Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi 11T 5G 128GB

311 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 2 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

 • 1 ??i 1 trong 30 ngày ??i v?i s?n ph?m l?i

Điện thoại Xiaomi 11T 5G 128GB

Th?ng tin s?n ph?m

Xiaomi 11T 5G 128GB ??y n?i b?t v?i thi?t k? v? cùng tr? trung, màn hình AMOLED, b? 3 camera s?c nét và viên pin l?n ??y s? là m?u smartphone c?a?Xiaomi th?a m?n m?i nhu c?u gi?i trí, làm vi?c và là ni?m ?am mê sáng t?o c?a b?n.?

Camera 108 MP siêu s?c nét, làm ch? m?i khung hình

Xiaomi trang b? cho 11T 3 camera sau g?m camera chính ?? ph?n gi?i 108 MP, camera góc r?ng 8 MP 120 ?? và camera telemacro 5 MP cùng h? th?ng ph?n c?ng t?i t?n ???c trang b? bên trong c?c k? ?n t??ng. Ch? c?n gi? máy lên ch?p là b?n ?? có nh?ng b?c ?nh s?c nét ?áng kinh ng?c, kh? n?ng thu phóng c?ng c?c t?t, cho b?n ch?p ???c r? t?ng chi ti?t dù ??i t??ng ? khá xa.

C?m camera sau ?n ??ng - Xiaomi 11T 5G 128GB

Ch?p phong c?nh, ?nh nhóm d? dàng nh? camera góc r?ng 120 ??. Ch?p ?nh v?i camera telemacro giúp b?n khám phá m?t th? gi?i thu nh? ??y thú v?, v?i tiêu ?i?m kho?ng 3 - 7 cm d? dàng quan sát ???c các v?t th? nh? nh? gi?t s??ng trên ng?n c?, cánh b??m,...?

?nh ch?p b?ng camera telemacro - Xiaomi 11T 5G 128GB

Ch? ?? ch?p ?êm kh?ng d?ng l?i ? vi?c ??y sáng cho khung hình mà còn giúp kh? nhi?u, c?n b?ng ?? t??ng ph?n cho vùng sáng t?i càng thêm ch?n th?t ?? cho ra nh?ng tác ph?m tuy?t h?o.

Ch? ?? ch?p ban ?êm - Xiaomi 11T 5G 128GB

Xiaomi 11T cho phép bi?n nh?ng kho?nh kh?c trong cu?c s?ng h?ng ngày c?a b?n thành nh?ng th??c phim ?i?n ?nh v? cùng ??c ?áo. Nhi?u hi?u ?ng quay chuyên nghi?p ???c h? tr? nh??Audio Zoom,?Magic Zoom,?Time Freeze,...?và nhanh chóng chuy?n ??i ch? v?i m?t l?n ch?m.

Hi?u ?ng quay chuyên nghi?p - Xiaomi 11T 5G 128GB

Thi?t b? mang ??n tr?i nghi?m ?i?n ?nh ??nh cao t? ch?p ?nh tuy?t ??p, hình ?nh s?ng ??ng ??n quay phim nh? ? studio - hoàn h?o ?? chia s? và tr?i nghi?m nh?ng c?u chuy?n quan tr?ng ??i v?i b?n.

Tr?i nghi?m ?i?n ?nh ??nh cao - Xiaomi 11T 5G 128GB

Camera tr??c 16 MP tích h?p ??y ?? các tính n?ng t? xóa ph?ng, selfie ban ?êm ??n làm ??p giúp nh?ng t?m ?nh c?a b?n lu?n t??i t?n mà kh?ng c?n ch?nh s?a quá nhi?u.

?nh ch?p b?ng camera tr??c - Xiaomi 11T 5G 128GB

Chi?n game c?c “m??t” v?i MediaTek Dimensity 1200

MediaTek Dimensity 1200 8 nh?n ???c s?n xu?t d?a trên ti?n trình 6 nm ??t m?c xung nh?p t?i ?a là 3 GHz, m?t s?c m?nh c?c kh?ng cho chi?c ?i?n tho?i ?? ?? b?n chi?n m?i t?a game trên di ??ng và ti?t ki?m n?ng l??ng h?n so v?i th? h? ti?n nhi?m tr??c ?ó.?

