Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB

53 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Samsung

(Hàn Qu?c)

 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, Bút c?m ?ng, C?y l?y sim, Cáp Type C Xem hình

Điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB

Th?ng tin s?n ph?m

Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB - chi?c ?i?n tho?i Galaxy S ??u tiên s? h?u bút S Pen trong th?n máy, ???c cung c?p s?c m?nh b?i CPU ??n t? Qualcomm, s? h?u thi?t k? sang tr?ng, màn hình có nhi?u c?i ti?n cùng c?m camera zoom 100x.?

Thi?t k? khác bi?t hoàn toàn th? h? tr??c

Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB ra m?t v?i m?t di?n m?o “c? mà m?i”, máy s? d?ng form thi?t k? c?a dòng Galaxy Note tr??c ??y ?? ??a vào dòng Galaxy S. V?i hai c?nh trên và d??i vát ph?ng, hai c?nh bên ???c bo cong m?m m?i.

Thi?t k? khác bi?t - Samsung Galaxy S22 Ultra

??y c?ng là m?t chi?c smartphone v? cùng b?n b? khi khung vi?n ???c c?u thành t? Armor Aluminum c?ng cáp và ??y c?ng là m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c trang b? kính Corning Gorilla Glass Victus+ ??u tiên trên th? tr??ng.

Khung vi?n c?ng cáp - Samsung Galaxy S22 Ultra

M?t l?ng hoàn thi?n nhám, màu s?c khá sang và có kh? n?ng h?n ch? bám v?n tay t?t, máy có các phiên b?n màu nh?: Xanh lá, ?? r??u vang và 2 màu truy?n th?ng là ?en và b?c.

Galaxy S22 Ultra cho c?m giác c?m n?m khá thích, tr?ng l??ng v?a ph?i, kh?ng b? c?n tay nh?ng n?u c?m tr?n thì c?m giác h?i d? tr??t vì kích th??c máy khá là l?n.

C?m giác c?m r?t t?t - Samsung Galaxy S22 Ultra

Thi?t k? c?m camera trên máy c?ng là m?t ?i?m nh?n d?ng Galaxy S22 Ultra n?m nay khác bi?t so v?i dòng Note, c?m camera kh?ng còn quá l?i n?a giúp cho máy kh?ng b? kênh nhi?u khi ??t trên m?t ph?ng.

C?m camera trên Samsung Galaxy S22 Ultra

L?n ??u tiên S Pen xu?t hi?n

Galaxy S22 là ?i?n tho?i Samsung dòng S ??u tiên trang b? bút S Pen bên trong máy, bút S Pen n?m nay c?ng ?? ???c Samsung c?i ti?n nhi?u v? ?? tr?, ?? tr? rút ng?n l?i ch? còn 2.8 ms nên c?m giác khi vi?t trên màn hình Galaxy S22 Ultra này khá là ch?n th?t và chính xác.

S Pen ?? có m?t trên Galaxy S - Samsung Galaxy S22 Ultra

T?t c? các tính n?ng nh? vi?t, các ch?c n?ng ghi chú, Screen Note, D?ch ??u gi?ng nh? nh?ng gì ?? có trên Galaxy Note, các c? ch? ?i?u khi?n t? xa v?n nh? trên th? h? Note, b?n c?ng có th? kích ho?t camera t? xa, chuy?n ??i qua l?i gi?a các ch? ?? ch?p r?t nhanh chóng và chính xác. Ph?n giao di?n d??ng nh? ???c c?p nh?t theo h??ng to h?n, r? ràng h?n.

Camera ?? ph?n gi?i cao, zoom c?c xa

Trang b? 4 ?ng kính v?i ?ng kính chính lên ??n 108 MP, camera?góc siêu r?ng 12 MP, 2 camera tele cùng 10 MP h? tr? thu phóng quang h?c 10x. N?m nay Samsung ?? nh?n m?nh r?t nhi?u qua cái c?u tagline "M?t th?n bóng ?êm", nh?c ??n kh? n?ng ch?p ?êm c?a Galaxy S22 Ultra.

C?m camera siêu t?t - Samsung Galaxy S22 Ultra

Th?t s? thì Samsung Galaxy S22 Ultra ch?p thi?u sáng c?c k? ngon, hình ?nh c?c k? sáng, s?c nét và trong tr?o, kh?ng b? noise nhi?u. C?n b?ng ánh sáng t?t, các ánh ?èn kh?ng b? cháy lóa nh? khi ch?p th??ng, k? c? các ánh sáng ph?c t?p c?a ?èn LED.

