Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

?
Màu s?c:
Giá bán: 6.490.000? ??T TR??CC?c 500.000? TR? G?P 0%C?c 500.000?

Th?ng s? k? thu?t

? Xem ??y ?? th?ng s? k? thu?t
?

Th?ng s? k? thu?t

? Xem ??y ?? th?ng s? k? thu?t
?
Màu s?c:
Giá bán: 11.990.000? ??T TR??CC?c 500.000? TR? G?P 0%C?c 500.000?

Th?ng s? k? thu?t

? Xem ??y ?? th?ng s? k? thu?t
?

Th?ng s? k? thu?t

? Xem ??y ?? th?ng s? k? thu?t

Bài vi?t ?ánh giá

Trong s? ki?n ra m?t s?n ph?m m?i vào tháng 8/2022, Samsung ?? gi?i thi?u th? h? smartwatch ti?p theo c?a mình mang tên?Galaxy Watch 5?và phiên b?n?Galaxy Watch5 Pro LTE 45 mm?thay th? cho dòng Classic. V?i m?t thi?t k? m?i m?, b?n b? h?n, h?a h?n v?n là s?n ph?m làm hài lòng các tín ?? yêu th? thao, c?ng ngh?.

Di?n m?o c?ng cáp, b?n b?

??ng h? Galaxy Watch5 40 mm và Galaxy Watch5 Pro LTE ???c Samsung ch? tác b?ng v?t li?u hoàn toàn m?i, ngo?i hình ???c tinh gi?n mang l?i di?n m?o hi?n ??i h?n.?Ch?t li?u kính c??ng l?c quen thu?c trên th? h? Galaxy Watch 4 tr??c ?? ???c thay th? b?ng kính Sapphire giúp t?ng ?? c?ng cáp cho màn hình, h?n ch? n?t v?, tr?y x??c trong quá trình s? d?ng.

Khung vi?n ??ng h? ???c làm t??h?p kim nh?m cao c?p ??i v?i?b?n tiêu chu?n và?Titanium?trên dòng Watch5 Pro giúp t?ng thêm s? b?n b?, c?ng cáp cho chi?c ??ng h?.

Màn hình 2 s?n ph?m?có ?? ph?n gi?i l?n l??t là 396 x 396 pixels và?450 x 450 pixels, m?t ?? ?i?m ?nh 330 ppi mang ??n ?? chi ti?t cao. C?ng ngh? màn hình Super AMOLED n?i ti?ng c?a nhà Samsung mang ??n màu s?c s?ng ??ng, n?nh m?t cùng kh? n?ng hi?n th? s?c nét.

D?y ??ng h? b?ng ch?t li?u silicone êm nh?, thoáng m? h?i mang l?i s? d? ch?u cho c? tay c? ngày dài. Khoá D t? tính m?i trên d?y ?eo c?a Watch5 Pro c?ng giúp b?n tho?i mái ?i?u ch?nh cho phù h?p v?i kích c? c? tay.

Ngoài ra, ??ng h? th?ng minh Samsung c?ng ??t ?? b?n chu?n qu?n ??i MIL-STD-810G giúp ??ng h? có kh? n?ng ch?ng ch?u t?t h?n, h?n ch? h? h?ng khi g?p ph?i các tình hu?ng va ??p kh?ng mong mu?n hay ? các m?i tr??ng có nhi?t ??, ?? ?m cao.

??ng h? Galaxy Watch5 40 mm và Galaxy Watch5 Pro LTE

Tho?i mái thay ??i phong cách v?i b? s?u t?p m?t ??ng h? ?a d?ng

B?n s? kh?ng c?m th?y nhàm chán v?i 88 phiên b?n giao di?n tu? bi?n ???c h?ng trang b?, trong ?ó có 8 m?t hoàn toàn m?i, 10 m?t ???c c?i ti?n cho phép b?n d? dàng thay ??i theo s? thích cá nh?n.

