Xem giá, t?n kho t?i: P.An Khánh, TP.Thủ Đức (Gồm Q2, Q9, Q.TĐ), Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Laptop Apple MacBook Air M1 2020 16GB/256GB/7-core GPU (Z124000DE)

71 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng laptop 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: Sách h??ng d?n, Thùng máy, Cáp ( Type C ) , S?c Laptop Apple

Th?ng tin s?n ph?m

Laptop Apple Air M1 2020?có thi?t k? ??p, sang tr?ng v?i CPU M1 ??c quy?n t? Apple cho hi?u n?ng ?? h?a cao, màn hình Retina hi?n th? siêu nét cùng v?i h? th?ng b?o m?t t?i ?u.

Hi?u n?ng ?n t??ng ??n t? chip M1

Chip M1 ???c Apple thi?t k? dành riêng cho MacBook mang ??n hi?u n?ng v??t tr?i. Th?c hi?n t?t các tác v? v?n phòng trên các ph?n m?m nh? Word, Excel, Powerpoint,... Thi?t k? ?? ho? c?ng chuyên nghi?p kh?ng kém, cho phép b?n ch?nh s?a hình ?nh v?i dung l??ng l?n, k?t xu?t 2D m??t mà trên các ph?n m?m Photoshop, AI, Figma,...

Card ?? h?a GPU 7 nh?n??em l?i hi?u su?t cao ?áng kinh ng?c, ?? h?a cao h?n g?p 5 l?n, tho? s?c sáng t?o n?i dung, k?t xu?t 3D ?n ??nh, render video, phát tr?c ti?p v?i ch?t l??ng cao v?i ch?t ?nh s?c nét cùng ?? ph?n gi?i lên ??n 4K.

Laptop RAM 16 GB cho phép b?n s? d?ng ?a nhi?m, b?n có th? thao tác nhi?u ?ng d?ng cùng m?t lúc tho?i mái v?i nh?ng tác v? nh? l??t web, so?n th?o v?n b?n, xem video hay thi?t k? hình ?nh b?ng Photoshop, Adobe IIIustrator,...

Apple MacBook Air M1 2020 (Z124000DE) - C?u hình

? c?ng SSD 256 GB giúp máy có t?c ?? ??c ghi nhanh chóng ??ng th?i mang l?i kh?ng gian b? nh? ?? l?n ph?c v? cho nhu c?u l?u tr? c?a b?n nh? tài li?u trong h?c t?p, d? li?u trong c?ng vi?c, các b? phim ho?c b?n nh?c trong gi?i trí. ??ng th?i, ti?t ki?m ???c th?i gian kh?i ??ng máy ho?c m? các ?ng d?ng n?ng, c?i thi?n ???c th?i gian m? nhanh chóng h?n.

Apple MacBook Air M1 2020 (Z124000DE) - SSD

Màn hình Retina hi?n th? s?c nét, màu s?c chính xác

Màn hình 13.3 inch Retina cho hình ?nh chi ti?t, s?c nét v?i ?? ph?n gi?i 2560 × 1600, màn hình m?i này có gam màu r?ng P3 và ?? ph? màu 125% sRGB cho nh?ng màu s?c ch?n th?t và chính xác nh?t. Cùng v?i ?ó là ?? sáng lên ??n 400 nits ?em ??n khung hình r?c r?, t??i sáng, hi?n th? t?t k? c? khi s? d?ng ? n?i có c??ng ?? ánh sáng cao.

C?ng ngh? True Tone Technology t? ?i?u ch?nh ?i?m tr?ng, ánh sáng và màu s?c c?a màn hình theo nhi?t ??, ánh sáng c?a m?i tr??ng ?? có tr?i nghi?m hình ?nh t? nhiên h?n.?

Apple MacBook Air M1 2020 (Z124000DE) - Hình ?nh

H? th?ng?loa kép?cho ?m thanh to r?, s?ng ??ng ?? b?n có tr?i nghi?m nghe nh?c, xem phim và g?i ?i?n tr?c tuy?n tho?i mái v?i ?m thanh ch?t l??ng cao. T?o cho b?n c?m giác ??m chìm trong nh?ng ch??ng trình gi?i trí h?p d?n.

Apple MacBook Air M1 2020 (Z124000DE) - ?m thanh

FaceTime Camera?cho hình ?nh r? nét k?t h?p v?i?3 microphone?thu?n ti?n cho nhu c?u h?p ho?c h?c online hay h?i ?àm tr?c tuy?n, gi?i quy?t hi?u qu? c?ng vi?c t? xa qua các ph?n m?m Zoom, Google Meet,...

V? ngoài sang tr?ng, ??ng c?p

MacBook Air?M1 16 GB????c bao b?c b?i l?p v? kim lo?i nguyên kh?i t? nguyên li?u tái ch? giúp th?n máy tr?ng c?ng cáp và sang tr?ng, nh?ng v?n mang ??n s? g?n nh? ?? tho? m?n ???c nhu c?u di chuy?n linh ho?t c?a ng??i dùng cùng ?? dày m?ng?16.1 mm và tr?ng l??ng ch? 1.29 kg tho? s?c mang máy ?i kh?p m?i n?i mà kh?ng lo ng?i nh? ?i h?c, ?i c?ng tác,...

