Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi 11T 5G 256GB

Điện thoại Xiaomi 11T 5G 256GB

323 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 2 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

 • 1 ??i 1 trong 30 ngày ??i v?i s?n ph?m l?i

Điện thoại Xiaomi 11T 5G 256GB

Th?ng tin s?n ph?m

Xiaomi 11T 5G?s? h?u màn hình AMOLED, viên pin siêu kh?ng cùng camera ?? ph?n gi?i 108 MP, ?i?n tho?i Xiaomi?s? ?áp ?ng m?i nhu c?u s? d?ng c?a b?n, t? gi?i trí ??n làm vi?c ??u v? cùng m??t mà.?

Cho ra nh?ng tác ph?m ??y ch?n th?t v?i camera 108 MP

Xiaomi ?? trang b? cho máy c?m 3 camera sau g?m camera chính 108 MP, camera góc r?ng có ?? ph?n gi?i 8 MP cùng camera telemacro 5 MP k?t h?p cùng ph?n c?ng bên trong cho kh? n?ng l?y nét, thu sáng và zoom c?c t?t ?? cho ra nh?ng b?c ?nh chi ti?t dù b?n ch?p g?n hay ch?p xa.?

C?m camera sau ch?t l??ng - Xiaomi 11T 5G 256GB

Vi?c ch?p ?nh phong c?nh khi ?i du l?ch c?ng di?n ra v? cùng d? dàng th?ng qua camera góc r?ng 120 ??, mang ??n cho b?n t?m hình toàn c?nh ??y ?n t??ng, các góc c?a ?nh c?ng kh?ng b? bóp hay méo quá nhi?u.

Kh?ng d?ng l?i ? ?ó máy còn ???c trang b? thêm kh? n?ng ch?p ?êm siêu r? nét, làm cho khung c?nh ban ?êm th?ng qua b?c ?nh càng thêm ch?n th?c.

Ch? ?? ch?p ?êm - Xiaomi 11T 5G 256GB

B?n s? có nh?ng b?c ?nh ch?p c?n c?nh c?c chi ti?t, màu s?c trung th?c th?ng qua ?ng kính telemacro v?i tiêu ?i?m ch?p thích h?p kho?ng 3 - 7 cm, kh?i g?i s? sáng t?o c?a b?n b?ng nh?ng t?m ?nh ch?p c?n c?c ch?t, làm b?t lên nh?ng nét ??p ?n ??ng sau nh?ng chi ti?t siêu nh?.

?nh ch?p t? ?ng kính telemacro - Xiaomi 11T 5G 256GB

Ghi l?i nh?ng ?i?u thú v? trong cu?c s?ng c?a b?n t?a nh? m?t b? phim ?i?n ?nh v?i nhi?u ch? ?? quay nh? Audio Zoom, Magic Zoom, Time Freeze,... thao tác ?i?u ch?nh nhanh chóng v?i m?t cái ch?m.?

Quay video chuyên nghi?p - Xiaomi 11T 5G 256GB

Camera tr??c 16 MP cùng các tính n?ng th?ng minh nh?: Làm ??p, xóa ph?ng, selfie ban ?êm,... cho nh?ng b?c ?nh c?a b?n thêm ph?n t??i m?i, xinh ??p kh?ng c?n qua ?ng d?ng ch?nh s?a.

?nh ch?p t? camera selfie - Xiaomi 11T 5G 256GB

S?n sàng “chi?n” m?i t?a game?

?i?n tho?i trang b? con chip MediaTek Dimensity 1200 8 nh?n, ???c s?n xu?t trên ti?n trình 6 nm cho m?c xung nh?p t?i ?a là 3 GHz, mang ??n m?t hi?u n?ng m?nh m? giúp máy ch?y m??t các t?a game nh?: PUBG Mobile, T?c Chi?n,... hay ch?y các ph?n m?m ch?nh s?a ?nh nh?: VSCO, PicsArt, Snapseed, Lightroom,...

