Xem giá, t?n kho t?i: P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, Bắc Giang L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi Redmi 10C 128GB

81 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Xiaomi Redmi 10C 128GB

Th?ng tin s?n ph?m

Nh?m mang thêm l?a ch?n cho khách hàng trong ph?n khúc??i?n tho?i giá r?, Xiaomi cho ra m?t?Xiaomi Redmi 10C 128GB?v?i nhi?u n?ng c?p ?áng k? v? m?t hi?u su?t, ch?t l??ng hi?n th? và kh? n?ng ch?p ?nh cùng m?t m?c giá c?c k? c?nh tranh.

Hoàn thi?n t? m? trên t?ng chi ti?t

M?t l?ng ???c ch? t?o hoàn toàn t? nh?a cùng hi?u ?ng v?n chéo giúp gi?m thi?u tình tr?ng ?? l?i d?u v?n tay và m? h?i trong lúc minh s? d?ng. Vì là m?t l?ng nh?a nên vi?c tr?y x??c v?n còn xu?t hi?n, ng??i dùng nên trang b? thêm ?p l?ng ?? b?o v? máy lu?n ???c m?i m?.

M?t l?ng hoàn thi?n nhám - Xiaomi Redmi 10C 128GB

M?t l?ng ???c bo cong nh? v? phía tr??c mang l?i c?m giác c?m n?m tho?i mái và d? ch?u, ?i?u mình th?y ch?a t?t ? ph?n thi?t k? này là m?t kính màn hình ???c thi?t k? có ph?n nh? so v?i th?n máy nên t?o c?m giác khá c?n tay khi vu?t t? c?nh vào trong.

C?nh vi?n bo cong - Xiaomi Redmi 10C 128GB

N?i b?t ? ph?n m?t l?ng là c?m bi?n v?n tay ???c ??t chung c?m v?i camera, ?i?u này làm thu hút m?i ng??i xung quanh b?i ?? ??c l? c?a l?i thi?t k? này. C?m bi?n v?n tay ???c ??t ? v? trí khá cao, có th? kh?ng phù h?p cho nh?ng b?n có bàn tay nh? ho?c khi s? d?ng m?t tay.

C?m bi?n v?n tay m?t l?ng - Xiaomi Redmi 10C 128GB

Máy ???c trang b? t?m n?n IPS LCD có ?? ph?n gi?i HD+ cùng kích th??c màn hình lên ??n 6.71 inch mang ??n m?t kh?ng gian hi?n th? r?ng l?n, hình ?nh có ?? t??ng ph?n cao, các chi ti?t ???c tái t?o khá chi ti?t.

S? d?ng t?m n?n IPS LCD - Xiaomi Redmi 10C 128GB

Ch?p ?nh t?t h?n v?i camera 50 MP

? ph?n m?t l?ng Redmi 10C ???c trang b? 2 ?ng kính v?i camera chính 50 MP cùng camera xóa ph?ng 2 MP giúp mình d? dàng b?t l?i nh?ng kho?nh kh?c xung quanh.

Trang b? 2 camera - Xiaomi Redmi 10C 128GB

Mình s? d?ng tính n?ng ch?p ?nh th??ng ? nh?ng m?i tr??ng có ??y ?? ánh sáng cho th?y b?c ?nh thu l?i có ?? chi ti?t - t??ng ph?n cao, tình tr?ng v? ?nh lúc zoom hay ch?nh s?a c?ng ???c c?i thi?n ?áng k?.

Tính n?ng ch?p ?nh th??ng - Xiaomi Redmi 10C 128GB

V?i camera selfie 5 MP giúp mình th?c hi?n các c?ng vi?c nh? video call v?i b?n bè, h?c t?p tr?c tuy?n khá t?t khi ch?t l??ng thu l?i có ?? s?c nét t??ng ??i cao hay mang l?i cho mình nh?ng b?c ?nh c?c k? ?ng ?, nh? trang b? tính n?ng làm ??p th?ng minh.

Camera selfie - Xiaomi Redmi 10C 128GB

X? l? m??t mà cho m?i tác v? c? b?n hàng ngày

Cung c?p s?c m?nh cho Redmi 10C là chipset ??n t? nhà Qualcomm mang tên Snapdragon 680 8 nh?n, giúp mình thao tác các c?ng vi?c hàng ngày nh? nghe nh?c, xem phim hay ?àm tho?i, nh?n tin m?t cách m??t mà.

S? d?ng chipset ??n t? Qualcomm - Xiaomi Redmi 10C 128GB

Mình có ?ánh giá hi?u n?ng c?a Redmi 10C qua hai ph?n m?m ?o hi?u n?ng ph? bi?n thì có k?t qu? nh? sau: 165 (??n nh?n), 598 (?a nh?n) trên BenchMark và 4768 ?i?m trên PCMark.

