Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB

62 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Samsung

(Hàn Qu?c)

 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp Type C Xem hình

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB

Th?ng tin s?n ph?m

Trong s? ki?n Galaxy Unpacked h?i 11/8, Samsung ?? chính th?c trình làng m?u ?i?n tho?i màn hình g?p th? h? m?i mang tên Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB. ??y là m?t siêu ph?m v?i màn hình g?p d?ng v? sò cùng nhi?u ?i?m c?i ti?n và th?ng s? ?n t??ng, s?n ph?m ch?c ch?n s? thu hút ???c r?t nhi?u s? quan t?m c?a ng??i dùng, ??c bi?t là phái n?.

Thi?t k? hi?n ??i cùng màu s?c th?i trang

Galaxy Z Flip 3 s? h?u c? c?u g?p theo chi?u d?c x?n sò, t?o ra chi?c smartphone khác bi?t so v?i ph?n còn l?i, có th? ?óng l?i g?n gàng khi kh?ng s? d?ng ?? b?n thu?n ti?n mang theo bên mình.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Thi?t k? hi?n ??i cùng nhi?u màu s?c th?i trang

K?t h?p cùng khung nh?m bo tròn nh? nhàng t?o c?m giác cao c?p và tinh t? khi ch?m vào, ??ng th?i b?n kh?ng còn ph?i lo l?ng v? vi?c ?? l?i d?u v?n tay khi Samsung ?? ph? m?t l?p nhám nh? ?? hoàn thi?n cho ph?n kính này.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Khung vi?n nh?m cao c?p, th?i trang

Thi?t b? còn ???c Samsung ?u ái khi cung c?p nhi?u màu s?c nh?: Kem, ?en, tím, xanh lá ??m tho?i mái cho ng??i dùng l?a ch?n ?? phù h?p v?i phong cách c?a b?n th?n. Ngoài ra, M?t l?ng c?a chi?c máy này còn ???c thi?t k? 2 t?ng màu tr?ng r?t b?t m?t.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Nhi?u màu s?c hi?n ??i, th?i trang

? màn hình chính, Z Flip3 ???c trang b? kính siêu m?ng Ultra Thin Glass (UTG),?cho b?n tr?i nghi?m s? linh ho?t kh?ng t??ng v?i ?? b?n h?n 80% khi so v?i phiên b?n Galaxy Z Flip LTE và có kh? n?ng g?p m? ??n 200.000 l?n.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | B? khung vi?n cao c?p, cho kh? n?ng s? d?ng b?n b? theo th?i gian

M??t mà trong t?ng khung hình

Galaxy Z Flip3 5G ???c trang b? màn hình ch?t l??ng cao Dynamic AMOLED 2X có kích th??c 6.7 inch giúp cho hình ?nh ?ang xem tr? nên s?ng ??ng và s?c nét.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Màn hình g?p siêu tràn vi?n ?n t??ng

Khi g?p ?i?n tho?i l?i, bên c?nh c?m camera có s? xu?t hi?n m?t màn hình ph? 1.9 inch l?n h?n phiên b?n Z Flip ti?n nhi?m giúp hi?n th? tin nh?n, th?ng báo, th?i gian, th?i ti?t chi ti?t h?n.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | N?ng c?p màn hình ph? hi?n th? ???c nhi?u th?ng tin

Thi?t b? c?ng s? ???c trang b? t?c ?? làm m?i lên ??n 120 Hz giúp ng??i dùng t?n h??ng tr?i nghi?m màn hình li?n m?ch và m??t mà trong cu?c s?ng hàng ngày.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Kh? n?ng ?i?u ch?nh t?n s? quét lên 120Hz siêu m??t mà

C?m bi?n v?n tay c?ng ?? ???c tích h?p vào phím ngu?n, vì v?y ng??i dùng có th? b?t và m? khóa cùng m?t lúc, vi?c truy c?p ?i?n tho?i ch?a bao gi? th?ng minh, ti?n l?i ??n th?.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | C?m bi?n v?n tay ? c?nh vi?n

Hi?u su?t tuy?t v?i

Galaxy Z Flip3 5G s? ho?t ??ng m??t mà v?i chip Snapdragon 888 5 nm, ?i kèm RAM 8 GB h?a h?n s? mang ??n tr?i nghi?m t?t nh?t cho ng??i dùng.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Hi?u su?t tuy?t v?i

V?i vi x? l? m?nh m? s? giúp máy tr? nên m??t mà v? cùng ?n t??ng, kh?ng m?t t?a game hay ?ng d?ng n?ng nào có th? làm khó ???c con chip này. K?t h?p cùng GPU Adreno 660 cho kh? n?ng x? l? ?? h?a và các tác v? ???c di?n ra nhanh chóng nh?t có th?.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Tr?i nghi?m m??t mà trong m?i tác v?

B? nh? trong 128 GB cho kh?ng gian l?u tr? khá ?n, t?i xu?ng nh?ng b? phim truy?n hình dài t?p yêu thích ho?c ch?p nhi?u ?nh và video tùy thích mà kh?ng lo ??y b? nh?.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | B? nh? trong dung l??ng l?n, tho?i mái s? d?ng

M?i tác v? ? m?i tr??ng internet ???c x? l? m??t mà v?i t?c ?? m?ng 5G c?c kì nhanh chóng. B?n s? hoàn toàn hài lòng b?i m?i yêu c?u ??u ???c th?c hi?n ngay trong nháy m?t mà kh?ng m?t th?i gian ch? ??i.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | ?i?m hi?u n?ng Antutu Benmark

Máy s? ch?y trên giao di?n One UI 3.1.1 d?a trên h? ?i?u hành Android 11 ngay khi ra m?t, h? tr? nhi?u tính n?ng n?i b?t cho ng??i dùng tha h? khám phá.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Giao di?n các ?ng d?ng

Galaxy Z Flip3 5G s? b?o v? t?i ?a d? li?u trong th?i gian th?c v?i n?n t?ng b?o m?t ?a l?p hoàn thi?n nh?t v?i Samsung Knox.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Kh? n?ng b?o m?t b?ng Samsung Knox

Nhi?p ?nh siêu ch?t

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z này có s? thay ??i v? b? c?c c?m camera sau, gi? ??y 2 máy ?nh s? ???c ??t d?c thay vì ??t n?m ngang nh? m?u tr??c ?ó. H? th?ng ?ng kính bao g?m m?t c?m bi?n chính 12 MP và m?t camera siêu r?ng 12 MP.?