Chip MediaTek Dimensity 1200 m?nh m? - Xiaomi 11T 5G 128GB

Chip ?? h?a Mali-G77 MC9 cung c?p hi?u su?t và t?i ?u n?ng l??ng kho?ng 30% so v?i Mali-G76 th? h? tr??c. GPU này phù h?p v?i các API ?? h?a m?i nh? Vulkan, mang ??n cho b?n tr?i nghi?m ch?i game “??” h?n.

Kh? n?ng ?? h?a tuy?t v?i - Xiaomi 11T 5G 128GB

Máy c?ng ???c h? tr? k?t n?i 5G t?c ?? cao giúp b?n tra c?u th?ng tin, gi?i trí c?c m??t b?ng các th? lo?i game và th??ng th?c nh?ng b? phim v? cùng s?c nét dù b?n ?ang ? b?t k? ??u.

H? tr? k?t n?i 5G hi?n ??i - Xiaomi 11T 5G 128GB

RAM 8 GB?cho kh? n?ng ?a nhi?m m??t mà giúp m?i tác v? ??u ???c x? l? m?t cách tr?n tru, ch?y t?t m?i t?a game ?ang ???c ?a thích trên th? tr??ng. ROM 128 GB s? d?ng chu?n UFS 3.1 cho t?c ?? truy?n t?i d? li?u v? cùng nhanh c?ng nh? ?? b?n tho?i mái l?u tr? nhi?u lo?i d? li?u khác nhau.

Dung l??ng b? nh? l?n - Xiaomi 11T 5G 128GB

Xiaomi 11T ???c tích h?p MIUI 12.5 ho?t ??ng trên Android 11 v?i giao di?n d? dùng, t?i ?u hi?u n?ng t?t h?n nh? s? d?ng b? nh? n?n ít h?n 35% và gi?m 25% m?c ?i?n n?ng tiêu th? nh?ng v?n ??m b?o nh?ng tr?i nghi?m c?a b?n lu?n t?t.

Giao di?n MIUI 12.5 - Xiaomi 11T 5G 128GB

S? d?ng c? ngày dài, n?p ??y pin nhanh chóng

Xiaomi 11T ???c tích h?p viên pin 5000 mAh ?áp ?ng ?? m?i nhu c?u s? d?ng c?a b?n trong m?t ngày dài. T? các ho?t ??ng c? b?n nh? l??t web, xem phim cho ??n ch?i game online máy ??u cho th?i gian s? d?ng t??ng ??i l?u.

Dung l??ng pin 5000 mAh - Xiaomi 11T 5G 128GB

Bên c?nh ?ó, c?ng ngh??s?c pin nhanh?67 W rút ng?n th?i gian s?c t?i ?a. Theo d? li?u c?a Xiaomi c?ng b?, v?i c?ng su?t s?c 67 W thì 11T khi s?c ??y 100% pin ch? t?n kho?ng 36 phút.

H? tr? s?c nhanh 67 W - Xiaomi 11T 5G 128GB

Chuy?n ??ng m??t mà v?i t?n s? quét 120 Hz

S? h?u màn hình AMOLED c?c l?n 6.67 inch k?t h?p v?i camera selfie “??c l?” cho kh?ng gian hi?n th? thêm ph?n r?ng m?, cùng ?? ph?n gi?i Full HD+ cho m?t ?? ?i?m ?nh cao giúp th? hi?n t?t nhi?u n?i dung gi?i trí h?n v?i ch?t l??ng c?c s?c nét, màu s?c chính xác.?

Màn hình AMOLED 6.67 inch - Xiaomi 11T 5G 128GB

?? sáng c?a Xiaomi 11T ??t t?i ?a ??n 1000 nits nên cho hình ?nh r? nét, h?n ch? b? chói loá khi ph?i dùng ? ngoài tr?i, k?t h?p cùng c?ng ngh? TrueColor cho màu s?c thêm ph?n s?ng ??ng.

?? sáng ??t t?i ?a 1000 nits - Xiaomi 11T 5G 128GB

Màn hình h? tr? t?n s? quét 120 Hz là m?t trong nh?ng ?i?m ?n t??ng c?a chi?c ?i?n tho?i, nó cung c?p 120 khung hình/gi?y mang ??n s? m??t mà tuy?t ??i, n?ng cao kh? n?ng ch?i game, xem phim hay ch? ch? l??t web ??n gi?n.

