Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi Redmi 10 (2022)

29 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: Cáp Type C, C?y l?y sim, C? s?c nhanh r?i ??u Type A, H?p, Sách h??ng d?n, ?p l?ng

Điện thoại Xiaomi Redmi 10 (2022)

Th?ng tin s?n ph?m

Xiaomi Redmi 10 (2022) ???c ra m?t vào tháng 05/2022 v?i nh?ng n?ng c?p v? thu?t toán x? l? khi ch?p ?nh trên camera nh?m giúp khách hàng có ???c nh?ng b?c hình ch?t l??ng h?n trên m?t thi?t b? thu?c ph?n khúc giá r?.

Ch?p ?nh ch?t l??ng

Redmi 10 (2022) trang b? ? ph?n m?t l?ng là c?m camera v?i camera chính có ?? ph?n gi?i lên ??n 50 MP, camera góc siêu r?ng 8 MP và hai c?m bi?n ph? có chung ?? ph?n gi?i 2 MP giúp h? tr? tính n?ng ch?p ?nh xóa ph?ng và ch?p c?n macro.

Ch?p ?nh ch?t l??ng - Xiaomi Redmi 10 (2022)

? m?t tr??c, tích h?p bên trong ph?n n?t ru?i c?a máy s? là camera selfie 8 MP, kèm v?i ?ó là nh?ng tính n?ng h? tr? ch?p ?nh nh?: Làm ??p, xóa ph?ng,... nh?m mang ??n s? t? tin dành cho b?n trên nh?ng b?c ?nh t? ch?p ??y ch?t l??ng.

Selfie s?c nét - Xiaomi Redmi 10 (2022)

Màn hình hi?n th? s?ng ??ng

Redmi 10 (2022) s? d?ng c?ng ngh? màn hình IPS LCD có kích th??c 6.5 inch cùng ?? ph?n gi?i Full HD+ (1080 x 2400 Pixels), giúp tái hi?n n?i dung hình ?nh ???c s?ng ??ng h?n hay gi?i trí ?? m?t v?i kh?ng gian hi?n th? c?c l?n.

Xem thêm:?Màn hình IPS LCD là gì? Có gì n?i b?t? Thi?t b? nào có màn hình IPS?

Hi?n th? ch?t l??ng - Xiaomi Redmi 10 (2022)

Gi? ??y khách hàng có th? c?m nh?n ???c ?? linh ho?t - m??t mà h?n trên t?ng c? ch? vu?t ch?m hàng ngày, b?i máy ???c trang b? màn hình có t?n s? quét lên ??n 90 Hz.

Thao tác m??t mà - Xiaomi Redmi 10 (2022)

Hi?u su?t m?nh m? nh? chipset gaming ??n t? MediaTek

Máy ???c trang b? con chip MediaTek Helio G88 8 nh?n v?i hi?u su?t t?i ?a lên ??n 2.0 GHz giúp x? l? t?t các nhu c?u s? d?ng c? b?n nh?: Nh?n tin, ?àm tho?i, xem phim hay ch?i ???c nhi?u t?a game hi?n hành v?i m?c c?u hình v?a ph?i.

Xem thêm:?Tìm hi?u hi?u n?ng MediaTek Helio G88 8 nh?n

Hi?u n?ng m?nh m? - Xiaomi Redmi 10 (2022)

V?i b? nh? trong 128 GB cùng RAM 4 GB, ?i?n tho?i mang ??n cho b?n m?t kh? n?ng ?a nhi?m t??ng ??i ?n, cùng v?i ?ó là m?t kh?ng gian l?u tr? v?a ?? cho m?t ng??i dùng c? b?n.

Trang b? 4 GB RAM - Xiaomi Redmi 10 (2022)

Ngo?i hình quen thu?c

V? ph?n thi?t k? thì máy kh?ng có quá nhi?u ?i?m thay ??i khi so v?i th? h??Xiaomi Redmi 10 ???c cho ra m?t vào n?m ngoái (08/2021), v?i phiên b?n l?n này ?i?m khác bi?t duy nh?t ??n t? thi?t k? c?a khe sim, Redmi 10 2022 h? tr??2 Nano SIM (SIM 2 chung khe th? nh?) thay vì 2 khe nano + 1 th? khe th? nh? riêng bi?t.

Thi?t k? quen thu?c - Xiaomi Redmi 10 (2022)

N?i b?t ? ph?n m?t l?ng là c?m camera ???c h?ng s?p x?p khá là c?n x?ng cùng v?i màu ?en ch? ??o giúp cho thi?t b? tr? nên cu?n hút h?n h?n.

