Xem giá, t?n kho t?i: P.An Khánh, TP.Thủ Đức (Gồm Q2, Q9, Q.TĐ), Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Laptop Apple MacBook Air M1 2020 8GB/256GB/7-core GPU (MGN63SA/A)

82 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng laptop 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: Sách h??ng d?n, Thùng máy, Cáp ( Type C ) , S?c Laptop Apple

Th?ng tin s?n ph?m

Laptop Apple MacBook Air M1 2020 thu?c dòng laptop cao c?p sang tr?ng có c?u hình m?nh m?, chinh ph?c ???c các tính n?ng v?n phòng l?n ?? ho? mà b?n mong mu?n, th?i l??ng pin dài, thi?t k? m?ng nh? s? ?áp ?ng t?t các nhu c?u làm vi?c c?a b?n.

Chip Apple M1 t?c ?? x? l? nhanh g?p 3.5 l?n th? h? tr??c

Chi?c MacBook?này ???c trang b? con chip Apple M1 ???c s?n xu?t ??c quy?n b?i Nhà Táo?trên ti?n trình 5 nm, 8 l?i bao g?m 4 l?i ti?t ki?m ?i?n và 4 l?i hi?u su?t cao, mang ??n m?t hi?u n?ng kinh ng?c, x? l? m?i tác v? v?n phòng m?t cách m??t mà nh? Word, Excel, Powerpoint,... th?c hi?n t?t các nhi?m v? ch?nh s?a hình ?nh, k?t xu?t 2D trên các ph?n m?m Photoshop, AI,... máy còn h? tr? ti?t ki?m ???c ?i?n n?ng cao.

?i cùng CPU là card ?? h?a tích h?p 7 nh?n GPU?có hi?u n?ng v??t tr?i sau nhi?u bài th? nghi?m hi?u n?ng ?? h?a c?a benchmark, b?n có th? s? d?ng nhi?u ph?n m?m ?? h?a chuyên nghi?p, tho? s?c sáng t?o n?i dung, render video ?n ??nh v?i ch?t l??ng hình ?nh cao.

Apple Macbook Air M1 (MGN73SA/A) - CPU

Máy ???c trang b? RAM 8 GB cho kh? n?ng ?a nhi?m cao, b?n có th? m? cùng lúc nhi?u c?a s? ho?c ?ng d?ng ?? ph?c v? cho c?ng vi?c, gi?i trí c?a mình ví d? nh? v?a m? Chrome tra c?u th?ng tin v?a m? Word ?? làm vi?c c?c k? ti?n l?i mà kh?ng c?n lo l?ng là máy s? b? ??.

MacBook s? h?u ? c?ng SSD 256 GB cho t?c ?? x? l? nhanh chóng, thao tác cu?n trong Safari c?c m??t, ?ánh th?c máy ?ang trong ch? ?? ng? ch? m?t vài gi?y và ?em ??n kh?ng gian l?u tr? r?ng r?i b?n c? tho?i mái l?u l?i nh?ng b? phim hay mà kh?ng lo nó s? chi?m ch? c?a các t?p tài li?u c?ng vi?c.

aptop Apple MacBook Air M1 2020 (MGN63SA/A) - SSD

Bên c?nh s? d?ng con chip m?i Apple còn ra m?t phiên b?n h? ?i?u hành macOS Big Sur v?i giao di?n hoàn h?o h?n, các chuy?n ??ng cu?n, phóng to và chuy?n ti?p màn hình m??t mà. Ngoài ??i m?i giao di?n macOS Big Sur còn mang ??n kh? n?ng ph?n h?i nhanh chóng và kho ?ng d?ng kh?ng l?.

Apple Macbook Air M1 (MGN73SA/A) - H? ?i?u hành

Xem thêm:?Danh sách ?ng d?ng ch?y ???c trên Macbook chip Apple M1.

Thi?t k? sang tr?ng, tinh t?

MacBook Air?M1 256GB 2020?kh?ng nh?ng th?a h??ng thi?t k? m?ng nh?, hi?n ??i c?a các th? h? tr??c mà còn h?c h?i thêm phong cách hi?n ??i c?a các dòng Macbook Pro. Tr?ng l??ng máy ch? v?n v?n 1.29 kg và m?ng c?a th?n máy là 16.1 mm có tính c? ??ng cao, d? ?em theo x? l? c?ng vi?c.

V? máy ???c thi?t k? nguyên kh?i t? nguyên li?u nh?m tái ch? 100% v?a góp ph?n b?o v? m?i tr??ng v?a cho ?? b?n cao, ch?u va ??p t?t b?o v? các linh ki?n bên trong an toàn n?u có x?y ra va ch?m m?nh.

Apple Macbook Air M1 (MGN73SA/A) - Thi?t k?

Magic Keyboard có hành trình phím 1 mm mang l?i tr?i nghi?m g? nh?y, tho?i mái và yên t?nh, bàn phím còn ???c trang b? thêm ?èn n?n v?a t?o c?m giác sang tr?ng v?a h? tr? b?n g? phím chính xác h?n trong m?i tr??ng thi?u sáng.

Apple Macbook Air M1 (MGN73SA/A) - Bàn phím

Laptop ???c trang b? 2 c?ng k?t n?i Thunderbolt 3 v?i t?c ?? truy?n t?i lên ??n 40 Gb/s cho t?c ?? truy?n t?i nhanh g?p 2 l?n so v?i th? h? Thunderbolt 2 tr??c ??y. Bên c?nh Thunderbolt 3 máy còn ???c trang b? thêm k?t n?i kh?ng d?y là Wi-Fi 6 cho t?c ?? truy?n t?i d? li?u nhanh chóng lên ??n 10.000 Mbps cao h?n Wi-Fi 5 ch? có 7.000 MbpsBluetooth v5.0 có t?c ?? t?i ?a là 50 Mbps cho b?n tr?i nghi?m m??t mà h?n.