?i?m ?ánh giá hi?u n?ng - Xiaomi Redmi 10C 128GB

Mình có dùng Redmi 10C ?? ch?i Liên Qu?n Mobile thì th?y máy cho ra tr?i nghi?m r?t m??t mà, tình tr?ng gi?t lag k? c? lúc giao tranh g?n nh? kh?ng x?y ra trong lúc mình s? d?ng ? m?c c?u hình cao nh?t mà máy ??t ???c.

C?u hình Liên Qu?n Mobile - Xiaomi Redmi 10C 128GB

? t?a game PUBG Mobile v?i m?c ?? h?a m??t - t?c ?? khung hình cao cho ra hình ?nh hi?n th? ch?a ???c ch?n th?c cho l?m nh?ng bù l?i kh? n?ng duy trì trò ch?i m?t cách ?n ??nh h?n, k? c? lúc giao tranh hay di chuy?n b?ng ph??ng ti?n.

Tr?i nghi?m PUBG Mobile - Xiaomi Redmi 10C 128GB

RAM 4 GB giúp ?a nhi?m t??ng ??i m??t mà, tình tr?ng t?i l?i ?ng d?ng v?n còn xu?t hi?n khi mình m? nhi?u ?ng d?ng, kèm v?i ?ó là b? nh? trong 128 GB mang l?i kh?ng gian l?u tr? l?n ??i v?i m?t ng??i dùng c? b?n.

Trang b? 4 GB RAM - Xiaomi Redmi 10C 128GB

B?n c?ng có th? n?ng c?p b? nh? trong lên ??n 1 TB th?ng qua th? MicroSD nh?m h? tr? cho vi?c t?i xu?ng hình ?nh, n?i dung ???c nhi?u h?n mà kh?ng quá lo l?ng ??n v?n ?? ??y b? nh?.

Th?i gian s? d?ng ?áp ?ng cho c? ngày dài

Cung c?p n?ng l??ng cho Redmi 10C là viên pin 5000 mAh giúp mình tho?i mái s? d?ng c? ngày mà kh?ng quá lo l?ng v?n ?? h?t pin gi?a ch?ng?v?i th?i l??ng s? d?ng h?n 8 ti?ng*.

Th?i l??ng s? d?ng - Xiaomi Redmi 10C 128GB

Nh?m rút ng?n th?i gian l?p ??y viên pin trên thi?t b?, Xiaomi trang b? cho Redmi 10C c?ng ngh? s?c pin nhanh 18 W, tuy nhiên th?i gian s?c theo mình c?m th?y v?n t??ng ??i l?u, ng??i dùng nên b? sung n?ng l??ng cho máy vào nh?ng lúc ngh? ng?i hay ?i ng? nh?m ti?t ki?m th?i gian.

Th?i gian s?c - Xiaomi Redmi 10C 128GB

* Th?i gian s?c/s? d?ng có th? thay ??i tùy vào tác v? và nhi?t ?? c?a máy.

V?i nh?ng ?ánh giá tr?i nghi?m t? cá nh?n mình ? bên trên, cho th?y Redmi 10C th?c s? là m?t cái tên r?t ?áng ???c ch?n mua trong ph?n khúc giá r? b?i nh?ng ?u ?i?m quá v??t tr?i.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi Redmi 10C 128GB

Mai Linh

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Tiến dinh

S?c theo máy ch? có 10w th?i b?n nên mua c? s?c 18w thì m?i s?c nhanh ch? tr??c khi mua máy kh?ng tìm hi?u sao

ng dùng

mong tsdd nh?p nhi?u hàng t?i huy?n bình s?n t?nh qu?n ng?i ?

khach le

cho mình h?i m?i ng??i mua tr??c r?i máy này dùng có ?n ko ?

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Kim Thy

QTV

D? em chào anh.
D? s?n ph?m bên em ??m b?o là hàng chính h?ng ngoài tra s?n ph?m còn ???c b?o hành H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3255 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) và B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng anh nha. D? mình tham kh?o và ch?n s?n ph?m n?u s?n ph?m phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a mình ?.
Th?ng tin ??n anh.?

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi Redmi 10C 128GB

Điện thoại Xiaomi Redmi 10C 128GB

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Bắc Giang

3.690.000₫

3.890.000₫

-5%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Xiaomi Redmi 10C 128GB

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.71" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 50 MP & Ph? 2 MP
 • Camera trước:

  5 MP
 • Chip:

  Snapdragon 680
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 18 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
601 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com