Trang b? chip MediaTek Dimensity 1200 - Xiaomi 11T 5G 256GB

Chip ?? h?a Mali-G77 MC9 gi?m 30% n?ng l??ng tiêu th? h?n th? h? tr??c là Mali-G76. Chip này s? d?ng các t?p l?nh m?i và h? tr? ??y ?? cho các API ?? h?a, ví d? nh? Vulkan API ?? b?n tr?i nghi?m game ?? ho? ?? m?t h?n.

Tr?i nghi?m ?? h?a m??t mà - Xiaomi 11T 5G 256GB

?i?n tho?i?Xiaomi 11T 5G?còn trang b? k?t n?i 5G b?t k?p xu th? c?a th? tr??ng c?ng ngh?, có t?c ?? truy c?p m?ng nhanh và ?n ??nh, ?áp ?ng nhu c?u truy c?p internet tra c?u th?ng tin, gi?i trí, ch?i game online m?i lúc m?i n?i.

H? tr? k?t n?i 5G hi?n ??i - Xiaomi 11T 5G 256GB

M?t chi?c ?i?n tho?i ngoài CPU thì kh?ng th? nào thi?u RAM và chi?c máy này s? h?u RAM 8 GB?cho kh? n?ng ?a nhi?m m??t mà, và góp ph?n n?ng cao kh? n?ng x? l? c?a c? chi?c ?i?n tho?i.

B? nh? trong 256 GB chu?n UFS 3.1 cho t?c ?? truy xu?t d? li?u nhanh chóng?và có m?t kh?ng gian l?u tr? l?n ?? b?n có th? tha ga t?i game, l?u ?nh hay video yêu thích mà kh?ng lo nhanh ??y b? nh?.

Dung l??ng b? nh? - Xiaomi 11T 5G 256GB

Xiaomi 11T 5G ???c tích h?p MIUI 12.5 ho?t ??ng d?a trên trên Android 11 v?i kh? n?ng t?i ?u hi?u n?ng, b? nh? n?n ???c s? d?ng ít h?n 35% và n?ng l??ng tiêu th? c?ng ???c gi?m 25% giúp kéo dài th?i gian s? d?ng c?a b?n.

Giao di?n MIUI 12.5 - Xiaomi 11T 5G 256GB

S? d?ng c? ngày dài ch? v?i m?t l?n s?c

Xiaomi 11T ???c trang b? viên pin 5000 mAh b?n có th? làm vi?c, ch?i game, nghe nh?c hay xem phim trong kho?ng m?t ngày v?i t?n su?t s? d?ng cao. Kh?ng ch? có th? ?i?n tho?i h? tr? c?ng ngh??s?c pin nhanh?67 W cho th?i gian s?c ??y pin nhanh h?n. Theo h?ng c?ng b? thì v?i c?ng su?t s?c này thì th?i gian s?c ??y là 36 phút, v? cùng nhanh chóng ??i v?i viên pin 5000 mAh.

Dung l??ng pin 5000 mAh, h? tr? s?c nhanh 67 W - Xiaomi 11T 5G 256GB

Màn hình l?n, ?? ph?n gi?i cao cho hình ?nh s?c nét

S? d?ng màn hình AMOLED có kích th??c c?c l?n ??n 6.67 inch k?t h?p cùng camera selfie “??c l?” t?o kh?ng gian hi?n th? r?ng m? h?n. Màn hình ??t ?? ph?n gi?i Full HD+ v?i m?t ?? ?i?m ?nh dày ??t giúp hi?n r? nét, màu s?c c?a n?i dung c?ng ???c c?n ch?nh h?p l?, c?c k? hút m?t khi xem.

