Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Vivo V23e

156 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, Jack chuy?n tai nghe 3.5mm, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A, Tai nghe d?y Xem hình

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, Jack chuy?n tai nghe 3.5mm, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A, Tai nghe d?y Xem hình

Điện thoại Vivo V23e

Th?ng tin s?n ph?m

Vivo V23e - s?n ph?m t?m trung ???c ??u t? l?n v? kh? n?ng selfie cùng ngo?i hình m?ng nh?, bên c?nh thi?t k? vu?ng v?c theo xu h??ng hi?n t?i thì V23e còn có hi?u n?ng t?t và m?t viên pin có kh? n?ng s?c c?c nhanh.

Thi?t k? m?ng nh? cùng màu s?c tinh t?

Vivo V23e v?n gi? ??c ?i?m n?i b?t c?a Vivo V Series?v?i thi?t k? m?ng 7.36 mm ?n t??ng (? phiên b?n màu ?en). Vi?n màn hình 2 c?nh bên có ?? m?ng ? m?c v?a ph?i, tuy nhiên thì ph?n c?nh d??i thì có dày h?n m?t chút.

Vi?n màn hình m?ng - Vivo V23e

Ph?n khung c?ng ???c Vivo vát ph?ng và hoàn thi?n t? nh?a nh?ng khi ch?m vào b?n s? khó ph?n bi?t ???c ??y là ch?t li?u gì, b?i nó ???c x? l? b?ng m?t l?p ph? siêu m?n mang l?i c?m giác t??ng t? nh? các s?n ph?m ???c hoàn thi?n t? khung kim lo?i.

Phiên b?n màu ?en có m?t l?ng ph?ng v?i hi?u ?ng tráng g??ng khi s? d?ng s? g?p tình tr?ng b? bám d?u v?n tay, màu xanh h?ng ???c hoàn thi?n b?i c?ng ngh? Satin AG nên có kh? n?ng h?n ch? ???c tình tr?ng bám d?u v?n tay.

M?t tr??c và sau ???c hoàn thi?n t? kính - Vivo V23e

Vivo V23e s? kh?ng trang b? jack 3.5 mm b?i thi?t k? siêu m?ng, phím ngu?n và t?ng gi?m ?m l??ng ???c ??t ? c?nh ph?i, c?nh trên có m?t micro ph?, c?nh d??i có khe c?m sim, mic tho?i, c?ng s?c cùng 1 loa ngoài. Khi m? khe sim b?n l?u ? b?i khe l?y sim và mic tho?i ???c n?m g?n nhau b?n có th? s? thao tác nh?m n?u kh?ng ?? ?.

C?nh d??i có loa ngoài, c?ng s?c, micro và khe sim - Vivo V23e

Camera selfie ?? ph?n gi?i cao

Vivo V23e s? d?ng camera tr??c có ?? ph?n gi?i lên ??n 50 MP, ??y là ?? ph?n gi?i cao nh?t trong ngành smartphone ??n th?i ?i?m hi?n t?i (11/2021).

Camera selfie ?? ph?n gi?i l?n nh?t trong ngành smartphone ??n th?i ?i?m hi?n t?i - Vivo V23e

H? tr? tính n?ng L?y Nét T? ??ng Theo M?t cho giúp quá trình selfie tr? nên d? dàng và r? ràng, cùng v?i tính n?ng Video Selfie ?n ??nh Khu?n M?t giúp khóa nét g??ng m?t c?a b?n và gi? cho ch? th? trong khung hình lu?n ?n ??nh.

Camera selfie h? tr? l?y nét theo m?t - Vivo V23e

Camera tr??c v?n có th? làm ??p cho b?n khi g?i video qua các ?ng d?ng bên th? ba nh? Messenger, Zalo. B?n có th? ?i?u ch?nh ???c ph?n tr?m ?nh h??ng c?a kh? n?ng làm ??p ?? phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng, ?i?u này s? giúp b?n t? tin h?n trong lúc tán g?u, làm vi?c.

Vivo V23e ???c trang b? ba camera g?m: Camera chính 64 MP, camera góc r?ng 8 MP có th? ch?p ???c nh?ng b?c ?nh có góc nhìn 120 ??, cu?i cùng là camera macro ph?n gi?i 2 MP. V?i ph?n c?ng này thì Vivo V23e c?ng h? tr? khá nhi?u ch? ?? ch?p ?? cho b?n tho?i mái sáng t?o.

