Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro

235 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Th?ng tin s?n ph?m

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G?mang trong mình khá nhi?u nh?ng n?ng c?p c?c kì sáng giá. Là chi?c??i?n tho?i?có màn hình l?n, t?n s? quét 120 Hz, hi?u n?ng ?n ??nh cùng m?t viên pin siêu tr?u.

Thi?t k? c?ng cáp, c?m n?m r?t ??m tay

?i?m n?i b?t ? ph?n thi?t k? c?a Redmi Note 11 Pro chính là c?m camera khá l?n và l?i so v?i m?t l?ng, m?t l?ng có ch?t li?u b?ng kính ?? ???c làm ph?ng ?i. Khung vi?n b?ng nh?a c?ng ???c bo tròn và vát ph?ng r?t li?n m?ch, m?c ?? hoàn thi?n t?t, kh?ng có hi?n t??ng ?p ?p khi mình s? d?ng chi?c máy này..

Khung vi?n ph?ng - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

M?t tr??c chúng ta s? có m?t camera selfie d?ng ??c l? ??t ? gi?a ph?n màn hình. C?nh vi?n có phím t?ng gi?m ?m l??ng, phím ngu?n tích h?p c?m bi?n v?n tay cho t?c ?? nh?n di?n nhanh chóng và ???c ??t ? v? trí khá d? thao tác.

C?nh vi?n - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

C?nh d??i ???c trang b? m?t d?y loa, micro, khe sim cùng v?i c?ng s?c Type C th??ng th?y trên các s?n ph?m hi?n nay.

C?nh d??i - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

Hi?u n?ng ?n ??nh cho m?i tác v?

Xiaomi?trang b? cho Note 11 Pro b? vi x? l??Mediatek Helio G96 8 nh?n?m?nh m?. ??y là con chip thu?c dòng G chuyên Game nên có th? giúp cho chúng ta có th? x? l? tr?n tru h?u h?t các tác v? c? b?n hàng ngày c?ng nh? là m?t s? t?a game nh? nhàng cho ??n nh?ng game yêu c?u ?? h?a.

Mình có ki?m tra b?ng ph?n m?m ?o hi?u n?ng Benchmark (bên trái) và có k?t qu? ?i?m ??n nh?n 495, ?i?m ?a nh?n 1640, PCMark (bên ph?i) ??t 9125 ?i?m.

?o s?c m?nh b?ng ph?n m?m - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

RAM 8 GB?là m?t con s? ?n trong th?i ?i?m hi?n nay, máy có th? ?a nhi?m ?n, ít x?y ra hi?n t??ng gi?t lag khi mình b?t nhi?u ?ng d?ng.

Máy c?ng ???c trang b? c?ng ngh? t?n nhi?t LiquidCool ?a chi?u m?i, giúp t?n nhi?t m?t cách khá hi?u qu?. Mình có tr?i nghi?m th?c t? khi mình ch?i 2 t?a game quen thu?c là Liên Qu?n và PUBG Mobile và có m?t s? th?ng tin sau:

V?i Liên Qu?n, máy có ph?n ?? h?a m??t, ?n ??nh. T? kh?u ch?n t??ng cho ??n lúc vào tr?n máy ít x?y ra hi?n t??ng gi?t lag. Lúc b?t ??u combat máy kh?ng x?y ra hi?n t??ng drop FPS và lu?n có m?c FPS ?n ??nh là 60. Sau khi ch?i t?m 15 phút máy s? khá nóng ? ph?n m?t l?ng, g?n c?m camera.

Liên Qu?n Mobile - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

Còn v? PUBG Mobile, khi mình b?t m?c ?? h?a HD t?c ?? khung hình cao, máy cho ra m?t cái tr?i nghi?m ch?a ?n. Khung hình còn khá là gi?t lag ? m?c 30 FPS có tình tr?ng b? t?t xu?ng m?c 26, 27 FPS, di chuy?n nh?n v?t hay thao tác nh?t ?? còn khá khó, lúc giao tranh ch?a chu?n xác cho l?m.

Khi mình chuy?n qua m?c ?? h?a C?n b?ng v?i t?c ?? khung hình C?c cao máy h?u nh? gi?i quy?t ???c các v?n ?? trên. ?? ho? ?n ??nh, vào ??u súng thao tác khá m??t, di chuy?n hay ??i súng nh?t ?? kh?ng còn gi?t lag và ?n ??nh ? m?c 40 FPS.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro có m?t chi?c màn hình kích th??c khá l?n lên ??n 6.67 inch, s? d?ng t?m n?n AMOLED cho ra ch?t l??ng hi?n th? ?n, màu s?c t??i và ?? chi ti?t cao v?i ?? ph?n gi?i Full HD+, ?? t??ng ph?n t??ng ??i cao và n?nh m?t.

