Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Vivo Y21s 6GB

107 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Vivo Y21s 6GB

Th?ng tin s?n ph?m

Vivo?chính th?c tung ra chi?c ?i?n tho?i Vivo Y21s 6GB?v?i hàng lo?t các ?u ?i?m n?i b?t, kh?ng ch? ngo?i hình bên ngoài mà c? s?c m?nh bên trong. ??c bi?t, chi?c smartphone này còn s? h?u m?c giá c?c t?t trong ph?n khúc, h?a h?n s? ?áp ?ng t?t nhu c?u gi?i trí c?a b?n.

C?m camera v??t tr?i, b?t tr?n các kho?nh kh?c

Vi?c b?n tr? thành m?t nhà nhi?p ?nh s? c?c k? d? dàng v?i h? th?ng 3 camera sau v?i camera chính có ?? ph?n gi?i 50 MP cho nh?ng b?c ?nh s?c nét, ch?t l??ng cao dù b?n ch?p vào ban ngày hay ban ?êm.

Camera chính 50 MP - Vivo Y21s 6GB

Camera ?o ?? s?u và camera macro?cùng 2 MP lu?n s?n sàng b?t tr?n m?i c?m xúc trong khung hình. Camera ?? s?u s? giúp b?c ?nh c?a b?n tr?ng t? nhiên h?n v?i thu?t toán bokeh làm n?i b?t ch? th?. Hay camera macro khám phá nh?ng ?i?u k? di?u xung quanh ta v?i kích th??c nh? nh? gi?t s??ng, cánh b??m,...

L?y nét theo m?t - Vivo Y21s 6GB

H? th?ng camera sau c?a Vivo Y21s còn ???c h? tr? nhi?u tính n?ng g?m: Ch? ?? toàn c?nh, l?y nét t? ??ng, HDR,... ?? m?i b?c ?nh c?a b?n ra ??i ??u là ki?t tác. K?t h?p cùng thu?t toàn?Super Night chuyên s?u b?n có th? ch?p ?nh ? ?i?u ki?n thi?u sáng mà các chi ti?t c?a ?nh v?n v? cùng r? ràng.

Ch? ?? ch?p ?êm - Vivo Y21s 6GB

Trang b? camera tr??c 8 MP v?i các ch? ?? và thu?t toán làm ??p mang ??n b?c ?nh selfie t? nhiên và s?c nét mà kh?ng c?n ph?i lo l?ng khi phóng to.

?nh ch?p t? camera selfie - Vivo Y21s 6GB

Thi?t k? sang tr?ng, c?c hút m?t khi c?m trên tay

V? ngoài m?ng nh? b?t ng? v?i tr?ng l??ng ch? 182 g và th?n máy m?ng 8 mm cho b?n c?m n?m tho?i mái, b? túi mang theo bên mình ti?n l?i. Các góc c?nh ???c bo cong m?m m?i mang ??n c?m giác d? ch?u khi c?m trên tay thao tác.

Kích th??c nh? g?n - Vivo Y21s 6GB

Máy có thi?t k? nguyên kh?i v?i khung và m?t l?ng làm b?ng nh?a Polycarbonate. Vivo Y21s này có 2 phiên b?n màu s?c là Xanh và Tr?ng, c? 2 màu này ??u t?a sáng l?p lánh khi ti?p xúc v?i ánh sáng nh? s? k?t h?p hoàn h?o gi?a l?p ph? c?i ti?n và gam màu gradient ??c ?áo.

Thi?t k? nguyên kh?i sang tr?ng - Vivo Y21s 6GB

Ch? v?i thao tác m?t ch?m là b?n có th? m? khóa ?i?n tho?i nhanh chóng v?i c?m bi?n v?n tay tích h?p trên c?nh vi?n. Ngoài ph??ng th?c m? khóa b?ng v?n tay thì Vivo còn trang b? thêm cho thi?t b? này ch?c n?ng nh?n di?n khu?n m?t?v? cùng nhanh chóng và chính xác.

B?o m?t an toàn - Vivo Y21s 6GB

Gi?i trí s?ng ??ng h?n v?i kh?ng gian hi?n th? l?n

Máy ???c trang b? màn hình 6.51 inch?cùng ?? ph?n gi?i HD+ tuy kh?ng quá s?c nét nh?ng v?n cho ?? ch?n th?c ?n, dù là xem phim hay ch?i game máy v?n lu?n ?áp ?ng t?t.