Màn hình AMOLED 6.67 inch - Xiaomi 11T 5G 256GB

Màn hình ?i?n tho?i có th? ??t ?? sáng t?i ?a 1000 nits giúp hình ?nh hi?n th? r? ràng, h?n ch? tình tr?ng màn hình b? m?, lóe sáng khi b?n s? d?ng ? n?i c??ng ?? ánh sáng cao. Tích h?p thêm c?ng ngh? TrueColor tái t?o màu s?c thêm ph?n chính xác, khi xem phim giúp b?n c?m nh?n ???c nh?ng gì mà ??o di?n mu?n truy?n t?i.

?? sáng ??t 1000 nits - Xiaomi 11T 5G 256GB

Màn hình trên 11T có ?? ?? làm m?i 120 Hz là m?t trang b? tuy?t v?i dành cho các game th?, nó ?em ??n nh?ng màn chuy?n c?nh v? cùng m??t mà, t?o m?t l?i th? t?t khi ch?i game hay xem phim trên ?i?n tho?i c?ng v? cùng thích m?t. Xiaomi 11T ???c h? tr? tính n?ng AdaptiveSync giúp t? ??ng ?i?u ch?nh t?n s? màn hình cho phù h?p v?i n?i dung b?n ?ang xem giúp t?i ?u ?i?n n?ng tiêu th?.

T?n s? 120 Hz cho chuy?n ??ng m??t mà - Xiaomi 11T 5G 256GB

Màn hình c?a máy ???c ph? m?t l?p kính c??ng l?c Gorilla Glass Victus có ?? b?n khá cao, kh? n?ng ch?ng tr?y t?t, s? d?ng tho?i mái h?n kh?ng c?n lúc nào c?ng lo l?ng màn hình b? x??c hay v?.

???c ph? kính c??ng l?c Gorilla Glass Victus - Xiaomi 11T 5G 256GB

?n t??ng v?i v? ngoài cao c?p

V? ngoài c?a 11T ???c t?o nên t? khung kim lo?i và m?t l?ng kính c??ng l?c cho ?? b?n cao cùng v? ngoài v? cùng cao c?p. Các chi ti?t máy ??u ???c hoàn thi?n t? m?, ch?c ch?n. Tr?ng l??ng máy ch? 203 g và m?ng 8.8 mm khi c?m khá v?a tay, kh?ng quá n?ng n?.

Thi?t k? tr? trung, hi?n ??i - Xiaomi 11T 5G 256GB

C?m camera sau ???c x?p th?ng hàng nh?ng l?i có kích th??c to nh? khác nhau nhìn khá ??c ?áo. Máy có 3 phiên b?n màu s?c là Xám thiên th?ch, Tr?ng ánh tr?ng và Xanh thiên hà dù b?n là ng??i cá tính hay nh? nhàng ??u có màu s?c phù h?p nhé.

Có nhi?u màu s?c ?? l?a ch?n - Xiaomi 11T 5G 256GB

Máy ???c trang b? tính n?ng?b?o m?t v?n tay?v?i c?m bi?n ???c ??t ngay c?nh vi?n, v?a cho kh? n?ng b?o m?t t?t v?a ??m b?o tính th?m m?, nét sang tr?ng cho máy.

C?m bi?n v?n tay c?nh vi?n - Xiaomi 11T 5G 256GB

Có m?t m?c giá ch? thu?c dòng c?n cao c?p, nh?ng Xiaomi 11T l?i cho b?n m?t hi?u n?ng ??y m?nh m? v?i chip Dimensity 1200 có k?t n?i 5G, m?t màn AMOLED s?c nét hay kh? n?ng s?c nhanh 67 W v? cùng ?n t??ng. V?i Xiaomi 11T thi?t b? s?n sàng cùng b?n khám phá m?i th?.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi 11T 5G 256GB

 • Xem 24 ảnh từ KH

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi 11T 5G 256GB

Điện thoại Xiaomi 11T 5G 256GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

10.490.000₫

11.990.000₫

-12%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Xiaomi 11T 5G 256GB

 • Màn hình:

  AMOLED 6.67" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 108 MP & Ph? 8 MP, 5 MP
 • Camera trước:

  16 MP
 • Chip:

  MediaTek Dimensity 1200
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  256 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 67 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 1.5MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
1.433 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Kính e b? r h thay nhiêu vs thay kính c??ng l?c zin máy k hay là kính th??ng
  Chào anh
  D? hi?n bên em hi?n ch?a h? tr? thay th? linh ki?n và s?a ch?a ?. Mình có th? liên h? h?ng ho?c mang qua bên em h? tr? chuy?n h?ng n?u còn b?o hành nhé?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Dán màn mi11T b?o nhiêu v?y ?
  Chào anh,
  D? hi?n t?i c?a hàng kh?ng kinh doanh mi?ng dán màn hình Xiaomi 11T r?i???
  Th?ng tin???n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Ch??ng trình gi?m giá áp d?ng ??n bh ?
  Chào anh
  Da? mi?nh tham kha?o sa?n ph??m có giá gi?m còn ?10.990.000??(?Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 08/08 ) ?
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng8 ngày tr??c
 • Bên mình m?y h ?óng c?a v 9h e ra ?óng ti?n ?x k
  Chào anh?
  D? anh cho em xin qu?n huy?n mình ?ang ? ?? em ki?m tra h? tr? mình chính xác ??
  Th?ng tin ??n anh. ??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng8 ngày tr??c
 • 128 gi? ??i sang 256 bù bao nhiêu a
  chào anh, d? hi?n s?n ph?m này bên em ch? h? tr? thu l?i hoàn ti?n th?i ?!Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • Máy này v?i s20 FE máy nào l??t web, xem phim, ch?i game, nghe nh?c, ch?p ?nh t?t h?n?
  Chào ch??
  D? theo em ?ánh giá s?n ph?m trên s? ch?i game t?t h?n ?ó ? , và ch?p ?nh thì??i?n tho?i Samsung Galaxy S20 FE s? t?t h?n ??
  Th?ng tin ??n? ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng11 ngày tr??c
 • Máy gi?m còn 10.990.000 mà thanh toán b?ng VIB thì còn 9.990.000 ?úng kh?ng v?y ?
  Chào anh. D? hi?n s?n ph?m??i?n tho?i Xiaomi 11T 5G 256GB?Giá t?i H? Chí Minh?10.990.000?,?Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 08/08.?Nh?p m? SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay.?Nh?p m? MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng. ?u ??i khi thanh toán qua EXIMBANK ngày 05/08/2022 gi?m 500.000? v?i s?n ph?m t? 3.000.000? ?. D? n?u anh có nhu c?u t? v?n ho?c ??t hàng anh ?? l?i s? ?i?n tho?i, ??a ch? nhà (s? nhà, tên... Xem ti?p ?
  Chào anh. D? hi?n s?n ph?m??i?n tho?i Xiaomi 11T 5G 256GB?Giá t?i H? Chí Minh?10.990.000?,?Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 08/08.?Nh?p m? SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay.?Nh?p m? MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng. ?u ??i khi thanh toán qua EXIMBANK ngày 05/08/2022 gi?m 500.000? v?i s?n ph?m t? 3.000.000? ?. D? n?u anh có nhu c?u t? v?n ho?c ??t hàng anh ?? l?i s? ?i?n tho?i, ??a ch? nhà (s? nhà, tên ???ng, ph??ng x?, qu?n huy?n, t?nh) ?? bên em h? tr? anh nha. Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng11 ngày tr??c
 • Máy ch?m 2 l?n ko khóa màn t?i màn chính, xin h??ng d?n kh?c ph?c
  Chào anh?
  D? tr??ng h?p này anh th? t?t ngu?n và kh?i ??ng l?i máy xem sao ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng12 ngày tr??c
 • Bên c?a hàng có thu l?i ?i?n tho?i kh?ng v?y ?
 • Cho mình h?i cách t?t HDR trên máy ?
  Chào ch? !
  D? tr??ng h?p này thì kh?ng th? t?t HDR trên máy ???c ?.
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng13 ngày tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com