Các nút b?m c?a máy ???c b? trí sang m?t bên cùng v?i nút ngu?n tích h?p c?m bi?n v?n tay, mang l?i kh? n?ng nh?n di?n ng??i dùng m?t cách chính xác và ti?n l?i h?n khi ch? c?n m?t tay là có th? m? khóa d? dàng.

Nh?n di?n nhanh chóng - Xiaomi Redmi 10 (2022)

Th?i l??ng s? d?ng dài l?u

Gi? ??y ng??i dùng có th? th?a mái s? d?ng mà kh?ng quá lo l?ng ??n v?n ?? h?t pin gi?a ch?ng làm gián ?o?n tr?i nghi?m c?a b?n, b?i Redmi 10 (2022) ???c trang b? viên pin có dung l??ng lên t?i 5000 mAh.

S? h?u viên pin l?n - Xiaomi Redmi 10 (2022)

B?t ng? h?n khi máy ???c trang b? c?ng ngh? s?c pin nhanh 18 W cùng s? hào phóng c?a h?ng ?i?n tho?i?Xiaomi khi t?ng kèm s?c 20 W theo máy, giúp b?n có th? ti?t ki?m ???c m?t kho?n chi phí “kha khá” khi kh?ng ph?i mua thêm s?c ? bên ngoài.

S?c pin nhanh chóng - Xiaomi Redmi 10 (2022)

Qua nh?ng th?ng s? ?n t??ng bên trên cùng v?i m?t m?c giá ph?i ch?ng, Xiaomi Redmi 10 (2022) ???c xem là m?t s?n ph?m r?t phù h?p v?i nh?ng b?n h?c sinh - sinh viên trong các c?ng vi?c h?c t?p hay nh?ng ai ?am mê nh?p ?nh trên m?t thi?t b? có giá thành ti?t ki?m.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi Redmi 10 (2022)

Hữu Thiện

Cho em h?i là redmi 10(2022) ? th? gi?i di ??ng x? h?u thành huy?n trà ?n t?nh v?nh long có hàng ko ?

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Nguyễn Tấn Phong

QTV

Chào anh,
D? s?n ph?m ?ang có hàng t?i các siêu th? sau:
Th?a ??t s? 230, t? b?n ?? s? 11, Qu?c L? 54, Khu 7, Th? tr?n Trà ?n, Huy?n Trà ?n, T?nh V?nh Long, Vi?t Nam
?i?n máy Xanh S? 23, t? 7, ?p Khu Ph?, X. H?u Thành, H. Trà ?n, T. V?nh Long (Cách ch? H?u Thành 100m h??ng v? nhà th?)
?i?n máy Xanh S? 1, Khu Ph? 3, Th? Tr?n Trà ?n, Huy?n Trà ?n, T?nh V?nh Long
N?u quan t?m s?n ph?m, mình vui lòng ?n nút MUA NGAY và ?i?n th?ng tin vào ?? ??t hàng ?
Th?ng tin ??n a.

Khanh

Sao mà ?t n?m 2022 l?i r? h?n n?m 2021 ?

Thuỳ Vân

QTV

Chào anh Thi?n,
D? ?i?n tho?i màu xám hi?n ch? có hàng t?i 2 chi nhánh:
S? 23, t? 7, ?p Khu Ph?, X. H?u Thành, H. Trà ?n, T. V?nh Long (Cách ch? H?u Thành 100m h??ng v? nhà th?)
S? 1, Khu Ph? 3, Th? Tr?n Trà ?n, Huy?n Trà ?n, T?nh V?nh Long
Màu xanh d??ng có hàng t?i?S? 23, t? 7, ?p Khu Ph?, X. H?u Thành, H. Trà ?n, T. V?nh Long (Cách ch? H?u Thành 100m h??ng v? nhà th?) .
?Th?ng tin ??n anh.

Tấn Lực

D? s?n ph?m redmi 10(2022) còn hàng ? khánh h?i ninh h?i ninh thu?n kh?ng ?

Hoàng Việt

QTV

Chào anh.?
Hi?n s?n ph?m ?ang có t?i??i?n máy Xanh S? 23, t? 7, ?p Khu Ph?, X. H?u Thành, H. Trà ?n, T. V?nh Long (Cách ch? H?u Thành 100m h??ng v? nhà th?)? anh nhé và c?ng ?ang có t?i?150 Yên Ninh, KP. Khánh S?n 1, TT. Khánh H?i, Ninh H?i, Ninh Thu?n? anh nhé . Th?ng tin ??n mình ?.?