Màn hình 6.51 inch s?c nét - Vivo Y21s 6GB

K?t h?p cùng t?m n?n IPS LCD?giúp tái t?o màu s?c và cho góc nhìn ???c r?ng h?n n?ng cao tr?i nghi?m c?a b?n.?H? tr? ch? ?? b?o v? m?t gi?m ánh sáng xanh giúp ??i m?t b?n tho?i mái h?n khi s? d?ng ?i?n tho?i trong th?i gian dài.

Trang b? t?m n?n IPS LCD - Vivo Y21s 6GB

Hi?u n?ng m?nh m?, c?n ???c nhi?u tác v?

Bên trong chi?c máy này là CPU MediaTek Helio G80 8 nh?n có t?c ?? là 2.0 GHz, v?i trang b? này b?n có th? “chi?n” t?t các t?a game ?? h?a hot hi?n nay nh? Liên Qu?n Mobile hay PUBG Mobile v?i m?c tinh ch?nh phù h?p.

Vi x? lí MediaTek Helio G80 - Vivo Y21s 6GB

Vivo Y21s ???c ?i kèm?RAM 6 GB cho ?a nhi?m m??t mà, b?n có th? chuy?n ??i qua l?i các ?ng d?ng m?t cách tr?n tru. Và?128 GB ROM?cho b?n tho?i mái l?u tr? t?p n?ng, hình ?nh và nh?ng ?ng d?ng yêu thích d? dàng h?n.

Dung l??ng b? nh? - Vivo Y21s 6GB

V?i Multi-Turbo 5.0 trên Vivo Y21s ?? c?i thi?n k?t n?i d? li?u, t?c ?? h? th?ng x? l? và hi?u su?t ti?t ki?m ?i?n t?t h?n. H? th?ng làm mát giúp Y21s kh?ng d? nóng lên v?i hi?u su?t ???c duy trì ngay c? trong các tr?n chi?n game kh?c li?t .

C?ng ngh? Multi Turbo 5.0 - Vivo Y21s 6GB

Máy h? tr? h? ?i?u hành Android 11 v?i giao di?n tu? bi?n Funtouch OS 11.1 m?i, có thi?t k? ??p m?t, thao tác ??n gi?n và n?ng cao tr?i nghi?m s? d?ng c?a ng??i dùng h?n.

Giao di?n Funtouch OS - Vivo Y21s 6GB

C? ngày tràn ??y n?ng l??ng v?i viên pin l?n

Vivo Y21s s? h?u cho mình viên pin t??ng ??i kh?ng v?i dung l??ng 5000 mAh, ?áp ?ng t?t nhu c?u s? d?ng c?a b?n c? ngày dài ch? v?i m?t l?n s?c. Máy còn ???c trang b? c?ng ngh? s?c pin nhanh?18 W, n?p ??y n?ng l??ng m?t cách nhanh chóng, s? d?ng ???c l?u mà kh?ng m?t nhi?u th?i gian ?? s?c.

Dung l??ng pin 5000 mAh - Vivo Y21s 6GB

So v?i Vivo Y21 thì Vivo Y21s kh?ng có nhi?u s? khác bi?t, nh?ng v?i c?m camera ???c n?ng c?p cho ch?t l??ng ?nh ch?p c?ng ???c t?t h?n. Hi?u n?ng c?ng ???c n?ng c?p dùng Helio G80 thay vì Helio P35 trên Y21. V?i Vivo Y21s thi?t b? s? là ng??i b?n ??ng hành tuy?t v?i, h? tr? b?n sáng t?o trong m?i khía c?nh v?i m?c giá t?t d? ti?p c?n.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Vivo Y21s 6GB

Nghia

Co mua tr? gop qua th? ATM k ?

Quỳnh Vy

QTV

Chào anh. D? hi?n bên em ch?a h? tr? tr? góp qua th? ATM ?. Bên em ch? h? tr? mình tr? góp qua c?ng ty tài chính và qua th? tín d?ng th?i ?. Th?ng tin ??n anh.

Nguyễn Lê Minh Thuận

Sim Mobifone mình b? khóa b?ng m? punk ph?i làm sao

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Nguyễn Tấn Phong

QTV

Chào anh,
Tr??ng h?p này mình vui lòng liên h? v?i nhà m?ng Mobifone : 1800.1090 - 9090??? ???c h? tr? ?
Chia s? cùng anh.

