Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G NE

309 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, Jack chuy?n tai nghe 3.5mm, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c r?i ??u Type A Xem hình

 • 1 ??i 1 trong 30 ngày ??i v?i s?n ph?m l?i

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, Jack chuy?n tai nghe 3.5mm, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G NE

Th?ng tin s?n ph?m

Xiaomi 11 Lite 5G NE m?t phiên b?n có ngo?i hình r?t gi?ng v?i Xiaomi Mi 11 Lite ???c ra m?t tr??c ??y. Chi?c smartphone?này c?a Xiaomi?mang trong mình m?t hi?u n?ng ?n ??nh, thi?t k? sang tr?ng và màn hình l?n ?áp ?ng t?t các tác v? h?ng ngày c?a b?n m?t cách d? dàng.

Thi?t k? m?ng nh?, mang ??n s? n?i b?t cho ng??i dùng

Máy ???c ch? tác nguyên kh?i, s? h?u m?t th?n hình siêu m?ng nh? ch? có tr?ng l??ng 158 g và m?ng 6.8 mm, t?o c?m giác c?m n?m tho?i mái, ?? vào túi qu?n hay túi áo c?ng kh?ng quá n?ng n?.?

Thi?t k? m?ng nh?, tr? trung - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Thi?t k? m?t l?ng b?ng ph?ng v?i c?m camera ???c ??t trong m?t m?-?un hình vu?ng bo cong nh? các góc và ch? nh? ra 1.77 mm so v?i m?t l?ng, mang ??n s? c?n ??i khi nhìn vào t?ng th?. Máy lên k? v?i 5 màu s?c tu? ch?n là tr?ng, xanh lá, xanh d??ng, h?ng và ?en phù h?p v?i m?i cá tính, s? thích.

Có nhi?u màu s?c ?? l?a ch?n - Xiaomi 11 Lite 5G NE

B?o m?t v?n tay v?i c?m bi?n ???c trang b? ? c?nh vi?n, khi c?m máy lên b?n có th? s?n tay m? lu?n v? cùng nhanh chóng, c?ng nh? kh? n?ng b?o v? t?t th?ng tin riêng t? bên trong máy.

C?m bi?n v?n tay c?nh vi?n - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Màn hình AMOLED kích th??c l?n cho tr?i nghi?m t?t h?n

Màn hình AMOLED 6.55 inch th? hi?n màu s?c t?t h?n, màu ?en s?u th?m còn màu s?c thì trong tr?o k?t h?p cùng ?? ph?n gi?i Full HD+ giúp hình ?nh hi?n th? thêm ph?n s?c nét ?em ??n tr?i nghi?m tuy?t v?i khi xem phim, ??c báo hay ch?i game.

Màn hình AMOLED 6.55 inch r?c r? - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Màn hình còn có t?n s? quét 90 Hz cho m?i ph?n h?i hình ?nh nhanh nh?y, các chuy?n ??ng vu?t ch?m v? cùng tr?n tru và m??t mà. Xiaomi 11 Lite 5G NE h? tr? c?ng ngh? ?? s?u màu 10 bit, DCI-P3, TrueColor ?? m?i b?c ?nh khi hi?n th? màu s?c s? ???c chi ti?t h?n, r?c r? và chính xác h?n.

T?n s? quét 90 Hz - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Kính c??ng l?c Corning Gorilla Glass 5 h?n ch? màn hình b? tr?y x??c trong quá trình s? d?ng, gi?m kh? n?ng v? khi b?n l? làm r?i hay va ??p m?nh.

Trang b? kính c??ng l?c Corning Gorilla Glass 5 - Xiaomi 11 Lite 5G NE

L?u l?i nh?ng kho?nh kh?c thú v? v?i camera ch?p siêu nét

H? th?ng 3 camera c?a Xiaomi 11 Lite 5G NE cho ra nh?ng t?m ?nh siêu ch?n th?c, l?u gi? k? ni?m m?t cách ??p nh?t. ??u tiên, camera chính 64 MP có kh?u ?? f/1.79 cho kh? n?ng thu sáng t?t, nh? ?ó t?o ra nh?ng b?c ?nh v?i ?? chi ti?t cao, màu s?c hài hòa.

?nh ch?p t? camera chính - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Camera góc siêu r?ng??? ph?n gi?i 8 MP có góc nhìn 120 ??, giúp b?n b?t gi? tr?n v?n khung c?nh thiên nhiên hùng v? tr??c m?t vào trong khung hình m?t cách d? dàng.

?nh ch?p t? camera góc siêu r?ng - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Bên c?nh ?ó, camera telemacro 5 MP có kh? n?ng thu phóng ch? th? r?t t?t, d? dàng ch?p ???c nh?ng v?t th? ? xa ho?c các v?t th? g?n v?i kích th??c nh? cho b?n khám phá th? gi?i vi m? ??y thú v?.

?nh ch?p t? camera telemacro - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Camera tr??c 20 MP tích h?p nhi?u tính n?ng làm ??p AI, các b? l?c,?xóa ph?ng?cho các ???ng nét trên khu?n m?t c?a b?n thêm ph?n n?i b?t, xóa b? nh?ng khuy?t ?i?m th? hi?n khía c?nh hoàn h?o nh?t c?a b?n th?ng qua ?ng kính, t? tin ch?p ?nh selfie hay video call v?i b?n bè.

Camera tr??c tính h?p nhi?u tính n?ng Al - Xiaomi 11 Lite 5G NE

V? kh? n?ng quay video thì chi?c máy này h? tr? ch?t l??ng quay 4K, Full HD. B?n có th? dùng nó ?? quay vlog, h?c t?p, h?p online v?i ch?t l??ng hình ?nh c?c k? xu?t s?c.

