Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Laptop HP 245 G8 R5 5500U/8GB/256GB/Win11 (61C65PA)

16 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng laptop 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: D?y ngu?n ( 2 d?y ) , Sách h??ng d?n, Thùng máy, S?c Laptop HP

Th?ng tin s?n ph?m

Laptop HP 245 G8 R5 5500U (61C65PA)?là chi?c laptop m?ng nh? - th?i trang?có kh? n?ng ?áp ?ng t?t các tác v? h?ng ngày nh? h?c t?p, l??t web, gi?i trí v?i các b? phim h?p d?n, phù h?p v?i ng??i dùng h?c sinh, sinh viên.

? Nhà s?n xu?t s? d?ng l?p v? nh?a c?ng cáp ?? thi?t k? nên laptop HP c? b?n?cho tr?ng l??ng ch??1.47 kg giúp b?n d? dàng mang theo bên mình m?i lúc.

? Chi?c laptop?s? h?u?CPU AMD Ryzen 5 5500U cùng card tích h?p AMD Radeon?Graphics ?em ??n m?t hi?u n?ng ?n ??nh x? l? t?t các tác v? v?n phòng nh? Word, Excel,... hay l??t web, xem phim.

? Màn hình 14 inch trên?laptop HP có ?? ph?n gi?i Full HD cùng ?? sáng 250 nits?cho hình ?nh s?c nét cùng t?m n?n IPS ?em l?i góc nhìn r?ng ??n 178 ??. C?ng ngh? Anti Glare ch?ng chói, loá trong m?i tr??ng có c??ng ?? ánh sáng cao.

? RAM 8 GB cung c?p kh? n?ng ?a nhi?m m??t mà khi ch?y nhi?u tab, ?ng d?ng cùng lúc.?SSD 256 GB t?ng t?c ?? truy xu?t d? li?u, kh?i ??ng ?ng d?ng trong tích t?c.

? Chip b?o m?t TPM 2.0 hi?n ??i t?ng c??ng m? hoá d? li?u cá nh?n cho máy c?a b?n, t?ng c??ng b?o m?t, h?n ch? các trang web n?c danh ?ánh c?p th?ng tin cá nh?n.

? C?ng ngh? Stereo speakers giúp ng??i dùng c?m giác ???c kh?ng gian, v? trí c?a t?ng ?m thanh nh? vi?c hi?u ?ng ?m thanh di chuy?n gi?a 2 loa.

? Laptop AMD Ryzen 5 ?a d?ng c?ng k?t n?i v?i thi?t b? ngo?i vi: SuperSpeed USB A, HDMI, LAN (RJ45), USB Type-C thu?n ti?n h? tr? truy?n t?i d? li?u m?i lúc, m?i n?i.

Xem thêm

Đánh giá Laptop HP 245 G8 R5 5500U/8GB/256GB/Win11 (61C65PA)

?ánh giá

?óng
Laptop HP 245 G8 R5 5500U/8GB/256GB/Win11 (61C65PA)

Laptop HP 245 G8 R5 5500U/8GB/256GB/Win11 (61C65PA)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Giá tại Hồ Chí Minh

11.990.000₫ *

16.790.000₫

-28%

Tr? góp 0%
Gi?m ??n 3.000.000? V?i T?n sinh viên ??i ?i?m
nh?n ?u ??i
Gi?m thêm 500.000₫ V?i H?c sinh, Sinh viên Mua ngay Tr? góp

Khuy?n m?i trị giá 450.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Chu?t kh?ng d?y Microsoft 1850 (H?t quà hoàn ti?n 210.000?)

2

Balo Laptop (H?t quà hoàn ti?n 100.000?)

3

Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

4

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

5

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 300.000₫ Sản phẩm Laptop
?
-?Nh?p m??TGDD300?gi?m thêm 300.000??khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022 (nh?ng s?n ph?m nào hi?n th? th?ng tin Khuy?n M?i VNPAY QR thì m?i ???c khuy?n m?i).
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m?Laptop, PC, Màn hình giá t? 8.000.000? tr? lên.?
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Ch??ng trình gi?m thêm 300.000₫ khi thanh toán qua VNPAYQR ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 8.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

8 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

 • Gi?m giá 20% ph?n m?m duy?t virut F- Secure Safe

 • Tai nghe Asus gi?m 30% khi mua kèm Laptop

 • Chu?t ASUS gi?m ??n 30% khi mua kèm Laptop

Xem thêm 6 ?u ??i khác

Cấu hình Laptop HP 245 G8 R5 5500U/8GB/256GB/Win11 (61C65PA)

 • CPU:

  Ryzen 5 5500U 2.1GHz
 • RAM:

  8 GB DDR4 2 khe (1 khe 8GB + 1 khe r?i) 3200 MHz
 • Ổ cứng:

  256 GB SSD NVMe PCIe (Có th? tháo ra, l?p thanh khác t?i ?a 1TB)
 • Màn hình:

  14" Full HD (1920 x 1080)
 • Card màn hình:

  Card tích h?p Radeon
 • Cổng kết nối:

  2x SuperSpeed USB A HDMI Jack tai nghe 3.5 mm LAN (RJ45) USB Type-C
 • Hệ điều hành:

  Windows 11 Home SL
 • Thiết kế:

  V? nh?a
 • Kích thước, trọng lượng:

  Dài 324 mm - R?ng 225.9 mm - Dày 19.9 mm - N?ng 1.47 kg
 • Thời điểm ra mắt:

  2021
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Việt [PDF, 6.7MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
103 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Máy ch?y ???c firewall checkpoint ko ?
  Chào anh !??
  D? kh?ng bi?t anh c?n ch?y ?ng d?ng c? th? nào ?.
  Mong th?ng tin ph?n h?i t? anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • ryzen 5 5500U ch?y Android studio ? m?c nào v?y ??
  D? chào anh?
  D? máy trên có th? ch?y ???c ph?n m?m trên ?, còn ch?i game thì kh?ng ???c ??u anh nha?
  Xin th?ng tin ??n anh ?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • C?u hình Laptop HP 245 G8 R5 5500U/8GB/256GB/Win11 (61C65PA) m?nh ra sao v?y ?,Sài tác v? n?ng ?c kh?ng ?
  Chào anh?
  D? anh c?n s? d?ng cho nh?ng tác v? n?ng nào ?? em h? tr? anh t?t nh?t nhé?
  Mong ph?n h?i t? anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
  @C?ng Huy: ph?n m?m ch?y ch??ng trình
  Xem ti?p 5 tr? l?i khác ?
  D? anh vui lòng nói r? tên c?a ph?n m?m và tác v? ?? bên em có th? h? tr? anh m?t cách t?t nh?t ?.
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
  D? kh?ng bi?t anh có tên ?ng d?ng c? th? kh?ng ?
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
  @K? Th?nh: ?ng d?ng l?p trình ph?n m?m m? tua xe
  D? kh?ng bi?t anh có tên ?ng d?ng c? th? kh?ng ?
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Màn hình máy bao nhiêu ?? ph?n gi?i
  Chào ch?,
  D? s?n ph?m có ?? ph?n gi?i?Full HD (1920 x 1080) nhé
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • cho em h?i h?m nay lúc m? máy thì nó hi?n v?y, e nh?n enter thì nó m?i m? lên. V có gì ?áng s? ?ang x?y ra hok ?
  Chào ch?,
  D? tr??ng h?p này có l? máy do xung???t ph?n m?m th?i ch? nhé
  Th?ng tin???n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Cho em h?i máy này v?i MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4/8GB/256GB/Win11 (1027VN) thì nên mua máy nào ?
  Chào ch?,
  D? kh?ng bi?t nhu c?u s? d?ng c?a ch? nh? th? nào???
  Mong ph?n h?i t? ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
  @T?i Nguyên: h?c t?p ?
  D??Laptop HP 245 G8 R5 5500U/8GB/256GB/Win11 (61C65PA) s? có hi?u n?ng t?t h?n nên??áp??ng t?t h?n nhé
  Th?ng tin???n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng4 ngày tr??c
 • Chip ryzen5,5500u t??ng ???ng i m?y ?
  Chào anh!?
  D? chip trên có hi?u n?ng t??ng ???ng v?i? Intel Core i5-11400T anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c
 • Cho em h?i máy này thu?c dòng Pavilion ph?i kh?ng ? ?
  chào ch?, d? s?n ph?m kh?ng thu?c dòng ?ó ch? nha!Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng8 ngày tr??c
  @Qu?nh Mai: V?y máy thu?c dòng nào v?y ? ?
  D? v?i s?n ph?m ch? ?ang quan t?m thu?c dòng máy HP c? b?n ?ó ch? nhé?
  Th?ng tin ??n ch? ???
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • D? máy này khi mua có ?c t?ng túi ??ng laptop k ?
  Chào ch?
  D? hi?n em ki?m tra s?n ph?m ?ang có khuy?n m?i :

  Chu?t kh?ng d?y Microsoft 1850?(H?t quà hoàn ti?n 210.000?)

  Balo Laptop?(H?t quà hoàn ti?n 100.000?)

  Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

  Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay

  Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab
  N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i... Xem ti?p ?

  Chào ch?
  D? hi?n em ki?m tra s?n ph?m ?ang có khuy?n m?i :

  Chu?t kh?ng d?y Microsoft 1850?(H?t quà hoàn ti?n 210.000?)

  Balo Laptop?(H?t quà hoàn ti?n 100.000?)

  Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

  Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay

  Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab
  N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n ch?. ?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Khi nào thì m?i tr? l?i giá g?c và giá g?c là bao nhiêu v?y ad
  Chào anh
  D? hi?n em ki?m tra s?n ph?m?Laptop HP 245 G8 R5 5500U/8GB/256GB/Win11 (61C65PA) có?giá gi?m còn?11.990.000?,?Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 13/08. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng... Xem ti?p ?
  Chào anh
  D? hi?n em ki?m tra s?n ph?m?Laptop HP 245 G8 R5 5500U/8GB/256GB/Win11 (61C65PA) có?giá gi?m còn?11.990.000?,?Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 13/08. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • 1234...11?
?óng
Xem chi ti?t th? l?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com