Hi?u n?ng m?nh m? ??n t? chip Exynos W920, h? ?i?u hành One UI Watch m??t mà

Exynos W920 là b? vi x? l? ???c Samsung s?n xu?t b?ng quy trình 5 nm cho t?c ?? x? l? nhanh h?n 20% so v?i Exynos 9110 (Samsung Galaxy Watch 3). Ngoài ra, vi?c s? d?ng con chip Exynos W920 này c?ng giúp ti?t ki?m pin cho các thi?t b? ?eo, ?em l?i th?i l??ng pin t?t h?n cho ng??i s? d?ng.

Samsung t?ng g?y ?n t??ng l?n v?i c?ng ??ng yêu thích c?ng ngh? th? gi?i và Vi?t Nam khi trình làng h? ?i?u hành Wear OS m?i - One UI Watch, ???c tùy bi?n riêng cho thi?t b? Samsung trên n?n t?ng c?ng tác tr?c ti?p cùng Google, giúp t?i ?u hóa s? ??ng b? gi?a các thi?t b? Samsung v?i nhau và cài thêm ???c các ?ng d?ng bên th? 3, n?ng cao tr?i nghi?m ng??i dùng.

??ng h? Galaxy Watch5 40 mm - Chip Exynos W920 m?nh m?

Tho?i mái t?m, ?i m?a nh? ch? s? ch?ng n??c 5 ATM

B?n kh?ng c?n ph?i lo l?ng khi mang ??ng h? ?i m?a, ?i b?i ? vùng n??c n?ng,... nh? h? s? ch?ng n??c 5 ATM. L?u ?: Kh?ng ?n các nút ?i?u ch?nh khi s? d?ng trong phòng t?m h?i, t?m n??c nóng,...

Th?i l??ng pin ???c n?ng c?p

??ng h? s? h?u viên pin dung l??ng 284 mAh???i v?i b?n tiêu chu?n và?590 mAh?v?i b?n Pro, cho th?i gian s? d?ng lên ??n 40 và?80 gi? (c?ng b? t? h?ng). Tuy th?i l??ng pin kh?ng quá l? t??ng, nh?ng Samsung ?? trang b? cho th? h? Galaxy Watch m?i c?ng ngh? s?c nhanh th?ng qua c?ng s?c kh?ng d?y ti?n l?i v?i 45% pin ch? trong 30 phút, giúp nh?ng tr?i nghi?m c?a b?n tr?n v?n h?n.?

L?u ?, th?i l??ng th?c t? còn ph? thu?c vào c??ng ?? s? d?ng c?a ng??i dùng.

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE - Th?i l??ng pin t?t

H? tr? nhi?u tính n?ng theo d?i s?c kho??

S?n ph?m ?eo tay ch? l?c c?a Samsung lu?n có nh?ng tính n?ng khi?n thi?t b? tr? nên ??c bi?t gi?a hàng ngàn chi?c ??ng h? th?ng minh ?ang có m?t trên th? tr??ng. Galaxy Watch5 s? có tr?n b? các tính n?ng theo d?i s?c kh?e nh?: ?i?n t?m ?? ECG,??o nh?p tim, ?o huy?t áp,?n?ng ?? oxy trong máu?(SpO2), ??m s? b??c ch?n,...

Ngoài ra, ??ng h? th?ng minh còn theo d?i gi?c ng? c?a b?n, ph?n tích và ?ánh giá n?ng cao th?ng qua vi?c ?o n?ng ?? oxy trong máu, phát hi?n ti?ng ngáy giúp c?i thi?n ch?t l??ng ngh? ng?i c?a b?n.?

Xem thêm:?SpO2 là gì?

Ph?c v? ng??i dùng yêu th? thao m?t cách t?i ?u h?n

Nh? kh? n?ng ph?n tích thành ph?n c? th? v?i 7 ch? s? s?c kho?: C?n n?ng, c? x??ng, kh?i l??ng m?, l??ng m? c? th?, l??ng n??c, ch? s? BMI (ch? s? kh?i c? th?), ch? s? BMR (t? l? trao ??i ch?t c? b?n) và tính n?ng Xác l?p m?c tiêu t?p luy?n (BIA) giúp b?n hi?u r? c? th? và thi?t l?p các m?c tiêu phù h?p v?i b?n th?n h?n.