?nh ch?p trong m?i tr??ng thi?u sáng - Samsung Galaxy S22 Ultra

T??ng ph?n ???c ??y lên cao, t?ng ?? r?c r? cho t?m hình k? c? khi s? d?ng các m?c zoom 3x hay 10x thì ?nh v?n có ?? chi ti?t t?t.

?nh ch?p t? camera Samsung Galaxy S22 Ultra

?nh ch?p t? camera góc th??ng

?nh ch?p t? camera zoom - Samsung Galaxy S22 Ultra

?nh ch?p t? camera zoom

?i?u ki?n ?? sáng thì kh?ng có gì ?? chê, hình ?nh cho ra r?c r?, kh? n?ng x? l? khi ng??c sáng r?t t?t, kh?ng b? cháy lóa, hình ?nh có ?? t??ng ph?n cao c?ng v?i chi ti?t cao nên khá n?nh m?t.

?nh ch?p t? camera chính - Samsung Galaxy S22 Ultra

Ch? ?? zoom 100x ho?t ??ng c?c k? ?n ??nh, zoom xa và b?t ?nh khá nhanh và t?t nhiên ?nh khi zoom 100x khá là m?, kho?ng cách t?t nh?t ?? b?c ?nh còn nét là kho?ng 30-40x th?i.

?nh ch?p t? camera zoom - Samsung Galaxy S22 Ultra

Ch? ?? ch?n dung có v? ?? ???c c?i thi?n nhi?u h?n so v?i th? h? tr??c v?i ?nh xóa ph?ng s?u, ít b? l?m k? c? ph?n khó nh? tóc, ?? chi ti?t cao, ?nh t??i sáng và màu s?c khá ch?n th?t. H?n n?a máy c?ng h? tr? nhi?u ch? ?? ch?p khác ?? b?n khám phá.

H? tr? nhi?u ch? ?? ch?p - Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra h? tr? quay video 8K tuy nhiên kh?ng ?i kèm ch?ng rung, n?u nh? b?t ch? ?? Siêu ?n ??nh lên thì ?? ph?n gi?i s? b? gi?i h?n xu?ng Full HD 60 FPS. Bao nhiêu ?ó c?ng khá ?? r?i, khung hình ?n ??nh, ít b? gi?t, ?? chi ti?t cao và màu s?c c?ng khá ch?n th?t ?? chúng ta d? dàng ch?nh s?a.

Camera macro trên Galaxy S22 Ultra ho?t ??ng khá gi?ng v?i dòng iPhone 13 Pro, ch? c?n ?? ch? ?? ch?p ?nh bình th??ng và dí sát vào v?t th? thì máy s? t? ??ng l?y nét và chuy?n sang ch?p macro.

?nh Macro ch?p t? Samsung Galaxy S22 Ultra

Camera tr??c lên ??n 40 MP nên cho hình s?ng ?o c?a chúng ta s? ch?n th?t h?n bao gi? h?t, da v?n ???c làm m?n nh? nh?ng các chi ti?t trên da ??u s? ???c tái t?o r?t r? nét. Màu s?c khá r?c r? nên kh?ng c?n áp d?ng thêm b? l?c màu n?a.

Camera tr??c - Samsung Galaxy S22 Ultra

Camera tr??c c?ng có kh? n?ng quay video ??n 4K 60 FPS, t? ??ng l?y nét giúp b?n quay vlog t?t h?n.

N?ng cao tr?i nghi?m th? giác

Galaxy S22 Ultra trang b? m?t màn hình khá l?n v?i kích th??c 6.8 inch, t?m n?n Dynamic Amoled 2X ?? ph?n gi?i 2K+ hi?n th? v? cùng s?c nét, màu ?en s?u, màu s?c hài hòa, h? tr? d?i màu r?ng DCI-P3 và ??y c?ng là m?t c?c ph?m hi?n th? c?a gi?i smartphone ? th?i ?i?m hi?n t?i.

Màn hình hi?n th? tuy?t v?i - Samsung Galaxy S22 Ultra

T?n s? quét 120 Hz c?ng là m?t trang b? kh?ng th? thi?u trên các ?i?n tho?i cao c?p, nó mang l?i s? m??t mà cho t?t c? tác v? ???c hi?n th? trên màn hình. T?n s? quét s? ???c bi?n thiên t? ??ng tùy vào n?i dung mà chúng ta xem trên màn hình. Các thao tác vu?t ch?m, các hi?u ?ng hình ?nh s? ?? m?t h?n bao gi? h?t.