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Thi?t k? camera sau

Kh? n?ng quay video ???c Samsung r?t chú tr?ng v?i ?? ph?n gi?i 4K c?c ??nh cùng ch? ?? Flex Mode cho phép Galaxy Z Flip3 5G "??ng v?ng" trên b? m?t ph?ng giúp gi?m hi?n t??ng gi?t màn hình m?t cách hi?u qu? cho nh?ng kho?nh kh?c ??i th??ng ???c th? hi?n m?t cách m??t mà h?n.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Tính n?ng Flexmode

??ng ?? bóng t?i làm lu m? v? ??p c?a b?n. Z Flip3 lu?n chú ? vào b?n và l?y nét t?ng chuy?n ??ng c?a b?n v?i c?ng ngh? ch?p ?êm tiên ti?n, kh?ng bao gi? là quá mu?n ?? có ???c nh?ng b?c ?nh ban ?êm tuy?t ??p, ngay c? khi bên ngoài tr?i t?i ?en nh? m?c.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | ?nh ch?p t? camera

Kh?ng nh?ng v?y, thi?t b? còn kh? n?ng zoom k? thu?t s? cho b?n d? dàng ghi l?i chi ti?t cu?c bi?u di?n trên s?n kh?u hay các ??a danh ? xa ngoài t?m v?i m?t cách r? nét tuy?t v?i.

Màn hình chính c?a Galaxy Z Flip3 có thi?t k? ??c l? v?i camera selfie 10 MP ???c t?ng c??ng b?i c?ng ngh? làm ??p th?ng minh giúp các ??c ?i?m trên khu?n m?t t? t?ng màu da ??n trang ?i?m ??u ???c làm ??p m?t cách c?n th?n.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Camera selfie trong màn hình

Lu?n bên b?n m?i lúc

Viên pin 3300 mAh m?c dù kh?ng quá ?n t??ng nh?ng c?ng ?? ?? có th? tr?i nghi?m l?u dài. Ngoài ra, Galaxy Z Flip3 5G còn có kh? n?ng s?c 15 W và h? tr??s?c kh?ng d?y?hi?n ??i.

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Th?i l??ng pin ?n t??ng

Máy còn có tính n?ng ??c bi?t ?ó là d?ch v? thanh toán Samsung Pay dành cho riêng cho ?i?n tho?i Samsung, giúp b?n d? dàng thanh toán t?i m?i ?i?m mua s?m, gi?i trí m?t cách c?c k? ti?n l?i và nhanh chóng th?ng qua k?t n?i NFC.?

?i?n tho?i Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB | Kh? n?ng thanh toán nhanh b?ng Samsung Pay

Có th? th?y Samsung ?? t?o ra c? máy th?c s? h?u ích trong s? d?ng th??ng ngày, ch? kh?ng ch? ?? cho ??p, cho ?n t??ng n?a. Ch?c ch?n s? mang l?i t?m ??ng c?p cho ng??i s? h?u và nó còn có th? ?áp ?ng nh?ng nhu c?u khó nh?t trên chi?c smartphone.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB

 • Xem 6 ảnh từ KH

Như Ý

Đã mua tại TGDD

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Dùng 2 tu?n hi?n t?i pin ?? ?n ??nh. giá tính ra r? mà ngon. Ch?c ch?n. Nên mua. th?y có bà ch? ?ánh giá cái ?t dùng r?t móp lu?n mà chê hàng tgdd ko hi?u lu?n hihi.

Nguyễn Hiếu Trung

Cho mình h?i ?? nghe g?i xem Youtube l??t web thì có nóng máy ko ?

Ha

b?n xài pin xem tiktok và youtube th?y sao ?

?ánh giá

?óng
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

14.590.000₫

24.990.000₫

-41%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i trị giá 500.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

T?ng Phi?u mua hàng 500,000? mua Ph? ki?n, ??ng h? Samsung

2

Gói d?ch v? ?u tiên cao c?p và phòng ch? h?ng th??ng gia Xem chi ti?t

3

Gi?m giá 30% gói B?o hành m? r?ng Samsung Care+ 12 tháng Xem chi ti?t

4

Tr? góp 0% th? tín d?ng, chuy?n ??i qua Quà t?ng Galaxy Xem chi ti?t

5

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

6

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

7

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

11 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm Samsung Galaxy Watch4 Classic R880, 42mm thép ?en d?y cao su ?en gi?m còn 3,990,000? (kh?ng kèm khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • ?p l?ng gi?m 35% khi mua kèm ?i?n tho?i Z Flip3

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 9 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB

 • Màn hình:

  Dynamic AMOLED 2X Chi?nh 6.7" & Phu? 1.9" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  2 camera 12 MP
 • Camera trước:

  10 MP
 • Chip:

  Snapdragon 888
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  1 Nano SIM & 1 eSIM H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  3300 mAh 15 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 4.0MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
579 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com