Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Laptop Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030/4GB/256GB/Win11 (NX.VNFSV.005)

63 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng laptop 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: D?y ngu?n, Sách h??ng d?n, Thùng máy, S?c Laptop Acer Xem hình

Laptop Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030/4GB/256GB/Win11 (NX.VNFSV.005)

Th?ng tin s?n ph?m

Laptop Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D (NX.VNFSV.005) là m?u laptop h?c t?p - v?n phòng giá r? ???c thi?t k? dành riêng cho các em h?c sinh ph?c v? nhu c?u ?i h?c h?ng ngày.

Thi?t k? ??n gi?n, ch?c ch?n

Acer TravelMate B3 ???c ch? tác t? ch?t li?u nh?a c?ng cáp, tr?ng l??ng 1.4 kg và ?? dày 20.99 mm, lúc c?m mình c?m th?y chi?c máy s? h?i n?ng m?t xíu nh?ng bù l?i r?t ch?c tay, c?ng cáp và kh?ng quá c?ng k?nh.

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - Thi?t k?

??c bi?t, mình th?y Acer ?? tinh t? khi chi?c?laptop Acer TravelMate ???c trang b? bàn phím có các r?nh thoát n??c giúp các b?c ph? huynh yên t?m khi bé v? tình làm ?? n??c lên máy khi ?ang h?c. Hành trình phím kh?ng quá s?u, ?? n?y v?a ph?i giúp cho kh? n?ng g? phím chính xác h?n.Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - Bàn phím máy

Laptopb?n l? 180 ?? giúp mình d? dàng chia s? n?i dung trên màn hình cho ng??i ??i di?n. Mình th??ng th?y các bé s? hay m?nh tay khi m? máy nên nh? b?n l? 180 ?? mà ph?n nào ?ó c?ng s? gia t?ng thêm s? b?n b? cho máy.

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - B?n l? máy

Bên c?nh ?ó, mình th?y ?? b?n chu?n qu?n ??i MIL STD 810G ???c trang b? là ?i?u r?t quan tr?ng khi ??i t??ng s? d?ng máy ch? y?u là các b?n h?c sinh, thi?u nhi. ??i lúc các b?n s? làm r?t hay va ??p thì chi?c máy v?n c?ng cáp và hoàn toàn yên t?m ti?p t?c s? d?ng.

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - B?n b?

?? ph?c v? t?i ?u cho nhu c?u h?c t?p c?a các bé, laptop h? tr? ??y ?? các c?ng k?t n?i bao g?m: USB, USB Type-C, HDMI, LAN, Jack tai nghe, khe th? nh? Micro SD. C?ng USB Type-C cho mình kh? n?ng xu?t hình ?nh hay k?t n?i v?i các thi?t b? ngo?i vi khác ??u s? d? dàng, t?c ?? nhanh.

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - C?ng k?t n?i

Ngoài ra, chu?n k?t n?i kh?ng d?y Bluetooth 5.0 cung c?p t?c ?? truy?n t?i t?i ?a lên ??n 50 Mbps tích h?p ?? mình k?t n?i v?i chu?t hay tai nghe Bluetooth nhanh chóng và Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac cho ???ng truy?n lu?n ?n ??nh, ??c bi?t khi mình xem Youtube kh?ng b? gi?t.

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - Webcam c?a máy

?áp ?ng t?t cho h?c t?p c? b?n

Laptop Acer s? h?u con chip Intel Pentium N5030 c?u trúc 4 nh?n 4 lu?ng b? nh? RAM 4 GB chu?n DDR4 (1 khe) cùng card ?? h?a tích h?p Intel UHD Graphics 605 cung c?p hi?u n?ng ?n ??nh, x? l? t?t các thao tác h?ng ngày.

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - Tác v? v?n phòng

Tuy ??y kh?ng ph?i là b? c?u hình m?nh m? nh?ng mình ngh? chi?c máy v?n có th? ph?c v? nhu c?u c? b?n nh? so?n bài t?p, v?n b?n trên Word, Excel, t?o b?n thuy?t trình qua PowerPoint, h?c t?p tr?c tuy?n qua Zoom, Microsoft Teams,... hay gi?i trí c? b?n hàng ngày c?a bé.

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - Hi?u n?ng

? c?ng SSD 256 GB NVMe PCIe?cho t?c ?? ??c ghi nhanh chóng, giúp kh?i ??ng máy, v?n hành ?ng d?ng nhanh h?n, ph?n h?i các thao tác ch? trong vài gi?y, ??ng th?i mang ??n dung l??ng ?? dùng cho vi?c l?u tr? tài li?u h?c t?p.

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - ? c?ng SSD

Hình ?nh ch?n th?t, ?m thanh to r?