Màn hình m??t mà - Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 có ch? ?? b?o v? m?t giúp b?o v? ??i m?t kh?i ánh sáng xanh phát ra t? màn hình ?i?n t? ?? quá trình s? d?ng ?i?n tho?i c?a b?n tr? nên tho?i mái h?n. ?? sáng t?i ?a 1750 nits hi?n th? n?i dung HDR hi?u qu? h?n c?ng nh? hi?n th? n?i dung ngoài tr?i n?ng c?ng t?t h?n.

V?i 1750 nits thì ??y là m?t con s? c?c k? l?n, khi so v?i các s?n ph?m cùng ph?n khúc thì nó c?ng sáng h?n r?t nhi?u.

Hi?u n?ng kh?ng v?i chip nhà Qualcomm

Hi?u n?ng trên Galaxy S22 Ultra c?ng là m?t ?i?m ?áng khen khi máy s? d?ng con chip Snapdragon 8 Gen 1 ??y drama v? v?n ?? quá nhi?t nh?ng trên Galaxy S22 Ultra l?i hoàn toàn kh?c ph?c ???c.

Hi?u n?ng m?nh m? - Samsung Galaxy S22 Ultra

Khi ch?i game máy ch? ?m lên m?t chút ? ph?n bên c?nh c?m camera ch? hoàn toàn kh?ng nóng b?ng tay nh? m?t s? máy ch?y Snap 8 Gen 1 tr??c ?ó. Các tác v? làm vi?c v?n phòng, h?c t?p online nh? Word, Excel, Meet máy x? l? r?t d? dàng và nhanh chóng.

Các t?a game Liên Qu?n Mobile hay PUBG Mobile thì chi?c máy này hoàn toàn d? s?c cho b?n tr?i nghi?m ch?i t?t nh?t, có th? cài ??t c?u hình HDR m?c ?? h?a c?c ?? thì bi?u ?? FPS c?a máy v?n khá ?n ??nh, kh?ng b? drop FPS nhi?u.

Game PUBG Mobile - Samsung Galaxy S22 Ultra

K? c? khi các b?n ch?i Genshin Impact ? m?c c?u hình m?c ??nh thì máy ch?i v?n m??t, ?? h?a v?n r?t ??p. Ch? ??n khi b?t 60 FPS lên thì máy m?i b?t ??u x?y ra tình tr?ng gi?t lag, nh?ng nó c?ng ch? th?nh tho?ng th?i, lúc ?ánh quái hay bay thì m?i g?p.

Genshin Impact trên Samsung Galaxy S22 Ultra

Pin tho?i mái s? d?ng m?t ngày

Samsung Galaxy S22 Ultra trang b? viên pin 5000 mAh, c?ng su?t s?c thì ?? ???c n?ng lên thành 45 W. S?c t? 0-50% trong kho?ng 30 phút và m?t kho?ng 70 phút là ??y 100% pin.

Th?i gian s?c - Samsung Galaxy S22 Ultra

Mình s? d?ng nhi?u tác v? gi?i trí trong m?t ngày nh? YouTube, Facebook, r?i test game thì máy v?n có th?i gian s? d?ng liên t?c lên ??n h?n 9 ti?ng. Quá t?t cho m?t chi?c flagship trang b? c?u hình m?nh và màn hình ?? ph?n gi?i c?c cao nh? th? này.

Th?i gian s? d?ng - Samsung Galaxy S22 Ultra

Ngoài ra S22 Ultra còn h? tr? m?t s? c?ng ngh? s?c khác nh?: S?c nhanh kh?ng d?y c?ng su?t 15 W, s?c ng??c kh?ng d?y 4.5 W ?? b?n ?a d?ng ph??ng th?c s?c cho phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng.

N?u b?n là m?t tín ?? c?a dòng Note, thì còn ng?i ngùng gì n?a mà kh?ng ch?n ngay chi?c S22 Ultra v?i c?y bút S Pen cùng nhi?u ??c ?i?m c?a dòng Note huy?n tho?i.?Màn hình l?n cùng, pin tr?u, c?u hình c?c kh?e c?ng là m?t ?i?m mà b?n nên c?n nh?c v?i chi?c ?i?n tho?i này.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB

 • Xem 5 ảnh từ KH

Phạm Minh Thanh

Đã mua tại TGDD

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Máy ch?t nh? n??c c?t. Nh?ng mong KTV g?i l?i t? v?n giúp mình sao máy m?i mua g? v?n b?n c? gi?t lag hoài v?y? Máy m?i khui h?p mà.

