Xem giá, t?n kho t?i: P.An Khánh, TP.Thủ Đức (Gồm Q2, Q9, Q.TĐ), Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB (MYD82SA/A)

18 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng laptop 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: Sách h??ng d?n, Thùng máy, Cáp, S?c Laptop Apple

Th?ng tin s?n ph?m

Macbook Pro M1 2020?s? h?u thi?t k? sang tr?ng k? th?a t? các th? h? tr??c và bên trong là m?t c?u hình ?n t??ng t? con chip M1 l?n ??u tiên xu?t hi?n trên MacBook Pro, hi?u n?ng CPU c?a máy t?ng ??n 2.8 l?n, hi?u n?ng GPU t?ng 5 l?n.

Thi?t k? m?ng nh?, cao c?p

V?n là thi?t k? kim lo?i nguyên kh?i th??ng th?y ? các th? h? tr??c, phiên b?n MacBook Pro?lu?n mang l?i m?t ngo?i hình sang tr?ng ??ng c?p, m?ng nh? ch? 15.6 mm t? ?? dày, tr?ng l??ng 1.4 kg có th? t? tin ??ng hành m?i lúc, cùng b?n ??n b?t c? ??u mà b?n mu?n nh? ?i h?c, ?i ch?i, ?i c?ng tác,...

Apple MacBook Pro M1 2020 (MYD82SA/A)-Thi?t k?

Bàn phím Magic trên máy ???c Apple cho là ?? kh?c ph?c h?u h?t các nh??c ?i?m c?a bàn phím cánh b??m trên các th? h? tr??c. V?i ?èn n?n và các phím t?t, b?n có th? x? l? c?ng vi?c m?t cách thu?n ti?n h?n, nhanh chóng h?n.

Apple MacBook Pro M1 2020 (MYD82SA/A)- Bàn phím

Apple trang b? cho MacBook Pro 2020 chip b?o m?t T2 m? hóa d? li?u ? c?ng cùng v?i c?m bi?n v?n tay nh? g?n ???c tích h?p giúp b?n có th? m? máy nhanh chóng, ch? c?n m?t l?n ch?m mà kh?ng c?n m?t quá nhi?u th?i gian nh?p m?t kh?u r??m rà.

Apple MacBook Pro M1 2020 (MYD82SA/A)- B?o m?t v?n tay

Hai bên th?n?laptop?trang b? 2 c?ng Thunderbolt 3 (USB-C), b?n v?a s?c v?a truy?n ???c d? li?u nhanh lên ??n 40 Gb/s ?? xu?t d? li?u sang màn hình, máy chi?u, chia s? th?ng tin d? dàng.

Apple MacBook Pro M1 2020 (MYD82SA/A)-C?ng k?t n?i

Hi?u n?ng ?? h?a cao g?p 2.8 l?n ??i tr??c v?i chip M1 m?i

MacBook M1????c phát tri?n v?i ki?n trúc ARM m?i v?i nhi?u tính n?ng ?áng ng?c nhiên, t?ng hi?u su?t t?i ?a cho máy. Cùng GPU 8 l?i?cho hi?u su?t cao h?n ??n 3.5 l?n, b?n d? dàng x? l? các tác v? v?n phòng có dung l??ng cao trên các ph?n m?m Word, Excel,...

Kh?ng ch? v?y, máy Mac n?ng cao t?i ?a hi?u n?ng ph?c v? nhu c?u ?? ho? ph?c t?p trên các ph?n m?m AI, Photoshop,... ho?t ??ng tr?n tru h?n. Tho? s?c sáng t?o n?i dung, s? d?ng m??t các thao tác nh? render video, k?t xu?t 3D, phát tr?c ti?p tuy?t v?i v?i ?? nét cao lên ??n 4K và ti?t ki?m ???c ?i?n n?ng cho máy.

Laptop RAM 8 GB ?áp ?ng t?t ?a nhi?m, b?n dùng nhi?u ?ng d?ng cùng lúc ?n ??nh h?n, tránh b? gi?t lag khi thao tác, b?n l??t web nhanh h?n, các ?ng d?ng v?n phòng m??t mà h?n, x? l? c?ng vi?c trong thi?t k? ?? ho? m?t cách d? dàng.