T?n s? 120 Hz giúp chuy?n ??ng m??t mà - Xiaomi 11T 5G 128GB

Xiaomi 11T v?n có tính n?ng AdaptiveSync t? ??ng ?i?u ch?nh t?n s? phù h?p v?i n?i dung hi?n th?, giúp gi?m m?c ?i?n n?ng tiêu th? ?áng k?.

?? t?ng s? an toàn, màn hình trên 11T ???c trang b? kính c??ng l?c Gorilla Glass Victus có ?? b?n v??t tr?i, ch?ng tr?y t?t h?n ?? b?n tho?i mái s? d?ng.

Trang b? kính Gorilla Glass Victus - Xiaomi 11T 5G 128GB

V? ngoài t?i gi?n, phù h?p v?i m?i ??i t??ng

V? ??p c?a Xiaomi 11T ???c t?o thành t? s? k?t h?p hài hòa gi?a khung kim lo?i và m?t l?ng kính, kh?ng ch? ??p mà còn b?n. Máy có tr?ng l??ng 203 g và m?ng 8.8 mm cho c?m giác c?m ch?c tay, kh?ng quá n?ng khi ?? vào túi qu?n, túi áo.

Ngo?i hình tr? trung, hi?n ??i - Xiaomi 11T 5G 128GB

?i?m nh?n ? m?t l?ng n?m ? c?m camera sau, 3 camera ???c s?p theo ki?u d?c truy?n th?ng nh?ng kích th??c c?a t?ng cái l?i khác nhau nhìn khá thú v?. Dòng s?n ph?m này có 3 màu s?c là Xám thiên th?ch, Tr?ng ánh tr?ng và Xanh thiên hà cho b?n l?a ch?n theo s? thích c?a mình.

Có nhi?u màu s?c ?? l?a ch?n - Xiaomi 11T 5G 128GB

Máy ???c trang b? c?m bi?n v?n tay c?nh vi?n, thao tác m? khoá nhanh chóng và thu?n ti?n c?ng nh? góp ph?n b?o v? t?t nh?ng d? li?u cá nh?n, quan tr?ng c?a b?n ???c ch?a bên trong máy.?

C?m bi?n v?n tay - Xiaomi 11T 5G 128GB

V?i thi?t k? cao c?p, s? d?ng màn hình AMOLED, hi?u n?ng n?ng ??y m?nh m? và dung l??ng pin l?n c?ng nh? kh? n?ng s?c nhanh 67 W. Xiaomi 11T ???c d? ?oán s? là m?t t?n binh "kh?ng long" trong dòng ?i?n tho?i Android,?s?n sàng cùng b?n khám phá m?i th?.?

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi 11T 5G 128GB

 • Xem 43 ảnh từ KH

Lê Trường

Đã mua tại TGDD

??NH GI? 1* --- L?n cu?i cùng mua ?i?n tho?i ? ??y! M?i mua v? dùng ???c tu?n thì b? l?i s?c ?en m? trong màn hình. Mang ra qu?n l? b?o g?i v? h?ng ki?m ??nh 15 ngày. Xong lúc sau anh nvkt nh?n ??i cho h?m tr??c mang 1 con c? nh? dùng r?i màn ám vàng có v?t x??c ra ??i cho (hình ?nh bên d??i ?? ???c ch?nh ?? t??ng ph?n ?? nhìn r? h?n nh?ng v?t x?c trong màn hình)

Nguyễn Bách

H? hao thì s?a l?i thì ??i cái khác ho?c ??i h?ng khác ch? có chi ??u

Nguyễn Vũ Hoàng Long

C?ng có th? ??i ch? mua khác mà ?

Dung

Shop ?i cho em h?i là n?m sau ?t xiaomi11t còn hàng ko ?

Đình Thắng

QTV

V?n ?? này ch?a có th?ng tin nên ch?a h? tr? ???c ?. Mình có th? vui lòng theo d?i website th??ng xuyên giúp em ?? có th?ng tin m?i nh?t v? s?n ph?m nhé.??
Th?ng tin ??n anh?

Túand

Ph?i t?o ??m v? m?m th?ng nvkt

Vinh

Th? là nó làm b? láo r?i tr??c mình ??i bóc h?p c?

Ngô Đức Anh

t?t l?m b?n, m?m nói 1 sao nh?ng l?i ?ánh giá 5 sao, b? kh?ng ai ? cái vi?t nam này bi?t b?m vào hình m?y ng?i sao ?? ?ánh giá h?

