Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Samsung Galaxy M53

Điện thoại Samsung Galaxy M53

32 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Samsung

(Hàn Qu?c)

 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp Type C

Điện thoại Samsung Galaxy M53

Th?ng tin s?n ph?m

Có l? 2022 là m?t n?m bùng n? c?a nhà Samsung, khi h?ng liên t?c trình làng nhi?u s?n ph?m có c?u hình m?nh m? cùng m?t m?c giá bán h?p l? trên th? tr??ng smartphone t?m trung và giá r?, tiêu bi?u trong s? ?ó có Samsung Galaxy M53 ???c xem là cái tên ???c c?ng ??ng ng??i dùng tích c?c quan t?m và s?n ?ón k? c? khi ch?a ra m?t.

N?i b?t v?i ngo?i hình ??y ?n t??ng

Samsung ?? trình làng Galaxy M53 v?i ba phiên b?n màu v? cùng ??p m?t nh? mình ?ang c?m trên tay, v?i tone màu có h?i s?m ?i m?t tí làm toát lên m?t v? huy?n bí ??y cu?n hút và thanh l?ch.

Màu s?c thanh l?ch - Samsung Galaxy M53

?n t??ng ??u tiên khi nhìn th?y Galaxy M53 là m?t v? ngoài tr?ng c?c k? cao c?p, làm mình liên t??ng ??n m?t thi?t b? hoàn thi?n t? nh?m nguyên kh?i, nh?ng th?c ra m?t l?ng c?a máy ???c làm t? nh?a cùng v?i hi?u ?ng gi? kim lo?i nhìn r?t là b?t m?t, c?m n?m trên tay c?ng giúp mình tr? nên n?i b?t h?n.

V? ngoài cao c?p - Samsung Galaxy M53

M?t l?ng c?a máy c?ng có m?t ?? nhám nh?, cho ra c?m giác s? r?t là thích trong quá trình s? d?ng. Tuy nhiên sau khi s? d?ng Galaxy M53 m?t th?i gian, mình c?m th?y m?t l?ng c?a máy v?n xu?t hi?n tình tr?ng bám d?u v?n tay và m? h?i.

M?t l?ng óng ánh - Samsung Galaxy M53

Galaxy M53 ???c bao b?c b?i m?t b? khung kim lo?i ch?c ch?n, giúp máy tr? nên b?n b? h?n trong quá trình s? d?ng c?ng nh? toát lên m?t v? nhìn cao c?p. Bên c?nh ?ó Samsung c?ng ?? gia c?ng ph?n khung này có h?i cong ?i m?t chút, giúp quá trình c?m n?m s? d?ng tr? nên d? ch?u h?n h?n, ???c xem là m?t ?i?m mà mình r?t là ?ng.

Khung vi?n ch?c ch?n - Samsung Galaxy M53

B?n góc c?a máy ???c bo cong nh?, nhìn t?ng quan có h?i vu?ng v?c m?t tí tr?ng khá là nam tính, kh?ng nh?ng th? nó c?ng toát lên m?t di?n m?o r?t hi?n ??i và h?p “trend”.

B?n góc bo cong - Samsung Galaxy M53

? phía bên tay ph?i s? là phím ngu?n tích h?p c?m bi?n v?n tay ???c ??t bên d??i c?m t?ng/gi?m ?m l??ng, ?i?u này giúp cho mình thao tác m? khóa d? dàng h?n mà kh?ng c?m th?y quá v?i tay.

C?m bi?n v?n tay tích h?p c?nh vi?n - Samsung Galaxy M53

M?t ?i?m mà mình ?ánh giá cao trên chi?c máy này là v? ph?n t?i ?u vi?n màn hình, tuy kh?ng bi?t kích th??c chính xác là bao nhiêu nh?ng theo mình c?m nh?n gi?a Galaxy M53 và nh?ng s?n ph?m khác trong cùng ph?n khúc, thì ??y là m?t trong s? ít s?n ph?m làm mình ?n t??ng khi cho ra c?m giác nhìn c?c k? “?? m?t”.

Vi?n màn hình m?ng - Samsung Galaxy M53

Tr?i nghi?m t?t h?n trên màn hình l?n

Galaxy M53 s? d?ng ki?u thi?t k? màn hình ??c l? có kích th??c lên ??n 6.7 inch r?t ?n t??ng, ?i?u này giúp cho mình ??c v?n b?n, xem tin t?c hay gi?i trí t?t h?n khi nhi?u n?i dung ???c hi?n th? trên cùng m?t khung hình.