H? tr? quay video 4K - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Hi?u n?ng ?n ??nh, m?i tác v? di?n ra m??t mà

Chi?c máy Xiaomi này ???c trang b? con chip Snapdragon 778G 5G 8 nh?n cho hi?u n?ng m?nh m?, ch?y m??t các ?ng d?ng ch?nh s?a ?nh hay ch?i game gi?i trí v?i xung nh?p t?i ?a là 2.4 GHz.

Vi x? l? Snapdragon 778G 5G - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Con chip ???c s?n xu?t ti?n trình 6 nm, mang ??n nh?ng c?i ti?n v? hi?u su?t c?ng nh? kh? n?ng x? l? ?? h?a ??u ???c n?ng cao, trí tu? nh?n t?o AI c?ng ???c c?i thi?n h?n so v?i th? h? tr??c, nh? th? mà viên pin s? ???c t?i ?u t?t h?n.

Tr?i nghi?m ?? h?a m??t mà - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Thi?t b? có?8 GB RAM cho máy ch?y ?a nhi?m ?n ??nh, m??t mà k?t h?p cùng b? nh? trong 128 GB?mang ??n kh?ng gian l?u tr? r?ng r?i, b?n có th? tho?i mái l?u l?i nh?ng ?o?n video thú v?, các ?ng d?ng yêu thích mà kh?ng lo b? nh? nhanh b? ??y. ?i?n tho?i còn h? tr? m? r?ng dung l??ng qua th? nh? MicroSD n?u b?n mu?n kh? n?ng l?u tr? t?t h?n.

Dung l??ng b? nh? - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE ???c ch?y trên h? ?i?u hành Android 11 v?i giao di?n MIUI 12.5 ?em ??n m?t giao di?n ??p m?t, d? dàng s? d?ng và t?i ?u hi?u n?ng cho b?n nhi?u tr?i nghi?m thú v? h?n.

Giao di?n MIUI 12.5 - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Viên pin l?n ??ng hành cùng b?n c? ngày dài

Xiaomi trang b? cho chi?c máy này viên pin 4250 mAh, ch? v?i m?t l?n s?c mà nó có th? ph?c v? b?n c? ngày v?i các tác v? c? b?n, thích h?p cho ng??i th??ng xuyên di chuy?n ho?c ??n nh?ng n?i kh?ng có ? c?m s?c. ?i?n tho?i c?ng ???c h? tr? thêm c?ng ngh? s?c pin nhanh 33 W giúp máy n?p ??y n?ng l??ng nhanh chóng.

Dung l??ng pin 4250 mAh, h? tr? s?c nhanh 33 W - Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE là m?t chi?c ?i?n tho?i Android l? t??ng dành cho b?n v?i thi?t k? hoàn h?o, c?u hình ?n ??nh, màn hình s?c nét, kh? n?ng ch?p ?nh ??nh cao và viên pin l?n s? d?ng c? ngày.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G NE

 • Xem 26 ảnh từ KH

Lê Phước Hậu

Đã mua tại TGDD

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Máy xài c? 3 tu?n c?m th?y r?t ?n,ngo?i hình càng dùng càng mê ph?i nói là quá ??p,m?ng nh?,chs game ko b?c ?c fps cao nh?ng r?t m??t, ngoài ra còn có nh?ng s? l?i, l?i mess ch?m th?ng báo,b?t sóng y?u wifi sài 15-30p thì b? m?t r có l?i ,có cách nào kh?t ph?c ko ? , còn l?i m?i th? ?i?u ok. "mà có ?i?u ?t này thi?t k? ??p quá"

Chiến

Ch?c b?n mua dính máy l?i. Ch? t?i dùng 6tháng nay ch?a g?p tr??ng h?p nào nh? v?y. Còn th?ng báo ch?m thì update lên Android 12 là h?t.

Lôiloiloi

Cái này l?i chung c?a nhà mi rùi. Ko có cách nào s?a dc. Ch? có ??i nó tung ph?n m?m m?i hy v?ng là có ph?n s?a l?i

Nguyễn Vũ Luân

?a sao mình ch?i game b?t ???c fps 60 mà

Nguyễn Ngọc Tân

L?i wifi thì ??i modem ??i c? h?n modem hi?n t?i s? xài ?n nha b?n

Nguyễn Thị phước xinh

Đã mua tại DMX

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

May chup hinh ?ep ,vuot m??t mà trai nghiem t?t ?? dung ,thich tinh nang nhan biey s? lam phien ray ok,se gioi thieu cho ban dùng

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G NE

Điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G NE

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

9.490.000₫

Giá rẻ Online

8.990.000₫

9.490.000₫

-5%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Điều kiện áp dụng:

 • Giao hàng nhanh chóng (tu? khu v?c).
 • H? gì ??i n?y trong 15 ngày n?u l?i do nhà s?n xu?t (tr? các nhóm: ??ng h?, ph? ki?n có ?i?n, Ph? ki?n xe ??p, Ph? ki?n kh?ng ?i?n, xe ??p, xe ??p ?i?n)
 • M?i s? ?i?n tho?i ch? mua 1 s?n ph?m trong 1 tháng.
 • Giá và khuy?n m?i có th? k?t thúc s?m

Khuy?n m?i

1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

Cấu hình Điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G NE

 • Màn hình:

  AMOLED 6.55" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 64 MP & Ph? 8 MP, 5 MP
 • Camera trước:

  20 MP
 • Chip:

  Snapdragon 778G 5G
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM (SIM 2 chung khe th? nh?) H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  4250 mAh 33 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 1.6MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
1.858 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com