H? tr? k?t n?i ?a d?ng

??ng h? h? tr? nhi?u k?t n?i kh?ng d?y khác nhau, ?áp ?ng nhi?u nhu c?u s? d?ng c?a ng??i dùng. B?n có th? th?c hi?n ghép n?i v?i các thi?t b? khác m?t cách ?n ??nh và nhanh chóng th?ng qua Bluetooth v5.2, Wi-Fi 2.4 và 5.0 GHz, GPS, NFC.

Nghe g?i ??c l?p nh? eSIM

Galaxy Watch5?b?n Pro LTE ???c h?ng trang b? cho tính n?ng eSIM hi?n ??i giúp ng??i dùng có th? tho?i mái nghe g?i ngay trên ??ng h? mà kh?ng c?n k?t n?i v?i ?i?n tho?i, cho b?n tho?i mái s? d?ng khi t?p luy?n th? thao, ch?y b? ngoài ???ng mà kh?ng c?n mang theo ?i?n tho?i.

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE - Nghe g?i v?i eSim

Nhi?u ti?n ích th?ng minh khác

Ng??i dùng có th? t?n h??ng các ti?n ích trên chi?c ??ng h? nh?: Báo th?c, d? báo th?i ti?t, nh?n cu?c g?i, b?m gi? ??m ng??c,... ph?c v? b?n c? ngày dài n?ng ??ng.

??ng h??Galaxy Watch5 40 mm và Galaxy Watch5 Pro LTE h?a h?n s? là m?u ??ng h? th?ng minh ??t khách, m?t thi?t b? ?eo giúp theo d?i s?c kh?e toàn di?n, nhi?u ti?n ích giúp cu?c s?ng tr? nên d? dàng h?n.

Xem ti?p
M?i b?n ??ng nh?p b?ng
Facebook ho?c Google ?? ti?p t?c

Tin t?c n?i b?t

Tu?n qua c?ng ngh? có gì HOT 13/8: Anker ra m?t pin d? phòng có th? s?c laptop, Nokia s?p tung giao di?n ph?n m?m m?i

Tu?n qua c?ng ngh? có gì HOT 13/8 v?i nh?ng th?ng tin ?áng chú ? nh?: Anker ra m?t pin d? phòng v?i kh? n?ng s?c laptop, Nokia Mobile s?p tung giao di?n ph?n m?m m?i,... Kh?ng bi?t b?n có b? l? tin - bài nào ch?, và th?y th?ng tin nào h?p d?n nh?t?

13/08 | 286 ng??i ?? ??c
Thanh toán qua VNPay, gi?m ngay 300 ngàn ??ng khi mua Galaxy Watch5 m?i

Tin vui n?i ti?p tin vui ??y b?n ?i! T? h?m nay, n?u b?n mua ??ng h? Samsung Galaxy Watch 5 m?i s? ???c khuy?n m?i gi?m ngay 300.000 ??ng khi thanh toán qua ?ng d?ng VNPay ??y. C? h?i s?m hàng x?n giá siêu ti?t ki?m là ??y ch? ??u, nhanh tay kéo xu?ng bên d??i xem chi ti?t nha.

13/08 | 87 ng??i ?? ??c
5 thi?t l?p nên làm ??u tiên trên Samsung Galaxy Watch 4 khi m?i mua

N?u b?n v?a m?i s? h?u m?t chi?c Samsung Galaxy Watch 4 nh?ng ch?a bi?t nhi?u v? cách s? d?ng thì v?i bài vi?t này h?y cùng mình xem ngay 5 cài ??t nên có trên Samsung Galaxy Watch 4 ?? có th? s? d?ng chi?c ??ng h? này m?t cách d? dàng, ti?n l?i h?n

13/08 | 171 ng??i ?? ??c
TH?O LU?N V? SAMSUNG GALAXY WATCH5 | WATCH5 PRO
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
22 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
?óng
M?i b?n ?? l?i th?ng tin

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...

xxfseo.com