Màn hình ??c l? - Samsung Galaxy M53

Máy ???c s? d?ng c?ng ngh? màn hình Super AMOLED Plus, cho ra hình ?nh có ?? chính xác v? màu s?c cao, h?n ch? tình tr?ng ám xanh - ám vàng th??ng xu?t hi?n trên m?t vài s?n ph?m có màn AMOLED th?ng th??ng, giúp mình an t?m h?n trên các c?ng vi?c ch?nh s?a hình ?nh mà kh?ng quá lo l?ng ??n v?n ?? sai l?ch màu.

Xem thêm:?Màn hình Super AMOLED Plus là gì? Thi?t b? nào có Super AMOLED Plus?

Màu s?c hi?n th? r?c r?- Samsung Galaxy M53

V? ph?n thao tác vu?t ch?m hàng ngày trên Galaxy M53 theo mình c?m nh?n là r?t tr?n tru m??t mà nh? màn hình 120 Hz, b?n có th? chuy?n sang t?n s? 60 Hz ?? ti?t ki?m pin h?n.

Thao tác m??t mà - Samsung Galaxy M53

V?i ?? ph?n gi?i Full HD+ (1080 x 2400 Pixels), giúp mình xem phim và ch?i game ???c r? ràng h?n, ng?m nhìn nh?n v?t hay quang c?nh m?t cách s?c nét và c?c k? ch?n th?c nh? ?ang hòa mình n?i dung bên trong màn hình.

Hi?n th? n?i dung s?c nét - Samsung Galaxy M53

Ch?p ?nh s?c nét th?ng qua ?ng kính 108 MP

Galaxy M53 s? h?u 4 camera ? ph?n m?t l?ng v?i th?ng s? nh? sau: Camera chính 108 MP, camera góc siêu r?ng 8 MP cùng hai c?m bi?n xóa ph?ng và macro có chung ?? ph?n gi?i 2 MP, mang ??n cho mình m?t kh? n?ng ch?p ?nh v? cùng s?c nét.

Trang b? 4 camera - Samsung Galaxy M53

Mình có ch?p qua m?t vài t?m ?nh ? ngoài tr?i b?ng ch? ?? ch?p ?nh th??ng, k?t qu? thu ???c làm mình ?n t??ng v? ?? chi ti?t, nh?ng vùng nh?: Lá c?y, bóng và hoa ??u ???c l?y nét r? ràng, lúc zoom lên thì tình tr?ng v? ?nh c?ng kh?ng ?áng k? giúp mình th?a s?c ch?nh s?a - h?u k? ?nh mà kh?ng quá lo l?ng ??n vi?c ch?t l??ng b? gi?m ?i nhi?u.

?nh ch?p ch? ?? th??ng - Samsung Galaxy M53

??i v?i tính n?ng ch?p ?nh macro, b?c hình mà mình ch?p ???c c?ng có ?? s?c nét cao, tone màu có h?i tr?m ?i m?t tí tr?ng r?t là ngh? thu?t.

?nh ch?p macro - Samsung Galaxy M53

Ph?n m?t tr??c c?a máy ???c trang b? camera selfie có ?? ph?n gi?i lên ??n 32 MP giúp mình t? tin h?n trên nh?ng b?c ?nh t? ch?p nh? ch?t l??ng ?nh c?c cao, ngoài ra các tác v? video call c?ng tr? nên r? nét giúp mình h?c t?p online hay liên l?c c?ng vi?c ???c t?t h?n.?

Camera selfie 32 MP - Samsung Galaxy M53

Th?a s?c chi?n game m?t cách m??t mà?

?i?m “?áng ti?n” ti?p theo trên Samsung Galaxy M53 là v? ph?n hi?u n?ng khi ???c trang b? bên trong con chip MediaTek Dimensity 900 5G, v?i s? ?i?m hi?u n?ng c?c kh?ng trong ph?n khúc giá nh? sau: 683 (??n nh?n), 2146 (?a nh?n) trên BenchMark và 8654 ?i?m trên PCMark.

Xem thêm:?Tìm hi?u v? dòng chip x? l? (CPU) MediaTek Dimensity

Hi?u n?ng m?nh m? - Samsung Galaxy M53

V? kh? n?ng ch?i game trên Liên Qu?n Mobile mà mình có ch?i qua ? m?c c?u hình cao nh?t, t?c ?? khung hình ?o ???c dao ??ng ? m?c trung bình 61 FPS, giúp mình yên t?m “x? skill” trong giao tranh t?ng mà kh?ng quá lo l?ng ??n v?n ?? gi?t lag.