Các tính n?ng ch?p ?nh ???c h? tr? trên Vivo V23e

? ?i?u ki?n ?? sáng, Vivo V23e cho ra ?nh v?i chi ti?t khá, tái t?o màu s?c ch?n th?c kh?ng quá r?c r? mà làm m?t ?i v? ??p t? nhiên c?a ch? th?. Camera chính có ?? ph?n gi?i cao nên khi zoom ?nh thì tình tr?ng v? c?ng ???c h?n ch? ? m?c t?i ?a.

?nh ch?p t? camera chính ? m?i tr??ng ?? sáng - Vivo V23e

?nh ch?p trong ?i?u ki?n ng??c sáng mang l?i chi ti?t t?t ? vùng sáng và t?i, nh?ng n?u zoom lên thì s? g?p tình tr?ng noise, v?i nhu c?u l?u tr? hình ?nh và chia s? lên m?ng x? h?i thì ??y là v?n m?t? t?m ?nh ch?t l??ng t?t.

?nh ch?p ?i?u ki?n ng??c sáng - Vivo V23e

S? d?ng chip c?a nhà MediaTek

Vivo V23e s? d?ng chip Helio G96 cùng b? nh? RAM 8 GB + 4 GB RAM ?o nh? c?ng ngh? RAM M? R?ng 2.0, nh? v?y là b?n s? có ??n 12 GB RAM, th?c t? trong quá trình s? d?ng h?ng ngày c?a mình thì mình th?y Vivo V23e kh?ng ph?i t?i l?i b?t k? ?ng d?ng nào, th?i gian ph?n h?i khi mình m?, chuy?n ??i các ?ng d?ng ?a nhi?m c?ng r?t nhanh.

Xem thêm: RAM ?o (Virtual RAM) trên smartphone là gì?

S? d?ng chip c?a MediaTek - Vivo V23e

CPU Helio G96 mang l?i m?t tr?i nghi?m khá ?n, th?i gian kh?i ch?y, hi?u ?ng chuy?n c?nh gi?a các ?ng d?ng c?ng r?t nhanh chóng và d?t khoát.?

Mình ?? ch?i Liên Qu?n trên Vivo V23e, máy có th? m? c?u hình ?? h?a t?i ?a ? m?c FPS 30 cho t?a game này, tr?i nghi?m ch?i m??t ? b?n ?? 5vs5 FPS lu?n ?n ??nh ? m?c 30 kh?ng b? t?t s?u, nh?ng ?? t?t ?u th?i l??ng pin và hi?u n?ng nh?t thì b?n có th? ??t m?c c?u hình trung bình.

Ch?i game Liên Qu?n 30FPS m??t mà - Vivo V23e

Nhi?t ?? c?a máy khi ch?i game thì s? ?m d?n sau kho?ng 30 phút, nhi?t ?? ? ph?n c?nh camera có ph?n cao h?n ph?n còn l?i, nhi?t ?? c?ng ???c t?n ??u kh?ng d?n l?i m?t b? ph?n máy, v?i thi?t k? m?ng và m?t l?ng b?ng kính thì th?i gian t?n nhi?t c?ng khá nhanh.

B? nh? trong c?a V23e là 128 GB, có h? m? r?ng th?ng qua tr? th? nh? MicroSD dung l??ng ??n 1 TB nên s? mang l?i kh? n?ng l?u tr? t?t, b?n s? kh?ng ph?i lo l?ng nhi?u v? kh? n?ng l?u tr? c?a máy.

H? tr? th? nh? ngoài - Vivo V23e

Vivo V23e ch?y trên Android 11 có giao di?n Funtouch 12 có nhi?u tính n?ng m?i nh?: Widget, c?a s? nh? và m?t tính n?ng mình th?y khá ?n t??ng ?ó là “M?t kh?u khóa máy màn hình” - ??y là tính n?ng yêu c?u nh?p m?t kh?u khi mu?n t?t ngu?n thi?t b?.

Màn hình AMOLED thiên h??ng r?c r?

S? d?ng t?m n?n AMOLED nên cho màu ?en s?u, màu s?c thiên h??ng r?c r? cùng kích th??c 6.44 inch, ?? ph?n gi?i Full HD+ mang l?i ch?t l??ng hi?n th? t?t.

