Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Vivo Y33s

62 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Tai nghe, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Vivo Y33s

Th?ng tin s?n ph?m

Thi?t k? bóng b?y, các chi ti?t ???c hoàn thi?n t?t

Trên tay mình hi?n t?i là?Vivo Y33s?- chi?c ?i?n tho?i này có thi?t k? khá t??ng ??ng v?i các s?n ph?m t?m trung mà Vivo cho ra m?t g?n ??y, v?n là m?t s?n ph?m có thi?t k? tr? trung v?i màu ?en tráng g??ng và xanh m?ng m?. ? phiên b?n màu ?en ???c ph? m?t l?p tráng g??ng sáng bóng, vào m?t s? tr??ng h?p nó có th? tr? thành m?t chi?c g??ng soi ti?n l?i, tuy nhiên khi s? d?ng s? b? l?u l?i v?n tay khá r? ràng.

Thi?t k? tr? trung | Vivo Y33s

T?ng quan máy khá nh? khi s? h?u tr?ng l??ng ch? 182 g, khung và m?t l?ng ???c hoàn thi?n t? nh?a, khung máy ???c vát ph?ng và mình có th? ??t Y33s ??ng ???c trên m?t m?t ph?ng tr?ng khá là thú v?.?Các c?nh vi?n và c?nh góc c?a máy ?? ???c thi?t k? bo cong nh?, k?t h?p cùng thi?t k? m?ng 8 mm nên khi s? d?ng s? kh?ng có c?m giác ?au hay b? c?n tay.

Thi?t k? m?ng nh? | Vivo Y33s

Xem bài ?ánh giá chi ti?t thi?t k? c?a Vivo Y33s:?Trên tay Vivo Y33s - Th? Gi?i Di ??ng.

Hi?u n?ng ?n ??nh v?i chip MediaTek

Vivo Y33s s? d?ng chip Helio G80 cùng b? nh? RAM 8 GB, có th? m? r?ng thêm 4 GB RAM nh? c?ng ngh? RAM M? R?ng, nh? v?y là b?n s? có t?ng 12 GB RAM. Mình có ?o hi?u n?ng b?ng ph?n m?m Antutu (bên trái) và?PCMark (bên ph?i), ??y là m?t con s? khá ?n.

Ki?m tra b?ng ph?n m?m ?o hi?u n?ng | Vivo Y33s

Trong quá trình s? d?ng c? b?n c?a mình thì mình th?y Vivo Y33s cho th?i gian ph?n h?i khi m? ?ng d?ng, chuy?n ??i ?a nhi?m qua l?i gi?a Facebook, TikTok, Liên Qu?n, Messenger... c?ng r?t nhanh.

Mình có ch?i qua game Liên qu?n thì Y33s có th? cài ??t m?c ?? h?a cao, khi ch?i 3 - 4 tr?n thì máy có tình tr?ng ?m d?n lên, nhi?t ?? t?a ??u kh?ng quá nóng t?i m?t v? trí c? ??nh, kh?ng g?y khó ch?u trong lúc b?n ch?i game.

Ch?i liên qu?n trên Vivo Y33s

Màn hình thi?t k? gi?t n??c, màu s?c hi?n th? r?c r?

Y33s tái t?o màu s?c t?t, màn hình này hi?n th? hình ?nh khá r?c r?, màu s?c r?t t??i và n?i b?t nên khi gi?i trí nh? xem phim thì s? mang l?i m?t tr?i nghi?m t??i t?n, h?p d?n.

Trong ph?n khúc giá này thì các h?ng h?u h?t ?? trang b? camera n?t ru?i trên các s?n ph?m c?a h? mà Y33s v?n s? d?ng thi?t k? gi?t n??c, n?u camera tr??c Y33s ???c thay th? b?ng camera n?t ru?i thì s? ?n t??ng h?n.

Màn hình hi?n th? r?c r? | Vivo Y33s

B?o v? cho màn hình là m?t t?m kính c??ng l?c Panda, v?i t?m kính này có th? giúp b?n yên t?m h?n trong quá trình s? d?ng, Vivo c?ng r?t chu ?áo khi trong h?p ?? cung c?p m?t ?p l?ng trong su?t và dán s?n mi?ng dán màn hình cho s?n ph?m.