Abc

Mình mu?n mua tr? góp cho mình h?i s?n ph?m này tr? tr??c ít nh?t là bao nhiêu v?y ?

Vân Anh

QTV

Chào anh.

S?n ph?m có h? tr? tr? góp ?ó ?. N?u quan t?m mình có th? vui lòng cho em bi?t mình ?ang mu?n tr? tr??c bao nhiêu và mu?n tr? góp trong vòng bao nhiêu tháng ?? bên em h? tr? ki?m tra và t? v?n gói tr? góp phù h?p ?. ?
Mong nh?n ph?n h?i t? anh.?

??

con này n?i ??a tq mak kk

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi 11T 5G 128GB

Điện thoại Xiaomi 11T 5G 128GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

9.490.000₫

10.990.000₫

-13%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Xiaomi 11T 5G 128GB

 • Màn hình:

  AMOLED 6.67" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 108 MP & Ph? 8 MP, 5 MP
 • Camera trước:

  16 MP
 • Chip:

  MediaTek Dimensity 1200
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 67 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 1.5MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
2.193 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Cho em h?i khi nào ?t 11t này khai t? ?
  Chào anh
  D? th?ng tin này bên em ch?a có ?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng23 gi? tr??c
 • Cho e h?i sao máy e vào fb r?i thoát ra t?m 30s 1 phút thì nó load l?i z ad
  Chào anh?
  D? anh th? ki?m tra k?t n?i m?ng xem sao ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • cho e h?i e mua 11t ?c 1tuan r jo e mu?n g?i l?i tgdd thì e còn bn ti?n ?
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m mua m?i bên em , còn th?i gian b?o hành và s?n ph?m kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, ko b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo. Khách mua t? ngày 1/3/2021 thì bên em s? h? tr? thu l?i và hoàn l?i trong tháng ??u tiên 80% giá trên hóa? ??n t? tháng th? hai m?i tháng tr? thêm 10% ?. Anh/Ch? vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ?? em ki?m tra giá thu l?i cho mình tham kh?o ?.
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Sài máy ???c 4 tháng. 3 tháng ??u tiên máy dùng ok, kh?ng v?n ?? ??n tháng th? 4 máy dính l?i nòng máy và hao pin. ?em ra tgdd b?o hành, 5 ngày sau nh?n l?i máy v?n b? nh? v?y. Chu?n b? b?o hành l?n th? 2.
 • tr? ti?n góp qua app momo kh?ng c?n ra tgdd ?c kh?ng?
  Chào anh
  D? hi?n tr? góp qua c?ng ty tài chính mình c?n ??n c?a hàng ?? thanh toán anh nha
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • K có tính n?ng ch?n cu?c g?i sao ad
  Chào anh?
  D? anh có th? vào??i?n tho?i ch?n icon ba g?ch -> Danh sách ch?n -> S? ?? ch?n -> Thêm s? mu?n ch?n vào ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • B? s?c zin máy xiaomi 11T 5G 256G bao nhiêu ti?n v?y ad
  Chào anh
  D? hi?n bên em ch?a có s?c zin máy này r?i ?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Con này dùng ?? làm nh?c trong FL Studio Mobile thì t?m bao nhiêu ti?ng là h?t pin ??
  Chào ch? ??
  V?i s?n ph?m ch? ?ang quan t?m có th? s? d?ng ???c 4- 6 ti?ng liên t?c ?ó ?, tuy nhiên s? còn tu? thu?c vào ?? sáng màn hình, tác v? s? d?ng mà th?i gian này có th? thay ??i ?ó ?
  Th?ng tin ??n ch? ?? ??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • E mu?n h?i là e mua m?u này bên mình ?c g?n 5tháng ?t còn t?t ko có v?n ?? j thì bên mình th? l?i kho?ng bao nhiêu ?
  chào anh, cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng anh nha!Mong ph?n h?i t? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c
 • Cho em h?i Th? x? Cai L?y còn hàng k ?!
  Chào anh
  D? em ki?m tra s?n ph?m v?n còn hàng t?i khu v?c mình ?ang quan t?m anh nhé.D? n?u mình quan t?m và mu?n ??t hàng s?n ph?m, ?? l?i s? ?i?n tho?i và ??a ch? mua hàng(b?o m?t, ?n) ?? bên em lên ??n v?i giá khuy?n m?i nh?t nhé
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com