Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Vivo Y01

Điện thoại Vivo Y01

56 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp microUSB, C? s?c r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Vivo Y01

Th?ng tin s?n ph?m

Vivo Y01 ???c trình làng v?i m?t b? th?ng s? k? thu?t ?n t??ng trong t?m giá, s? h?u nh?ng ?u ?i?m nh?: Màn hình kích th??c l?n, hi?u n?ng ?n ??nh và th?i gian s? d?ng l?u dài, ???c xem là thi?t b? phù h?p v?i nh?ng b?n h?c sinh - sinh viên cho các c?ng vi?c h?c t?p hay gi?i trí nh? nhàng sau nh?ng phút gi?y c?ng th?ng.

V? ngoài tr? trung ??y cá tính

?n t??ng ??u tiên khi mình c?m chi?c máy trên tay là m?t c?m giác ch?c ch?n và ??m tay, tuy t?ng th? ???c làm t? nh?a nh?ng v?n mang ??n m?t ?? b?n b? nh?t ??nh, tình tr?ng “?p ?p” g?n nh? kh?ng xu?t hi?n.

Hoàn thi?n ch?c ch?n - Vivo Y01

M?t l?ng Vivo Y01 ???c hoàn thi?n v?i nh?ng v?n n?i ch?y d?c theo thi?t b?, có kh? n?ng h?n ch? các v?t bám m? h?i và d?u v?n tay khá t?t, cùng v?i ?ó là hi?u ?ng ánh sáng ??c bi?t giúp máy ph?n quang hình d?u “X” khi di chuy?n góc nhìn.

M?t l?ng hoàn thi?n nhám - Vivo Y01

Tuy ch? s? h?u 1 camera ??n cùng 1 c?m bi?n ?èn LED nh?ng h?ng l?i ??t nó vào chung m?t c?m có kích th??c khá l?n và n?i b?t ? m?t l?ng.

?ng kính ???c ??t s?u vào trong - Vivo Y01

M?t tr??c máy ???c Vivo trang b? t?m n?n IPS LCD có kích th??c 6.51 cùng ?? ph?n gi?i HD+ (720 x 1600 Pixels), hình ?nh cho ra có ?? t??ng ph?n khá, tr??ng nhìn r?ng, ?? chi ti?t ??t m?c ?n so v?i m?c giá nó trang b?.

Xem thêm:?Màn hình IPS LCD là gì? Có gì n?i b?t? Thi?t b? nào có màn hình IPS?

Trang b? màn hình IPS LCD - Vivo Y01

Các chi ti?t nh? trên máy nh?: C?ng k?t n?i s?c/tai nghe, mic tho?i, loa ngoài ???c gia c?ng t? m?, ???ng c?t ??u và kh?ng xu?t hi?n nh?ng chi ti?t th?a nh? nh?ng ph?n nh?a d? trên thi?t b?.

Gia c?ng t? m? - Vivo Y01

B?t l?i kho?nh kh?c m?t cách nhanh chóng

Mình h?i b?t ng? v? kh? n?ng ch?p ?nh trên Vivo Y01, b?i máy ch? trang b? camera 8 MP nh?ng b?c hình thu ???c có ?? s?c nét t??ng ??i cao, ?? t??ng ph?n ?n ? m?i tr??ng ??y ?? ánh sáng.

?nh ch?p t? camera sau - Vivo Y01

Ph?n m?t tr??c Vivo Y01 là camera selfie 5 MP cùng tính n?ng làm ??p giúp x? l? nh?ng vùng da ch?a ???c m?n hay nh?ng khuy?t ?i?m li ti tr?ng n?nh m?t h?n, bên c?nh ?ó Vivo Y01 còn tích h?p ch? ?? nh?n di?n khu?n m?t giúp b?n m? khóa m?t cách nhanh chóng.

H? tr? camera selfie 5 MP - Vivo Y01

X? l? m??t mà m?i tác v? c? b?n

Máy s? h?u b? vi x? l? MediaTek Helio P35 8 nh?n có t?c ?? xung nh?p t?i ?a 2.3 GHz cho ra tr?i nghi?m m??t mà trên các tác v? hàng ngày, ch?i game ?n ??nh trên m?t vài game nh? hay ch?i ???c các trò ch?i th?nh hành nh? Liên Qu?n Mobile, T?c Chi?n v?i m?c c?u hình trung bình - th?p.

Xem thêm:?Chip MediaTek Helio P35 là gì? ?u, nh??c ?i?m? Có trên ?i?n tho?i nào?

X? l? tác v? ?n ??nh - Vivo Y01

Mình có ki?m tra s?c m?nh c?a máy qua ph?n m?m PCMark v?i s? ?i?m hi?u n?ng 4623, tuy kh?ng ph?i là m?t con s? quá ?n t??ng nh?ng v?i giá thành trang b? c?c k? ph?i ch?ng nh? v?y thì ??y là ?i?u có th? ch?p nh?n ???c.

?i?m ?ánh giá hi?u n?ng - Vivo Y01

V?i RAM 2 GB ?áp ?ng nhu c?u ?a nhi?m nh? nhàng c? b?n nh? nghe g?i, m?ng x? h?i. B? nh? trong 32 GB giúp t?i xu?ng m?t vài ?ng d?ng nh? cùng m?t l??ng d? li?u t??ng t?i h?n ch?, tuy nhiên b?n c?ng có th? n?ng c?p b? nh? trong lên ??n 1 TB th?ng qua th? MicroSD.

H? tr? 32 GB b? nh? trong - Vivo Y01

Th?i l??ng s? d?ng l?u dài?

V?i viên pin 5000 mAh cùng con chip kh?ng tiêu t?n quá nhi?u n?ng l??ng, mang ??n th?i gian s? d?ng c? ngày mà kh?ng quá quan ng?i v? v?n ?? h?t pin gi?a ch?ng. Khá ?áng ti?t khi máy kh?ng h? tr? s?c nhanh, cho nên s?c ??y viên pin dung l??ng l?n s? m?t t??ng ??i khá nhi?u th?i gian ch? ??i.

Th?i gian s? d?ng l?u dài - Vivo Y01

Nhìn chung Vivo Y01 ?áp ?ng khá t?t cho các tác v? c? b?n hàng ngày, phù h?p ??i v?i ??i t??ng ng??i dùng h?c sinh, sinh viên, nh?ng khách hàng l?n ??u ti?p xúc v?i smartphone hay mu?n m?t chi?c ?i?n tho?i ph?c v? c?ng vi?c liên l?c, l??t web, nghe nh?c c? ngày.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Vivo Y01

?ánh giá

?óng
Điện thoại Vivo Y01

Điện thoại Vivo Y01

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

2.790.000₫

2.990.000₫

-6%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

8 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 6 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Vivo Y01

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.51" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11 (Go Edition)
 • Camera sau:

  8 MP
 • Camera trước:

  5 MP
 • Chip:

  MediaTek Helio P35
 • RAM:

  2 GB
 • Bộ nhớ trong:

  32 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 10 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
35 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com