Xem giá, t?n kho t?i: P.An Khánh, TP.Thủ Đức (Gồm Q2, Q9, Q.TĐ), Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S

152 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S

Th?ng tin s?n ph?m

?i?n tho?i Xiaomi Redmi Note 11S s?n sàng ?em ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? cùng hoàn h?o v? ch?i game, các tác v? s? d?ng h?ng ngày hay s? ?n t??ng t? v? ??p bên ngoài.

?n t??ng v?i màn hình AMOLED 6.43 inch

Màn hình c?a Redmi Note 11S ???c thi?t k? d?ng n?t ru?i cho kh?ng gian hi?n th? r?ng l?n v?i các vi?n khá m?ng giúp máy tr? nên ??p và thanh thoát h?n.

Xiaomi Redmi Note 11S - Màn hình AMOLED 6.43 inch

Dù ch? thu?c ph?n khúc giá t?m trung nh?ng Xiaomi ?? trang b? cho Note 11S t?m n?n AMOLED mang l?i kh? n?ng hi?n th? t?t, màu ?en s?u h?n, ?? t??ng ph?n cao và còn n?ng cao kh? n?ng hi?n th? màu s?c s?ng ??ng nh? d?i màu r?ng DCI-P3. Nên có th? nói dù xem phim trên YouTube hay ch?i game thì mình th?t s? c?m th?y m?n nh?n v?i màn hình này.

Xiaomi Redmi Note 11S - ?? sáng cao 1000 nits

Song song v?i ?ó là t?n s? quét cao 90 Hz nên các thao tác vu?t, l??t ??u m??t mà. ?? sáng màn hình lên ??n 1000 nits cùng c?ng ngh? ch?ng chói Sunlight Display nên khi s? d?ng ngoài tr?i n?ng thì màn hình v?n hi?n th? r?t t?t.

?nh ch?p ??p và siêu r? nét v?i h? th?ng b?n camera AI 108 MP

?nh ch?p b?i Redmi Note 11S ? ?i?u ki?n ?? sáng thu l?i chi ti?t t?t, màu s?c t??i t?n, ?? t??ng ph?n cao. Hình ?nh sau khi ch?p xong ??u ???c x? l? l?i, ch?p ng??c sáng c?ng kh?ng b? cháy sáng nh? tích h?p HDR và AI.

??c bi?t là hình ?nh khi ch?p ? ch? ?? ch?p ?êm c?ng r?t tuy?t v?i, c?n b?ng ???c ánh sáng và bù sáng t?t cho các vùng quá t?i.

Xiaomi Redmi Note 11S - ?nh ch?p trên camera

Camera selfie 16 MP cho hình ch?p ??p, có thêm AI nên da m?t ???c x? l? khá tinh t?. Bên c?nh ?ó c?ng tích h?p ??y ?? ch? ?? làm ??p, b? l?c màu cho b?n tho?i mái l?a ch?n ?? có ???c nh?ng t?m hình ?ng ? nh?t.

Xiaomi Redmi Note 11S - ?nh selfie

Hi?u n?ng ?n ??nh v?i MediaTek Helio G96

?i?n tho?i có?RAM 8 GB nên kh? n?ng ?a nhi?m r?t t?t, m?/t?t ?ng d?ng và chuy?n tab ??u m??t mà, ít g?p tình tr?ng ??ng hay gi?t lag.

V?i dòng chip Helio G96 thì Note 11S có th? nói chi?n game khá t?t trong t?m giá. M?t s? t?a game nh? Liên Qu?n Mobile hay PUBG Mobile có th? b?t ?? h?a trung bình, thao tác khá êm và m??t, c?ng ít th?y tình tr?ng b? drop khung hình.

Xiaomi Redmi Note 11S - Tr?i nghi?m ch?i game

M?t ?i?m n?a ?? Note 11S giúp b?n cày game là nh? h? th?ng t?n nhi?t ?a chi?u v? cùng ??c bi?t. C?ng ngh? Liquid Cool bao g?m nhi?u l?p than chì và lá ??ng, di?n tích t?n nhi?t 10005 mm2 giúp làm mát nhanh h?n. Vì v?y nên dù ?? chi?n qua 2 tr?n PUBG (m?i tr?n kho?ng 30 phút) khi c?m máy trên tay mình v?n kh?ng b? quá nóng.

Th?i l??ng pin ?? dùng cho m?t ngày dài

V?i viên pin dung l??ng 5000 mAh thì khi s? d?ng liên t?c ?a tác v? t? ch?i game, l??t web, Facebook, xem YouTube,... th?i gian dùng ???c kho?ng 8 ti?ng 42 phút. Và ch? m?t kho?ng 1 ti?ng 21 phút ?? s?c ??y t? 0 - 100% pin nh? c?ng ngh? s?c nhanh 33 W Pro.

Xiaomi Redmi Note 11S - B?ng th?i gian s?c

Phong cách thi?t k? t?i gi?n nh?ng v?n toát lên v? n?ng ??ng và m?nh m?

?i?n tho?i ???c hoàn thi?n t? nh?a nguyên kh?i, các c?nh ???c làm ph?ng theo xu h??ng hi?n th?i nh?ng c?m giác c?m n?m trên tay v?n tho?i mái, kh?ng quá c?n. Ph?n m?t l?ng ???c thi?t k? gi? kính nhám nên h?n ch? ???c c?u chuy?n bám m? h?i và d?u v?n tay.

Xiaomi Redmi Note 11S - Thi?t k?

Ngoài ra thì h?ng ?i?n tho?i Xiaomi v?n trang b? ??y ?? m?t s? c?ng ngh? hi?n ??i nh? m? khóa b?ng khu?n m?t, m? khóa v?n tay c?nh vi?n giúp cho ng??i dùng có ???c nhi?u ph??ng th?c m? khóa ?a d?ng, nhanh chóng.

Nói tóm l?i, ? ph?n khúc giá t?m trung này thì Note 11S là m?t chi?n binh ???c ?ánh giá khá cao v?i t?p h?p các ?u ?i?m nh? màn hình hi?n th? t?t ngay c? khi ngoài tr?i, hi?u n?ng ?n ??nh thích h?p ?? cày game, s?c nhanh h?n, viên pin l?n n?m trong m?t th?n máy v?n m?ng nh? và tinh t? nh? v?y.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S

 • Xem 1 ảnh từ KH

Hữu duyên

?i?n tho?i ok mà v?n tai lúc ???c lúc hk còn m?i th? ok

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

6.690.000₫

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S

 • Màn hình:

  AMOLED 6.43" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 108 MP & Ph? 8 MP, 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  16 MP
 • Chip:

  MediaTek Helio G96
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 33 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
685 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com