Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Laptop Lenovo Ideapad 1 11IGL05 N5030/4GB/256GB/Win11 (81VT006FVN)

135 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng laptop 2 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: Sách h??ng d?n, S?c Laptop Lenovo, Thùng máy Xem hình

Laptop Lenovo Ideapad 1 11IGL05 N5030/4GB/256GB/Win11 (81VT006FVN)

Th?ng tin s?n ph?m

Laptop Lenovo Ideapad 1 11IGL05 N5030 (81VT006FVN) là chi?c laptop m?ng nh? và m?t m?c giá l? t??ng mà ph? huynh có th? mua cho h?c sinh, con em. ?áp ?ng t?t các tác v? h?c t?p trên các ph?n m?m Office, h?c tr?c tuy?n hay gi?i trí c? b?n.

Hi?u n?ng ?n ??nh trong t?m giá

Laptop Lenovo Ideapad mang trong mình CPU Intel Pentium N5030 cùng card màn hình tích h?p Intel UHD Graphics 605. Cá nh?n mình th?y chi?c máy ph?c v? t?t các nhu c?u nh? nhàng nh? l??t web, xem Youtube, ??c báo, h?c online, Office,... Hi?u n?ng chi?c máy ???c tinh ch?nh phù h?p v?i ??i t??ng là h?c sinh v?i giá thành h?p l?, chi phí ti?t ki?m.

Lenovo Ideapad 1 11IGL05 (81VT006FVN) - Hi?u n?ng 1

Theo s? tr?i nghi?m c?a mình, laptop RAM 4 GB th?t s? kh?ng ?? ?? x? l? ?a tác v? và kh?ng có kh? n?ng n?ng c?p RAM, tuy nhiên v?i m?c giá này ?i?u ?ó có th? ch?p nh?n ???c. ?? h?n ch? ???c ?i?u ?ó, mình khuyên các b?n ch? nên m? 2 - 3 tab cùng lúc nh?: v?a so?n th?o v?n b?n, v?a nghe nh?c gi?i trí và t?t khi kh?ng s? d?ng n?a, ngoài ra t?t các ph?n m?m ch?y n?n c?ng là bi?n pháp hi?u qu? ?? gi?i phóng dung l??ng RAM.?

Lenovo Ideapad 1 11IGL05 (81VT006FVN) - Hi?u n?ng 2

SSD 256 GB cho t?c ?? ??c, ghi d? li?u, kh?i ??ng máy và ?ng d?ng nhanh chóng. V?i nh?ng trang b? ?ó, quá trình làm vi?c trên các ?ng d?ng h?c t?p c? b?n s? h?n ch? ???c hi?n t??ng lag hay ??ng máy.

Thi?t k? linh ho?t, g?n nh? trong ph?n khúc giá r?

Chi?c máy ???c thi?t k? v?i ch?t li?u v? nh?a, gam màu xám ch? ??o toát lên v? sang tr?ng nh?ng kh?ng kém ph?n n?ng ??ng. Ch? m?ng 17.9 mm và nh? 1.2 kg khi?n mình b?t ng? khi máy r?t d? c?m n?m, nh? nhàng khi mang trên tay hay dùng balo.

Lenovo Ideapad 1 11IGL05 (81VT006FVN) - Thi?t k?

Bàn phím laptop có b? c?c h?p l?, hành trình phím s?u, c?m nh?n g? v?n b?n khá chính xác, kh?ng sai. Dù ??i lúc máy có xu?t hi?n hi?n t??ng ph?n h?i ch?m nh?ng n?u b?n ch? s? d?ng duy nh?t ph?n m?m Word thì máy s? tránh ???c tình tr?ng ??ng máy.

Lenovo Ideapad 1 11IGL05 (81VT006FVN) - Bàn phím

Kh?ng gian hi?n th? v?i màu s?c t??i sáng cùng c?ng ngh? ?m thanh ??m chìm

V?i laptop màn hình 11.6 inch có ?? ph?n gi?i?HD (1366 x 768), màu s?c s? b? thay ??i khi góc nhìn thay ??i vì chi?c máy ch? trang b? t?m n?n TN. Tuy nhiên mình ngh? ??y là s?n ph?m có ch?t l??ng hi?n th? t?t n?u b?n nhìn tr?c di?n. C?ng ngh? ch?ng chói Anti Glare giúp h?n ch? tình tr?ng bóng g??ng xu?t hi?n.