Máy có t?n s? quét ch? 60 Hz và v?n s? d?ng thi?t k? màn hình gi?t n??c t??ng t? Vivo V21 5G, ??y là ?i?m khá ?áng ti?c ? phiên b?n này, nh?ng v?i thi?t k? gi?t n??c thì ta có th? th?ng c?m b?i máy ???c trang b? camera selfie ??n 50 MP siêu l?n.

Màn hình AMOLED cho màu ?en s?u - Vivo V23e

C?m bi?n v?n tay c?ng ???c tích h?p ngay bên d??i màn hình này, cho t?c ?? m? khóa nhanh và chính xác, khi tay ch?y m? h?i nh? thì mình v?n có th? m? khóa ???c.

Viên pin 4050 mAh cùng s?c nhanh 44 W

Cung c?p n?ng l??ng cho Vivo V23e là viên pin 4050 mAh, ??y kh?ng ph?i m?t viên pin quá l?n nh?ng vì ??y là s?n ph?m m?ng nh? nên dung l??ng này c?ng là m?t con s? v? cùng h?p l?,?máy có trang b? c?ng ngh? s?c pin nhanh 44 W, b?n ch? c?n s?c kho?ng h?n 30 phút m?t chút thì ?? có 70% pin.

Th?i gian s? d?ng th?c t? c?a mình v?i Vivo V23e thì ???c kho?ng t? 6 ti?ng cho tác v? t?ng h?p nh? nh?: Ki?m tra mail, m?ng x? h?i, g?i video xem YouTube và ch?i game Liên Qu?n Mobile, Genshin Impact.

Th?i l??ng pin t?t - Vivo V23e

Vivo là m?t trong s? ít h?ng ??n th?i ?i?m hi?n t?i v?n còn trang b? ??y ?? các ph? ki?n trong h?p nh?: ?p l?ng, que l?y sim, c? s?c nhanh 44 W, tai nghe 3.5 mm, d?y s?c cùng m?t jack chuy?n ??i t? sang 3.5 mm sang Type C.

Vivo V23e m?t s?n ph?m t?m trung có thi?t k? m?ng nh?, hi?u n?ng m?nh m? cùng v?i c?m camera nhi?u tính n?ng, n?u b?n ?ang có nhu c?u n?ng c?p s?n ph?m thì ??y là m?t chi?c ?i?n tho?i kh?ng nên b? qua.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Vivo V23e

 • Xem 4 ảnh từ KH

Tăng Tiểu Bảo

Đã mua tại TGDD

M?i mua ?c 2 ngày c?m th?y máy sài t?t ,ch?p hình ??p ,?áng mua. Nh?ng khi ch?i game thì máy b? nóng có cách nào kh?c ph?c ko.

Phô lô ti no

B?n ?? máy g?n qu?t s? giúp gi?m nhi?t r?t hi?u qu?

?ánh giá

?óng
Điện thoại Vivo V23e

Điện thoại Vivo V23e

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

8.490.000₫

Giá rẻ Online

7.990.000₫

8.490.000₫

-5%

Khuy?n m?i trị giá 600.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Ch?n 1 trong các khuy?n m?i:

2

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Bạn ch?n KM:

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Điều kiện áp dụng:

 • Giao hàng nhanh chóng (tu? khu v?c).
 • H? gì ??i n?y trong 15 ngày n?u l?i do nhà s?n xu?t (tr? các nhóm: ??ng h?, ph? ki?n có ?i?n, Ph? ki?n xe ??p, Ph? ki?n kh?ng ?i?n, xe ??p, xe ??p ?i?n)
 • M?i s? ?i?n tho?i ch? mua 1 s?n ph?m trong 1 tháng.
 • Giá và khuy?n m?i có th? k?t thúc s?m

Khuy?n m?i trị giá 600.000₫

1

Ch?n 1 trong các khuy?n m?i:

2

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Bạn ch?n KM:

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

Cấu hình Điện thoại Vivo V23e

 • Màn hình:

  AMOLED 6.44" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 64 MP & Ph? 8 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  50 MP
 • Chip:

