Xem giá, t?n kho t?i: P.An Khánh, TP.Thủ Đức (Gồm Q2, Q9, Q.TĐ), Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Laptop MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4/8GB/256GB/Win11 (1027VN)

25 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng laptop 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: D?y ngu?n, Sách h??ng d?n, Thùng máy, S?c Laptop MSI Xem hình

Laptop MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4/8GB/256GB/Win11 (1027VN)

Th?ng tin s?n ph?m

Laptop MSI Modern 14 B11MOU i3 (1027VN) là phiên b?n laptop ph? th?ng ???c nhà MSI cho ra m?t v?i s? m?nh ph?c v? t?t m?i tác v? thi?t y?u c? b?n h?ng ngày c?a ng??i dùng khi s? h?u c?u hình ?n ??nh ??n t? con chip Intel Gen 11 cùng ngo?i hình trang nh?, th?i th??ng và mang tính di ??ng cao.

Thu hút m?i ánh nhìn v?i l?i thi?t k? sang tr?ng

L?p v? kim lo?i b?n ch?c có gam màu xám ch? ??o ?? toát lên v? sang tr?ng và th?i th??ng cho laptop MSI Modern, giúp cho ch? nh?n s? h?u nó n?i b?t h?n h?n dù làm vi?c trong v?n phòng hay nh?ng quán cafe ??ng ng??i. ?? linh ho?t ???c hoàn thi?n ?áng k? khi máy s? h?u tr?ng l??ng ch? v?n v?n 1.3 kg, cho phép b?n di chuy?n ??n b?t c? m?i kh?ng gian b?n mu?n mà kh?ng lo c?ng k?nh, n?ng nh?c.

MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4 (1027VN) - Thi?t k?

Ti?t di?n phím r?ng r?i v?i thi?t k? tràn g?n sát c?nh máy, mang ??n cho b?n kho?ng cách g? phím tho?i mái h?n mà kh?ng b? v??ng víu, k?t h?p cùng hành trình s?u và ?èn n?n ??c s?c, giúp t?ng thêm h?ng thú làm vi?c cho ng??i dùng v?i t?c ?? g? phím nhanh chóng nh?ng kh?ng t?o ra ti?ng ?n xung quanh ??ng th?i so?n th?o chu?n xác t?ng v? trí phím ngay c? khi b?n làm vi?c trong m?i tr??ng thi?u sáng.??

MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4 (1027VN) - Bàn phím

Máy ??t ?? b?n chu?n qu?n ??i MIL STD 810G v?i hàng lo?t bài ki?m tra kh?t khe t? ?? rung, nhi?t ??, ?? ?m, b?i b?n,... cho phép ng??i dùng yên t?m s? d?ng trong m?t kho?ng th?i gian dài v?i ?? b?n ?n t??ng, h?n ch? t?i ?a các va ??p kh?ng mong mu?n x?y ra h?ng ngày.

MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4 (1027VN) - ?? b?n

Các th?ng tin và d? li?u ???c truy?n t?i nhanh chóng và d? dàng h?n ??n các thi?t b? ngo?i vi t??ng thích nh? loa, chu?t, máy chi?u,... mà kh?ng c?n dùng cáp chuy?n ??i ph?c t?p nh? trang b? các c?ng k?t n?i ph? bi?n d?c 2 bên laptop bao g?m 2 c?ng USB 3.2, HDMI, Jack tai nghe 3.5 mm và USB Type-C.

MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4 (1027VN) - C?ng k?t n?i

Chu?n Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 (802.11ax) cho hi?u su?t ???ng truy?n ???c c?i thi?n v??t tr?i v?i b?ng th?ng ho?t ??ng lên ??n 10.000 Mbps, giúp quá trình làm vi?c tr?c tuy?n c?a b?n tr? nên su?n s? h?n trên các n?n t?ng Zoom, Ms Team, Google Meet,... ngoài ra còn cung c?p ch?t l??ng hình ?nh s?c nét h?n cho các cu?c g?i video nh? Webcam HD ???c trang b? trên laptop MSI.?

MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4 (1027VN) - Webcam

H? ?i?u hành Windows 11 Home SL ???c cài ??t s?n trên máy v?i giao di?n thi?t k? hi?n ??i và thu?n ti?n h?n r?t nhi?u so v?i các phiên b?n tr??c, giúp b?n làm vi?c d? dàng h?n trên m?i ?ng d?ng ti?n l?i, tho?i mái ?áp ?ng các nhu c?u laptop h?c t?p - v?n phòng c? b?n.

MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4 (1027VN) - Windows 11

Hi?u n?ng ?? t?t ?? ?áp ?ng các tác v? th?ng th??ng

B? vi x? l? Intel Core i3 Tiger Lake 1115G4 ??t t?c ?? xung nh?p t?i thi?u 3.0 GHz giúp b?n gi?i quy?t nh? nhàng các tác v? c? b?n trên Word, Excel, PowerPoint,... hay nh?ng nhu c?u gi?i trí c? b?n nh? l??t web, xem phim, nghe nh?c,... và có th? ép xung t?i ?a lên ??n 4.1 GHz Turbo Boost ?? t?i ?u hi?u n?ng làm vi?c h?n cho máy.

Ch?nh s?a hình ?nh, thi?t k? k?t xu?t 2D ??n gi?n m?t cách hi?u qu? trên Photoshop, Figma,... các chuy?n ??ng video c?ng tr? nên m??t mà h?n nh? card ?? h?a tích h?p Intel UHD Graphics.

Laptop RAM 8 GB chu?n DDR4 2 khe (1 khe 8 GB + 1 khe r?i) có t?c ?? Bus RAM 3200 MHz mang ??n kh? n?ng x? l? c?ng vi?c v??t tr?i v?i ?? ?a nhi?m ?n t??ng, n?ng cao hi?u su?t làm vi?c khi cho phép b?n v?a so?n th?o v?a tra c?u th?ng tin trên m?ng, song song ?ó là h? tr? n?ng c?p t?i ?a 64 GB ?áp ?ng t?i ?u m?i nhu c?u c?n thi?t cho ng??i dùng.??

MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4 (1027VN) - C?u hình

Kh?ng gian l?u tr? v?a ?? ?? b?n t?i các t?p tin hay ?ng d?ng c?n thi?t v? máy ?? ph?c v? cho c?ng vi?c nh? ? c?ng 256 GB SSD NVMe PCIe, có th? linh ho?t tháo ra và l?p thanh khác t?i ?a 2 TB, bên c?nh ?ó còn rút ng?n th?i gian kh?i ??ng máy và ?ng d?ng ch? trong vài gi?y ??ng th?i ti?t ki?m ngu?n ?i?n n?ng ?áng k? h?n so v?i các th? h? tr??c.?

MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4 (1027VN) - SSD

Th? gi?n h?n v?i ?m thanh, hình ?nh sinh ??ng nh? th?t

Laptop màn hình 14 incht?m n?n IPS tiên ti?n mang ??n cho b?n góc nhìn r?ng lên ??n 178 ??, quan sát bao quát toàn b? khung hình ?? kh?ng ph?i b? l? b?t k? chi ti?t nào, k?t h?p v?i ?? ph?n gi?i Full HD (1920 x 1080) cung c?p các m?ng màu s?c t??i t?n, r? nét, m?n nh?n ng??i xem v?i nh?ng th??c phim ch?n th?c nh?t dù b?n nhìn tr?c di?n hay nhìn nghiêng.?

L??ng ánh sáng ???c cung c?p ??y ?? ?? ph?c v? cho các nhu c?u làm vi?c và gi?i trí trên máy nh? t?n s? quét 60 Hz và ?? sáng 250 nits, hi?n th? r? nét t?ng n?i dung trên màn hình dù b?n làm vi?c trong nhà hay ngoài tr?i n?ng. Bên c?nh ?ó, màn hình ch?ng chói Anti Glare?h?n ch? t?i ?a hi?n t??ng chói sáng ? nh?ng n?i có c??ng ?? m?nh và g?t.?

MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4 (1027VN) - Màn hình

S? k?t h?p g?n nh? là hoàn h?o gi?a c?ng ngh? Hi-Res Audio và h? th?ng vòm Nahimic Audio 3D cho ch?t ?m to r?, xu?t phát t? nhi?u h??ng khác nhau t?o nên nh?ng n?t th?ng tr?m sinh ??ng nh?t, c?i thi?n ch?t ?m v??t tr?i v?i ?? chu?n xác cao ??n t?ng chi ti?t, ??m chìm ng??i nghe vào nh?ng tình khúc du d??ng hay nh?ng b? phim g?y c?n.

MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4 (1027VN) - ?m thanh

Nhìn chung,?MSI Modern 14 B11MOU (1027VN) kh?ng h? kém c?nh b?t c? m?t ??i th? nào trong cùng ph?n khúc v?i l?i thi?t k? th?i th??ng, hi?n ??i cùng c?u hình ?n ??nh và m?c giá v? cùng h?p l?, s? là m?t tr? th? ??c l?c cho m?i nhu c?u thi?t y?u c?a ng??i dùng.?

Xem thêm

Đánh giá Laptop MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4/8GB/256GB/Win11 (1027VN)

?ánh giá

?óng
Laptop MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4/8GB/256GB/Win11 (1027VN)

Laptop MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4/8GB/256GB/Win11 (1027VN)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

11.790.000₫ *

13.790.000₫

-14%

Tr? góp 0%
Gi?m ??n 3.000.000? V?i T?n sinh viên ??i ?i?m
nh?n ?u ??i
Gi?m thêm 200.000₫ V?i H?c sinh, Sinh viên Mua ngay Tr? góp

Khuy?n m?i trị giá 300.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Chu?t kh?ng d?y (H?t quà hoàn ti?n 120.000?)

2

Balo Laptop (H?t quà hoàn ti?n 100.000?)

3

Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

4

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

5

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 300.000₫ Sản phẩm Laptop
?
-?Nh?p m??TGDD300?gi?m thêm 300.000??khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022 (nh?ng s?n ph?m nào hi?n th? th?ng tin Khuy?n M?i VNPAY QR thì m?i ???c khuy?n m?i).
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m?Laptop, PC, Màn hình giá t? 8.000.000? tr? lên.?
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Ch??ng trình gi?m thêm 300.000₫ khi thanh toán qua VNPAYQR ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 8.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

8 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

 • Gi?m giá 20% ph?n m?m duy?t virut F- Secure Safe

 • Tai nghe Asus gi?m 30% khi mua kèm Laptop

 • Chu?t ASUS gi?m ??n 30% khi mua kèm Laptop

Xem thêm 6 ?u ??i khác

Cấu hình Laptop MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4/8GB/256GB/Win11 (1027VN)

 • CPU:

  i3 1115G4 3GHz
 • RAM:

  8 GB DDR4 2 khe (1 khe 8GB + 1 khe r?i) 3200 MHz
 • Ổ cứng:

  256 GB SSD NVMe PCIe (Có th? tháo ra, l?p thanh khác t?i ?a 2TB)
 • Màn hình:

  14" Full HD (1920 x 1080)
 • Card màn hình:

  Card tích h?p Intel UHD
 • Cổng kết nối:

  2 x USB 3.2 HDMI Jack tai nghe 3.5 mm USB Type-C
 • Đặc biệt:

  Có ?èn bàn phím
 • Hệ điều hành:

  Windows 11 Home SL
 • Thiết kế:

  V? kim lo?i
 • Kích thước, trọng lượng:

  Dài 319 mm - R?ng 219 mm - Dày 18.1 mm - N?ng 1.3 kg
 • Thời điểm ra mắt:

  2021
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 5MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
239 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
?óng
Xem chi ti?t th? l?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com