Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (4GB/128GB)

249 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (4GB/128GB)

Th?ng tin s?n ph?m

Xiaomi Redmi Note 11 (4GB/128GB) chính th?c c?p b?n ph?n khúc smartphone giá t?m trung, c?u hình khá ?n t? chip Snapdragon và m?t ngo?i hình tr? trung, sang ??p cùng c?m camera ch?t l??ng, s? là l?a ch?n t?t v?a túi ti?n cho m?i khách hàng.

Thi?t k? ??m ch?t Xiaomi

Phiên b?n Redmi Note 11 này có các l?a ch?n màu s?c v?i xám và xanh d??ng. Thi?t k? thanh m?nh, các c?nh bo cong nh? tinh t?, ?i?n tho?i cho c?m giác c?m khá tho?i mái.

Màu s?c tr? trung | Xiaomi Redmi Note 11

Redmi Note 11 có màn hình 6.43 inch, các c?nh vi?n m?ng k?t h?p camera ??c l? cho kh?ng gian tr?i nghi?m m? r?ng. Màn hình AMOLED cho ?? nét và màu s?c chi ti?t t?t, t??i sáng, r?c r?, ?? ph?n gi?i ??t chu?n Full HD+, ch?t l??ng khung hình hi?n th? r?t tuy?t so v?i t?m giá c?a s?n ph?m.

Màn hình ??c l? - Xiaomi Redmi Note 11 (4GB/128GB)

??c bi?t, t?n s? quét màn hình lên ??n 90 Hz cho c?m giác ch?m, vu?t, cu?n màn hình c?c m??t, chuy?n c?nh ?? tr? th?p cho khung hình lu?n li?n m?ch, là ?i?m c?ng khi s? d?ng ?i?n tho?i ?? ch?i các t?a game t?c ??, game hành ??ng.

Máy trang b? b?o m?t v?n tay c?nh vi?n thao tác thu?n ti?n, truy c?p màn hình nhanh và b?o m?t t?t.

C?m bi?n v?n tay c?nh vi?n | Xiaomi Redmi Note 11

C?u hình ?n ??nh, ?áp ?ng t?t m?i tác v? c? b?n

Chip Snapdragon 680 cùng v?i chip ?? h?a Adreno?610 và RAM 4 GB cho kh? n?ng x? l? khá m?nh m? và m??t mà, các tác v? l??t web, nghe nh?c, xem phim, ch?nh s?a ?nh,… ??u tr?n tru và ?n ??nh, th?m chí b?n có th? v?i các t?a game mobile nh?: Liên Qu?n Mobile, PUBG Mobile c?u hình t?m trung trên máy.

Tr?i nghi?m ch?i game - Xiaomi Redmi Note 11 (4GB/128GB)

?i?n tho?i Xiaomi?có b? nh? trong 128 GB ?? dùng cho kho hình ?nh và tài li?u cá nh?n trên máy. H? ?i?u hành Android 11 giao di?n MIUI 13 th?n thi?n d? dùng, r?t tho?i mái khi tr?i nghi?m.

C?m camera ch?t l??ng ?? tr?i nghi?m

???c thi?t k? trong m?-?un ??t n?i ??p m?t, c?m camera sau c?a Redmi Note 11 bao g?m camera chính 50 MP, m?t camera 8 MP và 2 camera cùng ?? ph?n gi?i 2 MP, h? tr? quay phim và ch?p ?nh ch?t l??ng cao v?i các hi?u ?ng làm ??p th?ng minh, c?n b?ng t?t màu s?c và ánh sáng cho b?c ?nh ch?n th?c, có ?? nét cao.

C?m camera | Xiaomi Redmi Note 11

Các tính n?ng HDR, ch?p c?n, xóa ph?ng, ch?p toàn c?nh,… làm giàu l?a ch?n sáng t?o ?? ng??i dùng t?o ra nh?ng b?c ?nh ngh? thu?t ?ng ? b?ng chính smartphone cá nh?n c?a mình.

C?nh ch?p th?t t? camera sau - Xiaomi Redmi Note 11 (4GB/128GB)

Camera selfie 13 MP c?ng ???c h? tr? các tính n?ng AI ?? cho các b?c ?nh selfie ??p hoàn ch?nh, kh?ng c?n ch?nh s?a c?u k? qua các b? l?c, và b?n c?ng có th? tho?i mái trò chuy?n, giao ti?p v?i b?n bè t? xa th?ng qua các ?ng d?ng video call.

Dung l??ng pin t?t cho ngày dài s? d?ng

S? h?u viên pin dung l??ng 5000 mAh?b?n b? cùng v?i c?ng ngh? siêu ti?t ki?m pin ??t hi?u qu? t?t t? con chip s? d?ng, smartphone này cho phép b?n tho?i mái ?àm tho?i, xem video hay ch?i game nhi?u gi? li?n mà kh?ng ái ng?i vi?c c?n ngu?n quá nhanh.

Pin l?n tho?i mái s? d?ng | Xiaomi Redmi Note 11

Cùng v?i c?ng ngh? s?c pin nhanh 33 W, vi?c kh?i ph?c 100% dung l??ng pin cho ?i?n tho?i s? kh?ng m?t nhi?u th?i gian ch?, yên t?m s? d?ng ?i?n tho?i theo nhu c?u.

Xiaomi Redmi Note 11 (4GB/128GB) s? h?u ???c nhi?u ?u ?i?m trong c? thi?t k? và c?u hình, r?t ?áng là 1 s? ch? mong cho khách hàng m?c tiêu mà h?ng nh?m t?i.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (4GB/128GB)

 • Xem 10 ảnh từ KH

Nguyễn Hùng Hậu

Có cách kh?c ph?c v? k?t nói wifi v?i m?ng 4g kh?ng ?

Trần Tuyết Ngân

QTV

D? tr??ng h?p này anh có th? thao tác theo cách sau xem kh?c ph?c ???c tình tr?ng này kh?ng anh nhé?cài ??t > k?t n?i chia s? >
??t l?i wifi m?ng di ??ng và bluetooth
Th?ng tin ??n anh ???

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (4GB/128GB)

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (4GB/128GB)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

4.690.000₫

4.990.000₫

-6%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (4GB/128GB)

 • Màn hình:

  AMOLED 6.43" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 50 MP & Ph? 8 MP, 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  13 MP
 • Chip:

  Snapdragon 680
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 33 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
880 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com