  MediaTek Helio G96
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM (SIM 2 chung khe th? nh?) H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  4050 mAh 44 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
305 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • pin 4000 mAh n?u ch?i game hay xem phim liên t?c thì ?c bn ti?ng ?
  Chào anh?
  D? pin 4000mAh thì ch? ?áp ?ng ???c các nhu c?u trên kho?ng 45 phút - 1 gi? liên t?c th?i ?
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • chip này t??ng ???ng v?i chip snap bao nhiêu ?
  Chào anh !
  D? chip này th??ng ???c so sánh t??ng ???ng v?i chip Snapdragon 732G ?ó ?.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • Cho e h?i dt vivi23e b? h? ngu?n n?u thay là giá bn ?k
  Chào anh?
  D? n?u s?n ph?m mua bên em s? chuy?n h?ng h? tr? cho mình, mình vui lòng th?ng tin s? ?i?n tho?i (kh?ng che s?) bên em s? ki?m tra liên h? báo giá giúp mình ???
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng22 ngày tr??c
 • ?i?n tho?i vivo v23e này có ghi ?m cu?c g?i t? ??ng ???c ko v?y ad
  Chào anh!?
  D? ?i?n tho?i trên có h? tr? ghi ?m cu?c g?i t? ??ng anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng23 ngày tr??c
 • Qtv ki?m tra giùm máy vivo 23e #39399299 có quá s?a chua chua v?y
  Chào anh.
  V? v?n ?? này bên em là b? ph?n online nên ch?a th? ki?m tra chính xác ???c ?, tuy nhiên n?u mình quan t?m thì có th? ??t mua và ghé siêu th? nh?n viên s? h? tr? ki?m tra giúp mình ?.??
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Loa c?a v23e vs v21 5G loa nào hay h?n
  Chào anh.
  Tr??ng h?p này còn tùy vào dòng nh?c anh nghe n?a anh nhé
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @Hoàng Vi?t: ?m bass thì cái nào hay h?n
  Xem ti?p 3 tr? l?i khác ?
  D? tr??ng h?p này thì kh?ng chênh l?ch ?m thanh gi? 2 s?n ph?m nhi?u ?. Tuy nhiên, anh có th? tham kh?o s?n ph?m Vivo V23e có h? tr????nh d?ng ?m thanh AAC,OGG,FLAC,WMA,WAV,APE,MP3,MP2,MP1,OPUS,M4A ?.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @Tr?n Lu?n: ??nh d?ng ?m thanh có khác j loa th??ng ko
  D? tr??ng h?p này thi ??nh d?ng ?m thanh là máy có h? tr? ??nh d?ng ?? phát các file ?m thanh ???c ??nh d?ng nh? trên, còn loa thì h? tr? phát ?m thanh ra?ngoài anh nha.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Cho mình h?i là mình có vivo v19 h ??i lên v23 có ?c k ?
  Chào ch?.
  N?u s?n ph?m mình mua m?i t?i Thegioididong.com ho?c Dienmayxanh.com t? ngày 1/3/2021 trong vòng 8 tháng g?n ??y, kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, kh?ng b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo thì bên em có chính sách thu mua v?i giá 80% giá s?n ph?m trên hóa ??n (trong tháng ??u tiên, các tháng sau m?i tháng c?ng thêm 10% phí). Mình vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i mua hàng ?? bên em h? tr? tính giá thu l?i tham kh?o... Xem ti?p ?
  Chào ch?.
  N?u s?n ph?m mình mua m?i t?i Thegioididong.com ho?c Dienmayxanh.com t? ngày 1/3/2021 trong vòng 8 tháng g?n ??y, kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, kh?ng b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo thì bên em có chính sách thu mua v?i giá 80% giá s?n ph?m trên hóa ??n (trong tháng ??u tiên, các tháng sau m?i tháng c?ng thêm 10% phí). Mình vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i mua hàng ?? bên em h? tr? tính giá thu l?i tham kh?o giúp mình ?!??
  Mong nh?n ph?n h?i t? ch??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • V23e mi11lite vs redmi note 10 pro có s?n ph?m nào có h? tr? ?m thanh dolby ko
  Chào anh !
  D? 3 s?n ph?m trên ch?a có h? tr??dolby atmos r?i anh nha.
  Th?ng tin ??n anh

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Có h? tr? quay video 4k k?
  Chào anh !?
  D? máy này ch? quay video t?i ?a?FullHD [email protected]?th?i ?
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Ad ?i e mua ?t t?m ?c 2 tháng t? nhiên e vào danh b? ?? g?i ?i?n nh?ng khi b?m vào tên ng c?n g?i ?t out ra màn hình chính... ?? th? nhi?u l?n v?n z...m?c dù ?? restart l?i nhìu l?n
  Chào anh,
  D? tr??ng h?p này anh mang s?n ph?m ??n c?a hàng ?? nh? nh?n viên ki?m tra giúp anh xem sao nhé
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • 1234...31?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com