C?u hình Liên Qu?n Mobile - Samsung Galaxy M53

*Cài ??t c?u hình Liên Qu?n Mobile

M?c ?o FPS - Samsung Galaxy M53

*Bi?u ?? ?o FPS trên Liên Qu?n Mobile

? PUBG Mobile cho m?c ?? h?a HDR cùng t?c ?? khung hình c?c cao, hình ?nh cho ra r?t là ??p m?t, hi?u ?ng ?? bóng tr?ng c?c k? ch?n th?c, quá trình ch?i di?n ra khá là su?n s?, nh?n v?t di chuy?n linh ho?t và ít khi g?p ph?i hi?n t??ng kh?ng màn hình.?

C?u hình PUBG Mobile - Samsung Galaxy M53

*Cài ??t c?u hình PUBG Mobile

M?c ?o FPS - Samsung Galaxy M53

*M?c ?o FPS trên PUBG Mobile

M?c FPS mình ?o ???c ? c?u hình này là loanh quanh 40, con s? này có th? n?ng lên g?n 57 - 58 khi mình chuy?n sang m?c ?? h?a m??t và t?c ?? khung hình c?c ??, tuy ch?t l??ng hình ?nh có gi?m ?i khá nhi?u nh?ng ??i l?i s? ?n ??nh cho xuyên su?t quá trình ch?i, thi?t b? c?ng ???c ho?t ??ng nh? nhàng h?n h?n.

Chi?n game PUBG Mobile - Samsung Galaxy M53

Ngoài ra, RAM M53 h? tr? lên ??n 16 GB ( 8 GB m?c ??nh + 8 GB m? r?ng) ??i v?i phiên b?n ?i?n tho?i RAM 8 GB mà mình ?ang c?m trên tay, giúp cho m?i tác v? ?a nhi?m hay ?óng/m? ?ng d?ng ???c v?n hành h?t s?c là tr?n tru m??t mà, tình tr?ng t?i l?i ?ng d?ng c?ng hi?m khi x?y ra trong lúc mình m? nhi?u ?ng d?ng cùng m?t lúc.

?a nhi?m m??t mà - Samsung Galaxy M53

S? d?ng dài l?u v?i pin tr?u c?c l?n

Cung c?p n?ng l??ng cho máy là viên pin có dung l??ng lên ??n 5000 mAh mang l?i cho mình th?i l??ng s? d?ng h?n 9 ti?ng* cho các tác v? nh?: Nh?n tin, ?àm tho?i, nghe nh?c, xem phim và ch?i game.

Th?i l??ng s? d?ng l?u dài - Samsung Galaxy M53

Nh?m t?i ?u th?i gian s?c ??y viên pin l?n thì nhà s?n xu?t ?i?n tho?i Samsung c?ng ?? trang b? thêm cho ng??i dùng c?ng ngh? s?c pin nhanh có c?ng su?t 25 W, gi? ??y ng??i dùng ch? m?t kho?ng 1 gi? 50 phút* là có th? l?p ??y t? 0 - 100%, ?i?u này giúp b?n quay l?i c?ng vi?c hay gi?i trí m?t cách nhanh chóng.

S?c pin nhanh chóng - Samsung Galaxy M53

*Th?i gian s? d?ng/s?c có th? thay ??i tùy vào tác v? và nhi?t ?? c?a máy

Kh?ng ??n thu?n là m?t thi?t b? ph?c v? các c?ng vi?c hàng ngày, Samsung Galaxy M53 còn là m?t chi?c smartphone ?a n?ng nh? m?t c?u hình m?nh m? giúp b?n th?a s?c ch?i game c?u hình cao, hay hóa th?n thành m?t nhi?p ?nh gia th?c th? th?ng qua kh? n?ng ch?p ?nh có ?? ph?n gi?i lên t?i 108 MP.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Samsung Galaxy M53

?ánh giá

?óng
Điện thoại Samsung Galaxy M53

Điện thoại Samsung Galaxy M53

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

12.490.000₫

Tr? góp 0%
Online gi?m s?c 1.700.000₫ 10.790.000₫
K?t thúc vào

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Gi?m giá 40% gói B?o hành m? r?ng Samsung Care+ 12 tháng Xem chi ti?t

2

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

10 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 18/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Tai nghe Samsung Buds 2 tr?ng gi?m 2 tri?u khi mua kèm M53/M33

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 8 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Samsung Galaxy M53

 • Màn hình:

  Super AMOLED Plus 6.7" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 12
 • Camera sau:

  Chính 108 MP & Ph? 8 MP, 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  32 MP
 • Chip:

  MediaTek Dimensity 900 5G
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  256 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM (SIM 2 chung khe th? nh?) H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 25 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
107 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com