Lê Hương

QTV

Chào b?n!?
D? tr??ng h?p này b?n b? gi?t lag nh? th? nào khi g? v?n b?n v?y ?. B?n th? t?t tính n?ng t? ??ng ch?nh l?i chính t? theo h??ng d?n?B??c 1: Vào Cài ??t > Ch?n m?c Qu?n l? chung > Nh?n vào Ng?n ng? và bàn phím. ->??B??c 2: Ch?n m?c Bàn phím ?o > Ch?n Bàn phím Samsung. ->?B??c 3: B?t T? ??ng ki?m tra l?i chính t? b?ng cách g?t thanh ngang sang ph?i.?Mu?n t?t thì b?n ch? c?n g?t thanh ngang sang trái ? m?c T? ??ng ki?m tra l?i chính t? là ???c nhé.?
Th?ng tin ??n b?n!?

LÊ ĐÌNH TIẾN

??nh mua, ??c comment... chán n?n... m?t h?ng chon th??ng hi?u khác

Nguyễn Tuấn Duy

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Máy xài r?t m??t t?i r?t thích

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

?ánh giá

?óng
Điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB

Điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

30.990.000₫

33.990.000₫

-8%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

?u ??i phòng ch? h?ng th??ng gia Xem chi ti?t

2

T?ng gói combo ?n u?ng, gi?i trí tr? giá ??n 1,700,000? Xem chi ti?t

3

Gi?m giá 30% gói B?o hành m? r?ng Samsung Care+ 12 tháng Xem chi ti?t

4

Tr? góp 0% th? tín d?ng, chuy?n ??i qua Quà t?ng Galaxy Xem chi ti?t

5

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

6

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

7

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

10 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

 • ?p l?ng gi?m 24% khi mua kèm ?i?n tho?i Galaxy S22 Ultra

Xem thêm 8 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB

 • Màn hình:

  Dynamic AMOLED 2X 6.8" Quad HD+ (2K+)
 • Hệ điều hành:

  Android 12
 • Camera sau:

  Chính 108 MP & Ph? 12 MP, 10 MP, 10 MP
 • Camera trước:

  40 MP
 • Chip:

  Snapdragon 8 Gen 1
 • RAM:

  12 GB
 • Bộ nhớ trong:

  256 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM ho?c 1 Nano SIM + 1 eSIM H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 45 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
267 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Cho h?i ph? ki?n c?a máy này chính h?ng kèm theo máy hay c?a tgdd ?
  Chào ch?. D? hi?n s?n ph?m??i?n tho?i Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB??B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, Bút c?m ?ng, C?y l?y sim, Cáp Type C là s?n ph?m chính h?ng ?i kèm theo ?i?n tho?i cho mình ?. Th?ng tin ??n ch?.?
  ?
  ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
  @Qu?nh Vy: mua thêm c? s?c thì giá bn ?
  Chào ch?
  D? mình có c?n c? s?c nhanh ch?t l??ng hay ch? c?n c?c s?c th??ng th?i ?\
  Mong ph?n h?i t? ch??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Tr? h?t km thì giá bao nhiêu v?y ?. B?n 256g
  Chào anh
  D? hi?n ad ch?a có ch??ng trình tr? qua ?, mong b?n th?ng c?m ?
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • Snapdragon 888 vs 8gen1 thì lo?i nào m?nh h?n ?
  Chào anh?
  D??Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 s? có hi?u n?ng m?nh h?n ?ó ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • Mình m?i mua chua dc 10 ngày mu?n tr? l?i hàng thì m?t phí bao nhiêu
  Chào ch?
  Da? hiê?n bên em ?ang qua?n li? th?ng tin mua ha?ng cu?a kha?ch qua s?? ?iê?n thoa?i mua ha?ng a?, nên mi?nh cung c??p giu?p em s?? ?iê?n thoa?i mua ha?ng ?ê? em h?? tr?? cu? thê? h?n cho chi? a?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • Có thu c? ??i m?i ko shop
  Chào anh
  Da? nê?u sa?n ph??m anh mua m??i bên ad va? co?n th??i gian ba?o ha?nh thi? bên ad m??i h?? tr?? thu la?i cho anh a?.
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng12 ngày tr??c
 • máy co ch?ng n??c k
  Chào anh !
  D? Samsung Galaxy S22 Ultra v?n có kháng n??c, b?i IP68 ?ó ?.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng13 ngày tr??c
 • Sao có khuy?n m?i gi?m 2 tri?u mà bên shop mình mua ko dc gi?m nh?. V?n giá 30.990.0000
  Chào anh!?
  D?, r?t mong anh th?ng c?m anh nha, s?n ph?m??i?n tho?i Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB? t?i TPHCM ch? có các khuy?n m?i này anh nha:
  1. ?u ??i phòng ch? h?ng th??ng gia.?
  2. T?ng 04 voucher xem phim t?i r?p tr? giá ??n 400,000?.?
  3. T?ng gói combo ?n u?ng, gi?i trí tr? giá ??n 1,700,000?.?
  4. Gi?m giá 30% gói B?o hành m? r?ng Samsung Care 12 tháng.?
  5. Tr? góp 0% th? tín d?ng, chuy?n ??i qua Quà t?ng Galaxy.?
  6. Nh?p m? MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App... Xem ti?p ?
  Chào anh!?
  D?, r?t mong anh th?ng c?m anh nha, s?n ph?m??i?n tho?i Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB? t?i TPHCM ch? có các khuy?n m?i này anh nha:
  1. ?u ??i phòng ch? h?ng th??ng gia.?
  2. T?ng 04 voucher xem phim t?i r?p tr? giá ??n 400,000?.?
  3. T?ng gói combo ?n u?ng, gi?i trí tr? giá ??n 1,700,000?.?
  4. Gi?m giá 30% gói B?o hành m? r?ng Samsung Care 12 tháng.?
  5. Tr? góp 0% th? tín d?ng, chuy?n ??i qua Quà t?ng Galaxy.?
  6. Nh?p m? MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng.?
  Anh vui lòng cho em bi?t anh nh?n ???c th?ng tin gi?m giá 2 tri?u t?i trang nào v?y ?, ?? bên em ki?m tra l?i anh nha.?
  Mong ph?n h?i t? anh ?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 ngày tr??c
  Mua t?i bình d??ng kh?ng có khuy?n m?i gì ah shop @Hu? Anh:
  Chào anh
  Mua hàng t?i Bình D??ng nh?n ???c các khuy?n m?i sau anh nhé:
  1. ?u ??i phòng ch? h?ng th??ng gia?
  2. T?ng gói combo ?n u?ng, gi?i trí tr? giá ??n 1,700,000??
  3. Gi?m giá 30% gói B?o hành m? r?ng Samsung Care 12 tháng
  4. Tr? góp 0% th? tín d?ng, chuy?n ??i qua Quà t?ng Galaxy?
  5. Nh?p m? SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay?
  6. Nh?p m? TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab?
  7. Nh?p m? MWG18 gi?m... Xem ti?p ?
  Chào anh
  Mua hàng t?i Bình D??ng nh?n ???c các khuy?n m?i sau anh nhé:
  1. ?u ??i phòng ch? h?ng th??ng gia?
  2. T?ng gói combo ?n u?ng, gi?i trí tr? giá ??n 1,700,000??
  3. Gi?m giá 30% gói B?o hành m? r?ng Samsung Care 12 tháng
  4. Tr? góp 0% th? tín d?ng, chuy?n ??i qua Quà t?ng Galaxy?
  5. Nh?p m? SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay?
  6. Nh?p m? TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab?
  7. Nh?p m? MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng
  Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 ngày 17/08 ?.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • Kh?ng có màu xanh n??c bi?n và màu ?? h? shop
  Chào ch?,
  D? hi?n t?i s?n ph?m bên em ch? có màu Xanh lá, ??, Tr?ng và ?en th?i ?, mình tham kh?o giúp em nha.?
  Mong nh?n ???c ph?n h?i t? ch?.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng21 ngày tr??c
 • Kh?ng có màu xanh n??c bi?n và ?? h? shop
  Chào ch?.
  S?n ph?m ch? kinh doanh màu ?en, ??, Tr?ng, Xanh lá th?i ?, kh?ng kinh doanh màu Xanh d??ng ?ó ?. Mong ch? th?ng c?m. N?u quan t?m mình vui lòng cung c?p th?ng tin khu v?c mình ?ang sinh s?ng c? th? (ph??ng/x?, qu?n/huy?n, t?nh/thành ph?) ?? bên em h? tr? ki?m tra và th?ng tin giúp mình.?
  Mong nh?n ph?n h?i t? ch??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng21 ngày tr??c
 • Dòng ?t này s?c ??y pin dùng ?c bao l?u ?
  Chào ch?,?
  D? n?u ch? s? d?ng s?c nhanh 45W thì th?i gian s?c kho?ng 1h - 1h15p nha ch? nhé
  Th?ng tin ??n ch?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng22 ngày tr??c
 • 1234...27?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com