Camera mang l?i chi ti?t t?t trong m?i tr??ng ?? sáng

Camera trên các s?n ph?m t?m trung c?a Vivo lu?n làm mình ?n t??ng, ? ?i?u ki?n ?? sáng thì camera 50 MP này cho ra ?nh ch?p có ?? chi ti?t cao, vùng sáng, vùng t?i ???c tái t?o m?t cách chính xác khi?n ?nh tr? nên có chi?u s?u h?n.

?nh ch?p có ch?t l??ng t?t ? m?i tr??ng ?? sáng | Vivo Y33s

Camera tr??c 16 MP có nhi?u tính n?ng h? tr? selfie, mang l?i ch?t ?nh m?n màng, có th? làm hài lòng b?n trong các ki?u ?nh. Ngoài ra, camera tr??c có h? tr? ch?p ?êm, cho nh?ng "chi?c" ?nh ? m?i tr??ng thi?u sáng có ch?t l??ng cao h?n.

Xem bài ?ánh giá chi ti?t camera c?a Vivo Y33s:??ánh giá camera Vivo Y33s - Th? Gi?i Di ??ng.

Pin l?n tho?i mái s? d?ng ngày dài

Vivo Y33s ???c cung c?p n?ng l??ng b?i viên pin 5000 mAh, viên pin này có th?i gian s? d?ng c?c kh?ng khi máy có th? s? d?ng liên l?c lên ??n h?n 8 ti?ng v?i tác v? h?n h?p.

Còn th?i gian ?? n?p t? 0 - 100% pin v?i s?c c?ng su?t 18 W thì s? m?t kho?ng 2 ti?ng 16 phút, ??y là m?t kho?ng th?i gian ?n ??i v?i viên pin l?n, n?u kh?ng s?c ??y b?n có th? s?c tr??c t?m 1/2 pin thì c?ng có th? cung c?p th?i gian s? d?ng ?n trong 1 bu?i v?i tác v? nh? nhàng nh? m?ng x? h?i, nh?n tin.

Pin 5000 mAh h? tr? s?c Type C | Vivo Y33s

Xem bài ?ánh giá chi ti?t Pin c?a Vivo Y33s:??ánh giá pin Vivo Y33s - Th? Gi?i Di ??ng

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Vivo Y33s

Kim ngân

Đã mua tại TGDD

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

M?i mua máy màu ?en r?t ??p, loa nghe to. Pin s? d?ng ?c l?u m?i h?t. Khung vi?n vu?ng r?t ??p. B?t sóng wifi t?t và xa. ?ày ?? ph? ki?n ?i kèm nh? ?p l?ng, tai nghe, và b? s?c nhanh

Bạch

Cho em h?i là s?c t? 19% lên 100. Bao l?u ??y ?

Thành Luân

QTV

D? máy s? có t?ng th?i gian s?c kho?ng 3 gi? ?ó ?, hi?n t?i thì bên mình kh?ng có th?ng tin th?i gian s?c t?i t?ng m?c pin r?i ?.
Th?ng tin ??n b?n !?

Phước

B?n mua giá bao nhiêu v

Trang

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Máy xài ok , pin tr?u . Camera khá là ??p .. nói chung xài ?n áp .. nên mua

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

?ánh giá

?óng
Điện thoại Vivo Y33s

Điện thoại Vivo Y33s

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

6.690.000₫

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i trị giá 360.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Ch?n 1 trong các khuy?n m?i:

2

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Bạn ch?n KM:

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Vivo Y33s

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.58" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 50 MP & Ph? 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  16 MP
 • Chip:

  MediaTek Helio G80
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 18 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Việt [PDF, 7.1MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
139 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • ?i?u ki?n tr? góp là gì ?
  D? em chào ch?.?
  D? mình ?? 20 ??n 60 tu?i có th? dùng CMND/CCCD mua góp v?i c?ng ty tài chính FeCredit ho?c Homecredit ?.?
  Th?ng tin ??n ch?.?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • Cho h?i cách t?t ngu?n y33s ?
  Chào ch? !
  D? ch??nh?n gi? nút ngu?n t? 5-10 gi?y ?i?n tho?i s? t?t ngu?n và kh?i ??ng l?i ch? nhé,
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng13 ngày tr??c
 • ?t này chuy?n d? li?u ?ng d?ng qa th? sd ???c kh?ng ?
  Chào ch? !??
  D? máy kh?ng chuy?n ?ng d?ng sang th? nh? ???c ?
  Th?ng tin ??n ch? !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng16 ngày tr??c
 • Mua tr? góp có áp d?ng khuy?n m?i k ?
  Chào ch?!?
  D?, hi?n t?i s?n ph?m??i?n tho?i Vivo Y33s? t?i TPHCM có giá là?6.690.000? ch? nha. Khi mua s?n ph?m ch? s? ???c các khuy?n m?i nh?:? ?
  1.?Ch?n 1 trong các khuy?n m?i:
  Gi?m giá 300,000?.?
  Phi?u mua hàng Ph? ki?n 360,000?.?
  2. Nh?p m? MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng.?
  Mua tr? góp v?n có ?u ??i khuy?n m?i này ch? nha.?
  Th?ng tin ??n ch? ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng15 ngày tr??c
 • Vivo y33s c? có bán tr? góp kh?ng ?? Có l?i kh?ng v?y b?
  Chào anh!?
  D?, r?t mong anh th?ng c?m anh nha, anh vui lòng cho em xin m?t m? s?n ph?m c? th? mà anh ch?n ?, ví d?: (m? sp: #39126383), ?? bên em ki?m tra và h? tr? anh chính h?n anh nha.
  Mong ph?n h?i t? anh ?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng16 ngày tr??c
 • Giua samsung 23 voi vivo y33s con nao co hieu nang choi game cao hon a
  Chào anh!?
  D???i?n tho?i Samsung Galaxy A23? có c?u hình m?nh h?n nên s? cho kh? n?ng ch?i game t?t h?n anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng19 ngày tr??c
 • em m?i s? d?ng ?i?n tho?i vivo y33s ???c 1 tháng r??i em mún bán l?i thì ???c bao nhiêu % sdt b?o hành xxxx555160 ki?m tra giúp em vs ?
  Chào anh.
  D? bên em ki?m tra s? ?i?n tho?i này kh?ng có ??n hàng ?, mình vui lòng ki?m tra và cung c?p s? ?i?n tho?i chính xác ?? bên em ki?m tra giúp mình ??
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng23 ngày tr??c
 • em s? d?ng dc 1tháng r??i gi? mún bán l?i m?t bao nhiêu % v?y ?
  D? em chào anh.?
  D? n?u s?n ph?m mua m?i bên em trong 8 tháng g?n ??y, còn ?? ph? ki?n ?i kèm, máy kh?ng tr?y x??c, gi? nguyên tình tr?ng ban ??u thì trong tháng ??u tiên bên em h? tr? thu l?i phí 20% giá tr? hoá ??n, t? tháng th? 2 m?i tháng tr? 10% phí giá tr? hoá ??n. D? mình cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng kh?ng che s? ?? bên em ki?m tra giá thu l?i tham kh?o ?.?
  D? mong nh?n ???c tin t? anh.?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng23 ngày tr??c
 • Máy có ch?c n?ng nh?n ??i ?ng d?ng kh?ng ah
  Chào ch?,
  D? ?i?n tho?i trên có h? tr? nh?n b?n ?ng d?ng, ch? vào Cài ??t > ?ng d?ng và th?ng báo > nh?n b?n ?ng d?ng là ???c ?
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng25 ngày tr??c
 • Anh có cái dt vivo b? m?y bé ? nhà ?n khóa m?t kh?u. gi? kh?ng m? dc. bên tgdd có khoi ph? l?i dc kh?ng ?
  Chào anh !
  D? anh xem?5 cách m? khóa ?i?n tho?i vivo khi quên m?t kh?u?T?I ??Y?anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng26 ngày tr??c
 • 1234...14?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com