Apple MacBook Pro M1 2020 (MYD82SA/A)-C?u hình

Nh??? c?ng SSD 256 GB th?i gian kh?i ??ng máy ho?c m? các ph?n m?m n?ng ???c ti?t ki?m h?n, t?c ?? ??c ghi th?ng tin c?ng ???c c?i thi?n nhanh chóng. Ngoài ra, b?n có th? l?u tr? các d? li?u trong c?ng vi?c, các b? phim hay,... thu?n ti?n.

Apple MacBook Pro M1 2020 (MYD82SA/A)- SSD

MacBook Pro có th?i l??ng s? d?ng ?n t??ng lên ??n 10 gi? liên t?c. Tho?i mái làm vi?c hay mang theo trong các chuy?n ?i ng?n ngày, kh?ng c?n lo l?ng b? gián ?o?n c?ng vi?c.

Bên c?nh nh?ng n?ng c?p v? hi?u n?ng thì kho ?ng d?ng trên macOS c?ng ???c c?p nh?t, n?ng c?p l?i ?? t??ng thích v?i con chip m?i và ???c c?i thi?n ? s? l??ng nhi?u h?n. B?n có th? tham kh?o nh?ng ?ng d?ng t??ng thích v?i Macbook s? h?u con chip M1.

Màn hình Retina cao c?p vi?n m?ng th?i th??ng

Laptop màn hình 13.3 inch có vi?n màn hình m?ng giúp m? r?ng kh?ng gian nhìn, cho c?m giác chìm ??m vào các kh?ng gian gi?i trí c?c nét. ?? ph?n gi?i Retina 2560 x 1600 cùng v?i ?? sáng lên ??n 500 nits cho hình ?nh ??p, s?c nét, màu s?c r?c r? qua t?ng khung hình.

Ngoài ra, c?ng ngh? LED Backlit?cho màn hình m?ng h?n, ti?t ki?m ?i?n n?ng và?t?m n?n IPS ?em ??n góc nhìn r?ng lên ??n 178 ??, mang ??n hình ?nh ch?t l??ng, kh?ng b? bi?n ??i k? c? khi b?n kh?ng c?n ng?i chính di?n c?a máy.

Apple MacBook Pro M1 2020 (MYD82SA/A)- Màn hình

H? th?ng loa kép k?t h?p v?i c?ng ngh? Dolby Atmos,?MacBook Pro ?em ??n m?t tr?i nghi?m ?m thanh tuy?t v?i v?i ch?t ?m r? ràng, s?ng ??ng ??n t?ng chi ti?t, tho? s?c th??ng th?c các b? phim, b?n nh?c, t?a game gi?i trí c?c ??. Laptop có ??n 3 microphones tích h?p ??m b?o ch?t l??ng ?àm tho?i t?t khi g?i video v?i gia ?ình ho?c b?n bè, h?p và h?c tr?c tuy?n ti?n l?i h?n.?

Apple MacBook Pro M1 2020 (MYD82SA/A)- ?m thanh

Apple Macbook Pro M1 2020 mang trong mình thi?t k? sang tr?ng, tinh t? k?t h?p hi?u n?ng m?nh m?, x? lí m?i tác v? ??n gi?n h?n, ch?c ch?n ??y s? là s?n ph?m?laptop sang tr?ng và ??ng c?p ?áng cho b?n s? h?u.

Xem thêm

Đánh giá Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB (MYD82SA/A)

Nguyễn Hoàng Đại Lợi

Chào b?n, mình s? d?ng th? tín d?ng master Nam ? b?n á, h?n m?c c?a th? là 30 tri?u

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

?ánh giá

?óng
Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB (MYD82SA/A)

Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB (MYD82SA/A)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

31.490.000₫ *

34.990.000₫

-10%

Gi?m ??n 3.000.000? V?i T?n sinh viên ??i ?i?m
nh?n ?u ??i
Gi?m thêm 1.000.000₫ V?i H?c sinh, Sinh viên Mua ngay Tr? góp

Khuy?n m?i trị giá 650.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Mua online thêm quà: Chu?t kh?ng d?y Silent Logitech Pebble M350 (H?t quà hoàn ti?n 390.000?)