Apple Macbook Air M1 (MGN73SA/A) - K?t n?i

Apple trang b? cho chi?c Macbook M1?này b?o m?t v?n tay?giúp b?n m? khóa nhanh chóng ch? v?i m?t cái ch?m nh?. Bên c?nh ?ó, v?n tay c?a b?n s? ???c tích h?p vào vi?c xác nh?n th?ng tin khi mua s?m online hay truy c?p vào các tài li?u có b?o m?t mà kh?ng c?n ph?i nh?p m?t kh?u c?c k? ti?n l?i.

Apple Macbook Air M1 (MGN73SA/A) - ID

Màu s?c ch?n th?c, hình ?nh s?c nét?

Laptop màn hình Retina 13.3 inch?cao c?p cho hình ?nh s?c nét màu s?c t? nhiên. K?t h?p cùng c?ng ngh??True Tone?giúp ?i?u ch?nh c?n b?ng s?c tr?ng c?ng nh? ?? sáng ?? màu s?c hình ?nh hi?n th? chính xác nh?t.

Ngoài ra, góc nhìn c?a máy c?ng ???c m? r?ng h?n nh? có c?ng ngh? IPS ?em l?i tr?i nghi?m nhìn ?? m?t, dù b?n nhìn màn hình b?ng góc nghiêng.

Apple Macbook Air M1 (MGN73SA/A) - Màn hình

MacBook Air M1 ???c trang b? camera FaceTime HD giúp b?n g?i video cho ng??i th?n, b?n bè v?i ch?t l??ng hi?n th? cao. Tích h?p d?y 3 micro giúp truy?n t?i gi?ng nói c?a b?n chính xác h?n.?

Apple Macbook Air M1 (MGN73SA/A) - Camera

Laptop Apple MacBook Air M1 2020?v?i hi?u n?ng m?nh m? ?áp ?ng t?t m?i c?ng vi?c, thi?t k? c?c m?ng s? là s? l?a ch?n tuy?t v?i dành cho b?n.

Xem thêm

Đánh giá Laptop Apple MacBook Air M1 2020 8GB/256GB/7-core GPU (MGN63SA/A)

 • Xem 1 ảnh từ KH

Trần Minh Trí

Đã mua tại TGDD

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Sau h?n 1 tháng s? d?ng h?c t?p online l??t web fb gi?i trí v.v thì em nó ?? ?áp ?ng h?t các nhu c?u. Ph?i nói máy r?t ??p, m?ng nh? s? d?ng r?t thích.

Tiến

Máy này màu gì v?y ?

Linh

Đã mua tại DMX

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Máy ?ang dùng b? l?i t? nhiên h? màn hình, ?i b?o hành th?y d?ch v? r?t t?t, b? ph?n ch?m khóc khách hàng r?t chu ?áo ?. R?t yên t?m khi mua hàng t?i ?MX và TGD?

?ánh giá

?óng
Laptop Apple MacBook Air M1 2020 8GB/256GB/7-core GPU (MGN63SA/A)

Laptop Apple MacBook Air M1 2020 8GB/256GB/7-core GPU (MGN63SA/A)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

23.990.000₫ *

27.490.000₫

-12%

Gi?m ??n 3.000.000? V?i T?n sinh viên ??i ?i?m
nh?n ?u ??i
Gi?m thêm 1.000.000₫ V?i H?c sinh, Sinh viên Mua ngay Tr? góp

Khuy?n m?i trị giá 650.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Mua online thêm quà: Chu?t kh?ng d?y Silent Logitech Pebble M350 (H?t quà hoàn ti?n 390.000?)

2

Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

3

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 300.000₫ Sản phẩm Laptop
?
-?Nh?p m??TGDD300?gi?m thêm 300.000??khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022 (nh?ng s?n ph?m nào hi?n th? th?ng tin Khuy?n M?i VNPAY QR thì m?i ???c khuy?n m?i).
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m?Laptop, PC, Màn hình giá t? 8.000.000? tr? lên.?
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Ch??ng trình gi?m thêm 300.000₫ khi thanh toán qua VNPAYQR ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 8.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm apple watch gi?m 20% (Kh?ng áp d?ng kèm khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

 • Gi?m giá 20% ph?n m?m duy?t virut F- Secure Safe

 • Tai nghe Asus gi?m 30% khi mua kèm Laptop

 • Chu?t ASUS gi?m ??n 30% khi mua kèm Laptop

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Laptop Apple MacBook Air M1 2020 8GB/256GB/7-core GPU

 • CPU:

  Apple M1
 • RAM:

  8 GB
 • Ổ cứng:

  256 GB SSD
 • Màn hình:

  13.3" Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình:

  Card tích h?p 7 nh?n GPU
 • Cổng kết nối:

  2 x Thunderbolt 3 (USB-C) Jack tai nghe 3.5 mm
 • Đặc biệt:

  Có ?èn bàn phím
 • Hệ điều hành:

  Mac OS
 • Thiết kế:

  V? kim lo?i nguyên kh?i
 • Kích thước, trọng lượng:

  Dài 304.1 mm - R?ng 212.4 mm - Dày 4.1 mm ??n 16.1 mm - N?ng 1.29 kg
 • Thời điểm ra mắt:

  2020
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 0.1MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
1.446 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
?óng
Xem chi ti?t th? l?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com