?c ti?p s? có giá khác do tu? s?n ph?m bên em s? h? tr? giá online anh nhé
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Ph? ki?n theo cùng là gì ?
  Chào ch?
  D??B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp Type C ?
  Th?ng tin???n ch?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • 1234...73?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com