Màn hình 11.6 inch v?i ?? ph?n gi?i HD (1366 x 768)?cho kh? n?ng hi?n th? v?a ?? và ít tiêu th? ?i?n n?ng, màn hình ít nóng h?n nh? c?ng ngh? LED Backlit. Mình s? khó ch?u n?u xem phim l?u v?i m?t màn hình to? nhi?t, nên ??y là ?i?m c?ng cho chi?c máy giúp các bé gi?i trí trong lúc r?nh r?i.?

B? ??i c?ng ngh? màn hình TFTAcer ComfyView ??c quy?n cho ?? t??ng ph?n, tái t?o màu s?c chính xác, ??ng th?i ph? m?t l?p “nhám m?” ??c bi?t, giúp màn hình kh?ng b? bóng, chói sáng. Mình th?y máy chia ra nhi?u ch? ?? tùy ch?nh màu s?c màn hình nên ph? huynh có th? ch?n màu s?c phù h?p v?i m?c ?ích cho con em mình s? d?ng h?ng ngày.

Vi?n màn hình theo mình là h?i dày d?n ??n kh? n?ng hi?n th? n?i dung có ph?n ít ?i, tuy nhiên vi?n dày góp ph?n b?o v? màn hình c?a b?n t?t h?n, tránh ???c các tình hu?ng va ch?m kh?ng mong mu?n x?y ra.

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - Gi?i thi?u màn hình

Khi nhìn vào viên pin 48 Wh, mình ngh? ??y là chi?c máy ph? th?ng nên kh?ng quá mong ??i vào th?i gian s? d?ng pin. Tuy nhiên, mình ?? ph?i tr?m tr? khi chi?c máy tr? ???c lên ??n 9 ti?ng s? d?ng v?i các tác v? nh? so?n th?o v?n b?n, xem Youtube, h?c tr?c tuy?n,... trong ?i?u ki?n 100% ?? sáng màn hình, 80% loa.

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - Viên pin

C?ng ngh? ?m thanh Acer TrueHarmony cho ?m s?c r? ràng, kh? n?ng tái t?o ?m thanh vòm cho tr?i nghi?m khi xem phim, nghe nh?c tr? nên tuy?t v?i, t?n h??ng gi?y phút th? gi?n sau nhi?u gi? h?c c?ng th?ng.

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030 (NX.VNFSV.005) - C?ng ngh? ?m thanh

Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D (NX.VNFSV.005) s? là m?t chi?c máy tính xách tay h?c t?p - v?n phòng l? t??ng dành cho các bé h?c sinh có nhu c?u h?c tr?c tuy?n ti?p c?n c?ng ngh? ?? tìm tòi và h?c h?i v? máy tính nhi?u h?n.

Xem thêm

Đánh giá Laptop Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030/4GB/256GB/Win11 (NX.VNFSV.005)

Mai Ca

Con này ch?i vltk1 ?c ko ad.

Nguyễn Thị Vĩnh Thuyên

S?n ph?m r?t t?t x?ng ?áng 10 ?i?m

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

?ánh giá

?óng
Laptop Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030/4GB/256GB/Win11 (NX.VNFSV.005)

Laptop Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030/4GB/256GB/Win11 (NX.VNFSV.005)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

5.490.000₫ *

10.990.000₫

-50%

Tr? góp 0%
Gi?m ??n 3.000.000? V?i T?n sinh viên ??i ?i?m
nh?n ?u ??i

Khuy?n m?i trị giá 300.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Chu?t kh?ng d?y (H?t quà hoàn ti?n 120.000?)

2

Balo Laptop (H?t quà hoàn ti?n 100.000?)

3

Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

4

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

5

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

8 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

 • Gi?m giá 20% ph?n m?m duy?t virut F- Secure Safe

 • Tai nghe Asus gi?m 30% khi mua kèm Laptop

 • Chu?t ASUS gi?m ??n 30% khi mua kèm Laptop

Xem thêm 6 ?u ??i khác

Cấu hình Laptop Acer TravelMate B3 TMB311 31 P49D N5030/4GB/256GB/Win11 (NX.VNFSV.005)

 • CPU:

  Pentium N5030 1.1GHz
 • RAM:

  4 GB DDR4 (1 khe) T? 2400 MHz (H?ng c?ng b?)
 • Ổ cứng:

  256 GB SSD NVMe PCIe
 • Màn hình:

  11.6" HD (1366 x 768)
 • Card màn hình:

  Card tích h?p Intel UHD 605
 • Cổng kết nối:

  2 x USB 3.2 HDMI Jack tai nghe 3.5 mm LAN (RJ45) USB Type-C
 • Hệ điều hành:

  Windows 11 Home SL
 • Thiết kế:

  V? nh?a
 • Kích thước, trọng lượng:

  Dài 295 mm - R?ng 215 mm - Dày 20.99 mm - N?ng 1.4 kg
 • Thời điểm ra mắt:

  2021
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 5.1MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
325 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
?óng
Xem chi ti?t th? l?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com