Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Laptop Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H/8GB/512GB/144Hz/4GB GTX1650/Win11 (NH.QBMSV.006)

99 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng laptop 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: D?y ngu?n, Sách h??ng d?n, Thùng máy, S?c Laptop Acer

Th?ng tin s?n ph?m

Phá cách v?i di?n m?o m?nh m? ??n t? laptop Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006)?mang ??n cho ng??i dùng hi?u n?ng ?n ??nh, h? tr? b?n trong m?i tác v? h?ng ngày hay chi?n nh?ng tr?n game c?c c?ng m?t cách m??t mà.

Ki?u dáng n?i b?t, thu hút m?i ánh nhìn

Laptop Acer Nitro?v?i tính b?n b? v??t b?c khi ???c trang b? l?p v? nh?a ch?c ch?n cùng tr?ng l??ng kh?ng quá n?ng cho m?t chi?c laptop gaming?2.2 kg?và dày?23.9 mm, s?n sàng cùng b?n ?i ??n b?t k? ??u, ph?c v? t?t cho c? nhu c?u c?ng vi?c hay gi?i trí, cho phép b?n chi?n game ? kh?p m?i n?i trong cu?c hành trình.

Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006) - Thi?t k?

Bàn phím Fullsize ???c thi?t k? ?èn n?n chuy?n màu RGB?c?a?laptop Acer????c thi?t k? tinh t? nh?ng v?n t?n lên nét m?nh m? c?a m?t chi?c gaming m?nh m?, v?i các phím có ?? n?y t?t, cho b?n tho?i mái s? d?ng c? trong ?i?u ki?n ánh sáng kém mà kh?ng lo nh?m l?n.

Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006) - Bàn phím

D?c hai bên?laptop????c trang b? các c?ng giao ti?p th?ng d?ng h? tr? t?t cho nhu c?u truy?n xu?t d? li?u hay chia s? th?ng tin ??n các thi?t b? ngo?i vi t??ng thích nh? 3 c?ng USB 3.2, HDMI, Jack tai nghe 3.5 mm, LAN (RJ45) và USB Type-C.

Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006) - C?ng k?t n?i

Các chu?n k?t n?i kh?ng d?y?Bluetooth 5.0?và?Wi-Fi 6 (802.11ax) cung c?p ???ng truy?n ?n ??nh trong su?t quá trình làm vi?c hay gi?i trí ? c? trong nhà, ngoài tr?i, n?ng cao n?ng su?t c?ng vi?c c?a b?n.

?ánh b?i m?i ??i th? trong m?i tr?n chi?n

Laptop?AMD Ryzen 5 5600H v?i?6 nh?n 12 lu?ng?mang ??n t?c ?? c? b?n?3.30 GHz?và ??t t?i ?a lên ??n?4.2 GHz?nh??Turbo Boost, cùng b? nh? ??m 16 MB mang ??n hi?u su?t c?ng vi?c b?t ng? khi h? tr? trong m?i c?ng vi?c v?n phòng t? c? b?n ??n n?ng cao m?t cách hoàn m? v?i Word, Excel,... hay th?m chí còn x? l? các nhu c?u thi?t k? ?? ho?, thi?t k? posters, banners,... ?n t??ng.

?em ??n cho b?n m?t phiên b?n laptop ?a nhi?m h?n khi s? h?u?RAM 8 GB?chu?n?DDR4 2 khe (1 khe 8 GB + 1 khe r?i)?s? h?u t?c ?? Bus RAM?3200?MHz?cùng kh? n?ng n?ng c?p t?i ?a ??n?32 GB,?h? tr? b?n t?i ?u trong vi?c m? nhi?u ?ng d?ng cùng lúc và chuy?n ??i qua l?i m?t cách tr?n tru, mang ??n hi?u qu? cho c?ng vi?c t?t h?n.

Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006) - C?u hình

Kh?ng nh?ng h? tr? b?n t?i ?a trong vi?c chi?n nh?ng tr?n game?LOL, Total War: Warhammer,...???y k?ch tính m?t cách m??t mà v?i hình ?nh chu?n xác,?card ?? h?a r?i?NVIDIA?GeForce GTX?1650 4 GB?còn cho phép ?? h?a hi?n th? m?t cách r? nét cùng s?c màu ch?n th?t, h? tr? b?n làm c?ng vi?c sáng t?o m?t cách hi?u qu? h?n v?i các ph?n m?m thi?t k? Lightroom, AI, Photoshop,...

Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006) - Card ?? ho?

? c?ng?SSD 512 GB?NVMe PCle,?cùng kh? n?ng tháo ra và l?p thanh khác t?i ?a?1?TB,?v?a cung c?p kh?ng gian l?u tr? r?ng l?n cho m?i lo?i d? li?u yêu thích, v?a h? tr? m? máy hay v?n hành các ?ng d?ng m?t cách nhanh chóng ch? trong vài gi?y.

T?i ?u h?n khi thi?t b? này còn ???c trang b? thêm khe c?m?HDD SATA?n?ng c?p t?i ?a?2 TB?và khe c?m?SSD M.2 PCIe?m? r?ng n?ng c?p t?i ?a?1 TB, ?áp ?ng t?t h?n cho m?i nhu c?u t? b?n, cho b?n th?a thích t?i m?i ?ng d?ng hay hàng lo?t t?a game th?nh hành.

Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006) - SSD

H? ?i?u hành?Windows 11 Home SL ???c tích h?p s?n trong máy cho phép b?n t?n h??ng nh?ng ?ng d?ng th?ng minh ???c c?p nh?t.

Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006) - Windows 11

Kh?ng gian hình ?nh và ?m thanh ???c c?i thi?n ?áng k?

Laptop màn hình 15.6 inch?m?ng 2 c?nh bên?s? h?u ?? ph?n gi?i?Full HD (1920 x 1080) mang ??n hình ?nh s?c nét, s?ng ??ng ??n t?ng chi ti?t v?i khung hình chu?n xác có t?c ?? ??c nhanh v??t tr?i, chuy?n ??ng m??t mà nh??t?n s? quét 144 Hz,?cho phép b?n ch?i nh?ng t?a game hành ??ng ??y h?p d?n mà kh?ng lo x?y ra tình tr?ng gi?t, xé ?nh.

Kh?ng d?ng l?i ? ?ó khi thi?t b? còn ???c trang b? màn hình TFT v?i kh? n?ng d?n ánh sáng t?t, ?n ??nh và ki?m soát t?t hình ?nh, màu s?c hi?n th? nh?ng v?n h?n ch? t?i ?a l??ng ?i?n n?ng tiêu th? nh??c?ng ngh??LED Backlit.

Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006) - Màn hình

Khung hình ???c m? r?ng lên ??n?178 ???nh? t?m n?n?IPS,?mang ??n hình ?nh hình ?nh s?c r? v?i màu s?c ???c tái t?o ch?n th?t cùng màn hình?Acer ComfyView?cho phép b?n làm vi?c hay gi?i trí ? b?t k? ?i?u ki?n ánh sáng nào mà kh?ng lo m?i m?t hay lóa m?t.

Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006) - Tính n?ng khác

S? k?t h?p hoàn m? c?a hai c?ng ngh? ?m thanh hi?n ??i?Acer TrueHarmony?và?DTS:X Ultra Audio?mang ??n ch?t ?m to r? v?i ?m vòm cao c?p, ít b? bi?n d?ng cùng kh? n?ng tái t?o ?m thanh 3D v?i d?i ?m tr?m r?ng h?n, cho b?n t?n h??ng kh?ng gian ?m nh?c hay phim ?nh ??y th? gi?n, tho?i mái.

Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006) - ?m thanh

Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H (NH.QBMSV.006) là phiên b?n?laptop gaming??áng ???c ch?n mua khi s? h?u thi?t k? ??c ?áo cùng hi?u n?ng m?nh m?, s?n sàng cùng b?n chinh chi?n m?i tr?n ??u g?y c?n, giành chi?n th?ng cu?i cùng.

Xem thêm

Đánh giá Laptop Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H/8GB/512GB/144Hz/4GB GTX1650/Win11 (NH.QBMSV.006)

?ánh giá

?óng
Laptop Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H/8GB/512GB/144Hz/4GB GTX1650/Win11 (NH.QBMSV.006)

Laptop Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H/8GB/512GB/144Hz/4GB GTX1650/Win11 (NH.QBMSV.006)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

19.240.000₫ *

22.490.000₫

-14%

Tr? góp 0%
Gi?m ??n 3.000.000? V?i T?n sinh viên ??i ?i?m
nh?n ?u ??i
Gi?m thêm 500.000₫ V?i H?c sinh, Sinh viên Mua ngay Tr? góp

Khuy?n m?i trị giá 2.470.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Mua online thêm quà: Chu?t Gaming Rapoo VT200 (H?t quà hoàn ti?n 350.000?)

2

Balo Acer Predator Gaming (H?t quà hoàn ti?n 940.000?)

3

Tham gia ch??ng trình nh?n thêm 1 n?m BH chính h?ng (Xem chi ti?t)

4

Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

5

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

6

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 300.000₫ Sản phẩm Laptop
?
-?Nh?p m??TGDD300?gi?m thêm 300.000??khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022 (nh?ng s?n ph?m nào hi?n th? th?ng tin Khuy?n M?i VNPAY QR thì m?i ???c khuy?n m?i).
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m?Laptop, PC, Màn hình giá t? 8.000.000? tr? lên.?
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Ch??ng trình gi?m thêm 300.000₫ khi thanh toán qua VNPAYQR ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 8.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

8 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

 • Gi?m giá 20% ph?n m?m duy?t virut F- Secure Safe

 • Tai nghe Asus gi?m 30% khi mua kèm Laptop

 • Chu?t ASUS gi?m ??n 30% khi mua kèm Laptop

Xem thêm 6 ?u ??i khác

Cấu hình Laptop Acer Nitro 5 Gaming AN515 45 R6EV R5 5600H/8GB/512GB/144Hz/4GB GTX1650/Win11 (NH.QBMSV.006)

 • CPU:

  Ryzen 5 5600H 3.3GHz
 • RAM:

  8 GB DDR4 2 khe (1 khe 8GB + 1 khe r?i) 3200 MHz
 • Ổ cứng:

  512 GB SSD NVMe PCIe (Có th? tháo ra, l?p thanh khác t?i ?a 1TB) H? tr? khe c?m HDD SATA (n?ng c?p t?i ?a 2TB) H? tr? thêm 1 khe c?m SSD M.2 PCIe m? r?ng (n?ng c?p t?i ?a 1TB)
 • Màn hình:

  15.6" Full HD (1920 x 1080) 144Hz
 • Card màn hình:

  Card r?i GTX 1650 4GB
 • Cổng kết nối:

  3 x USB 3.2 HDMI Jack tai nghe 3.5 mm LAN (RJ45) USB Type-C
 • Đặc biệt:

  Có ?èn bàn phím
 • Hệ điều hành:

  Windows 11 Home SL
 • Thiết kế:

  V? nh?a
 • Kích thước, trọng lượng:

  Dài 363.4 mm - R?ng 255 mm - Dày 23.9 mm - N?ng 2.2 kg
 • Thời điểm ra mắt:

  2021
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 2.8MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
585 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • pin con này dùng ???c trong bao l?u ??
  Chào anh?
  D? pin s?n ph?m có th? on screen liên t?c kho?ng 2,5 -3 ti?ng???ng h? v?i ?? sáng màn hình thích h?p và các thao tác v?n b?n anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng41 phút tr??c
 • con này ??i sang i511400h vs gtx1650 thì giá nhiu v ?
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m mua m?i bên em , còn th?i gian b?o hành và s?n ph?m kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, ko b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo. Khách mua t? ngày 1/3/2021 thì bên em s? h? tr? thu l?i và hoàn l?i trong tháng ??u tiên 80% giá trên hóa? ??n t? tháng th? hai m?i tháng tr? thêm 10% ?. Anh/Ch? vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ?? em ki?m tra giá thu l?i cho mình tham kh?o ?. Mình bù thêm ??i s?n... Xem ti?p ?
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m mua m?i bên em , còn th?i gian b?o hành và s?n ph?m kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, ko b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo. Khách mua t? ngày 1/3/2021 thì bên em s? h? tr? thu l?i và hoàn l?i trong tháng ??u tiên 80% giá trên hóa? ??n t? tháng th? hai m?i tháng tr? thêm 10% ?. Anh/Ch? vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ?? em ki?m tra giá thu l?i cho mình tham kh?o ?. Mình bù thêm ??i s?n ph?m khác nha
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng19 gi? tr??c
 • Th?y mn b?o máy có t?n nhi?t t?t nh?t ph?n khúc ph?i kh?ng shop
  D? chào anh
  D? trong t?m giá trên thì máy này t?n nhi?t t?t nh?t??ó???
  Xin th?ng tin???n anh??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Gi?a i5 10300h vs amd ryzen 5600h con nitro 5 này thì nào xài t?t h?n ?
  Chào anh?
  D? theo em ?ánh giá Amd Ryzen 5600h s? ?n h?n ?ó ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • E m?i mua dòng máy này h?m qua, ko bi?t khi h?t pin thì mình có nên s?c nhi?u gi? kh?ng hay v?a ??y 100% là có th? s? d?ng ??
  Chào anh?
  D? s?n ph?m v?a ??y 100% anh có th? s? d?ng ???c ?ó ? , ho?c anh v?a c?m s?c v?a s? d?ng ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • D? giá 19tr240k gi? mình mua tr? góp là giá nó nh? th? nào v?y ?
  Chào anh
  D? kh?ng bi?t anh d? ?ính góp qua c?ng ty tài chính hay th? tín d?ng và s? tr? tr??c bao nhiêu %, góp trong bao nhiêu tháng v?y ??
  Mong s?m nh?n ph?n h?i t? anh!
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
  @Thu? V?n: d? mình tr? góp tr?c ti?p t?i c?a hàng tgdd ???c kh?ng ?
  Chào anh
  D? ???c anh nha, mình ra siêu th? làm h? s? nhé
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Ch? ?? b?o hành con này nh? nào v?y
  Chào anh !
  D? s?n ph?m này h? tr? b?o hành chính h?ng laptop 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • D? anh cho em h?i tí. Gi?a con i5 8600 và i3 10105 thì nên ch?n con nào ?
  Chào anh?
  D? chip Intel Core i3?10105 có hi?u n?ng cao h?n anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • T? n?ng ram có m?t b?o hành kh?ng shop
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì máy anh t? n?ng c?p RAM s? m?t b?o hành anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • Này là l?i j v ?n nút ngu?n thì sáng bàn phím mà ko sáng màn hình
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì có th? h? th?ng b? ch?m anh c?m s?c m? lên ??i 1 xíu th? coi lên kh?ng nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
  @Tr?n Lu?n: h?n 30ph mà nó v?n ch?a lên thì nên làm gì
  D? tr??ng h?p này n?u anh mua s?n ph?m ? Th? gi?i di ??ng , anh vui lòng ?em máy ra c?a hàng g?n nh?t ?? nh?n viên k? thu?t h? tr? ki?m tra ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • 1234...59?
?óng
Xem chi ti?t th? l?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com