Màn hình r?c r? - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

Kích th??c màn hình l?n k?t h?p v?i ph?n vi?n màn hình ???c làm m?ng h?n mang l?i kh?ng gian hi?n th? r?ng r?i, h? tr? c?ng vi?c c?ng nh? gi?i trí s? t?t h?n, hi?n th? m?t lúc nhi?u th?ng tin h?n.?

Vi?n màn hình m?ng - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

Ngoài ra, Redmi Note 11 Pro còn h? tr? d?i màu r?ng DCI-P3, ch? ?? b?o v? m?t, tr?i nghi?m gi?i trí ch?i game l??t web ??u m??t mà nh? vào vi?c máy ???c trang b? t?n s? quét 120 Hz c?ng là m?t ?i?m c?ng l?n trên phiên b?n l?n này.

Camera AI ??n 108 MP

Camera trên Redmi Note 11 Pro c?ng khá ?n t??ng khi máy ???c trang b? ? m?t sau c?m 4 camera AI, c?m bi?n chính 108 MP, camera góc siêu r?ng 8 MP, camera ?o chi?u s?u 2 MP và camera macro 2 MP.

Camera ??n 108 MP - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

V?i camera 108 MP trong ?i?u ki?n ?? sáng máy cho ra nh?ng b?c ?nh v? cùng là chi ti?t, màu s?c t??i, tái hi?n l?i g?n nh? là hoàn h?o và ??y ?? chi ti?t, kh?ng b? b?t màu.

?nh ch?p t? camera chính - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

Nh?ng b?c ?nh trong ?i?u ki?n ch?p ?êm hay là ch?p thi?u sáng thì ch?t l??ng ?nh cho ra c?ng ?? ???c c?i thi?n h?n khá nhi?u, chi ti?t ???c tái hi?n g?n nh? là ??y ?? và nh?ng ph?n quá t?i s? ???c n?ng sáng h?n ?? giúp cho t?ng th? b?c ?nh tr? nên hài hòa h?n và h?n ch? ???c tình tr?ng b? nhi?u ?nh.

Còn v? ph?n ch?p ch?n dung máy c?ng làm khá t?t khi ph?n ch? th? g?n nh? là ???c tách kh?ng b? lem và giúp cho ph?n ch? th? c?a b?c ?nh tr?ng s? n?i b?t h?n r?t là nhi?u.

?nh ch?p xóa ph?ng - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

? m?t tr??c có m?t chi?c camera selfie d?ng ??c l? ?? ph?n gi?i 16 MP giúp cho ra nh?ng b?c ?nh ch?p khá là chi ti?t, da ch? th? tr? lên h?ng hào và t??i t?n h?n khá nhi?u.

?nh ch?p selfie - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

Pin l?n, s?c siêu nhanh

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G trang b? m?t dung l??ng pin khá là tr?u là 5000 mAh cùng v?i c?ng su?t s?c ??n 67 W. Mình có s? d?ng qua nh?ng cái tác v? ch?i game, l??t web, xem YouTube hay nh?ng cái tác v? hàng ngày khác m?t cách xen k? nhau thì máy có th?i gian s? d?ng là 9 ti?ng 43 phút.*

Th?i gian s? d?ng Pin - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G

V?i c?ng su?t s?c cao nh? v?y thì khi mà mình s?c t? 0 - 100% c?ng ch? m?t kho?ng 55 phút*. ?i?u này giúp cho nh?ng ho?t ??ng gi?i trí c?ng nh? là làm vi?c, h?c t?p v?i chi?c Redmi Note 11 Pro trong 1 ngày s? kh?ng b? gián ?o?n.

*Th?i gian s? d?ng có th? chênh l?ch tùy theo nhu c?u, tác v? s? d?ng.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro v?i nh?ng cái ?i?m sáng nh? là màn hình l?n, ch?t l??ng hi?n th? s?c nét, m?t th?i l??ng pin s? d?ng l?u cùng v?i t?c ?? s?c c?c kì nhanh chóng, camera ?n, hi?u n?ng m??t mà thì mình ngh? ??y s? là m?t ?ng c? viên khá n?ng k? trong ph?n khúc t?m trung so v?i các ??i th? khác trong cùng t?m giá.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro

 • Xem 12 ảnh từ KH

Lương Ngọc chung

Đã mua tại TGDD

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

M?i th? ??u ngon. Khuyên m?i ng??i nên mua. Nh?t d?p sale . T?t ch?a t?ng th?y lu?n

Duy

Đã mua tại DMX

M?i mua h?i sáng. Tu?t pin h?i nhanh v?i máy mau nóng ch?c do m?i còn l?i OK máy m??t t?t nh?n viên TGDD Th? Tr?n T?n Hoà nhi?t tình

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

7.190.000₫

7.490.000₫

-4%

Giá rẻ Online

6.790.000₫

7.490.000₫

-9%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Điều kiện áp dụng:

 • Giao hàng nhanh chóng (tu? khu v?c).
 • H? gì ??i n?y trong 15 ngày n?u l?i do nhà s?n xu?t (tr? các nhóm: ??ng h?, ph? ki?n có ?i?n, Ph? ki?n xe ??p, Ph? ki?n kh?ng ?i?n, xe ??p, xe ??p ?i?n)
 • M?i s? ?i?n tho?i ch? mua 1 s?n ph?m trong 1 tháng.
 • Giá và khuy?n m?i có th? k?t thúc s?m

Khuy?n m?i

1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

Cấu hình Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro

 • Màn hình:

  AMOLED 6.67" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 108 MP & Ph? 8 MP, 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  16 MP
 • Chip:

  MediaTek Helio G96
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM (SIM 2 chung khe th? nh?) H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 67 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 1.7MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
1.121 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Cho em h?i note 11 pro này ch?p hinh ??p kh?ng ?
  Chào ch??
  D? máy v?n ch?p hình ??p v?i ?i?u ki?n ?? sáng và trong m?i tr??ng thu?n ti?n ch? nhé?
  Th?ng tin ??n ch? !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng54 phút tr??c
 • ?T redmi note 11 pro mình m?i mua 2 tháng mà sao gi? may b? gi?t l?c kh?ng b?m ?c gì h?t v?y ? máy mu?n ??ng lúc nào ??ng
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này anh có th? vào cài ??t h? th?ng, ki?m tra c?p nh?t h? th?ng lên m?i nh?t, vào CHPlay c?p nh?t các ?ng d?ng trong máy lên, g? các ?ng d?ng bên th? 3 ho?c ?ng d?ng kh?ng c?n thi?t, t?t các ?ng d?ng ch?y ng?m và kh?i ??ng l?i máy xem sao ?.
  Th?ng tin ??n anh.?
  ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng56 phút tr??c
 • Sao con ?t redmi not 11 pro e ?ang sài wifi b?t r?t y?u lun
  Chào anh?
  D? tr??ng h?p này anh?th? vào Cài ??t > Khác > ??t l?i cài ??t m?ng > ??t l?i cài ??t, sau ?ó ki?m tra l?i xem sao ?.
  Xin th?ng tin ??n anh ?!?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng11 gi? tr??c
 • C? s?c 15w c?a xiaomi redmi note 11 pro này s?c bao l?u ??y viên pin 5000 mAh v?y ?
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì s?c kho?ng?h?n?2 ti?ng anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Chíp g96 này có m?nh h?n chíp MediaTek Dimensity 810 k
  Chào anh?
  D? chip?Dimensity 810 có hi?u n?ng cao h?n 1 chút ?ó ??
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng13 gi? tr??c
 • Máy e m?i mua c? th?nh tho?ng l?i t? ??ng vào trang này làm cách nào hêt ?k redminote 11pro
  D? chào anh!?
  D? tr??ng h?p này anh vui lòng ki?m tra giúp em xem máy có cài các ph?n m?m bên th? 3 nh? d?n rác, di?t virus, t?ng t?c máy, thay ??i giao di?n máy c?ng nh? giao di?n màn hình khóa,... kh?ng ?, n?u có anh g? ?i giúp em ?? h?n ch? qu?ng cáo, tr??ng h?p anh xem video trên youtube g?p qu?ng cáo hay l??t web g?p qu?ng cáo ho?c ch?i các game t?i t? CHPlay g?p qu?ng cáo thì ?ó là m?c ??nh kh?ng t?t hoàn toàn ???c anh nhé?
  Xin th?ng tin ??n anh ?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Máy mình m?i c?p nh?t lên Android 12 xài b? ?? ?? và ??ng máy k còn m??t nh? lúc ch?a c?p nh?t. Mình h? l?i adroid 11 b?ng cách nào z b?n. Reset l?i có tr? l?i androin 11 kh?ng ad
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì kh?ng th? h? xu?ng ???c r?i ?, anh s? d?ng thêm 1 th?i gian thì máy s? ?n ??nh l?i anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Chuy?n h?t ?nh trong th? vi?n vào th? nh? thì có làm máy m??t h?n kh?ng v?y ?.
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì s? giúp b? nh? trong gi?m b?t dung l??ng th?i anh nha, c?u hình máy v?n v?y th?i ?.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • G96 v?i A11 hi?u n?ng con nào ch?i game t?t h?n qtv ? A11 có th? so v?i Snap nào ? ?
  Chào anh?
  D? chip?A11 Bionic có hi?u n?ng cao h?n anh nhé , d? chip ?A11 Bionic m?nh h?n?Qualcomm Snapdragon 765 m?t chút ?ó ??
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • App ch? ?? trên ?t c?a em b? m?t r?i thì t?i l?i ap m?c ??nh c?a xiaomi ? ??u ??y ?
  Chào ch? !
  D? tr??ng h?p này thì ch? th? xem và t?i?T?I ??Y?ch? nhé.
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com