2

Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

3

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

4

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 300.000₫ Sản phẩm Laptop
?
-?Nh?p m??TGDD300?gi?m thêm 300.000??khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022 (nh?ng s?n ph?m nào hi?n th? th?ng tin Khuy?n M?i VNPAY QR thì m?i ???c khuy?n m?i).
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m?Laptop, PC, Màn hình giá t? 8.000.000? tr? lên.?
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Ch??ng trình gi?m thêm 300.000₫ khi thanh toán qua VNPAYQR ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 8.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm apple watch gi?m 20% (Kh?ng áp d?ng kèm khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

 • Gi?m giá 20% ph?n m?m duy?t virut F- Secure Safe

 • Tai nghe Asus gi?m 30% khi mua kèm Laptop

 • Chu?t ASUS gi?m ??n 30% khi mua kèm Laptop

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB

 • CPU:

  Apple M1
 • RAM:

  8 GB
 • Ổ cứng:

  256 GB SSD
 • Màn hình:

  13.3" Retina (2560 x 1600)
 • Card màn hình:

  Card tích h?p 8 nh?n GPU
 • Cổng kết nối:

  2 x Thunderbolt 3 (USB-C) Jack tai nghe 3.5 mm
 • Đặc biệt:

  Có ?èn bàn phím
 • Hệ điều hành:

  Mac OS
 • Thiết kế:

  V? kim lo?i nguyên kh?i
 • Kích thước, trọng lượng:

  Dài 304.1 mm - R?ng 212.4 mm - Dày 15.6 mm - N?ng 1.4 kg
 • Thời điểm ra mắt:

  2020
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 0.1MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
688 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • bên mình có d?ch v? cài win cho macbook ko ?. em cám ?n ?
  Chào ch? ??
  D? r?t ti?c hi?n t?i bên em kh?ng có d?ch v? này r?i ?
  Th?ng tin ??n ch? ???
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng13 ngày tr??c
 • Chào QTV! Máy c?a mình hi?n ?ang g?p tr?c tr?c khi ko th? k?t n?i ???c Wifi ? nhà. Mình có ch?y ch?n ?oán và làm theo, nh?ng v?n ko ???c. Mong QTV h? tr? giúp mình. C?m ?n!
  Chào anh?
  D? tr??ng h?p này các thi?t b? khác v?n s? d?ng ???c wifi nhà mình ph?i kh?ng ??
  Th?ng tin ??n anh !
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng24 ngày tr??c
  @C?ng Huy: D? ?úng.
  D? tr??ng h?p này mình vui lòng mang máy ra c?a hàng ?? nh?n viên ki?m tra máy giúp mình anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng24 ngày tr??c