?ánh giá

?óng
Điện thoại Vivo Y21s 6GB

Điện thoại Vivo Y21s 6GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

4.990.000₫ *

5.490.000₫

-9%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Vivo Y21s 6GB

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.51" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 50 MP & Ph? 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  8 MP
 • Chip:

  MediaTek Helio G80
 • RAM:

  6 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 18 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
214 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • cho em h?i máy vivo y21s vs máy xiaomi note 11 thì máy nào ch?p ??p h?n và ch?i game m??t h?n ?
  Chào anh?
  D? 2 máy có camera chính có ?? ph?n gi?i b?ng nhau ?ó ? , chip?Snapdragon 680 c?a??i?n tho?i Xiaomi Redmi Note 11 s? ch?i game ngon h?n ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Cho h?i la em mu?n ??i con xiaomi 11 m?i mua ch?a ???c tháng l?y con này thì c?n bù bao nhiêu do con xixaomi này k?t n?i wi.fi y?u w
  chào anh, d? hi?n cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng anh nha!Mong ph?n h?i t? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • Realme C35 và vivo y21s 6gam máy nào ch?p ?nh ??p và ch?i game, xem phim t?t v?y ?. Mong cho em 1 k?t lu?n v? 2 máy vì l?n nào h?i c?ng b? tr? l?i là b?ng nhau. Mong TGDD giúp em
  Chào anh?
  D? theo em ?ánh giá thì camera chính c?a 2 máy có ?? ph?n gi?i b?ng nhau ? và chip c?a??i?n tho?i Vivo Y21s? có hi?u n?ng m?nh h?n ?ó ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng17 ngày tr??c
 • Y21s so v?i sámunga23 tu v?n giúp t?i v?i
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i anh vui lòng cho mình bi?t nhu c?u c?a anh khi anh mua máy anh nha, ?? bên em h? tr? anh ?.?
  Mong ph?n h?i t? anh ?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng19 ngày tr??c
 • Cho e h?i là mình ?i mua tr? ti?n m?t thì b?t ko ?
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i s?n ph?m??i?n tho?i Vivo Y21s 6GB? t?i TPHCM có giá là?4.990.000? (?? tr? khuy?n m?i gi?m giá 9%), (Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%).?
  N?u anh quan t?m ??n s?n ph?m anh vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i h? tr? anh mua hàng anh nha.
  Mong ph?n h?i t? anh ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng20 ngày tr??c
 • Cho em h?i v?i ? sam sung galaxy a13 6gb và vivo y21s và Oppo a76 con nào dùng ngon và ?n h?n ? và ch?c ?nh ??p ?
  Chào anh ??
  V?i 3 s?n ph?m anh ?ang quan t?m thì s?n ph?m Oppo A76 ???c trang b? con chip Snapdragon 680 có hi?u n?ng cao nh?t nên có th? s? ?áp ?ng ???c nhu c?u s? d?ng ?n ??ng và m??t ?ó ?, còn v? kh? n?ng ch?p hình theo em ?ánh giá s?n ph?m Oppo A76 này c?ng s? có th? cho ra hình ?nh ??p s?c nét ch?n th?t nh?t ?ó ? do máy ???c s? d?ng c?m camera sau v?i camera chính?13 MP và Ph? 2 MP và camera tr??c là 8MP cùng nhi?u tính n?ng ch?p hình hi?n ??i ?ó ?
  Th?ng tin ??n anh ???
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng20 ngày tr??c
 • Cho em h?i v?i ? sam sung galaxy a13 6gb và vivo y21s và Oppo suy con nào dùng ngon và ?n h?n ? ch?c ?nh ??p
  Chào anh !?
  D? anh mu?n so sánh 2 máy trên v?i máy OPPO nào ?? ?
  Mong ph?n h?i t? anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng20 ngày tr??c
 • D? cho em h?i con vivo y21s và và sam sung galaxy a23 4gb thì con nào dùng ?n và ngon h?n ?
  Chào anh !
  D? máy?Samsung Galaxy A23 có hi?u n?ng nh?nh h?n anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng20 ngày tr??c
 • Cho em h?i vivo y21s và sam sung galaxy a23 6gb máy nào ?n h?n ?
  Chào anh !?
  D? tr??ng h?p này thì?Samsung Galaxy A23 s? có hi?u n?ng cao h?n ?ó ?
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng21 ngày tr??c
 • Em ?ang ??nh mua máy nh?ng ?ang ph?n v?n kh?ng bi?t ch?n vivo y21s hay sam sung a23 em mua v? ?? ch?i game cho em h?i máy nào ngon h?n và máy nào hay b? gi?t lác kh?ng ?
  Chào anh ??
  Sán ph?m Samsung Galaxy A23 ???c trang b? con chip Snapdragon 680 có hi?u n?ng m?nh m? h?n Vivo Y21 nên có th? s? ho?t ??ng ?n ??nh và ch?i game m??t, ít gi?t lag h?n ?ó anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh ???
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng21 ngày tr??c
 • 1234...22?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com