Lenovo Ideapad 1 11IGL05 (81VT006FVN) - Màn hình

Ch?t ?m r?t t?t khi máy tích h?p c?ng ngh? Dolby Audio, trong ph?n khúc giá r?, mình c?m nh?n laptop ?? ?áp ?ng t?t nhu c?u gi?i trí nghe nh?c, xem phim gi?i trí. Khuy?n khích b?n nên nghe trong m?i tr??ng yên t?nh ?? có tr?i nghi?m ?m nh?c t?t nh?t.

lenovo-ideapad-1-11igl05-n5030-81vt006fvn - C?ng ngh? ?m thanh

Laptop Lenovo b?o m?t h?n khi trang b? c?ng ngh? TPM 2.0. Tính n?ng này s? giúp b?n b?o v? ? c?ng cách t?i ?u, dù cho b?t k? ai mu?n truy c?p vào c?ng ??u yêu c?u ph?i có m?t m?. B?n s? yên t?m l?u tr? d? li?u mà kh?ng s? b? ?ánh c?p.

??y ?? các c?ng giao ti?p ???c b? trí ? 2 bên máy giúp b?n d? dàng k?t n?i v?i các thi?t b? ngo?i vi mà kh?ng g?p khó kh?n khi c?m vào g?m: USB 3.2, HDMI, Jack tai nghe 3.5 mm, khe ??c th? Micro SD.

lenovo-ideapad-1-11igl05-n5030-81vt006fvn - C?ng k?t n?i

Tóm l?i, laptop Lenovo Ideapad 1 11IGL05 N5030 (81VT006FVN) trong ph?n khúc giá r?, v?i các nhu c?u s? d?ng c? b?n thì chi?c?laptop h?c t?p - v?n phòng?này hoàn toàn làm t?t, m??t mà tr?n tru và kh?ng g?p khó kh?n trong quá trình s? d?ng.

Xem thêm

Đánh giá Laptop Lenovo Ideapad 1 11IGL05 N5030/4GB/256GB/Win11 (81VT006FVN)

Nguyễn thị kiều oanh

S?n ph?m r?t t?t x?ng ?áng ???c 10 ?i?m

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

adsđá

ok

Bùi Thị Vương

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Máy dùng r?t m??t, ch?i game lên, nghe nh?c tho?i mái vi vu

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Chiêu nhi

máy có th? dùng tiktok , FB ,Zalo ,mess , và ch?i game gì ?c ko ???

Minh Thuận

QTV

D? máy có th??dùng tiktok , Facebook ,Zalo ,messenger ?ó ? , máy có th? ch?i các t?a game nh? ??
Th?ng tin ??n? b?n

?ánh giá

?óng
Laptop Lenovo Ideapad 1 11IGL05 N5030/4GB/256GB/Win11 (81VT006FVN)

Laptop Lenovo Ideapad 1 11IGL05 N5030/4GB/256GB/Win11 (81VT006FVN)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

6.290.000₫ *

8.990.000₫

-30%

Tr? góp 0%
Gi?m ??n 3.000.000? V?i T?n sinh viên ??i ?i?m
nh?n ?u ??i

Khuy?n m?i trị giá 300.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Chu?t kh?ng d?y (H?t quà hoàn ti?n 120.000?)

2

Balo Laptop (H?t quà hoàn ti?n 100.000?)

3

Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

4

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

5

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

8 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

 • Gi?m giá 20% ph?n m?m duy?t virut F- Secure Safe

 • Tai nghe Asus gi?m 30% khi mua kèm Laptop

 • Chu?t ASUS gi?m ??n 30% khi mua kèm Laptop

Xem thêm 6 ?u ??i khác

Cấu hình Laptop Lenovo Ideapad 1 11IGL05 N5030/4GB/256GB/Win11 (81VT006FVN)

 • CPU:

  Pentium N5030 1.1GHz
 • RAM:

  4 GB DDR4 (1 khe) 2400 MHz
 • Ổ cứng:

  256 GB SSD NVMe PCIe Kh?ng h? tr? n?ng c?p, kh?ng h? tr? thêm khe c?m m? r?ng nào khác
 • Màn hình:

  11.6" HD (1366 x 768)
 • Card màn hình:

  Card tích h?p Intel UHD 605
 • Cổng kết nối:

  2 x USB 3.2 HDMI Jack tai nghe 3.5 mm
 • Hệ điều hành:

  Windows 11 Home SL
 • Thiết kế:

  V? nh?a
 • Kích thước, trọng lượng:

  Dài 288 mm - R?ng 200 mm - Dày 17.9 mm - N?ng 1.2 kg
 • Thời điểm ra mắt:

  2021
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
113 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Mình là sinh viên m?i mua latop t?i ??y ch? mình các cách s? d?ng c? b?n ?i ?
  Chào anh !
  D? anh xem?10 vi?c c?n làm v?i máy tính ho?c laptop khi m?i mua cho máy ch?y m??t?T?I ??Y?anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng20 gi? tr??c
 • Giá máy này có áp d?ng ? h? th?ng c?a hàng k a?
  Chào ch?
  D? phi?n ch? cung c?p cho em ??a ch? c? th? X?/ Ph??ng, Qu?n/Huy?n ?? em ki?m tra và th?ng báo ??n ch? nhé?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng23 gi? tr??c
  @Tr?n Nam: Chi L?ng_-L?ng S?n a
  Chào anh
  D? s?n ph?m này có h? tr? giá này t?i c?a hàng nha, D? n?u mình quan t?m và mu?n ??t hàng s?n ph?m, ?? l?i s? ?i?n tho?i và ??a ch? mua hàng(b?o m?t, ?n) ?? bên em lên ??n v?i giá khuy?n m?i nh?t nhé
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng20 gi? tr??c
 • Có th? h?c sinh v?i gi?y khen có gi?m thêm ko shop
  chào anh, d? hi?n ch? có ?u ??i t?n sinh viên ?!Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Dán skin laptop có ?? l?i tì v?t j khi tháo ra k ?? Có nên dán ko?? Khi m?i mua 1 tháng á
  Chào anh
  D? tu? vào ch?t li?u mình dán nha, n?u mình dán mi?ng dán ch?ng x??c bên em thì s? kh?ng ?? l?i v?t ??u ?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • laptop này có ?áp ?ng nhu c?u h?c online, các tác v? c? b?n nh? m? nhi?u tab chrome,v.v... ko ?
  Chào anh?
  D? s?n ph?m có th? ?áp ?ng t?t nhu c?u h?c online và khi m? nhi?u tab chrome s? có th? s? h?i lag ?ó ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Laptop na?y có ch?i game dc k. Game nh? liên qu?n.bug.MU online dc k
  Chào anh,
  D? c?u hình c?a máy kh?ng phù h?p ?? ch?i các t?a game trên r?i ??
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng8 ngày tr??c
 • Này cao l?nh có k. Giá bao nhiêu
  Chào ch?
  D? hi?n s?n ph?m có giá gi?m còn?6.290.000? ?. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n ch?. ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng5 ngày tr??c
 • Giá niêm y?t c?a s?n ph?m sau khi tr? 30% nh? trên là áp d?ng v?i m?i ??i t??ng khách hàng ? shop? Tks!
  Chào anh
  Da? mi?nh tham kha?o sa?n ph??m Laptop Lenovo Ideapad 1 11IGL05 N5030/4GB/256GB/Win11 (81VT006FVN)??ang co? m??c gia??gi?m còn?6.290.000? t?i HCM ?. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n anh.?
  Chào anh
  Da? mi?nh tham kha?o sa?n ph??m Laptop Lenovo Ideapad 1 11IGL05 N5030/4GB/256GB/Win11 (81VT006FVN)??ang co? m??c gia??gi?m còn?6.290.000? t?i HCM ?. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • Máy này v?i Laptop CHUWI GemiBook J4125/8GB/256GB/Win10 thì máy nào ?n ?
  Chào anh !
  D? s?n ph?m?Laptop CHUWI GemiBook J4125/8GB/256GB/Win10 có hi?u n?ng t?t h?n anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng14 ngày tr??c
 • Ngoài dùng v?n phòng ( Word , Excel, Power Point ) thì có th? dùng Zoom ( h?c online ) và dùng Zalo Viber kh?ng ? ?
  Chào ch? !??
  D? s?n ph?m v?n dùng ???c các ?ng d?ng trên ?ó ?.
  Th?ng tin ??n ch? !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng16 ngày tr??c
  Cám ?n b?n nhi?u @Thành Lu?n:
  D? n?u có th?c m?c ch? có th? liên h? l?i sau nhé
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng16 ngày tr??c
 • 1234...12?
?óng
Xem chi ti?t th? l?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com