 • Username Password Login Remember me
  Chào ch?
  D? ch? c?n bên em h? tr? th?ng tin gì cho mình ?. Mong nh?n ???c ph?n h?i t? ch?.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng25 ngày tr??c
 • M?t hàng này còn kh?ng?
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i anh vui lòng cho em xin qu?n, huy?n c? th? anh nha, ?? bên em ki?m tra giúp anh khu v?c còn hàng ?.
  Mong ph?n h?i t? anh ?.? ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng28 ngày tr??c
 • QTV cho em h?i máy c?a em khi dùng Word nó có cái font ch? l? l? này, làm sao mình xoá nó kh?i list font ch? này ???c ?? Em có reset máy lu?n và cài l?i Office 365 nh?ng nó v?n còn ?
  Chào ch? !??
  D? ?ó là ph?ng ch? m?c ??nh trên ?ng d?ng ?ó ?.
  Th?ng tin ??n ch? !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @Thành Lu?n: D?. Font m?c ??nh là Times New Roman ch? ??u ph?i là Times ??u ?
  D? tr??ng h?p này thì kh?ng xóa ???c ch? nha?
  Xin th?ng tin ??n ch? ?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • em ph?i th??ng xuyên dùng word,pp và excel em dùng mac pro m1 2020 dc kh?ng ?. và có ???c dùng Microsoft free kh?ng ?
  Chào ch? !??
  D? các ?ng d?ng Office trên máy s? b? h?n ch? m?t s? tính n?ng ?ó ch? nhé, và ch? c?ng c?n ph?i mua b?n quy?n ?ng d?ng thì m?i dùng ???c ?ó ?.
  Th?ng tin ??n ch? !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Cho em h?i ngành em h?c có ch?y 1 s? ph?n m?m m?ch ?i?n nh? Proteus,Quatus,matlab,Dev C,Python thì mac có download v? máy ???c kh?ng ?
  Chào anh!?
  D? em tham kh?o 1 s? ngu?n tin thì các ph?n m?m trên ch? m?i h? tr? trên Win, MacOs thì ch?a s? d?ng????c r?i anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Máy MacBook mình g? ch? hay b? g?ch ch?n ? d??i t?, sau ?ó g? kho?ng cách spacebar thì g?ch ch?n d??i t? t? ??ng m?t là sao v?y QTV
  Chào ch? !??
  D? kh?ng bi?t ch? dùng b? g? m?c ??nh c?a máy hay dùng b? g? nào ?.
  Mong th?ng tin ph?n h?i t??ch??!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @Thành Lu?n: D?. Em dùng b? g? Simple Telex m?c ??nh trên MacOS ?. G? trên Safari thì bình th??ng, còn trên Chrome thì b? d?u g?ch ch?n d??i ch? nh? em m? t? ? trên
  D? tr??ng h?p này thì l?i do b? g? khá?kh?ng?t??ng thích v?i các ?ng d?ng nên ch? nên dùng b? g? khác thay th? nh? EVkey hay gotiengviet ?ó ?.
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Mình dùng word, PowerPoint, 1 chút excel. Thì dùng macbook có phù h?p kh?ng ?. Mong ???c t? v?n.
  Chào anh !??
  D? tr??ng h?p này thì b? Office trên máy Macbook s? b? h?n ch? khá nhi?u tính n?ng nên s? ch?a phù h?p ?ó ?.
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  C?m ?n b?n @Thành Lu?n:
 • Chi nhánh huy?n bù ??p, bình ph??c còn hàng ko ? Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB (MYD82SA/A) b?n 16gb
  Chào anh?
  D? Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB (MYD82SA/A)? là b?n RAM 8GB anh nha, hi?n ?ang h?t hàng t?i Bình Ph??c ?. B?n 16GB mình có th? tham kh?o thêm v?i Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 16GB/512GB (Z11C) t?i ??y ?, bên em ki?m tra hi?n t?i s?n ph?m này ?ang t?m h?t hàng t?i khu v?c c?a mình. n?u quan t?m s?n ph?m mình vui lòng cung c?p th?ng tin khu v?c mình ?ang sinh s?ng c? th? (ph??ng/x?) ?? bên em h? tr? ki?m tra xem s?n ph?m có h? tr? chuy?n hàng v? khu v?c c?a mình kh?ng ... Xem ti?p ?
  Chào anh?
  D? Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB (MYD82SA/A)? là b?n RAM 8GB anh nha, hi?n ?ang h?t hàng t?i Bình Ph??c ?. B?n 16GB mình có th? tham kh?o thêm v?i Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 16GB/512GB (Z11C) t?i ??y ?, bên em ki?m tra hi?n t?i s?n ph?m này ?ang t?m h?t hàng t?i khu v?c c?a mình. n?u quan t?m s?n ph?m mình vui lòng cung c?p th?ng tin khu v?c mình ?ang sinh s?ng c? th? (ph??ng/x?) ?? bên em h? tr? ki?m tra xem s?n ph?m có h? tr? chuy?n hàng v? khu v?c c?a mình kh?ng nhé
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • 1234...69?
?óng
Xem chi ti?t th? l?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com