Ngô Văn Lực

cho em h?i ? Qu?c Oai - Hà N?i có hàng này ko ?

Quỳnh Vy

QTV

Chào anh. D? hi?n s?n ph?m??i?n tho?i Xiaomi Redmi 10 (2022)?Giá t?i Hà N?i?4.290.000?,?Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 31/08.?Giao t?i Th? tr?n Qu?c Oai, Huy?n Qu?c Oai, Hà N?i. Giao hàng T? 20h - 22h h?m nay (01/08). Mi?n phí giao hàng.?
D? n?u anh có nhu c?u t? v?n ho?c ??t hàng anh ?? l?i s? ?i?n tho?i, ??a ch? nhà (s? nhà, tên ???ng, ph??ng x?, qu?n huy?n, t?nh) ?? bên em h? tr? anh nha. Th?ng tin ??n anh.?

Thắng

T?i sao máy mình t? d?ng l?i ko vào ?c ch play v?yk

Tải Nguyên

QTV

D? khi kh?ng vào ???c máy có báo l?i gì kh?ng ??
Mong ph?n h?i t? b?n

Nguyễn Trọng Nghĩa

Redmi 10(2022) ? th? gi?i di d?ng th? tr?n ch? sê t?nh gia lai có hàng k ?

Kiều Băng

QTV

Chào anh
D? hi?n t?i s?n ph?m kh?ng có hàng t?i ??a ch? trên anh nhé, d? n?u quan t?m mình có th? ??t chuy?n hàng v? anh nhé
D? n?u mình mu?n mua s?n ph?m cho em xin Tên, S?T, ??a ch?, MST ?? bên em h? tr? lên ??n hàng và giao hàng s?m nh?t cho mình nhé .?

TRẦN TRUNG TRỰC

Cái 2022 này là s?a t?t c? l?i v?t lúc tr??c h? mn

Hao

Mình th?y ram v?i rom gi?ng nhau mà ??u có khác bi?t gì ??u

Phương

V?y ?th này ch?i liên qu?n có g?y lag sau 1 th?i gian k

Li

M?y bà NV TV v?y th?i ch? t?t c? nh? nhau kh?ng khác gì redmi10 2021

Thanh Thủy

QTV

D??2 máy có t?c ?? chênh l?ch kh?ng nhi?u nên kh?ng ?em l?i quá nhi?u khác bi?t anh nha?
Xin th?ng tin ??n anh ?!?

Hao

Mình th?y chi?c Xiaomi redmi 10 xài chip helio g88 mà gi?t lag kinh kh?ng h?n chi?c Xiaomi redmi 9 xài helio g80 n?a v?y @@

Hao

Mình th?y chi?c Xiaomi redmi 10 xài chip helio g88 mà gi?t lag kinh kh?ng h?n chi?c Xiaomi redmi 9 xài helio g80 n?a v?y @@ ( nhu c?u là: l??t web chat Facebook Zalo, xem phim, ch?p ?nh và selfie, ch?i game nh?, l?u l?u ch?i game n?ng )

Thao

Qtv cho e hoi em moi mua con xiaomi redmi 10 2022 dk 2ngay mau xam nay em muon doi sang mau trang thi mat bn phí ? gia 4.090.000

Ánh Tuyết

QTV

D? n?u s?n ph?m mình mua m?i t?i Thegioididong.com ho?c DienmayXANH.com trong 8 tháng ??u s? d?ng, kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, kh?ng b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo thì bên em có h? tr? thu l?i v?i 80% giá trên hóa ??n trong tháng ??u tiên, t? tháng th? 2 phí 10%/tháng. N?u s?n ph?m ?áp ?ng ?? các ?i?u ki?n trên, mình vui lòng th?ng tin s? ?i?n tho?i mua hàng bên em ki?m tra các th?ng tin cho mình tham kh?o ??
Mong nh?n ph?n h?i t? ch?.?

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi Redmi 10 (2022)

Điện thoại Xiaomi Redmi 10 (2022)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

4.290.000₫

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Xiaomi Redmi 10 (2022)

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.5" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 50 MP & Ph? 8 MP, 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  8 MP
 • Chip:

  MediaTek Helio G88
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM (SIM 2 chung khe th? nh?) H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 18 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
193 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com