Apple MacBook Air M1 2020 (Z124000DE) - Thi?t k?

Apple s? d?ng bàn phím Magic Key g? phím êm ái, yên t?nh và ít ti?ng ?n. Ngoài ra bàn phím còn trang b? ?èn n?n giúp d? dàng thao tác, so?n th?o v?n b?n trong ?i?u ki?n thi?u sáng.

Chip b?o m?t T2?m? hóa d? li?u ? c?ng cùng giúp m?i th?ng tin trên?MacBook M1???u ???c b?o m?t. M? khóa b?ng c?m bi?n v?n tay?giúp ng??i dùng m? khóa xác th?c ho?c ??ng nh?p tài kho?n nhanh chóng, ??m b?o th?ng tin cá nh?n và d? li?u trong c?ng vi?c lu?n ???c b?o m?t cao.?

Apple MacBook Air M1 2020 (Z124000DE) - V?n tay

Laptop trang b? 2 c?ng Thunderbolt 3 (USB-C) có b?ng th?ng k?t n?i lên t?i 40 Gbps cho phép xu?t ra màn hình v?i ch?t l??ng hình ?nh cao, ??ng th?i h? tr? kh? n?ng truy?n t?i d? li?u, c?i thi?n ???c th?i gian s?c nhanh h?n.

Kh? n?ng k?t n?i kh?ng d?y trên dòng Macbook Air này lu?n ???c ??m b?o t?t nh? chu?n?Wi-Fi 6 (802.11ax)?cùng Bluetooth 5.0. T? ?ó, n?ng cao hi?u su?t c?ng vi?c, n?ng c?p ???ng truy?n lu?n ???c ?n ??nh, tránh x?y ra l?i khi thao tác.?

Apple MacBook Air M1 2020 (Z124000DE) - C?ng k?t n?i

Laptop Apple MacBook Air M1 2020 (Z124000DE) là chi?c laptop m?ng nh? nh?ng có c?u hình m?nh m?, nhi?u tính n?ng hi?n ??i ?áng ?? s? h?u trong ph?n khúc, thích h?p cho các tác v? v?n phòng th??ng ngày và thi?t k? ?? ho?.

Xem thêm

Đánh giá Laptop Apple MacBook Air M1 2020 16GB/256GB/7-core GPU (Z124000DE)

Nguyễn thị hà

R?t t?t

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Phan Chí Linh

màu s?c, hình ?nh ??p

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

?ánh giá

?óng
Laptop Apple MacBook Air M1 2020 16GB/256GB/7-core GPU (Z124000DE)

Laptop Apple MacBook Air M1 2020 16GB/256GB/7-core GPU (Z124000DE)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

30.990.000₫ *

33.990.000₫

-8%

Gi?m ??n 3.000.000? V?i T?n sinh viên ??i ?i?m
nh?n ?u ??i
Gi?m thêm 1.000.000₫ V?i H?c sinh, Sinh viên Mua ngay Tr? góp

Khuy?n m?i trị giá 650.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Mua online thêm quà: Chu?t kh?ng d?y Silent Logitech Pebble M350 (H?t quà hoàn ti?n 390.000?)

2

Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

3

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 300.000₫ Sản phẩm Laptop
?
-?Nh?p m??TGDD300?gi?m thêm 300.000??khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022 (nh?ng s?n ph?m nào hi?n th? th?ng tin Khuy?n M?i VNPAY QR thì m?i ???c khuy?n m?i).
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m?Laptop, PC, Màn hình giá t? 8.000.000? tr? lên.?
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Ch??ng trình gi?m thêm 300.000₫ khi thanh toán qua VNPAYQR ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 8.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm apple watch gi?m 20% (Kh?ng áp d?ng kèm khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

 • Gi?m giá 20% ph?n m?m duy?t virut F- Secure Safe

 • Tai nghe Asus gi?m 30% khi mua kèm Laptop

 • Chu?t ASUS gi?m ??n 30% khi mua kèm Laptop

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Laptop Apple MacBook Air M1 2020 16GB/256GB/7-core GPU

 • CPU:

  Apple M1
 • RAM:

  16 GB
 • Ổ cứng:

  256 GB SSD
 • Màn hình:

  13.3" Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình:

  Card tích h?p 7 nh?n GPU
 • Cổng kết nối:

  2 x Thunderbolt 3 (USB-C) Jack tai nghe 3.5 mm
 • Đặc biệt:

  Có ?èn bàn phím
 • Hệ điều hành:

  Mac OS
 • Thiết kế:

  V? kim lo?i nguyên kh?i
 • Kích thước, trọng lượng:

  Dài 304.1 mm - R?ng 212.4 mm - Dày 4.1 mm ??n 16.1 mm - N?ng 1.29 kg
 • Thời điểm ra mắt:

  2020
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
285 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • CHo mình h?i Gò V?p có c?a hàng nào còn hàng kh?ng ??
  Chào anh
  D? anh có th? xem s?n ph?m t?i?S? 9 (s? c? 189) Nguy?n Oanh, P. 10, Q. Gò V?p, TP.HCM (ng? t? Nguy?n Oanh và Nguy?n V?n L??ng) ??
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Máy Mac c?a mình khi ch?p ?nh màn hình nó xu?t hi?n ?nh ch?p màn hình nh? nh? bên d??i góc ph?i màn hình, mình kéo nhanh ?nh màn hình này th? vào tài li?u r?i nh?ng sao sau ?ó mình l?i còn th?y các file này nó trong thùng rác (trong th? m?c Recovery file) ?? QTV gi?i ?áp giúp em
  Chào ch??
  D? ch? có th? ch?p l?i ?nh l?i ?? bên em h? tr? t?t h?n ?.??
  Mong nh?n ph?n h?i t? ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Chào QTV, cho em h?i là em dùng MacBook và có dùng OneDrive trên Mac OS này. Em so?n 1 file word, powerpoint r?i save vào OneDrive, nh?ng sau khi l?u xong, em m? Finder, vào OneDrive click ?úp vào file ?? l?u thì kh?ng m? ???c, máy hi?n th?ng báo là File này kh?ng t?n t?i ho?c ?? b? xoá. QTV h? tr? em ?
  Chào ch??
  D? tr??ng h?p này ch? vui lòng t?t máy kh?i ??ng l?i r?i ki?m tra l?i xem sao ch? nhé?
  Th?ng tin ??n ch??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng9 ngày tr??c
 • game audition ???c k ?
  Chào ch? !?
  D? máy này ch?a phù h?p khi ch?i game trên ?, n?u ch? mu?n ch?i game ch? nên ch?n máy WIndows ch? nhé
  Th?ng tin ??n ch?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • T?n sinh viên là ???c m? gi?m 1tr và h?c sinh sinh viên ???c gi?m thêm 1tr n?a là 2tr ph?i k ?
  Chào anh
  D? mình ch? ch?n 1 trong 2 ?u ??i anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • cho e h?i bên ch? có mua l?i MacBook air m1 phiên b?n 16gb/256gb k ?,e mua hàng ? tgdd t? tháng 5 ??n gi?
  Chào?anh
  N?u s?n ph?m mua t? bên em mình có th? vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i (??y ??, kh?ng che s?) ?? bên em h? tr? ?.?
  Th?ng tin ??n?anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng12 ngày tr??c
 • Cho em h?i . Tr? góp macbook này nh? th? nào ?
  D? em chào ch?.?
  D? mình ?? 20 ??n 60 tu?i có th? dùng CMND/CCCD mua góp v?i c?ng ty tài chính FeCredit ho?c Homecredit ?. D? cho em h?i là mình mu?n góp trong bao nhiêu tháng và m?c tr? tr??c kho?ng bao nhiêu v?y ?.?
  D? mong nh?n ???c tin t? ch?.?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng8 ngày tr??c
 • Cho em h?i trong th? m?c Tài li?u, T?i v? c?a Finder, sao mình ko th? c?t di chuy?n file (cmd + X) ???c v?y ?. Mu?n di chuy?n file trong các th? m?c này mình ph?i m? nhi?u tab trong finder r?i th?c hi?n thao tác kéo th? sang th? m?c m?i thì m?i di chuy?n ???c file sang th? m?c khác. QTV h? tr? em ?
  Chào ch??
  D??cách kéo th? ?ó là nhanh nh?t r?i ?ó ch? nhé?
  Th?ng tin ??n ch??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng16 ngày tr??c
  @C?ng Huy: D?. Nh?ng sao mình b?m Cmd + X thì nó l?i kh?ng cho phép c?t di chuy?n file ?
  D? tr??ng h?p này ch? th? b?m nút Mac X xem sao ??
  Th?ng tin ??n ch? !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng16 ngày tr??c
 • Cho em h?i ch? này sao nó l?i là d?u “-“ ch? kh?ng ph?i là d?u tick nh? bình th??ng v?y ?
  Chào ch? !??
  D? ch? giúp em tick vào ?ó m?t vài l?n xem sao ?.
  Th?ng tin ??n ch? !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng17 ngày tr??c
 • Anh ch? ?i cho em h?i. Em s?p vào h?c ??i h?c n?m 1 ngành c?ng ngh? th?ng tin. Em mu?n mua 1 laptop "trên d??i 25tr" ?? h?c ???c ngành c?a em và ch?i liên qu?n ???c

  Chào anh !??
  D? kh?ng bi?t anh c?n dùng ?ng d?ng c? th? nào trên máy ?.
  Mong th?ng tin ph?n h?i t? anh !?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng17 ngày tr??c
 • 1234...29?
?óng
Xem chi ti?t th? l?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com